A A A A A

Anjeli a démoni: [Anjeli]


Genezis 2:1
A dokonané boly nebesia i zem i všetko ich vojsko.

Kolosanom 1:16
lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho,

Jób 38:1-7
[1] Vtedy odpovedal Hospodin Jobovi z víchrice a riekol:[2] Kto je to, ktorý to zatemňuje radu slovami bez známosti?[3] Nože prepáš svoje bedrá jako muž, a budem sa ťa pýtať, a ty mi oznám![4] Kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám, akže znáš rozum?[5] Kto položil jej rozmery, keď vieš? Alebo kto roztiahol po nej šnúru?[6] Na čom stoja a do čoho sú zapustené jej podstavce, alebo kto položil jej uholný kameň,[7] keď spolu plesaly hviezdy rána, a keď jasali všetci synovia Boží?

Lukáša 20:35-36
[35] ale tí, ktorí budú uznaní za hodných dojsť tamtoho veku a vzkriesenia z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať,[36] lebo ani zomrieť nebudú viacej môcť, lebo budú rovní anjelom a budú synmi Božími, pretože budú synmi vzkriesenia.

Zjavenie 4:8
A štyri živé bytosti, jedna každá z nich, maly po šiestich krýdlach okolo, a zvnútra boly plné očí. A nemajú odpočinku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Bôh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prijde.

Matúša 22:30
lebo pri zmŕtvychvstaní nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú jako anjelia Boží v nebi.

2 Samuelova 14:17
A taktiež povedala tvoja dievka: Nechže mi je slovo môjho pána kráľa na upokojenie, lebo môj pán kráľ je ako anjel Boží, ochotný vypočuť, už či je dobré a či zlé. A Hospodin, tvoj Bôh, nech je s tebou!

Lukáša 15:10
Tak, hovorím vám, býva radosť pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie.

Zjavenie 14:6
A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu

Jób 4:15-18
[15] Lebo nejaký duch prešiel popred moju tvár: dupkom vstaly vlasy na mojom tele.[16] Zastál, ale som nepoznal jeho tvári, len nejaká podoba stála pred mojimi očima. Bolo ticho, a počul som nejaký hlas:[17] Či je smrteľný človek spravedlivejší ako Bôh, alebo či je muž čistejší nad toho, ktorý ho učinil?[18] Hľa, neverí ani svojim sluhom a pri svojich anjeloch zistil nedostatok.

Izaiáš 14:12-14
[12] Ako si len padol s nebies, jasná hviezdo, synu rannej zory! Zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy.[13] A veď ty si povedal vo svojom srdci: Vystúpim hore do neba; vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného shromaždenia Božieho, v najďaľších krajoch severa;[14] vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný Najvyššiemu!

Júdov 1:6
a anjelov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval strážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa.

1 Petrov 3:21-22
[21] ktorý aj nás, protiobraz zachránených v korábe, zachraňuje teraz ako krst, čo nie je složenie špiny tela, ale dobrého svedomia pýtanie sa po Bohu, vzkriesením Ježiša Krista,[22] ktorý odíduc do neba je po pravici Boha, keď mu driev boli podriadení anjeli, vrchnosti a moci.

1 Petrov 1:12
ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zvestované skrze tých, ktorí vám zvestovali evanjelium v Svätom Duchu, poslanom s neba, do čoho žiadajú si anjeli nazrieť.

Hebrejom 12:22
Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov,

Zjavenie 5:11-12
[11] A videl som a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu a okolo živých bytostí a okolo starcov. A ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov,[12] ktorí hovorili veľkým hlasom: Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie.

Žalmy 78:25-49
[25] Chlieb mocných jedol obyčajný človek; poslal im potravy do sýtosti.[26] Dal, aby vial východný vietor na nebi, a svojou mocou hnal poludniak[27] a dal to, aby na nich pršalo mäso jako prach a okrýdlení vtáci jako piesok morí.[28] Spustil ich doprostred jeho tábora, všade vôkol jeho príbytkov.[29] A tak jedli a nadmier sa nasýtili, a doniesol im, čo si žiadali.[30] Ale ešte sa neboli utiahli od ukájania svojej žiadosti, a kým ešte bol ich pokrm v ich ústach,[31] vystúpil hnev Boží proti nim a pobil mnohých zpomedzi ich tučných a vybraných Izraelových zohnul k zemi.[32] Pri tom pri všetkom ešte vždy hrešili a neverili jeho divom.[33] A tak ukončieval ich dni v márnosti a ich roky v desivom strachu.[34] A zase, keď ich pobíjal, a hľadali ho a navrátiac sa hľadali silného Boha skoro za svitu[35] a keď sa rozpomínali, že Bôh je ich skalou a silný Bôh najvyšší ich vykupiteľom,[36] hoci ho klamali svojimi ústy a luhali mu svojím jazykom,[37] a ich srdce nebolo úprimné pred ním, ani neboli verní v jeho smluve,[38] on súc milosrdný odpúšťal ich neprávosti a nezahubil a mnoho ráz odvrátil svoj hnev a nezobudil všetkej svojej prchlivosti.[39] Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý ta ide a nevráti sa.[40] Koľko ráz ho dráždili na púšti, pôsobili mu bolesť na pustine![41] A znova a znova pokúšali silného Boha a Svätému Izraelovmu vymeriavali hranice.[42] Nepamätali na jeho ruku, na deň, ktorého ich vyslobodil zo súženia,[43] ako činil v Egypte svoje znamenia a svoje čudesá na poli Coana.[44] A obrátil ich rieky na krv aj potoky, takže nemohli piť.[45] Poslal na nich smesicu, žižaly, ktorá ich žrala, a žaby, ktoré ich hubily.[46] A dal ich úrodu chrústom a ich únavnú prácu koníkom.[47] Zbil ich vinič hrádom a ich sykomory ľadom.[48] Vydal ich hovädá hrádu na pospas a ich dobytok bleskom hromu.[49] Poslal na nich páľu svojeho hnevu, prchlivosť, zúrivosť a súženie pustiac na nich zlých anjelov.

Žalmy 91:11
Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách.

Žalmy 103:20
Dobrorečte Hospodinovi, jeho anjelia, silní hrdinovia, ktorí činíte jeho slovo, hotoví počuť hlas jeho slova.

Matúša 4:6-11
[6] a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň.[7] A Ježiš mu riekol: Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha![8] Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu[9] a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi.[10] Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť![11] Vtedy ho opustil diabol, a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu.

Matúša 16:27
Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Matúša 18:10
Hľaďte, aby ste neopovrhli niktorým z týchto maličkých! Lebo vám hovorím, že ich anjelia v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Matúša 24:31-35
[31] A pošle svojich anjelov s trúbou veľkého zvuku, a shromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov, od jedných končín nebies až po ich druhé končiny.[32] A od fíka sa naučte podobenstvu: keď už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto.[33] Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi.[34] Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane.[35] Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

Lukáša 4:10
Lebo však je napísané, že prikáže svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali

Jána 20:11-12
[11] Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. A jako tak plakala, nahla sa do hrobu[12] a videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo ležalo telo Ježišovo.

Kolosanom 2:18
Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela

Hebrejom 1:14
Či nie sú všetci svätoslužobnými duchami, posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie?

Hebrejom 2:6-13
[6] A ktosi osvedčil kdesi a povedal: Čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ?![7] Učinil si ho čosi málo menším od anjelov, slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk.[8] Všetko si poddal pod jeho nohy. Lebo tým, že mu poddal všetko, nenechal ničoho jemu nepoddaného. No, teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko poddané.[9] Ale toho čosi málo menším od anjelov učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť.[10] Lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvodcu ich spasenia dokonalým učiniť utrpením.[11] Lebo jako posväcujúci, tak i posväcovaní, všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi,[12] keď hovorí: Zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, prostred shromaždenia ti budem spievať chvály.[13] A zase: Ja sa budem nadejať na neho. A zase: Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Bôh.

Hebrejom 13:2
Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí, nevediac, pohostili anjelov.

2 Petrov 2:4
Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936