A A A A A

Life: [Birthday]


Efesu ๒:๑๐
Ngobe tsine singumsebenti waNkulunkulu. Sidalwe ngaJesu Khristu kutsi sente imisebenti lemihle, Nkulunkulu layilungisa kucala.

Jeremiya ๒๙:๑๑
Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngani, yebo, emasu ekuniphumelelisa, hhayi ekunilimata, emasu ekuninika litsemba nelikusasa.

Johane 16:21
Nangabe umfati asatawubeleka, ubaselusizini, ngobe sikhatsi sebuhlungu sesifikile. Kodvwa nasambelekile umntfwana, ubukhohlwa bonkhe lobo buhlungu, ngobe ujatjuliswa kutalwa kwemntfwana.

Taga 9:11
Mine kuhlakanipha, ngitakwandzisa emalanga akho neminyaka yekuphila kwakho.

Tihlabelelo 16:11
Uyawungifundzisa indlela yekuphila. Lapho kukhona khona wena kunekujabula lokuphelele. Esandleni sakho sangesekudla kunekujabula phakadze naphakadze.

Tihlabelelo 20:4
Akakuphe njengekufisa kwenhlitiyo yakho, afeze tonkhe tinhloso takho.

Tihlabelelo 27:4-7
[4] Kunye kuphela lengakucela kuSimakadze, ngiko kodvwa lengikufunako: kutsi ngihlale endlini yaSimakadze onkhe emalanga ekuphila kwami, ngibukisise buhle baSimakadze, ngizindle ngaye ngisethempelini lakhe.[5] Uyawungibhacisa ngaphansi kweluphahla lwakhe ngelilanga lenhlupheko. Uyawungifihla ethendeni lakhe, angisimise edvwaleni leliphakeme.[6] Titsa tami letingitungeletile ngiyawutimela ngenhla, nginikele imihlatjelo ngekudvumisa endlini yakhe. Tibongo teNkhosi ngiyawutihlabela ngenjabulo.[7] Ngive Simakadze, nangikhala kuwe ngelivi lelikhulu, ube nemusa kimi, ungiphendvule.

Tihlabelelo 90:12
Sifundzise kutsi sikwati kubala emalanga etfu, kuze sibe nenhlitiyo lehlakaniphile.

Tihlabelelo 91:11
Ngobe Nkulunkulu uyawuyala tingilosi takhe ngawe tikulondvolote ekuhambeni kwakho konkhe.

Tihlabelelo 91:16
Ngiyawumesutsisa ngebudze bemalanga akhe ngimkhombise emandla ensindziso yami.”

Tihlabelelo 118:24
Leli lilanga lelentiwe nguSimakadze, asijabule setsabe kulo.

Zefaniya 3:17
Simakadze Nkulunkulu wakho unawe, unemandla ekusindzisa. Uyawukujabulela kakhulu wena, uyawukupha kuthula ngelutsandvo lwakhe; uyawukujabulela ngekuhlabela.”

Tihlabelelo 37:4-5
[4] Yenta Simakadze abe yinjabulo yakho, yena-ke utakupha lokufiswa yinhlitiyo yakho.[5] Nikela indlela yakho kuSimakadze, umetsembe, yena-ke uyawukutsatsela tinyatselo.

Sililo 3:22-23
[22] Ngenca yelutsandvo lolukhulu lwaSimakadze asikadliwa sacedvwa, ngobe sihawu sakhe singeke siphele.[23] Sisha onkhe emalanga ekuseni, kwetsembeka kwakho kukhulu.

Numeri 6:24-26
[24] “ ‘Shangatsi Simakadze angakubusisa akugcine.[25] Shangatsi Simakadze angakhanyisa buso bakhe kuwe, abe nemusa kuwe.[26] Shangatsi Simakadze angaphakamisela buso bakhe ngakuwe, akuphe nekuthula.’

Tihlabelelo 139:1-24
[1] Simakadze ungihlolisisile, uyangati.[2] Uyakwati kuhlala kwami nekuvuka kwami, imicabango yami uyati ingakaveli.[3] Uhlolisisa kuhamba kwami nekulala kwami, uyatati tonkhe tindlela tami.[4] Livi litsi liselulwimini lwami, wena, Simakadze, ube sewulati ngalokuphelele.[5] Ungitungeletile ngemuva nangembili, wangivikela ngesandla sakho.[6] Indlela longati ngayo iyangimangalisa, iphakeme, ngingeke ngifinyelele kuyo.[7] Ngingayaphi ngisuke kuMoya wakho? Ngingashona kuphi ngibaleke ebusweni bakho?[8] Nangikhuphukela emazulwini, wena ulapho, nangendlala licansi lami endzaweni yalabafile, wena ulapho.[9] Nangingandiza ngetimphiko tentsatsakusa, ngiye ngihlale emikhawulweni yelwandle,[10] nakhona lapho sandla sakho besiyawungihola, sekudla sakho singibambe singicinise.[11] Nome bengingatsi: “Bumnyama abungisibekele, kukhanya kugucuke kube busuku lobungitungeletile,”[12] bumnyama bebungeke bube mnyama kuwe, busuku bebuyawukhanya njengemini, ngobe bumnyama bufanana nekukhanya kuwe.[13] Ngobe nguwe lowadala imibilini yami, wangeluka esiswini samake.[14] Ngiyakudvumisa ngobe ngentiwe ngendlela leyesabekako nalemangalisako. Imisebenti yakho iyamangalisa, loko ngikwati kahle kamhlophe.[15] Ematsambo ami abengakafihlakali kuwe, ngesikhatsi ngibunjwa ekusitsekeni ngelukwa esiswini samake.[16] Wangibona ngiselihlwili. Onkhe emalanga ami abhalwa encwadzini yakho, ajutjwa, lisengakefiki nalinye lawo.[17] Imicabango yakho ijulile, Nkulunkulu! Maye, bukhulu bunyenti bayo![18] Nangingayibala, ingaba minyenti kwendlula tinhlavu tesihlabatsi. Nangivuka, wena usenami.[19] Shangatsi wena, Nkulunkulu, ungababhubhisa lababi. Ngako-ke sukani kimi, nine bantfu bengati.[20] Bayakuhlambalata, laba labatitsa takho bakhuluma kabi ngelibito lakho.[21] Simakadze, angibatondzi yini labo labatondza wena? Anginengwa yini ngulabo labakuvukelako?[22] Ngibazonda ngenzondo lephelele. Ngibatsatsa njengetitsa tami.[23] Ngihlolisise, Nkulunkulu, wati inhlitiyo yami! Ngilinge, wati imicabango yami,[24] ubone kutsi kute yini lokubi ekuhambeni kwami, bese ungiholela endleleni yaphakadze.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved