A A A A A

Anjeli a démoni: [Démoni]


1 Jánov 4:4
Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete.

1 Timotejovi 4:1
Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov,

2 Korinťanom 2:11
lebo nie sú nám neznáme jeho úmysly.

2 Korinťanom 4:4
u ktorých boh tohoto sveta oslepil smysly, smysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha.

Jakubov 2:19
Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa.

Jób 4:15
Lebo nejaký duch prešiel popred moju tvár: dupkom vstaly vlasy na mojom tele.

Matúša 8:31
A démoni ho prosili a hovorili: Jestli nás vyháňaš, dovoľ nám odísť do toho stáda svíň!

Matúša 12:45
vtedy ide a pojme so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc prebývajú tam, a posledné veci toho človeka bývajú horšie ako prvé. Tak sa stane i tomuto zlému pokoleniu.

Lukáša 8:30
A Ježiš sa ho opýtal a riekol: Ako ti je meno? A on povedal: Legion. Pretože bolo mnoho démonov vošlo do neho.

Zjavenie 20:10
A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

1 Korinťanom 10:20-21
[20] Ale že to, čo pohania zabíjajúc obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste vy boli účastníkmi démonov.[21] Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov. Nemôžeme mať účasť na stole Pánovom i na stole démonov.

Žalmy 106:37-38
[37] A obetovali svojich synov a svoje dcéry démonom.[38] A vylievali nevinnú krv, krv svojich synov a svojich dcér, ktoré obetovali kananejským modlám, a zem sa poškvrnila krvou,

Jób 1:20-21
[20] Vtedy vstal Job a roztrhol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a padnúc na zem poklonil sa.[21] A riekol: Nahý som vyšiel zo života svojej matky a nahý sa ta navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo.

Efezanom 6:10-12
[10] Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.[11] Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.[12] Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Izaiáš 14:12-15
[12] Ako si len padol s nebies, jasná hviezdo, synu rannej zory! Zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy.[13] A veď ty si povedal vo svojom srdci: Vystúpim hore do neba; vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného shromaždenia Božieho, v najďaľších krajoch severa;[14] vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný Najvyššiemu![15] Ale si svrhnutý do pekla, do najzadnejších kútov jamy.

Skutky Apoštolov 19:13-16
[13] Ale boli sa pokúsili aj niektorí z túlavých Židov zaklínačov menovať nad takými, ktorí mali zlých duchov, meno Pána Ježiša a hovorili: Zaklínam(e) vás v mene Ježiša, ktorého hlása Pavel.[14] A boli to istého Skevu, Žida, najvyššieho kňaza, siedmi synovia, ktorí to robili.[15] Ale zlý duch odpovedal a riekol im: Ježiša znám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy?[16] A človek, v ktorom bol zlý duch, skočil na nich a opanujúc oboch, tak sa ich zmocnil, že nahí a zranení utiekli z toho domu.

2 Petrov 2:4-10
[4] Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu[5] a neušetril ani starodávneho sveta, ale samoôsmeho Noeho, hlásateľa spravedlivosti, zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných.[6] I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť.[7] I spravedlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov, vytrhol.[8] Lebo vidiac a čujúc, on spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skutkami spravedlivú dušu.[9] Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu,[10] najmä tých, ktorí v špinavej žiadosti idú za telom a opovrhujú panstvom. Samoľúbi odvážlivci, ktorí sa netrasú, aby sa nerúhali slávam,

Zjavenie 9:1-7
[1] A piaty anjel zatrúbil, a videl som hviezdu, ktorá padla s neba na zem, a dal sa jej kľúč od studnice priepasti.[2] A otvorila studnicu priepasti, a vyšiel dym zo studnice jako dym z veľkej pece, a zatmilo sa slnce i povetrie od dymu studnice.[3] A z dymu vyšly kobylky na zem, a dala sa im moc, ako majú moc zemskí škorpióni.[4] A bolo im rečené, aby neškodily tráve zeme ani ničomu zelenému ani niktorému stromu, iba jedine ľuďom, ktorí nemajú pečate Božej na svojich čelách.[5] A bolo im dané, aby ich nezbíjaly, ale aby boli mučení päť mesiacov. A ich mučenie aby bolo jako od škorpióna, keď bodne človeka.[6] A v tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, a nenajdú jej a budú si žiadať zomrieť, ale smrť utečie od nich.[7] A podoby kobyliek boly podobné koňom, prihotoveným do boja, a na ich hlavách bolo čosi jako nejaké koruny, podobné zlatu, a ich tváre boly jako ľudské tváre,

Marka 1:21-27
[21] A vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.[22] A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci.[23] A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol[24] a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky? Prišiel si nás zatratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží![25] A Ježiš mu pohrozil a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho![26] Vtedy polomcoval ním nečistý duch a skríknuc velikým hlasom vyšiel z neho.[27] A všetci sa zdesili, takže sa medzi sebou dopytovali a hovorili: Čo je toto?! Jaké je toto nové učenie?! Lebo v moci rozkazuje i nečistým duchom, a poslúchajú ho!

Matúša 7:14-20
[14] lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.[15] Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi.[16] Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky?[17] Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie.[18] Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.[19] Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň.[20] A tak ich tedy po ich ovocí poznáte.

Lukáša 4:31-41
[31] A sišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta, a učil ich po sobotách,[32] a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná.[33] A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona, a skríkol velikým hlasom:[34] Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky! Prišiel si nás zahubiť? Znám ťa, kto si - ten Svätý Boží![35] A Ježiš ho pokarhal a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho! A démon vrhnúc ho do prostredku vyšiel od neho a nič mu neuškodil.[36] Vtedy prišla hrôza na všetkých, a shovárali sa medzi sebou a vraveli: Jaké je to slovo, že právom a mocou rozkazuje nečistým duchom, a vychádzajú?![37] A išla o ňom povesť na všetky miesta toho okolia.[38] Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu svokru trápila veľká horúčka, a prosili ho za ňu.[39] A on zastal nad ňou, pohrozil horúčke, a opustila ju. A naskutku vstala a posluhovala im.[40] Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu, a on vzkladajúc ruky na jedného každého z nich uzdravoval ich.[41] A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kristus, ten Syn Boží! Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kristus.

Efezanom 6:1-18
[1] Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé.[2] Cti svojho otca a svoju mať - to je prvé prikázanie so zasľúbením -,[3] aby ti bolo dobre, a aby si dlho žil na zemi.[4] A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní Pánovom.[5] Vy, sluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a s trasením v prostote svojho srdca jako Krista[6] neslúžiac verne iba na oko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale jako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu z duše,[7] s dobrou mysľou, slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom,[8] vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dobré, to si odnesie od Pána, buď sluha buď slobodný.[9] A vy, pánovia, čiňte to isté naproti nim zanechajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého Pána v nebesiach, o on nehľadí na osobu.[10] Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.[11] Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.[12] Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.[13] Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.[14] Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti[15] a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja.[16] A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.[17] A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie,[18] modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých,

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936