A A A A A

Dodatočný: [Zlomené Srdce]


1 Korinťanom 13:7
všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlive.

1 Petrov 5:7
Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.

1 Samuelova 16:7
Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce.

2 Korinťanom 5:7
Lebo chodíme vierou a nie videním.

2 Korinťanom 12:9
a povedal mi: Dosť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova.

Hebrejom 13:5
Spôsob vašeho obcovania nech je prostý lakomstva, a majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa neopustím,

Izaiáš 6:1
Roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám.

Izaiáš 41:10
Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti.

Izaiáš 57:15
Lebo takto hovorí vysoký a vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je Svätý: Bývam na výsosti a na svätom mieste a s tým, kto je zdrteného a poníženého ducha, oživujúc ducha ponížených a oživujúc i srdce zdrtených.

Jeremiáš 29:11
Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.

Jána 3:16
Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Jána 12:40
Oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.

Jána 14:1
Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

Jána 14:27
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!

Jána 16:33
To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.

Lukáša 24:38
A on im povedal: Prečo ste predesení, a prečo vzchádzajú také myšlienky vo vašom srdci?

Marka 11:23
Lebo ameň vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal.

Matúša 5:8
Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha.

Matúša 11:28
Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie.

Príslovia 3:5
Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.

Žalmy 34:18
Tsadé. Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí.

Žalmy 51:17
Pane, otvor moje rty, a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu!

Žalmy 55:22
Hladká bola smotana jeho úst, a jeho srdce bolo hotové k útoku; slová boly jemnejšie nad olej, a v skutku boly jako vytasené meče.

Žalmy 147:3
ten, ktorý uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich boľaviny,

Zjavenie 21:4
A Bôh sotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly.

Rimanom 8:28
A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia.

Rimanom 12:2
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

Príslovia 4:23
Nado všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život.

Príslovia 3:5-6
[5] Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.[6] Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky.

1 Korinťanom 6:19-20
[19] Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?[20] Lebo ste vykúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

Filipanom 4:6-7
[6] O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.[7] A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Matúša 11:28-30
[28] Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie.[29] Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim dušiam;[30] lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.

Žalmy 34:1-22
[1] Dávidov, kde bol na pohľad zmenil svoj rozum pred Abimelechom, ktorý ho potom zahnal, a on išiel.[2] Aleph. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach.[3] Beth. V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať.[4] Gimel. Zvelebujte so mnou Hospodina, a vyvyšujme spoločne jeho meno![5] Daleth. Hľadal som Hospodina, a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov.[6] Hé. Hľadieť budú na neho a pohrnú sa, a ich tvár nebude rumenieť hanbou.[7] Zajin. A povedia: Tento biedny volal, a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil.[8] Cheth. Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich.[9] Teth. Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin; blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu.[10] Jod. Bojte sa Hospodina, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku.[11] Kaf. Mladí ľvi biedia a hladujú; ale tí, ktorí hľadajú Hospodina, nebudú mať nedostatku ničoho dobrého.[12] Lamed. Poďte, deti, počujte ma; budem vás vyučovať bázni Hospodinovej.[13] Mem. Kde ktorý je to človek, ktorý má rád život, miluje dni, aby videl dobré?[14] Nun. Strež svoj jazyk a zdŕžaj od zlého a svoje rty, aby nehovorily lesti![15] Samech. Odstúp od zlého a čiň dobré; hľadaj pokoj a stíhaj ho![16] Ajin. Oči Hospodinove hľadia na spravedlivých, a jeho uši sú naklonené k ich volaniu.[17] Pé. Tvár Hospodinova je obrátená proti tým, ktorí robia zlé, aby vyťal ich pamiatku zo zeme.[18] Tsadé. Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí.[19] Kaf. Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni.[20] Réš. Mnoho zlého prichádza na spravedlivého; ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin.[21] Šin. Strežie všetky jeho kosti; ani jedna z nich nebude zlámaná.[22] Tav. Bezbožníka usmrtí jeho vlastná zlosť, a tí, ktorí nenávidia spravedlivého, ponesú vinu.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936