A A A A A

Sins: [Procrastination]


1 Korinthe 14:40
Kepha konkhe kwenteni kahle ngenhlelembiso.

Umshumayeli 9:10
Wonkhe umsebenti losetandleni takho wente ngemandla akho onkhe, ngobe ethuneni lapho uya khona, kute kusebenta, nekucabanga, nelwati kanye nekuhlakanipha.

Umshumayeli 11:4
Lowo lonaka umoya angeke aze ahlanyele; nalowo lolindzela emafu emvula angeke aze avune.

Galathiya 6:9
Asingadzinwa kwenta lokuhle; ngobe nasingadzinwa, siyawuvuna ngesikhatsi lesifanele.

Hebheru 12:11
Ngobe ngesikhatsi sisayalwa kuvakala kubuhlungu kunekutsi kujabulise, noko kamuva sivuno saloko kuyalwa sibonakala sinesitselo sekuthula nesekulunga, kulabo labaceceshwe ngako.

Hebheru 10:12
Kodvwa kwatsi Khristu nasanikele kwaba kanye kwenela ngemhlatjelo munye wetono, wase uhlala ngesekudla saNkulunkulu,

Jakobe 4:17
Ngako-ke lokwatiko kwenta lokuhle kodvwa angakwenti, uyona.

Johane 9:4
Kufanele sisebente imisebenti yalowo longitfumile, kusesemini; buyeta busuku, lapho kuyawubate loyawuba nemandla ekusebenta.

Lukha 12:35
“Hlalani tinkhalo tenu tiboshiwe netibane tenu tivutsa,

Lukha 12:40
Nani futsi, lindzani, ngobe iNdvodzana yeMuntfu iyawufika ngesikhatsi leningakasilindzeli.”

Matewu 6:33
Kodvwa funani kucala umbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe, khona tonkhe letintfo titakwengetelwa kini.

Filiphi 4:13
Nginemandla ekwenta konkhe ngaye Khristu longicinisako.

Taga 10:4
Buvila benta umuntfu abe luphuya; kodvwa kukhutsala kwenta umuntfu abe yinjinga.

Taga 12:24-25
[24] Sandla lesikhutsele emsebentini sigcina siphetse; kodvwa livila ligcina lisigcili.[25] Kukhatsateka kuyamondzisa umuntfu; kodvwa livi lemusa limenta ajabule.

Taga 13:4
Umuntfu lolivila ufisa lokunyenti agcine angakatfoli lutfo; kodvwa lokhutsele unikwa lokunyenti.

Taga 14:23
Kuko konkhe kusebenta matima kunemvuzo; kodvwa labo labalibala kukhulumela futsi bahlala beswele.

Taga 18:9
Umuntfu lolidlabha emsebentini wakhe ufanana nemuntfu lobhubhisako.

Taga 20:4
Livila liyehluleka kulima ngesikhatsi lesifanele, nase kuvunwa lona alibuyi nalutfo etsafeni.

Taga 21:17
Umuntfu lotsandza kutijabulisa ugcina asaphuyile; umuntfu lotsandza kutamasa angeke acebe.

Taga 27:1
Ungatigabatisi ngelikusasa lakho, ngobe awati kutsi lilanga ngelilanga likutela nani.

Roma 7:20-21
[20] Nangabe ngenta lengingatsandzi kukwenta, loko kusho kutsi akusesimi lowo lokwentako, kodvwa ngulesono lesihlala kimi.[21] Ngako ngikhandza kutsi kunemtsetfo losebenta kimi: Nangifuna kwenta lokulungile, lokubi kunami shaqa.

Efesu 5:15-17
[15] Ngako-ke caphelani kutsi nitiphatsa njani. Ningatiphatsisi kwebantfu labangakahlakaniphi, kepha njengalabahlakaniphile.[16] Nibambisise ematfuba, ngobe emalanga mabi.[17] Ngako-ke ningabi tilima, kodvwa yatini loko lokuyintsandvo yeNkhosi.

Lukha 9:59-62
[59] Wase utsi kulenye indvodza: “Ngilandzele!” Kodvwa yona yatsi: “Nkhosi, asewungivumele ngiyewungcwaba babe.”[60] Jesu waphendvula watsi: “Yekela labafile bangcwabane bodvwana. Wena hamba uyewushumayela umbuso waNkulunkulu!”[61] Lenye indvodza yatsi: “Ngitakulandzela, Nkhosi, kodvwa asewungivumele sengiyewuvalelisa likhaya lami.”[62] Jesu watsi kuye: “Wonkhe lobambe likhuba alima bese ubuka emuva, akawufaneli umbuso waNkulunkulu.”

Taga 24:30-34
[30] Ngase ngendlula eceleni kwensimi yelivila, bekusivini semuntfu longenangcondvo.[31] Kwakunemena wesaphulamshini, nembabatane, nelutsango lwakhona seluwile.[32] Ngatsi kube ngikubone loku, ngafundza nasi sifundvo:[33] “Kulalalala kancane nekwetelatela kancane, kanye nekugoca tandla kancane, uphumule;”[34] kodvwa utawutsi usalele, buphuya bukuhlasele njengesigebengu, nekweswela kukuvimbetele njengesifo.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved