A A A A A

Zlý Charakter: [Hnev]


Efezanom 4:26-31
[26] Hnevajte sa a nehrešte; slnko nech nezapáda nad vaším rozhnevaním sa,[27] ani nedávajte miesta diablovi.[28] Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu.[29] Nech nevychádza nijaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú.[30] A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia.[31] Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé.

Jakubov 1:19-20
[19] Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť, pomalý do hnevu.[20] Lebo hnev muža nepôsobí spravedlivosti Božej.

Príslovia 29:11
Blázon vypúšťa všetkého svojho ducha; ale múdry ho zdŕža zpät a krotí.

Kazateľ 7:9
Nenáhli vo svojom duchu do hnevu, lebo hnev odpočíva v lone bláznov.

Príslovia 15:1
Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Príslovia 15:18
Hnevivý človek vzbudzuje svár; ale pomalý do hnevu upokojuje spor.

Kolosanom 3:8
Ale teraz složte aj vy to všetko: hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst.

Jakubov 4:1-2
[1] Zkadiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Či nie ztadiaľto: z vašich rozkoší, ktoré vojujú vo vašich údoch?[2] Žiadate a nemáte, vraždíte a závidíte a nemôžete dosiahnuť; boríte sa a vojujete, ale nemáte, pretože si neprosíte;

Príslovia 16:32
Lepší ten, kto je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zaujal mesto.

Príslovia 22:24
Nepriateľ sa s hnevivým človekom ani neobcuj s prchlivým mužom,

Matúša 5:22
Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi: Ráka, bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady; a ktokoľvek by povedal: Blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla.

Žalmy 37:8-9
[8] Nechaj hnev a opusti prchlivosť! Nehnevaj sa, a to ešte aby si urobil zlé![9] Lebo zlostníci budú vyťatí, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem.

Žalmy 7:11
Môj štít je u Boha, ktorý zachraňuje úprimných srdcom.

2 Kráľov 11:9-10
[9] A velitelia nad stami učinili všetko tak, ako rozkázal kňaz Jehojada, a pojali každý svojich mužov, ktorí prichádzavali v sobotu, i s tými, ktorí odchádzavali v sobotu, a prišli ku kňazovi Jehojadovi.[10] A kňaz dal veliteľom nad stami kopije a štíty, ktoré patrily kedysi kráľovi Dávidovi a ktoré boly v dome Hospodinovom.

2 Kráľov 17:18
Preto sa veľmi rozhneval Hospodin na Izraela a odstránil ich zpred svojej tvári; nezostalo iba samo pokolenie Júdovo.

Príslovia 14:29
Človek, pomalý do hnevu, má mnoho rozumu; ale prchký prejavuje bláznovstvo.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936