Instagram
English
A A A A A

Life: [Infertility]
1 Samuweli 2:21
Simakadze wentela Hana umusa, wakhulelwa, watala bantfwana: emadvodzana lamatsatfu nemadvodzakati lamabili. Umfana longuSamuweli abesolomane achubeka akhula embikwaSimakadze.

Dutheronomi 7:14
Niyawubusiswa kwendlula tonkhe tive; kute lomdvuna nome lomsikati longeyiwutala umntfwana, ngisho netifuyo tenu tingeke tibe tinyumba.

Dutheronomi 8:2
Khumbulani kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu wanihola njani kuyo yonkhe indlela yenu ehlane kuleminyaka lengema-40, wanitfobisa wanivivinya, khona atewukwati lenanikucondzile enhlitiyweni yenu nekutsi nitayigcina yini imiyalo yakhe, nome cha.

Genesisi 1:28
Nkulunkulu wababusisa watsi: “Talanani, nandze, nigcwalise umhlaba, niwuncobe. Nibuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba emhlabeni.”

Genesisi 25:21
Isaka wathandazela umkakhe kuSimakadze, ngobe abeyinyumba. Simakadze wawuphendvula umthandazo wakhe; Rebheka, umka-Isaka, wakhulelwa.

Hebheru 11:11
Ngekukholwa Sara wemukela emandla ekukhulelwa, nome abesandlulile eminyakeni yakhe yekutetfwala. Wetsemba kutsi Nkulunkulu utasigcina setsembiso sakhe.

1 Korinthe 3:16
Anati yini kutsi nine nilithempeli laNkulunkulu nekutsi Moya waNkulunkulu uhlala ekhatsi kini?

Jakobe 1:17
Tonkhe tipho letinhle naletiphelele tivela ngetulu, tiphuma kuBabe uMdali wetibane tasesibhakabhakeni, lote kugucugucuka, njengobe tona tigucuka, tibohle tisishiya ebumnyameni.

Johane 16:33
Senginitjele loku, kuze nitewuba nekuthula kimi. Eveni niyawuhlupheka nibe nelusizi. Kodvwa manini sibindzi, ngobe mine ngilincobile live.”

Tihlabelelo 113:9
Inyumba uyipha umuti wayo, ayente ijabule ibe ngunina webantfwana. Haleluya, dvumisani Simakadze!

Tihlabelelo 127:3
Bantfwana balifa leliphuma kuSimakadze, basibusiso lesivela kuye.

Tihlabelelo 128:3
Umkakho uyawufanana nemvini lotselako nasahleti endlini yakho, bantfwabakho babe njengemahlumela emncumo nase bahleti etafuleni lakho.

Tihlabelelo 139:13
Ngobe nguwe lowadala imibilini yami, wangeluka esiswini samake.

Tihlabelelo 147:3
Labanetinhlitiyo letephukile uyabaphilisa, abophe emanceba abo.

Makho 11:24
Ngako-ke ngitsi kini: Konkhe leniyawukucela ngemkhuleko, kholwani kutsi seninako, niyawube seniyaphiwa-ke.

Filiphi 4:13
Nginemandla ekwenta konkhe ngaye Khristu longicinisako.

Roma 12:12
Tfokotani etsembeni, nibeketele elusizini, nicinisele njalo emthandazweni.

Lukha 1:36-37
[36] Khumbula sihlobo sakho Elizabethe, lebekutsiwa angeke abe nemntfwana, kepha nyalo sewunetinyanga letisitfupha atetfwele, lite asamdzala kangaka.[37] Nkulunkulu akehlulwa lutfo.”

Roma 5:3-5
[3] Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni tetfu, ngobe siyati kutsi tinhlupheko tiveta kubeketela.[4] Kubeketela kuveta kuciniseka, kuciniseka kudala litsemba.[5] Litsemba alijabhisi, ngobe lutsandvo lwaNkulunkulu selutselwe etinhlitiyweni tetfu ngaMoya Longcwele, lesinikwe yena.

Lukha 1:13-21
[13] Kodvwa ingilosi yatsi kuye: “Ungesabi, Zakhariya! Umthandazo wakho sewuvakele, umkakho Elizabethe utakutalela indvodzana. Utayetsa libito layo utsi nguJohane.[14] Maye! Utawujabula utfokote kakhulu, nebantfu labanyenti batakujabula kanye nawe ngekutalwa kwakhe,[15] ngobe uyakuba ngumuntfu lomkhulu ebusweni baNkulunkulu, akayiwulinatsa liwayini nome-ke yini ledzakisako, uyawugcwaliswa ngaMoya Longcwele kusukela angakatalwa.[16] Uyawubuyisela bantfu labanyenti baka-Israyeli kuNkulunkulu, iNkhosi yabo.[17] Uyawuhamba embikwakhe ngemoya nangemandla njengemphrofethi Elija. Uyawuhlanganisa boyise nebantfwana babo babuye babe nebudlelwane, agucule bantfu labangalaleli babe ngulabalungile; uyakwenta bantfu balungele kuta kweNkhosi yabo.”[18] Zakhariya watsi engilosini: “Ngiyawukwati ngani kutsi loku kungiko? Mine nemkami sesibadzala kakhulu.”[19] Ingilosi yamphendvula yatsi: “NginguGabhriyeli, loma embikwaNkulunkulu, ngitfunywe kutsi ngikhulume kuwe, ngikutjele lendzaba lemnandzi.[20] Kodvwa awukalikholwa livi lami, lelitawugcwaliseka ngesikhatsi lesifanele. Ngako-ke utawuba simungulu; uhlale ungakwati kukhuluma, kuze kufike lelo langa lekuyawugcwaliseka ngalo setsembiso sami.”[21] Konkhe loku kwenteka nje bantfu babeloku balindzele Zakhariya, sebamangele kutsi sewephuteleni kangaka ethempelini.

Tihlabelelo 112:1-10
[1] Haleluya, dvumisani Simakadze! Ubusisiwe umuntfu lowesaba Simakadze, lotijabulisa ngekugcina imiyalo yakhe.[2] Intalo yakhe iyawuba nemandla emhlabeni; situkulwane salabacotfo siyakubusiswa.[3] Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe, kulunga kwakhe kume kuze kube phakadze.[4] Labacotfo batfola kukhanya ebumnyameni. Simakadze unemusa, nesihe, nekulunga.[5] Ubusisiwe umuntfu lowephanako, ebolekise ngesihle, lowenta tonkhe tintfo ngekwetsembeka.[6] Lolungile angeke anyakatiswe; uyawuhlala akhunjulwa phakadze naphakadze.[7] Imibiko lemibi ayimesabisi, inhlitiyo yakhe icinile, yetsembele kuSimakadze.[8] Unesibindzi, angeke esabe, aze abone kujabhiswa kwetitsa takhe.[9] Labamphofu ubapha ngekukhululeka; kulunga kwakhe kuyawuma kuze kube phakadze. Uyawuba nemandla, ahlonipheke.[10] Lomubi uyawubona loku acanuke, acucudze ematinyo, ahusheke, adzimate aphele. Tinhloso talomubi tiyawushabalala.

Isaya 54:1-17
[1] “Hlabela, wena mfati loyinyumba, wena longazange sewumtale umntfwana; hlokoma uhlabele, memeta ngekujabula, wena longazange sewuhelwe, ngobe banyenti bantfwana bemfati lolahliwe kunebemfati lonendvodza,” kusho Simakadze.[2] “Yandzisa indzawo yelithende lakho, yendlala tindvwangu telithende lakho, ungatibambi, yelula tintsambo takho, ucinise tikhonkhwane takho.[3] Ngobe utalendlalela ngesekudla nangesancele, titukulwane takho tiyakudla emave etive, tihlale emadolobheni ato latindzala.[4] “Ungesabi, ungeke ube nemahloni. Ungakwesabi kuhlazeka, ngeke wehliswe. Utalikhohlwa lihlazo lebusha bakho, ungaphindzi uwakhumbule emahloni ebufelokati bakho.[5] Ngobe uMenti wakho yindvodza yakho, nguSimakadze longuSomandla libito lakhe, Longcwele waka-Israyeli unguMhlengi wakho, ubitwa ngekutsi nguNkulunkulu wemhlaba wonkhe.[6] Simakadze uyawukubita ubuye, kube shangatsi bewungumfati lolahliwe nalodzabukile emoyeni, umfati lowendza asemncane wabuye futsi waliwa,” kusho Nkulunkulu wakho.[7] “Kwesikhashana nje ngakushiya, kodvwa ngesihawu lesikhulu ngiyawukubuyisa.[8] Ngemfutfo wentfukutselo yami ngakufihlela buso bami kwesikhashana, kodvwa ngemusa waphakadze ngiyawuba nesihawu kuwe,” kusho Simakadze uMhlengi wakho.[9] “Kimi loku kufanana nemalanga aNowa, ngesikhatsi ngifunga kutsi emanti aNowa angeke aphindze awumbonye umhlaba. Ngako-ke manje sengifungile kutsi ngingeke ngiphindze ngikutfukutselele, ngingeke ngiphindze ngikutsetsise.[10] Nome tintsaba tingatanyatanyiswa nemagcuma esuswe, noko lutsandvo lwami lolungapheli lengikutsandza ngalo, lungeke lutanyatanyiswe, nesivumelwane sami sekuthula singeke sisuswe,” kusho Simakadze lonesihawu kuwe.[11] “Awu, wena, dolobha lelihlushiwe lashaywa tivunguvungu langete ladvudvutwa, ngiyawukwakha ngematje lamahle, tisekelo takho ngitakhe ngemasafire.[12] Imibhoshongo yakho ngiyakuyenta ngemarubhi, emasango akho ngiwente ngematje lamanyatelako, nato tonkhe tibondza takho ngitente ngematje laligugu.[13] “Bonkhe bantfu bakho bayawufundziswa nguSimakadze, inhlalakahle nekuthula kwebantfwana bakho kuyawuba kukhulu.[14] Uyawusinyiswa ekulungeni: Kubuswa ngelunya kuyawuba khashane nawe; kute loyawukwesaba. Luvalo luyawususwa lulahlwe khashane, lungasondzeli kuwe.[15] Nakukhona lokuhlaselako, kuyawube kungaveli kimi; nome ngubani lokuhlaselako uyawutinikela kuwe.[16] “Buka la, ngimi lowadala umbumbi wetetinsimbi, lovutsela emalahle kutsi abe lilangabi, ente sikhali silungele umsebenti waso. Futsi ngimi lowadala umbhubhisi kutsi ente imbhubhiso;[17] kute sikhali lesilolelwa kulwa nawe lesiyawuphumelela, uyakuyicitsa yonkhe inkhulumo lekubeka licala. Leli lifa letinceku taSimakadze, loku ngukona kutivikela kwami,” kusho Simakadze.

1 Samuweli 1:1-28
[1] Kwakukhona indvodza letsite leyayingumSufi waseRamathayimu, eveni letintsaba kulaka-Efrayimu; libito layo bekungu-Elkhana, umsa waJerohamu, umsa wa-Elihu, umsa waThohu, umsa waSufi, um-Efrayimu.[2] Abenebafati lababili; lomunye bekunguHana, lona lomunye kunguPhenina. Phenina abenebantfwana, kodvwa Hana abete.[3] Yonkhe iminyaka lendvodza yayisuka edolobheni layo yenyuke iyewukhonta inikele ngemihlatjelo kuSimakadze longuSomandla eShilo, lapho boHofni naFinehasi, emadvodzana a-Eli, babebaphristi baSimakadze khona.[4] Kwakutsi njalo nakufika lilanga la-Elkhana lekutsi ente umhlatjelo, yena abele umkakhe Phenina, nemadvodzana nemadvodzakati akhe incenye yenyama.[5] Kodvwa abetsi nakabela Hana, incenye yakaHana ayiphindze kabili, ngobe abemtsandza kakhulu; Simakadze abesivalile sitalo saHana.[6] Njengobe-ke Simakadze abevale sitalo sakhe, lozakwabo abevamise kumchukuluta, khona atewuphatseka kabi.[7] Loko kwakuchubeka kwenteka iminyaka ngeminyaka. Abetsi Hana nakenyukela endlini yaSimakadze, lozakwabo amchukulute, adzimate Hana akhale, angete adla ngisho nekudla.[8] Elkhana, indvodza yakhe, abekhuluma kuye atsi: “Hana, ukhalelani? Awudli ngani? Ukhatsateke leni? Mine angincono kakhulu yini kuwe kunemadvodzana lalishumi?”[9] Ngalesinye sikhatsi batsi kube bacedze kudla nekunatsa eShilo, Hana wasukuma. Eli, umphristi, abehleti esihlalweni eceleni kwemnyango welithempeli laSimakadze.[10] Ngenca yebuhlungu nekukhatsateka kwakhe emphefumulweni, Hana wakhala kakhulu, wathandaza kuSimakadze.[11] Wenta setsembiso, watsi: “Awu, Simakadze Somandla, nawungamane ubukisise lusizi lwencekukati yakho, ungikhumbule, ungayikhohlwa incekukati yakho, kodvwa incekukati yakho uyiphe indvodzana, leyo ndvodzana ngiyakunikela ngayo kuSimakadze, tonkhe tinsuku tekuphila kwayo, kuyawubate insingo leyawutsintsa inhloko yayo.”[12] Asachubeka, athandaza kuSimakadze, Eli wawunaka umlomo wakhe.[13] Hana abethandaza ngenhlitiyo, tindzebe temlomo wakhe kuphela letatinyakata, kodvwa livi lakhe lalingevakali. Eli wadzimate wacabanga kutsi lomfati udzakiwe,[14] wase ukhuluma kuye utsi: “Utawuchubeka kuhlala udzakiwe kuze kube ngunini? Yekela leliwayini lakho.”[15] Kodvwa Hana waphendvula watsi: “Cha, nkhosi yami, angikadzakwa, ngingumfati loselusizini lolukhulu, angikaze ngilinatse liwayini nome tjwala, bengisatfulula inhlitiyo yami kuSimakadze.[16] Incekukati yakho ungayitsatsi njengemfati lomubi, konkhe loku bengithandaziswa buhlungu benhlitiyo yami nelusizi lolukhulu.”[17] Eli waphendvula watsi: “Hamba ngekuthula, shangatsi Nkulunkulu wema-Israyeli angakupha loko lokucele kuye.”[18] Hana watsi: “Shangatsi incekukati yakho ingemukeleka emehlweni akho.” Wabe sewuyahamba wayakudla, nebuso bakhe abuzange buphindze bubonakale bujabhile.[19] Ekuseni ngakusasa besuka bayawukhonta Simakadze, base bayancandzeka babuyela ekhaya labo eRama. Elkhana walala naHana, umkakhe, Simakadze wamkhumbula Hana.[20] Ngekuhamba kwesikhatsi Hana wakhulelwa watala indvodzana, wayetsa libito watsi nguSamuweli, atsi: “Ngamcela kuSimakadze.”[21] Yatsi kube lendvodza lengu-Elkhana yenyuke kanye nawo wonkhe umndeni wayo kuyawunikela ngemhlatjelo wemnyaka kuSimakadze nekufeza setsembiso sayo,[22] Hana wangete wenyuka. Wakhuluma endvodzeni yakhe, watsi: “Utawutsi lomntfwana angalunyulwa, bese ngiyamtsatsa ngiyakumnikela kuSimakadze, bese uvele uyasala, uhlala khona lapho.”[23] Elkhana, indvodza yakhe, watsi kuye: “Yenta loko lobona kukulungela kakhulu. Hlala lapha, uze umlumule lomntfwana; shangatsi Simakadze angenta leso setsembiso sibe liciniso.” Ngako Hana wahlala ekhaya, wakhulisa umntfwana, waze walunyulwa.[24] Watsi kube amlumule, Hana wamtsatsa lomfana asemncane, wahamba naye, watsatsa nenkunzi leyayineminyaka lemitsatfu budzala, nemphuphu leyayingemakhilogremu labengaba lishumi, nesikhumbasikhwana lesasigcwele liwayini, waya endlini yaSimakadze eShilo.[25] Batsi kube bahlabe lenkunzi, lomfana base bamletsa ku-Eli.[26] Hana wakhuluma ku-Eli, watsi: “Awu, nkhosi yami, awusangikhumbuli? Mine ngingulomfati lowake wema lapha eceleni kwakho athandaza kuSimakadze.[27] Ngathandaza ngicela lomntfwana, Simakadze wase uyangipha loko lengangikucele kuye.[28] Ngako manje sengimletse kuSimakadze. Kuko konkhe kuphila kwakhe utawuba waSimakadze.” Samuweli wabe sewukhonta Simakadze khona lapho.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved