A A A A A

Dodatočný: [Ohavnosť]


Daniel 11:31
A budú stáť z jeho strany ramená a poškvrnia svätyňu, pevnosť, a odstránia ustavičnú obeť a dajú na to miesto pustošiacu ohavnosť.

Daniel 12:11
A od toho času, keď bude odstránená ustavičná obeť, aby na jej miesto bola daná pustošiaca ohavnosť, bude tisíc dvesto deväťdesiat dní.

Deuteronómium 22:5
Nebude na žene ničoho toho, čo patrí mužovi, ani si muž neoblečie rúcha ženy, lebo ohavnosťou je Hospodinovi, tvojmu Bohu, každý, kto to robí.

Deuteronómium 23:18
Nevnesieš mzdy smilnice ani platu psa do domu Hospodina, svojho Boha, nech by to bolo z jakéhokoľvek sľubu, lebo i to i to je ohavnosťou Hospodina, tvojho Boha.

Deuteronómium 24:4
nebude si ju môcť ten jej prvý muž, ktorý ju zahnal, zase vziať, aby mu bola ženou, keď už bola poškvrnená, lebo je to ohavnosťou pred Hospodinom, a neučiníš toho, aby hrešila zem, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, do dedičstva.

Izaiáš 1:13
Nedonášajte viacej obilných darov klamných: kadivo mi je ohavnosťou; čo do novmesiaca soboty a svolávania shromaždenia, nemôžem zniesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného.

Levitikus 7:18
A keby sa predsa jedlo z mäsa jeho bitnej obeti pokojnej tretieho dňa, nebude príjemný ten, kto ju obetoval, nepripočíta sa mu, mrzkosťou bude, a duša, ktorá by jedla z neho, ponesie svoju neprávosť.

Levitikus 18:22
Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou; to je ohavnosť.

Príslovia 11:1
Falošná váha je ohavnosťou Hospodinovi, ale spravedlivé závažie sa mu ľúbi.

Príslovia 11:20
Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátení srdcom; ale jeho záľuba je v tých, ktorých cesta je bezúhonná.

Príslovia 12:22
Lživé rty sú ohavnosťou Hospodinovi; ale tí, ktorí činia pravdu, sa mu ľúbia.

Príslovia 15:8
Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi; ale modlitba úprimných sa mu ľúbi.

Príslovia 15:26
Ohavnosťou sú Hospodinovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči.

Príslovia 16:5
Ohavnosťou je Hospodinovi každý vysokomyseľného srdca; keby si hneď vzal pomoc na pomoc, nebude bez trestu.

Príslovia 17:15
Ten, kto ospravedlňuje bezbožného, jako i ten, kto odsudzuje spravedlivého, obidvaja sú ohavnosťou Hospodinovi.

Príslovia 20:10
Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou Hospodinovi.

Príslovia 20:23
Ohavnosťou je Hospodinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá.

Príslovia 28:9
Kto odvracia svoje ucho, aby nepočul zákona, toho i modlitba je ohavnosťou.

Zjavenie 21:27
A nevojde do neho nikdy nič obecného, a čo robí ohavnosť alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka.

Marka 13:14
A keď uvidíte ohavnosť spustošenia, predpovedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde stáť nemá (Kto čítaš, rozumej!), vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy;

Matúša 24:15
Keď tedy uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (Kto čítaš, rozumej!),

Rimanom 1:26-27
[26] Preto ich Bôh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode,[27] a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe.

Levitikus 20:12-13
[12] A človek, ktorý by ležal so svojou nevestou, istotne zomrú obidvaja, urobili premrštenosť; ich krv bude na nich.[13] A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohavnosť, istotne zomrú; ich krv bude na nich.

Príslovia 6:16-20
[16] Toto šestoré nenávidí Hospodin, a sedmoro je ohavnosťou jeho duši:[17] vysoké oči, lživý jazyk a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv;[18] srdce, ktoré vymýšľa nepravé myšlienky; nohy, rýchle bežať ku zlému;[19] lživý svedok, ktorý hovorí lož, a ten, kto rozsieva rôznice medzi bratmi.[20] Ostríhaj, môj synu, prikázanie svojho otca a neopusti naučenia svojej matky;

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936