A A A A A

Sins: [Greed]


1 Johane 2:16
Ngobe konkhe lokuseveni, kuyinkhanuko yenyama, nenkhanuko yemehlo, nekutigabatisa lokulite ngetintfo takulomhlaba. Konkhe loku akuveli kuBabe, kodvwa kwelive.

2 Korinthe 9:7
Lowo nalowo akatincumele yena enhlitiyweni yakhe kutsi utawunikela kangakanani, bese unikela ngekukhululeka, hhayi ngekusola nangekucindzetelwa. Nkulunkulu utsandza umuntfu lonikela ngenhlitiyo lemhlophe.

Umshumayeli 5:10
Umuntfu lotsandza imali akeneliseki ngayo; nemuntfu lotsandza bunjinga lobukhulu akeneliswa nguloko lakutfolile. Nako loko kulite.

Hebheru 13:5
Balekelani kutsandza imali, neneliswe nguloko leninako, ngobe Nkulunkulu watsi: “Ngingeke ngikuyekele, ngingeke ngikushiye.”

Lukha 12:15
Watsi kubo: “Caphelani, nikubalekele konkhe kufisa lokubi; ngobe imphilo yemuntfu ayinconotiswa bunjinga bakhe.”

Matewu 6:24
“Kute umuntfu longakhonta emakhosi lamabili; ngobe uyakutondza lenye, atsandze lenye; uyakwetsembeka kulenye ayedzelele lenye. Ungeke ukhonte Nkulunkulu nemcebo.

Taga 11:28
Umuntfu loncike ebunjingeni bakhe utakuwa; kodvwa lolungile uyawuhluma njengemacembe laluhlata.

Taga 13:11
Umuntfu lotfola ingcebo ngekushesha isheshe imphunyuke; kodvwa loyitfola kancane kancane iyamandzela.

Taga 14:31
Nawucindzetela luphuya, wetfuka uMdali walo; kodvwa nawuphetse kahle loweswele, udvumisa uMdali wakhe.

Taga 15:27
Umuntfu lofuna inzuzo ngendlela lembi uletsa kuhlupheka ekhaya lakhe; kodvwa umuntfu lotondza kudizelwa uyawuphila.

Taga 20:21
Ingcebo letfolakale ngekushesha igcina ingenasibusiso.

Taga 22:1-9
[1] Kudvuma ngalokuhle kuncono kunemcebo lomnyenti, kuhlonipheka kuncono kunekuceba.[2] Tinjinga netimphuya tifanana ngantfo yinye: Bobabili badalwa nguNkulunkulu.[3] Umuntfu lohlakaniphile ingoti uyibona iseta, bese uyayibalekela; kantsi longenangcondvo ucondza ngco kuyo, bese utisola emvakwesikhatsi.[4] Titfobe, wesabe Simakadze, yena uyakukuvuza ngemcebo, neludvumo, nekuphila.[5] Indlela yemuntfu longaketsembeki igcwele emanyeva netingibe; kodvwa lowo lonakekela imphilo yakhe uyakuyigegela leyo ndlela.[6] Khulisa umntfwana ngendlela lekufanele aphile ngayo; kuyakutsi nome asakhulile angesuki kuyo.[7] Injinga iba yinkhosi yeluphuya, nemboleki uba sigcili sembolekisi.[8] Umuntfu lohlanyela inhlanyelo yebudlova uvuna tingoti nekuhlupheka; kucindzetela kwakhe labanye bantfu kutawuphela.[9] Lowephanako naye uyawubusiswa, ngobe kudla kwakhe ukudla netimphuya.

Taga 28:22-25
[22] Lifelela litimisela ngekutsi licebe; alati kutsi linyonyobelwa buphuya.[23] Loyalako ubongwa kakhulu ekugcineni kunalowo lolutsa lomunye ambonge ngelite.[24] Umuntfu lowebela uyise nenina abe atiyenga atsi: “Akusiso sono loko,” ufanana nesigelekece lesisidlova.[25] Umuntfu loligovu ususa lutfutfuva; kodvwa lowo lowetsemba Simakadze uyawuchuma.

1 Phetro 5:2-3
[2] Yelusani umhlambi waNkulunkulu leniwuphetse, hhayi ngekucindzetelwa, kodvwa ngenhlitiyo levumako njengobe Nkulunkulu atsandza kutsi nente, hhayi ngekunaka inkhokhelo nje, kodvwa ngenshisekelo yekukhonta.[3] Ningatenti emakhosi etikwalabo lenibaphetse, kodvwa nibe tibonelo letinhle emhlambini leniwelusile.

1 Korinthe 4:11-13
[11] Kudzimate kube ngulesikhatsi siyalamba, some, sidzikite, simuklutwe, sibe ngimihambima lete emakhaya.[12] Siyaphishaneka sisebente ngetandla tetfu. Sitsi setfukwa sibe sibusisa; sitsi sitingelelwa kuhlushwa, sibe sicinisela.[13] Sitsi sinyembenywa, sibe sikhuluma ngemoya lomuhle. Kuze kube ngulamuhla sentiwa tibi temhlaba, nekungcola kwetintfo tonkhe.

1 Thimothi 6:6-19
[6] Vele kuyinzuzo lenkhulu kwesaba Nkulunkulu kanye nekweneliseka.[7] Ngobe kute leseta nako la emhlabeni, futsi kute nalesiyawuhamba nako;[8] kodvwa nasinekudla nekwekwembatsa, aseneliseke.[9] Kodvwa labo labafisa bunjinga bawela ekulingweni, naselugibeni, nasetinkhanukweni letinyenti tebulima, naletiyingoti letigcumukisela bantfu ekufeni nasekubhujisweni.[10] Phela kutsandza imali kuyimphandze yako konkhe lokubi; labanye-ke ngekuyifisa kwabo bedukile, bakhwesha ekukholweni, batigwaza ngeminjunju yebuhlungu leminyenti.[11] Kodvwa wena, muntfu waNkulunkulu, kubalekele loko; jonga kulunga, nekwesaba Nkulunkulu, nekukholwa, nelutsandvo, nekubeketela, nebumnene.[12] Lwani kulwa lokuhle kwekukholwa, kuze uzuze kuphila lokuphakadze lowabitelwa kuko, wavuma kuvuma lokuhle embikwabofakazi labanyenti.[13] Ngikuyala embikwaNkulunkulu lophilisa konkhe, nasembikwaKhristu Jesu lowavuma sivumo lesihle embikwaPhontiyuse Philatu,[14] kutsi ugcine lomyalo, ungenabala, ungasoleki, kuze kube sikhatsi sekubonakala kweNkhosi yetfu Jesu Khristu.[15] Ngesikhatsi sakhe Jesu utawubonakaliswa nguSomandla lokunguye yedvwa, lobusisekile, iNkhosi yemakhosi neMbusi webabusi.[16] Nguye yedvwa longabhubhi lohlala ekukhanyeni lekungasondzeleki kuko, longazange asabonwe ngumuntfu, nalongeke abonwe ngumuntfu. Kuye akube ludvumo nemandla aphakadze. Amen.[17] Yala labacebile kulelive lamanje kutsi bangatikhukhumeti, bangabeki nematsemba abo kulomcebo lophelako, kodvwa bawabeke kuNkulunkulu losipha konkhe ngalokuphelele, kuze sitfokote ngako.[18] Ubatjele kutsi bente lokuhle, bacebe emisebentini lemihle, babelane, bephane.[19] Ngaloko batibekela sisekelo lesihle sesikhatsi lesitako, khona batewunamatsela ekuphileni lokunguko sibili.

Jakobe 5:1-6
[1] Nine-ke tinjinga, lalelani emavi ami. Khalani, nilile ngenca yetinhlupheko letitawunehlela.[2] Lengcebo yenu seyiyabola, netingubo tenu setidliwa ngumvunya.[3] Igolide nesiliva yenu sekuyatfomba, nalokutfomba kwako kutawunilahla ngelicala kudle imitimba yenu njengemlilo. Nisacongelela ingcebo nakulamalanga ekugcina.[4] Ase nibuke la, emaholo etisebenti letavuna emasimi enu leniwagodlile ayanimangalela anilahle ngelicala; nekukhala kwebavuni sekungenile etindlebeni teNkhosi Sebawothi.[5] La emhlabeni niphile ngekutamasa nangekutijabulisa, nakhuluphalisa tinhlitiyo tenu ngelilanga lekuhlatjwa.[6] Nimlahlile nambulala umuntfu lolungile; kantsi akamelani nani.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved