A A A A A

Life: [Bandymai]


Jakobe 1:2-4
[2] Mano broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus.[3] Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę,[4] o ištvermė tesubręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte.

1 Phetro 1:6
Ngaloko-ke niyajabula, nome kwanyalo nisadzatjukiswa tilingo letitinhlobonhlobo.

Johane 16:33
Senginitjele loku, kuze nitewuba nekuthula kimi. Eveni niyawuhlupheka nibe nelusizi. Kodvwa manini sibindzi, ngobe mine ngilincobile live.”

Roma 8:28
Siyati kutsi Nkulunkulu usebentisa konkhe kube lusito kulabo labamtsandzako, lababitwe ngekwenjongo yakhe.

Roma 12:12
Tfokotani etsembeni, nibeketele elusizini, nicinisele njalo emthandazweni.

Jakobe 1:12
Ubusisiwe umuntfu lociniselako ekulingweni; ngobe nasaphumelele ekuvivinyweni kwakhe, uyakwemukeliswa umchele wekuphila lowetsenjiswa yiNkhosi kulabo labayitsandzako.

Taga 3:5-6
[5] Tsemba Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, ungeyami ekwatini kwakho.[6] Matise kuko konkhe lokwentako, yena uyakucondzisa tindlela takho.

1 Phetro 5:10
Emvakwekuhlupheka kwalesikhashana Nkulunkulu wemusa wonkhe, lowanibitela kutsi nihlanganyele naKhristu ebukhosini baphakadze, yena matfupha uyawuniphelelisa, anakhe anicinise, anitintise.

Roma 8:18
Ngiyakholwa kutsi lolusizi lwekuhlupheka lesikulo nyalo lungeke lulinganiswe nenkhatimulo yebukhosi leyakwembulwa kitsi.

1 Phetro 4:12
Batsandzekako, ningamangaliswa ngulokuvivinywa lokubuhlungu kakhulu lokunikhantingako, kube shangatsi nehlelwa yintfo lengakavami.

1 Thesalonika 5:16-18
[16] Tfokotani njalo.[17] Thandazani ningayekeli.[18] Bongani kuko konkhe, ngobe loko kuyintsandvo yaNkulunkulu kuKhristu Jesu ngani.

1 Korinthe 10:13
Anikefikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye bantfu. Kepha Nkulunkulu wetsembekile, yena angeke avume kutsi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu. Ngesikhatsi sekulingwa utaninika emandla ekuma, anentele nendlela yekuphepha.

Genesisi 50:20
Nine nanitimisele lokubi ngami; kodvwa Nkulunkulu loko wakugucula kwaba ngulokuhle, entela kutsi ngalesikhatsi kusindziswe bantfu labanyenti, bangabulawa yindlala.

Filiphi 4:6-7
[6] Ningakhatsateki ngalutfo. Kepha kuko konkhe ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu, ngekukhuleka nekuncusa kanye nekubonga.[7] Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konkhe kwati kutawulondvolota tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKhristu Jesu.

Tihlabelelo 55:22
Lahlela imitfwalo yakho kuSimakadze, yena uyawukusimisa; angeke avume phakadze naphakadze kutsi lolungile wakhe atanyatanyiswe.

Roma 5:3-5
[3] Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni tetfu, ngobe siyati kutsi tinhlupheko tiveta kubeketela.[4] Kubeketela kuveta kuciniseka, kuciniseka kudala litsemba.[5] Litsemba alijabhisi, ngobe lutsandvo lwaNkulunkulu selutselwe etinhlitiyweni tetfu ngaMoya Longcwele, lesinikwe yena.

Isaya 55:8-9
[8] “Ngobe imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, netindlela tenu akusito tindlela tami,” kusho Simakadze.[9] “Njengobe emazulu aphakeme kunemhlaba, kanjalo netindlela tami tiphakeme kunetenu, nemicabango yami iphakeme kuneyenu.

Makho 4:17
kepha babe bate timphandze letishona ngalokwenele, balibamba kwesikhashana nje, batsi ngekuhlaselwa tilingo netinhlupheko ngenca yalo basheshe bahlubuke.

Roma 8:35
Pho, ngubani-ke longasehlukanisa nelutsandvo lwaKhristu: kuhlupheka nome bulukhuni, nome kutingelwa, nome yindlala, nome kuhlubula, nome yingoti, nome kufa?

1 Phetro 4:12-13
[12] Batsandzekako, ningamangaliswa ngulokuvivinywa lokubuhlungu kakhulu lokunikhantingako, kube shangatsi nehlelwa yintfo lengakavami.[13] Kodvwa tfokotani, ngobe ninesabelo etinhluphekweni taKhristu, kuze kutsi nitfokote kakhulu nakwembulwa bukhosi bakhe.

Jakobe 4:7
Ngako-ke tfobelani Nkulunkulu, kodvwa nimelane naSathane, uyawunibalekela.

2 Korinthe 1:3-4
[3] Akabongwe Nkulunkulu uYise weNkhosi yetfu Jesu Khristu, longuYise wemusa. Yebo, akabongwe Nkulunkulu longumtfombo wayo yonkhe indvudvuto.[4] Yena uyasidvudvuta etinhluphekweni tetfu tonkhe; kuze labo labasetinhluphekweni sibe nemandla ekubadvudvuta ngaleyo ndvudvuto lesiyemukela kuNkulunkulu.

Filiphi 4:13
Nginemandla ekwenta konkhe ngaye Khristu longicinisako.

Isaya 41:10
Ngako-ke ungesabi, ngobe mine nginawe; ungajabhi, ngobe mine nginguNkulunkulu wakho. Ngitakucinisa ngikusite, ngiyakukubamba ngesandla sami sekudla lesilungile.

Filiphi 4:19
Nkulunkulu wami utawuhlangabetana nako konkhe kweswela kwenu, kuye ngemcebo webukhosi bakhe lobukuKhristu Jesu.

Roma 5:3-4
[3] Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni tetfu, ngobe siyati kutsi tinhlupheko tiveta kubeketela.[4] Kubeketela kuveta kuciniseka, kuciniseka kudala litsemba.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved