A A A A A

Mysteries: [Aliens]


Kholose 1:16
Ngobe konkhe kwadalelwa kuyo, lokusezulwini nalokusemhlabeni, lokubonakalako nalokungabonakali, nome-ke kutihlalo tebukhosi, nome kubukhosi, nome babusi, nome tiphatsimandla. Konkhe kwadalwa ngayo, futsi kwadalelwa yona.

Dutheronomi 4:19
Nicaphele ningatikhonti tinkhanyiso lenitibona esibhakabhakeni njengelilanga, nenyanga, netinkhanyeti. Ningacali niwungeke ngekutikhotsamela nikhonte leto tintfo Simakadze Nkulunkulu wenu latabela tonkhe tive ngephansi kwelizulu.

Dutheronomi 17:3
ngekukhonta nangekunikela kulabanye bonkulunkulu, ngekukhotsama kubo, nome elangeni, nome enyangeni, nome etinkhanyetini tesibhakabhaka, lekuyintfo lephambene nemiyalo yami,

Efesu 2:19
Ngako-ke anisesito tihambi nemihambima, kodvwa nyalo seningumndeni munye nalabangcwele, senibendlu yaNkulunkulu.

Efesu 6:12
Ngobe asilwi nebantfu, kodvwa silwa netikhulu temimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalobumnyama, nemabutfo abomoya lababi labasemkhatsini.

Eksodusi 12:49
Niyawuba nemtsetfo munye nine ma-Israyeli ekutalwa nalabo labangumsinsi wekumbelwa labakhe emkhatsini wenu.”

Eksodusi 22:21
“Ningacali nisiphatse kabi nome nisigcilate sihambi, ngobe nani nake naba tihambi eveni laseGibhithe.

Eksodusi 23:9
“Ungasiphatsi kabi sihambi; nawe uyati kutsi utiva unjani nangabe usihambi, ngobe nani nake naba tihambi eGibhithe.”

Hezekeli 1:4-7
[4] Ngabuka, ngabona sivunguvungu sichamuka ngasenyakatfo, bekulifu lelikhulukati linebumanyamanya bembane, lalitungeletwe kukhanya lokumengetelako. Ekhatsi enkhabeni yalomlilo kwakukhona lokwakufanana nelitfusi lelimanyatelako,[5] ekhatsi kulowo mlilo kukhona lokwakufanana netidalwa letine letiphilako. Tatibonakala tinesimo semuntfu,[6] kodvwa nguleso naleso sasinebuso lobune netimphiko letine.[7] Tatinemilente lecondzile; tinyawo tato tatifanana netelitfole timanyatela njengelitfusi lelilolongiwe.

Genesisi 1:26
Nkulunkulu wase utsi: “Asente bantfu, babe ngumfanekiso wetfu, basifute; babuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwetifuyo, nasetikwemhlaba wonkhe, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba ngesisu netilwanyakatana.”

Genesisi 2:1
Ngako-ke kwase kupheleliswe lizulu nemhlaba, nendalo yako konkhe.

Hebheru 11:13
Bonkhe laba bafa bakholiwe bangakakwemukeli loko lababetsenjiswe kona, kodvwa bakubona bakwemukela kusekhashane, bavuma kutsi lapha emhlabeni babafokati netihambi.

Hebheru 13:2
Ningakhohlwa kungenisa tihambi emakhaya enu, ngobe labanye ngekwenta njalo bangenisa tingilosi bangaketeleli.

Isaya 13:5
Baphuma emaveni lakhashane, lasekugcineni kwemazulu, nguye Simakadze netikhali telulaka lwakhe, utewubhubhisa wonkhe umhlaba.

Isaya 45:12
Ngimi lowenta umhlaba, ngadala nebantfu bonkhe labahlala kuwo. Tandla tami taweneka emazulu, ngalawula nemabutfo awo etinkhanyeti.

Isaya 60:8
“Bobani laba labandiza etulu njengemafu, nanjengematuba aya etidlekeni tawo?

Levithikusi 24:22
Niyawuba nemtsetfo munye nonkhe, umuntfu wetive nome wekutalwa. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

Nehemiya 9:6
Bakhuleka batsi: “Wena Simakadze, nguwe wedvwa longuSimakadze. Wena wadala emazulu, ngisho nemazulu laphakeme kakhulu, kanye nato tigidzigidzi tetinkhanyeti, nemhlaba kanye nako konkhe lokukuwo, tilwandle kanye nako konkhe lokukuto. Wena ukugcina konkhe lokuphilako, netigidzigidzi tasezulwini tikhonta wena.

Tihlabelelo 97:6
Emazulu amemetela kulunga kwakhe, tonkhe tive tibubone bukhosi bakhe.

1 Phetro 2:11
Batsandzekako, ngiyanincenga, njengobe nitihambi nalabendlulako kulomhlaba, kutsi nitikhweshele tinkhanuko tenyama letilwa nemphefumulo.

Imisebenti Phostoli 19:35
Ekugcineni mabhalane welidolobha waze wabathulisa, watsi: “Madvodza ase-Efesu, nonkhe niyati kutsi lelidolobha lase-Efesu ngulapho kuhlala khona lithempeli laDiyana lomkhulu kanye nelitje lelingcwele lelehla ezulwini.

Sembulo 12:12
Tfokotani-ke, nine mazulu, nani lenihlala kuwo! Kodvwa maye kuwe, mhlaba nelwandle, ngobe Mhlebi sewehlele kini ngentfukutselo lenkhulu, ngobe uyati kutsi sikhatsi sakhe sesifishane!”

Sembulo 13:1
Ngabona silo siphuma elwandle, sasinetimphondvo letilishumi, netinhloko letisikhombisa, kuleyo nakuleyo nhloko kwakuneligama lelihlambalatako.

Amose 9:2-3
[2] Nome bangemba bashone phansi ekujuleni kwelithuna, nakhona lapho sandla sami siyawubakhipha. Nome bangekhwela benyukele etulu emazulwini, nakhona lapho ngiyawubehlisela phansi.[3] Nome bangatifihla esicongweni sentsaba iKhameli, nakhona lapho ngiyawubatingela ngize ngibabambe. Nome bangangibhacela ekujuleni kwelwandle, nakhona lapho ngiyawutfumela inyoka ibalume.

Levithikusi 19:33-34
[33] “ ‘Ungamhluphi umuntfu longumchamuki lohleti nawe eveni lakini.[34] Umchamuki lohlala eveni lakini ubomphatsa njengemuntfu wakini. Umtsandze njengobe utitsandza wena, ngobe nani nake naba tihambi eveni laseGibhithe. NginguSimakadze.

Sembulo 9:7-11
[7] Lesikhonyane sasibonakala sifanana nemahhashi lalungiselwe imphi; etinhloko taso kunalokwakufana nemichele yegolide, buso baso bufanana nebemuntfu.[8] Tinwele taso tatifanana netalabasikati, ematinyo aso afanana nematinyo emabhubesi.[9] Esifubeni sasinetivikelo tesifuba tensimbi, imisindvo yetimphiko taso yayifanana nemdvumo wetincola temphi letinyenti tidvonswa ngemahhashi, lagijimela ekulweni.[10] Sasinemisila lefanana neyabofecela, inetindvonsi. Kulemisila yaso bekungulapho kunemandla aso ekuhlupha nekulimata bantfu tinyanga letisihlanu.[11] Inkhosi yaso lesibusako bekuyingilosi yemgodzi longenamkhawulo. Libito layo ngesiHebheru ngu-Abadoni, ngesiGriki ngu-Apoliyoni.

Genesisi 6:1-22
[1] Kwatsi kube bantfu bacale kwandza nemhlaba wonkhe, batala tintfombi,[2] emadvodzana aNkulunkulu atibona letintfombi kutsi tinhle; ase atikhetsela letinye emkhatsini wato atenta bafati bawo.[3] Simakadze wase utsi: “Moya wami angeke asabenta bantfu baphile kuze kube phakadze, ngobe bantfu bayinyama, emalanga abo asayawuba ngiminyaka leli-120.”[4] Kulawo malanga, nangasemva kwawo, kwakunetichwaga letatitalwa bantfu emhlabeni. Emadvodzana aNkulunkulu nasangene kuletintfombi tebantfu, tawatalela bantfwana. Labantfwabato bekungemachawe asendvulo labenemandla neludvumo.[5] Simakadze wabona kutsi kukhulu kona kwemuntfu emhlabeni, nekutsi yonkhe imizindlo nemicabango yenhlitiyo yakhe mibi ngaso sonkhe sikhatsi.[6] Simakadze watisola ngekudala kwakhe umuntfu kutsi abe khona emhlabeni, wadzabuka enhlitiyweni yakhe.[7] Ngako Simakadze watsi: “Ngitabacitsa labantfu lengibadalile emhlabeni; yebo, bantfu, netifuyo, netilwane letihamba ngesisu, netinyoni letindiza emoyeni, ngobe sengiyatisola ngekutsi ngakwenta.”[8] Kodvwa Nowa watfola umusa kuSimakadze.[9] Nankhu-ke umlandvo ngaNowa. Nowa abelungile amsulwa esitukulwaneni sakhe, ahamba naNkulunkulu.[10] Nowa abenemadvodzana lamatsatfu: BekuboShemi, naHhamu, naJafethi.[11] Umhlaba wawonakele emehlweni aNkulunkulu; umhlaba wawugcwele budlova.[12] Nkulunkulu wabuka umhlaba wabona kutsi wonakele, ngobe bonkhe bantfu babetiphetse ngemonakalo emhlabeni.[13] Nkulunkulu watsi kuNowa: “Sengincume kutsi ngibacedze bonkhe bantfu; ngobe umhlaba ugcwele budlova ngenca yabo. Ngitawubabhubhisa, ngibesuse bonkhe emhlabeni.[14] Yakha umkhumbi ngemapulangwe egofari; udzabule emakamelo kulomkhumbi, bese uwupenda ngelitiyela ngekhatsi nangephandle.[15] Utakuwakha kanje: Budze bemkhumbi butawuba ngemamitha langaba li-133, bubanti bube ngemamitha langaba ngema-22, kuphakama kube ngemamitha langaba li-13.[16] Wente loluphahla lwalomkhumbi lube nesikhala lesingemasentimitha langaba ngema-44, kusuka elubondzeni lwawo. Wakhe nemnyango emhlubulweni wawo. Uwakhe ube netitezi letitsatfu: lesinye sibe ngaphansi, lesinye sibesemkhatsini, lesinye sibe ngetulu.[17] Ngitawuletsa zamcolo emhlabeni, utawufika abulale yonkhe inyama lenemoya wekuphila, lengaphansi kwelizulu. Konkhe lokusemhlabeni kutawubhubha.[18] Kodvwa ngitakwenta sivumelwane sami nawe: Utawungena emkhunjini wena, nemadvodzana akho, nemkakho, nabomalukatana bakho.[19] Kuto tonkhe tilwane utawungenisa lesidvuna nalesisikati kulolo nakulolo luhlobo, khona titawuphila kanye nawe.[20] Kuto tinyoni tinhlobo ngetinhlobo tato, nakuto tifuyo tinhlobo ngetinhlobo tato, nasetilwaneni letihamba ngesisu emhlabatsini tinhlobo ngetinhlobo tato, kutawufika kuwe tibe timbili talolo nalolo luhlobo, kuze kutsi tihlale tiphilile.[21] Utsatse tonkhe tinhlobo tekudla, utigcine; kutawuba kudla kwakho nekwato.”[22] Nowa wakwenta konkhe layalwa nguNkulunkulu kutsi akwente.

Hezekeli 1:1-28
[1] Ngemnyaka wema-30, enyangeni yesine, ngelilanga lesihlanu, ngangisesemkhatsini walababetfunjiwe, ngasemfuleni iKhebari, kwavuleka emazulu, ngabona imibono yaNkulunkulu.[2] Kwatsi mhlazana tisihlanu enyangeni, ngemnyaka wesihlanu inkhosi Jehoyakhini yatfunjwa,[3] kwefika livi laSimakadze kumphristi Hezekeli, umsa waBuzi, ngasemfuleni iKhebari eveni lemaBhabhulona. Ngulapho-ke lapho sandla saSimakadze sasisetikwakhe khona.[4] Ngabuka, ngabona sivunguvungu sichamuka ngasenyakatfo, bekulifu lelikhulukati linebumanyamanya bembane, lalitungeletwe kukhanya lokumengetelako. Ekhatsi enkhabeni yalomlilo kwakukhona lokwakufanana nelitfusi lelimanyatelako,[5] ekhatsi kulowo mlilo kukhona lokwakufanana netidalwa letine letiphilako. Tatibonakala tinesimo semuntfu,[6] kodvwa nguleso naleso sasinebuso lobune netimphiko letine.[7] Tatinemilente lecondzile; tinyawo tato tatifanana netelitfole timanyatela njengelitfusi lelilolongiwe.[8] Ngaphansi kwetimphiko tato kulemihlubulo yato lemine tatinetandla temuntfu. Totine tatinebuso netimphiko,[9] letimphiko tato tatitsintsana. Nguleso naleso sidalwa sasihamba sicondze embili; tatingagucuki ngesikhatsi natihamba.[10] Buso bato babubukeka kanje: Nguleso naleso kuletidalwa letine sasinebuso bemuntfu, ngesekudla kwaso sinebuso belibhubesi, ngesancele sinebuso benkhomo, ngemuva sinebuso belusweti.[11] Babunjalo-ke buso bato. Timphiko tato tatendlalekele etulu; sisinye sasinetimphiko letinye letimbili, lunye luphiko lutsintsana neluphiko lwalesinye sidalwa ngala nangale, bese kutsi leti letinye timphiko letimbili tembese umtimba waso.[12] Nguleso naleso sasihamba sicondze embili. Njalo nje lapho kuya khona Moya, nato tatiya khona; tatingagucuki ekuhambeni kwato.[13] Simo saletidalwa letiphilako sasifanana nemalahle lavutsako emlilo nome tinjengetidlwane. Umlilo wawehla wenyuka lapha emkhatsini waletidalwa. Lomlilo wawumanyatela, kuphuma umbane kuwo.[14] Letidalwa tatigijima tiye emuva nasembili, njengekubaneka kwembane.[15] Ngatsi ngisabuka kuletidalwa letiphilako, ngabona lisondvo emhlabatsini emhlubulweni waleso naleso sidalwa lesinebuso lobune.[16] Kubonakala nekwakhiwa kwalamasondvo kwakume kanje: Abemanyatela njengekhrisolithe, onkhe omane abefanana. Ngulelo nalelo sondvo lalibukeka lakheke njengelisondvo leligabance kulelinye lisondvo.[17] Njengobe abehamba nje abengahamba acondze kunome nguyiphi indzawo kuleti letine, lapho letidalwa tatibheke ngakhona; lamasondvo abengagucuki, nakuhamba letidalwa.[18] Emarimu alamasondvo abephakeme esabeka, omane abegcwele emehlo yonkhe indzawo.[19] Kwakutsi letidalwa letiphilako natihamba, nalamasondvo lasemihlubulweni yato ahambe; tatitsi natiphakama emhlabatsini letidalwa letiphilako, nalamasondvo nawo aphakame.[20] Nome ngukuphi lapho Moya abengaya khona naletidalwa tatiya khona, nalamasondvo abeyaye aphakame kanye nato, ngobe lomoya waletidalwa letiphilako wawukulamasondvo.[21] Tatitsi natihamba letidalwa, nawo ahambe; natima letidalwa, nalamasondvo eme, atsi dvu; titsi letidalwa natiphakama emhlabatsini, nalamasondvo aphakame kanye nato, ngobe umoya waletidalwa letiphilako wawukulamasondvo.[22] Lokwakwendlaleke ngetulu kwetinhloko taletidalwa kwakuyintfo leyayifanana nemkhatsi, kucwebetela njengangcocwane, futsi kwesabeka.[23] Ngaphansi kwalomkhatsi timphiko tato tatendlalekele kuyawutsintsana todvwana, nguleso naleso sasinetimphiko letimbili letatembese umtimba waso.[24] Tatitsi natihamba letidalwa, ngive umsindvo wetimphiko tato unjengekudvuma kwemanti lagijimako, nanjengeliphimbo laSomandla, nanjengemdvumo wemphi. Tatitsi natima, tehlise timphiko tato.[25] Kwase kufika livi liphuma ngetulu kwalomkhatsi lowawusetikwetinhloko tato, ngesikhatsi tima, timphiko tato setehlile.[26] Ngetulu kwalomkhatsi lowawusetikwetinhloko tato bekunentfo leyayifanana nesihlalo sebukhosi lesakhiwe ngesafire, ngetulu kwalesihlalo sebukhosi kwakunentfo leyayinesimo lesasifanana nesemuntfu.[27] Ngabona kutsi kusukela kuloko lokwakubonakala shangatsi kulukhalo lwakhe kuya ngenhla kwalo abefanana nelitfusi lelimanyatelako, kube shangatsi ligcwele umlilo, bese kutsi kusuka elukhalweni kuye phansi abefanana nemlilo. Abetungeletwe kukhanya lokumanyatelako.[28] Lokukhanya kwakumtungeletile njengemushi wenkosazana ubonakala emafini, ngelilanga lekuna kwemvula. Loku bekukubonakala lokwakubonakalisa bukhosi baSimakadze. Ngatsi kube ngikubone konkhe loku, ngawa ngibhekise buso bami phansi, ngase ngiva livi lalokhulumako.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved