A A A A A

Life: [Verses For Women]


Tihlabelelo ४६:५
Nkulunkulu uhlala kulelo khaya, lingeke litanyatanyiswe, Nkulunkulu uyawulisita ekuseni entsatsakusa.

Tihlabelelo 139:14
Ngiyakudvumisa ngobe ngentiwe ngendlela leyesabekako nalemangalisako. Imisebenti yakho iyamangalisa, loko ngikwati kahle kamhlophe.

1 Thimothi 3:11
Kanjalo futsi nalabasikati bafanele kuzitsa, bangahlebi, batitsibe, betsembeke kuko konkhe.

1 Korinthe 11:12
Njengobe umfati atsatfwa endvodzeni, kanjalo indvodza italwa ngumfati, kepha konkhe kuvela kuNkulunkulu.

1 Korinthe 15:10
Kepha ngemusa waNkulunkulu nginguloku lengingiko, nemusa wakhe kimi awuzange ube lite, kodvwa ngasebenta kakhulu kunabo bonkhe, noko kungesimi, kodvwa kungumusa waNkulunkulu lonami.

Lukha 1:45
Maye! Ubusisiwe lowo lokholwe kutsi tiyawugcwaliseka letintfo letakhulunywa kuye yiNkhosi!”

Taga 11:16
Umuntfu lomsikati lonemusa utfola ludvumo ngako, kantsi bantfu labanelutfutfuva batfola ludvumo ngemcebo wabo.

Taga 14:1
Umfati lohlakaniphile uyawakha umuti wakhe; kepha losilima uwubhidlita ngetakhe tandla.

Taga 19:13
Indvodzana lesilima iletsela uyise kufa. Umfati lotsetsela futsi ufanana nelitfonsi lemvula lelingenelako endlini litsi ntfo-ntfo-ntfo.

Taga 21:9
Kuncono kuhlala wedvwana etaleni kunekuhlala ngekhatsi endlini kanye nemkakho lotsetsela futsi.

Taga 21:19
Kuncono kuhlala wedvwana ehlane, kunekuhlala nemkakho lotsetsako nalotetemako.

1 Phetro 3:1-2
[1] Ngalokufananako-ke, nani bafati, tfobelani emadvodza enu, kuze kutsi nakukhona emadvodza langalikholwa livi, nawo azuzeke ngaphandle kwenkhulumo, azuzwe yintfobeko yebafati bawo,[2] nakabona similo senu lesimsulwa lesinekwesaba Nkulunkulu.

Efesu 5:22-23
[22] Bafati, tfobelani emadvodza enu kungatsi kuseNkhosini.[23] Ngobe indvodza iyinhloko yemfati, njengobe naKhristu ayinhloko yelibandla, yena unguMsindzisi welibandla lelingumtimba wakhe.

Taga 31:16-17
[16] Utsi angatfola indzawo, ayitsenge ngemali latentele yona ngetandla takhe, bese uyayilima wenta sivini.[17] Ukhutsele, uyabhukula afinyete tidvwaba, acinise tandla, asebente.

Thithusi 2:3-5
[3] Kanjalo nabomake labadzala ubayale kutsi bahlonipheke ngesimilo, bangabi tinhlebi nome tigcili tekudzakwa, kufanele babe bafundzisi balokulungile.[4] Abafundzise bomakoti kutsi batsandze emadvodza abo nebantfwababo,[5] babe ngulabacondzile nalabacotfo; baphatse kahle emakhaya abo, balunge, batfobele emadvodza abo, kuze lingahlanjalatwa livi laNkulunkulu.

Genesisi 2:18-24
[18] Nkulunkulu Simakadze watsi: “Akukuhle kutsi umuntfu ahlale yedvwana. Ngitamentela umsiti lolungele yena.”[19] Ngako-ke Nkulunkulu Simakadze wabumba ngemhlabatsi tonkhe tilwane tesiganga, netinyoni letindiza emoyeni, watiletsa kumuntfu kutsi abone kutsi utetsa njani. Lawo mabito latetsa wona tabitwa ngawo.[20] Ngako-ke umuntfu watetsa emabito tonkhe tifuyo, netinyoni letindiza emoyeni, nato tonkhe tilwane tesiganga. Kepha Adamu akamtfolanga umsiti labelungele yena.[21] Ngako-ke Nkulunkulu Simakadze wamehlisela umuntfu butfongo lobukhulu; walala. Nkulunkulu wase ukhipha lolunye lwetimbambo takhe wagcwalisa sikhala ngenyama.[22] Nkulunkulu Simakadze wambumba lomsikati ngelubhambo labelukhiphe kulomdvuna, wase umyisa endvodzeni.[23] Indvodza yatsi: “Lona-ke sewulitsambo lematsambo ami, nenyama yenyama yami. Uyawubitwa ngekutsi: ‘yindvodzakati’, ngobe utsetfwe endvodzeni.”[24] Ngako-ke indvodza iyawushiya uyise nenina inamatsele kumfati wayo, bese baba nyamanye.

1 Thimothi 2:9-15
[9] Kanjalo futsi nalabasikati bafanele kuhloba kahle, bagcoke kahle, nangekuhlonipheka, hhayi ngemichino, nome ngemihlobiso yegolide, nome yematje laligugu, nome ngetingubo letidule kakhulu,[10] kodvwa bahlobe ngetento letinhle letifanele labasikati labatsi besaba Nkulunkulu.[11] Lomsikati kufanele afundze ngekuthula nangekutfobeka konkhe.[12] Kodvwa angimvumeli kutsi afundzise nome-ke engamele indvodza, kepha akathule.[13] Ngobe phela Adamu wentiwa kucala, kwase kulandzela Eva;[14] futsi Adamu akakhohliswanga, kepha ngumfati lowakhohliswa, wephula umtsetfo.[15] Kodvwa umfati uyawusindziswa ngekutala bantfwana, nabahlala ngekuzitsa konkhe ekukholweni, naselutsandvweni, nasekungcwelisweni.

Taga 31:1-31
[1] Leti-ke taga taLemuweli, inkhosi yaseMasa, latifundziswa ngunina:[2] “Lalela, ndvodzana yami, ndvodzana yesisu sami! Wena uyimphendvulo yemthandazo wami.[3] Emandla akho ungawacitsi kulabasikati; yebo, emandla ekuphila kwakho ungawacitseli kulabo lababhubhisa emakhosi.[4] Lalela-ke, Lemuweli: Emakhosi kufanele angalinatsi liwayini nome ngabe yini lokudzakanako.[5] Nase banatsa bayayikhohlwa lemitsetfo lebekiwe, bese bakhohlwa emalungelo alabacindzetelwe.[6] Tjwala bebantfu labafako kanye nalabo labaselusizini.[7] Bayekele banatse batewudzakwa bakhohlwe tinhlupheko tabo, bangalukhumbuli lusizi lwabo.[8] “Khuluma ubemelele labo labehluleka kutikhulumela. Vikela emalungelo alabo labangenalusito.[9] Khuluma wehlulele kahle. Vikela emalungelo alabeswele nalabamphofu.”[10] Ngubani longatfola umfati sibili? Uligugu lelengca onkhe ematje laligugu.[11] Indvodza yakhe yetsembele kuye ngenhlitiyo yayo yonkhe, futsi ingeke yeswele lutfo.[12] Uyentela lokuhle ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwakhe, akayenteli lokubi.[13] Ukhetsa insontfo lenhle nakotini lokahle, asebente ngetandla letivumako.[14] Njengemikhumbi yebahwebi, kudla kwemndeni wakhe ukulandza khashane.[15] Uvuka kungakasi alungisele umndeni wakhe kudla, bese wabela tidzandzane takhe imisebenti.[16] Utsi angatfola indzawo, ayitsenge ngemali latentele yona ngetandla takhe, bese uyayilima wenta sivini.[17] Ukhutsele, uyabhukula afinyete tidvwaba, acinise tandla, asebente.[18] Uyacaphelisisa kutsi umsebenti wakhe uyayingenisa yini inzuzo, asebente kuze kube ngusebusuku.[19] Uyatitfungela atelukele.[20] Unesandla ekusiteni labamphofu, aphe nalabeswele.[21] Kukhitsika kwelitulu akumetfusi, ngobe bonkhe bemndeni wakhe banetimphahla letifutfumalako.[22] Wenta tembeso temibhedze, embatse timphahla letentiwe ngakotini locolisakele naletibukhwebeletane.[23] Indvodza yakhe iyahlonishwa emasangweni, lapho ingulenye yemalunga emsumphe khona.[24] Utfunga tingubo ngendvwangu lecolisakele, bese utsengisela bahwebi.[25] Wembetse emandla nekuhlonipheka, futsi akesabi lutfo ngelikusasa.[26] Ukhuluma kuhlakanipha, lulwimi lwakhe lugcwele teluleko temusa.[27] Ucaphelisisa konkhe lokwenteka ekhaya lakhe, akavilaphi.[28] Bantfwabakhe bayamhlonipha, nendvodza yakhe futsi iyamdvumisa idzimate itsi:[29] “Banyenti bafati labenta tintfo letinhle, kodvwa wena ubendlula bonkhe.”[30] Buhle buyayengana, nekubukeka kulite; kodvwa umfati lowesaba Simakadze ufanele kudvunyiswa.[31] Mbonge ngako konkhe lakwenta ngetandla takhe; umdvumisele imisebenti yakhe layentile ngisho nasemkhatsini webantfu.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved