A A A A A

Mysteries: [Dinosaurs]


Isaya 27:1
Ngalelo langa Simakadze uyawujezisa ngenkemba yakhe leyesabekako, lenkhulu nalenemandla lamakhulu, uyawujezisa Leviyathani, inyoka lenyelelako, yebo, Leviyathani, inyoka letibutsako; yena uyawubulala silo saselwandle.

Genesisi 1:21
Ngako-ke Nkulunkulu wadala tilwane letikhulu taselwandle nato tonkhe tinhlobo tetilwane letiphilako letigcwele emantini ngetinhlobo tato, nato tonkhe tinhlobo tetinyoni letinetimphiko. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle.

Tihlabelelo 104:26
Nansiya imikhumbi intjweza kulo nemikhoma lowayenta yatjakadvula kulo.

Roma 1:18
Lulaka lwaNkulunkulu lubonakala luphuma ezulwini lwehlela etikwako konkhe kungamesabi Nkulunkulu nekungalungi kwebantfu labavimba liciniso ngekungalungi kwabo.

Genesisi 1:24-31
[24] Nkulunkulu watsi: “Umhlaba awuvete tonkhe tinhlobo tetilwane letiphilako: tonkhe tinhlobo tetifuyo, netetilwane letihamba ngesisu, netilo tesiganga.” Kwase kuba njalo.[25] Nkulunkulu wenta tonkhe tinhlobo: tetilo tesiganga, netetifuyo, netetilwane letihamba ngesisu. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle.[26] Nkulunkulu wase utsi: “Asente bantfu, babe ngumfanekiso wetfu, basifute; babuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwetifuyo, nasetikwemhlaba wonkhe, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba ngesisu netilwanyakatana.”[27] Ngako Nkulunkulu wadala umuntfu waba ngumfanekiso wakhe; wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu: wabadala, lomdvuna nalomsikati.[28] Nkulunkulu wababusisa watsi: “Talanani, nandze, nigcwalise umhlaba, niwuncobe. Nibuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba emhlabeni.”[29] Nkulunkulu watsi: “Ase nibuke la, ngininike tonkhe tibhidvo letisemhlabeni wonkhe letimilisa inhlanyelo, nato tonkhe tihlahla letinenhlanyelo etitselweni tato, kutsi kube kudla kwenu.[30] Kepha konkhe lokuphilako: tilwane temhlaba, nato tonkhe tinyoni tasemoyeni, netilwane letihamba ngesisu, ngikunika konkhe lokuluhlata kutsi kube kudla kwako.” Kwase kuba njalo.[31] Nkulunkulu wakubona konkhe labesakwentile, kutsi kuhle kakhulu. Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesitfupha.

Jobe 40:15-24
[15] “Ase ubuke imvubu lengayidala kanye nawe, nekutsi idla tjani njengenkhabi.[16] Maye, makhulu emandla ayo lasemilenteni! Yebo, emandla ayo asemisisheni lesetibilinini tayo![17] Umsila wayo untjikita njengemsedari, netinyama temilente yayo titfungene.[18] Ematsambo ayo ayimibhobho yelitfusi, imikhono nemilente yayo injengemigcala yensimbi.[19] Ihamba embili etidalweni taNkulunkulu, noko uMdali wayo angabhekana nayo ngenkemba yakhe.[20] Emagcuma ayivetela sivuno sawo, tonkhe tilwane tesiganga tidlale edvutane nayo.[21] Ilala ngaphansi kwetihlahla temanyeva, ibhace emkhatsini wemihlanga yasechaphotini.[22] Tihlahla temanyeva tiyifihla ematfuntini ato, itungeletwe ngemabhabhabhulomu emfula.[23] Kuhhulukuhlela kwemanti emfula akuyetfusi, idlalisela ngekuntjweza, lite nome iJordane seyigcwele igola tintsetse.[24] Ukhona yini longahle ayibambe ibukile, nome-ke ayetsiye abhobose likhala layo?”

Jobe 41:1-10
[1] “Ungamdvonsa yini Leviyathani ngelidweba? Ungalubopha yini lulwimi lwakhe ngentsambo?[2] Ungamfaka yini siwondvo ekhaleni lakhe, nome-ke ungawubhobosa yini umhlatsi wakhe ngelidweba?[3] Angatincengela yini kutsi umentele umusa, nome akuncenge ngekukhuluma kamnandzi?[4] Sivumelwane angasenta yini nawe kutsi umtsatse abe sigcili sakho kokuphela?[5] Ungamenta yini kutsi abe silwane lesingumnganakho njengenyoni, nome uhambe umbophe ngentsambo, khona atekujabulisa emantfombatana akho?[6] Labatsenga batsengise bangantjintjiselana yini ngaye? Bona bahwebi bangehlukaniselana yini ngaye?[7] Sikhumba sakhe ungasigcwalisa yini ngabondzangumadweba nome-ke inhloko yakhe ngemadweba?[8] Nawungake ubeke sandla sakho etikwakhe, ungeke uwukhohlwe umzabalazo wakhe, futsi ungeke ukuphindze ukwente loko.[9] “Usuke utiyenga nawungatsi ungenta nome yini ngaye, kumbuka nje kukucedza emandla.[10] Kute lonesibindzi sekumchukuluta. Pho, ngubani longakhona kumelana nami?

Joshuwa 10:1-10
[1] Adoni Sedeki, inkhosi yaseJerusalema, yeva kutsi Joshuwa sewulitsetse lase-Ayi, walibhubhisa lonkhe, wenta kuyo i-Ayi nasenkhosini yalo njengobe enta eJerikho nasenkhosini yayo, weva nekutsi bantfu baseGibeyoni sebente sivumelwane sekuthula nesive sema-Israyeli, futsi sesibomakhelwane.[2] Adoni Sedeki nebantfu bakhe betfuka kakhulu ngaloko, ngobe iGibeyoni bekungulona dolobha lelibalulekile njengalelinye lemadolobha ebukhosi, lona lalilikhulu kunelase-Ayi, nemadvodza alo bekutingwazi letatiwako.[3] Ngako Adoni Sedeki, inkhosi yaseJerusalema, wancenga boHohamu, inkhosi yaseHebroni, naPhiramu, inkhosi yaseJamuthi, naJafiya, inkhosi yaseLakhishi, naDebiri, inkhosi yase-Egloni, watsi:[4] “Yenyukani ningisite, sihlasele iGibeyoni, ngobe seyente sivumelwane sekuthula naJoshuwa nesive saka-Israyeli.”[5] Ngako-ke lamakhosi lasihlanu ema-Amori, inkhosi yaseJerusalema, neyaseHebroni, neyaseJamuthi, neyaseLakhishi, neyase-Egloni, ahlanganisa emabutfo awo awahlela ase ayashuca enyukela eGibeyoni, ayihlasela.[6] EmaGibeyoni atfumela livi kuJoshuwa enkambu leyayiseGilgali, atsi: “Ungatilahli tinceku takho. Phutfuma ute kitsi masinyane utesisindzisa, sisite, ngobe onkhe emakhosi ema-Amori asahlangene ngatsi; onkhe emakhosi elive letintsaba asihlasele.”[7] Ngako Joshuwa washuca esuka eGilgali kanye nayo yonkhe imphi yakhe, nato tonkhe tingwazi takakhe.[8] Simakadze wakhuluma kuJoshuwa, watsi: “Ungabesabi, ngibanikele esandleni sakho. Kute namunye wabo loyawukhona kumelana nawe.”[9] Emvakwekushuca busuku bonkhe kusuka eGilgali, Joshuwa wabetfusa.[10] Simakadze wabatsela ngeluvalo, besaba ema-Israyeli. Ema-Israyeli awehlula ema-Amori, awancoba ngelusiko lwenkemba emphini yaseGibeyoni, abacosha abenyusa ngendlela yaseBhethi Horoni, abaphetse abagwaza kwaze kwabase-Azekha, naseMakheda.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved