A A A A A

Life: [Death]


Johane 3:16
Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kuze kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze.

1 Thesalonika 4:14
Njengobe sikholwa kutsi Jesu wafa waphindze wavuka, kanjalo nalabo labafe bakuJesu: Nkulunkulu uyawubavusa ekufeni abaletse kanye naJesu.

Johane 11:26
Lowo lophila akholwe ngimi, angeke afe naphakadze. Uyakukholwa loku?”

Roma 6:23
Inkhokhelo yesono kufa; kodvwa sipho semusa saNkulunkulu sikuphila lokuphakadze ngaKhristu Jesu iNkhosi yetfu.

Tihlabelelo 23:4
Nome ngihamba esigodzini lesinelitfunti lekufa, angesabi lutfo lolubi, ngobe wena unami; intfonga yakho neludvondvolo lwakho kuyangivikela.

Sembulo 21:4
Uyakwesula tonkhe tinyembeti emehlweni abo, sekuyawubate kufa, nekulila, nekukhala, nebuhlungu, ngobe kwakucala sekwendlulile.”

Roma 14:8
Nasiphila, siphilela iNkhosi, nome sifa sifela iNkhosi, ngako-ke nome siphila nome sifa sibeNkhosi.

Umshumayeli 12:7
Mkhumbule yena, lutfuli lusengakabuyeli emhlabatsini, lapho lwatsatfwa khona, nemoya usengakabuyeli kuNkulunkulu lowawuniketa.

Lukha 23:43
Jesu watsi kuso: “Ngikutjela kutsi: Lamuhla utakuba nami ePharadisi.”

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved