A A A A A

Life: [Dating]


Taga 7:6-21
[6] Ngalelinye lilanga ngime ngasefasitelweni lendlu yami, ngabuka phansi emgwacweni.[7] Ngabona sicunjana setinsizwa letatingenako kuhlakanipha, emkhatsini wato ngabona lenye leyayingenalwati.[8] Yayihamba esitaladini eceleni kwelikona, icondzene nendlu yalomfati yaze yayawungena khona.[9] Kwase kucundzeka emehlo entsambama, sekuhwalala, kusihlwa.[10] Masinyane lomfati wahlangabeta lensizwa, embatsise kwengwadla, agcwele bucili.[11] Ungulalunyawana kantsi uyatatisa, futsi akuvumi kutsi ake atihlalele ekhaya;[12] ngalelinye lilanga usesitaladini, mhlawumbe abesemakethe, ukhanga acotsele kuwo onkhe emakona.[13] Wayibamba lensizwa wayanga, wase ukhuluma nayo utsi:[14] “Nginekudla lebekungekwemnikelo wekubonga wekufeza nekugcwalisa tifungo tami.[15] Ngiko nje ngite lapha kutekuhlangabeta, ngitele kutewufuna wena, manje-ke sengikutfolile.[16] Umbhedze wami ngiwuhlobise ngendvwangu lenhle lenemibalabala, yekwakhiwa eGibhithe.[17] Ngiwufake emakha emure, nenhlaba, nesinamoni.[18] Ake sitijabulise bonkhe lobusuku, sitenelise ngekulalana;[19] ngobe phela indvodza yami ayikho ekhaya, itsetse luhambo loludze yaya khashane.[20] Ihambe nemali lenyenti, kutawuphela cishe emaviki lamabili ingekho.”[21] Ngako wavele wayimelela kutsi iphambukele kuye, wayihuha ngemavi akhe.

Amose 3:3
Bantfu lababili bangahambisana yini kanyekanye bangakavumelani?

2 Korinthe 6:14-18
[14] Ningaboshelwa ejokeni linye nalabangakholwa. Empeleni nje, kukhona yini kuvana kwekulunga nebubi? Buyini budlelwane bekukhanya nebumnyama?[15] Bangaba nakuvana kuni boKhristu naBheliyali? Angevana ngani umKhristu nemhedeni?[16] Nhlanganyelo yini lesemkhatsini welithempeli laNkulunkulu netithico? Ngobe tsine silithempeli laNkulunkulu lophilako; njengobe Nkulunkulu watsi: “Ngiyawuhlala kubo, ngihambe emkhatsini wabo; ngiyawuba nguNkulunkulu wabo, bona bayawuba sive sami.”[17] INkhosi yaphindza yatsi: “Phumani emkhatsini wabo, nehlukane nabo. Ningakutsintsi lokungcolile, ngiyawube sengiyanemukela.”[18] INkhosi, Somandla, yaphindza yatsi: “Mine ngiyawuba nguYihlo, nine-ke niyawuba ngemadvodzana nemadvodzakati ami.”

Efesu 5:19
Niphendvulane ngemahubo, nangemaculo, nangetingoma takaMoya; nihlabele nidvumise iNkhosi ngenhlitiyo yenu yonkhe.

Filiphi 4:13
Nginemandla ekwenta konkhe ngaye Khristu longicinisako.

Jakobe 4:4
Aniketsembeki, ninjengetiphingi. Anati yini kutsi kutsandzana nelive kubutsa kuNkulunkulu? Lofisa kuba ngumngani welive, utenta sitsa kuNkulunkulu.

2 Samuweli 12:1
Simakadze watfumela Nathani kuDavide. Watsi kube efike kuye, wakhuluma watsi: “Edolobheni lelitsite kwakunemadvodza lamabili, lenye yayinjingile, kantsi lena lenye yona yayiphuyile.

1 Emakhosi 9:1
Watsi kube Solomoni acedze kwakha lithempeli laSimakadze kanye nesigodlo sakhe, asakufeze konkhe labefise kukwenta,

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved