A A A A A

Math Signs: [Number 7]


2 Emakhosi 5:10
Elisha watfumela sitfunywa kuye watsi: “Hamba, ufike ugeze kasikhombisa emfuleni iJordane, umtimba wakho utawuphila ube musha, uhlambuluke.”

Dutheronomi 5:12
“ ‘Gcina liSabatha ngekulenta libe ngcwele, njengobe Simakadze akuyala.

Eksodusi 22:30
Ungiphe nematubulo etinkhomo newetimvu takho. Libotsi litubulo lingahlala nenina emalanga lasikhombisa bese ungipha lona ngelilanga lesiphohlongo.

Johane 6:35
Jesu watsi kubo: “Mine ngisinkhwa sekuphila, lowo lota kimi, angeke alambe; nalowo lokholwa ngimi, angeke aphindze ome.

Matewu 26:26
Batsi basadla, Jesu watsatsa sinkhwa, wasibusisa, wasihlephula, wasinika bafundzi, watsi: “Tsatsani nidle, loku ngumtimba wami.”

Numeri 4:7
“Ngetulu kwelitafula lesinkhwa sekubekwa embikwaSimakadze kufanele bendlale indvwangu leluhlata njengesibhakabhaka, bese etikwalo babeka emapulede, netitja temphepho, netindishi, netindzebe temnikelo wekunatfwa; kufanele nesinkhwa sekubekwa embikwaSimakadze sihlale sikhona etikwalo.

Joshuwa 6:3-4
[3] Wena nemabutfo akho onkhe hambani nitungelete lelidolobha kanye. Loko niyawukwenta emalanga lasitfupha.[4] Uboba nebaphristi labasikhombisa labaphetse emacilongo lasikhombisa lentiwe ngetimphondvo temvu; babohamba embikwalelibhokisi lesivumelwane. Ngelilanga lesikhombisa lelidolobha nibolitungeleta emahlandla lasikhombisa, baphristi bona bashaye lamacilongo.

Genesisi 2:1-3
[1] Ngako-ke kwase kupheleliswe lizulu nemhlaba, nendalo yako konkhe.[2] Ngelilanga lesikhombisa Nkulunkulu abesawucedzile wonkhe umsebenti wakhe labewenta; wase uyaphumula.[3] Ngako-ke Nkulunkulu walibusisa lilanga lesikhombisa, walingcwelisa; ngobe ngalo waphumula emsebentini wakhe wonkhe wekudala.

Genesisi 9:12-16
[12] Nkulunkulu wachubeka watsi: “Nalu luphawu lwesivumelwane lengisenta emkhatsini wami nani, nato tonkhe tidalwa letiphilako letinani, nato tonkhe titukulwane letitako:[13] Ngibeka umushi wenkosazana emafini, uyawuba luphawu lwesivumelwane emkhatsini wami nemhlaba.[14] Nangiletsa emafu etikwemhlaba bese kubonakala lomushi emafini,[15] ngiyawukhumbula sivumelwane sami emkhatsini wami nani, nato tonkhe tilwane letiphilako, ngisho tonkhe tinhlobo tato. Emanti angeke aphindze abe nguzamcolo wekubhubhisa konkhe lokuphilako.[16] Nakunalomushi emafini, ngiyakuwubuka bese ngikhumbula sivumelwane saphakadze emkhatsini waNkulunkulu nato tonkhe tinhlobo tetilwane letiphila emhlabeni.”

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved