A A A A A

Life: [Music]


Tihlabelelo 95:1
Wotani, sitewuhlabela kuSimakadze, sihlabele ngenjabulo kulo lidvwala lensindziso yetfu!

Efesu 5:19
Niphendvulane ngemahubo, nangemaculo, nangetingoma takaMoya; nihlabele nidvumise iNkhosi ngenhlitiyo yenu yonkhe.

Hebheru 2:12
utsi: “Ngiyawushumayela kubomnaketfu libito lakho, ngihlabelele ngawe emkhatsini welibandla.”

Tihlabelelo 71:23
Tindzebe temlomo wami tiyawujabula, ngobe ngiyawudvumisa wena, nemphefumulo wami lowuhlengile uyawukudvumisa.

Eksodusi 15:1
Mosi nema-Israyeli bahlabela kuSimakadze nansi ingoma, batsi: “Ngiyawuhlabela kuSimakadze, ngobe uphakanyiswe kakhulu, lihhashi nemgibeli walo ukujikijele elwandle.

Tihlabelelo 105:2
Hlabelani kuye, nimdvumise, nibalise ngetimangaliso takhe tonkhe.

Tihlabelelo 49:4
Ngiyawubeka indlebe yami ngilalele inkhulumo lenenhlakanipho, ngiphenye imfihlakalo ngekudlala lugubhu lwetintsambo.

Tihlabelelo 101:1
Ngiyawuhlabela kuwe, Simakadze, ngibonge umusa wakho nebuhle bakho bekungakhetsi bala.

Tihlabelelo 150:1-5
[1] Haleluya, dvumisani Simakadze! Dvumisani Nkulunkulu, endlini yakhe lengcwele! Mdvumiseni emazulwini akhe lanemandla.[2] Mdvumiseni ngemisebenti yakhe yemandla, nimdvumise ngebukhulu bakhe lobumangalisako.[3] Mdvumiseni ngekushaya licilongo, nimdvumise ngehabhu nangelugitali.[4] Mdvumiseni ngetingubhu nangekugidza, nimdvumise ngetintsambo nangefluthi.[5] Mdvumiseni ngekukhencetisa bokhencekhence, yebo nimdvumise ngekukhencetisa bokhencekhence.

Kholose 3:16
Livi laKhristu alihlale ngekhatsi kwenu liphuphume. Fundzisanani niyalane ngekuhlakanipha konkhe, nifundzisane ngemahubo nangetingoma, nangemaculo akaMoya. Nihlabelele Nkulunkulu ngekumbonga etinhlitiyweni tenu.

Tihlabelelo 98:1-7
[1] Sihlabelelo. Hlabelani ingoma lensha kuSimakadze, ngobe wente tintfo letinkhulu; wancoba ngesandla sakhe sekudla nangengalo yakhe lengcwele.[2] Simakadze uyente yatiwa insindziso yakhe, kulunga kwakhe ukwembulile emehlweni ebetive.[3] Uwukhumbulile umusa wakhe nekwetsembeka kwakhe kubaka-Israyeli. Imikhawulo yonkhe yemhlaba iyibonile insindziso yaNkulunkulu.[4] Hlokomani nidvumise Nkulunkulu, nine bantfu bemhlaba. Mdvumiseni ngengoma yekujabula, nihlabele ngekumdvumisa.[5] Hlabelani nidvumise Nkulunkulu ngehabhu, hlabelani ngehabhu nangeliphimbo.[6] Shayani emacilongo nelivenge. Hlokomani embikwaSimakadze iNkhosi.[7] Akubhodle lwandle, nako konkhe lokukulo. Akubhodle umhlaba nalabahlala kuwo!

Sembulo 14:3-4
[3] Labantfu lababenelibito leliWundlu neleYise emabuntini abo, basukuma bahlabela ingoma lensha embikwesihlalo sebukhosi, nasembikwetidalwa letine, nasembikwemalunga. Kute lomunye labengahle abe nemandla ekufundza lengoma, ngaphandle kwabo kuphela lababehlengiwe emhlabeni lababeti-144 000.[4] Laba bangemadvodza langazange asatingcolise ngalabasikati, bamsulwa. Ngibo laba labalandzela liWundlu nome kukuphi lapho liya khona. Kubo bonkhe bantfu ngibo labahlengiwe, balulibo lwaNkulunkulu nelweliWundlu.

Tihlabelelo 135:3
Dvumisani Simakadze, ngobe yena muhle. Hlabelani nidvumise libito lakhe, ngobe yena unelutsandvo.

Amose 6:5
Nanihlabela, nigubhutelisa emahabhu enu, nitakhele nine imintjingozi yemculo njengaDavide.

Tihlabelelo 57:7
Inhlitiyo yami ime sibindzi, Nkulunkulu, inhlitiyo yami ime sibindzi, ngiyawuhlabela ngibonge ludvumo lwakho.

2 Tikhronike 5:13
Labashayi bemacilongo nalabahlabeli bahlangana bahlabela kanyekanye, kwaze kwaba shangatsi liphimbo linye, banika Simakadze ludvumo netibongo. Baphakamisa emaphimbo abo babonga Simakadze bashaya emacilongo, nemasimbali naletinye nje tingubhu, bahlabela batsi: “Dvumisani Simakadze, ngobe ulungile, nelutsandvo lwakhe lume kuze kube phakadze.” Lithempeli laSimakadze lase ligcwaliswa lifu,

Tihlabelelo 40:3
Wafaka ingoma lensha emlonyeni wami, ingoma yekudvumisa Nkulunkulu wetfu. Labanyenti bayawubona bamesabe, babeke litsemba labo kuSimakadze.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved