A A A A A

Sins: [Abortion]


1 Korinthe 1:27
Kodvwa Nkulunkulu wakhetsa lokubulima emhlabeni, kuze ajabhise labahlakaniphile, wakhetsa lokubutsakatsaka, kuze ajabhise lokunemandla.

Dutheronomi 24:16
“Boyise abayiwubulawa ngenca yebantfwana babo, nebantfwana futsi abayiwubulawa ngenca yaboyise babo; ngulowo muntfu uyawutifela yena ngesono sakhe.

Dutheronomi 30:19
“Lamuhla ngibita lizulu nemhlaba kutsi kube ngufakazi kini kutsi ngibeke embikwenu kufa nekuphila, tibusiso neticalekiso. Ngako khetsani kuphila, kuze niphile nine kanye nebantfwabenu,

Galathiya 1:15
Kodvwa Nkulunkulu wavele wangehlukanisela ngingakatalwa, wangibita ngemusa wakhe. Kwatsi nakakhetsa

Isaya 43:25
“Mine, ngimi, losusa tiphambuko takho ngenca yami, tono takho angiphindzi ngitikhumbule.

Isaya 44:24
“Naku lokushiwo nguSimakadze, uMhlengi wakho, lowakubumba esiswini, utsi: NginguSimakadze, lowente tonkhe tintfo, yena yedvwa loweneke emazulu, lowendlala umhlaba ayedvwana,

Efesu 1:7
Ngengati yaJesu sinekuhlengwa nekutsetselelwa kwetono, ngekwengcebo yemusa,

Eksodusi 4:11
Simakadze watsi kuye: “Ngubani lowanika umuntfu umlomo? Ngubani lowenta umuntfu abe simungulu, nome sihhulu? Ngubani lowenta umuntfu abone nome abe yimphumphutse? Akusimi yini, mine Simakadze?

Isaya 64:8
Noko, wena Simakadze, unguBabe wetfu. Tsine silibumba, wena ungumbumbi, sonkhe singumsebenti wetandla takho.

Jeremiya 1:5
“Ngisengakakubumbi esitalweni senyoko ngakwati, watsi usengakatalwa, ngavele ngakwehlukanisela; ngakubeka kutsi ube ngumphrofethi etiveni.”

Tihlabelelo 100:3
Yatini kutsi Simakadze nguNkulunkulu! Sadalwa nguye, asitidalanga, sisive sakhe, netimvu telidlelo lakhe.

Tihlabelelo 127:3
Bantfwana balifa leliphuma kuSimakadze, basibusiso lesivela kuye.

Lukha 2:6-7
[6] Kwatsi baseBhetlehema, sase siyefika sikhatsi saMariya sekubeleka.[7] Watubula ngendvodzana, wayigocota ngetindvwangu, wayilalisa emkhombeni wekudlela tinkhomo, ngobe phela kwakungenandzawo yekuhlala endlini yetihambi.

Efesu 1:3-4
[3] Akabongwe Nkulunkulu longuYise weNkhosi yetfu Jesu Khristu, ngobe usibusise kuKhristu ngato tonkhe tibusiso taMoya tasezulwini.[4] Kwatsi nemhlaba ungakasekelwa, Nkulunkulu wasikhetsa ngaKhristu, kuze sibe ngcwele, singabi nasici emehlweni akhe. Njengobe asitsandza,

1 Korinthe 6:19-20
[19] Anati yini kutsi umtimba wenu ulithempeli laMoya Longcwele lohlala kini, lenamemukela kuNkulunkulu, nekutsi futsi anisibo benu? Nine nibaNkulunkulu,[20] natsengwa ngelinani lelikhulu. Ngako-ke mdvumiseni Nkulunkulu emitimbeni yenu.

Isaya 45:9-11
[9] Maye kulowo lolwa neMenti wakhe, kuye lowo loludzengelo nje emkhatsini wetindzengelo temhlaba. Libumba like lisho yini kumbumbi walo litsi: ‘Ubumbani?’ Umsebenti wakho ungake usho yini utsi: ‘Ute tandla’?[10] Maye kulowo lotsi kuyise: ‘Utele ini?’ nome kunina atsi: ‘Yini lena loyitele?’[11] “Naku lokushiwo nguSimakadze, Longcwele waka-Israyeli, neMenti wakhe, utsi: Macondzana netintfo letitako, niyangibuta yini ngebantfwabami, nome ningibekele umtsetfo ngemsebenti wetandla tami?

Eksodusi 21:22-25
[22] “Nangabe emadvodza atsite ayalwa alimata umfati lotetfwele, wadzimate wonakalelwa sisu, kodvwa yena wangete walimala ndzawo, lona lomlimatile kufanele ahlawuliswe. Inhlawulo itakuya ngekutsi indvodza yalomfati ijubeni; kuye ngekutsi behluleli bona bayayemukela yini leyo nhlawulo.[23] Kodvwa nangabe lomfati ulimele, kufanele kwenanwe kuphila ngekuphila,[24] liso ngeliso, litinyo ngelitinyo, sandla ngesandla, lunyawo ngelunyawo,[25] kushiswa ngekushiswa, linceba ngelinceba, umvimba ngemvimba.

Tihlabelelo 139:13-16
[13] Ngobe nguwe lowadala imibilini yami, wangeluka esiswini samake.[14] Ngiyakudvumisa ngobe ngentiwe ngendlela leyesabekako nalemangalisako. Imisebenti yakho iyamangalisa, loko ngikwati kahle kamhlophe.[15] Ematsambo ami abengakafihlakali kuwe, ngesikhatsi ngibunjwa ekusitsekeni ngelukwa esiswini samake.[16] Wangibona ngiselihlwili. Onkhe emalanga ami abhalwa encwadzini yakho, ajutjwa, lisengakefiki nalinye lawo.

Lukha 1:41-44
[41] Kwatsi lapho Elizabethe nakeva kubingelela kwaMariya, umntfwana wagcuma esiswini sakhe. Elizabethe wagcwaliswa ngaMoya Longcwele,[42] wakhuluma kakhulu watsi: “Ubusisiwe kubo bonkhe labasikati, nentalo yesisu sakho ibusisiwe![43] Yini ngibe nenhlanhla kutsi ngivakashelwe ngunina weNkhosi yami?[44] Ngesikhatsi ngiva ungibingelela, umntfwana lengimetfwele udzimate wagcuma entiwa yintfokoto.

Eksodusi 20:1-13
[1] Nkulunkulu wakhuluma nankha emavi, watsi:[2] “NginguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili.[3] “Ungabi nalomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.[4] “Ungatenteli sithico, nome umfanekiso walokusezulwini etulu, nome walokusemhlabeni phansi nome walokusemantini ngaphansi kwemhlaba.[5] Ungasikhotsameli nome usikhonte, ngobe mine Simakadze, Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele. Labo labangitondzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantfwana babo besitukulwane sesitsatfu nesesine.[6] Kodvwa labangitsandzako nalabagcina imiyalo yami ngibehlisela umusa wami longapheli etinkhulungwaneni tetitukulwane netitukulwane tabo.[7] “Ungaliphatsi ngelite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho; ngobe Simakadze uyawumbeka licala lowo lophatsa libito lakhe ngelite.[8] “Khumbula liSabatha, uligcine libe ngcwele.[9] Umsebenti wakho uyakuwenta emalanga lasitfupha,[10] kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Ngalelo langa kufanele ungasebenti wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nesisebenti sakho lesidvuna, nome lesisikati, ngisho netinkhomo takho, nesihambi lesingenise kakho.[11] Ngemalanga lasitfupha Simakadze wadala lizulu nemhlaba, nelwandle nako konkhe lokukuko, waphumula ngelilanga lesikhombisa. Ngako-ke Simakadze walibusisa walingcwelisa lelilanga leliSabatha.[12] “Hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwandza kulelive lengikunika lona.[13] “Ungabulali.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved