A A A A A

Life: [Family]


Johane 15:12-13
[12] Nankhu umyalo wami: ‘Tsandzanani, ngengobe nami nginitsandzile.’[13] Kute umuntfu lonelutsandvo lolukhulu kunalolu kwekutsi adzele kuphila kwakhe ngenca yetihlobo takhe.

1 Thimothi 5:8
Kepha nangabe umuntfu anganakekeli tihlobo takhe, ikakhulu umndeni wakhe, sewukulahlile kukholwa; futsi loko kwenta kwakhe kubi kakhulu kunekwemuntfu longakholwa.

Efesu 6:4
Boyise ningabaphatsi kabi bantfwabenu, badzimate babe nenzondo, kodvwa bakhuliseni ngekubayala nangekubacondzisa ngemphilo yebuKhristu.

Taga ๒๗:๑๐
Ungakhohlwa umngani wakho nemngani weyihlo. Nawehlelwa yinhlupheko ungayi kuyawucela lusito kumnakenu; kuncono uye kumakhelwane losedvutane kunekuya kumnakenu lokhashane.

Matewu 12:48-50
[48] Kepha yena waphendvula watsi: “Ngubani make? Bobani bomnaketfu?”[49] Wase ukhomba bafundzi bakhe utsi: “Bukani la; nangu make nabomnaketfu![50] Ngobe lowo lowenta intsandvo yaBabe losezulwini, nguye longumnaketfu, nadzadzewetfu, namake.”

Matewu ๑๙:๑๘-๑๙
[๑๘] Labuta latsi: “Miphi?” Jesu waliphendvula watsi: “Ungabulali; ungaphingi; ungebi; ungafakazi emanga;[๑๙] hlonipha uyihlo nenyoko; utsandze makhelwane wakho njengobe utitsandza wena.”

Kholose 3:13
Nibeketelelane, nitsetselelane, nangabe umuntfu akhube lomunye; ngobe phela neNkhosi yanitsetselela, nani-ke yentani njalo.

Galathiya 6:10
Ngako-ke njengobe sinematfuba nje, asente lokuhle kubo bonkhe bantfu, ikakhulu kubendlu yaketfu yekukholwa.

1 Korinthe 15:33-34
[33] Ningayengeki: “Bangani lababi bonakalisa similo lesihle.”[34] Sangulukani; ningaphindzi none, ngobe labanye abamati Nkulunkulu. Ngikusho loko khona nitewuba nemahloni.

Taga 18:24
Labanye bangani bayakuhlamuka; kodvwa labanye bangani basondzela kakhulu kwengca banakenu bengati.

Tihlabelelo ๑๓๓:๑
Maye, kuhle kumnandzi kuhlalisana kwebazalwane ngekuvana.

Taga 17:17
Umngani unelutsandvo ngaso sonkhe sikhatsi; kantsi umnakenu utalelwe kutsi netfwalisane naye tinhlupheko.

Taga 22:6
Khulisa umntfwana ngendlela lekufanele aphile ngayo; kuyakutsi nome asakhulile angesuki kuyo.

Eksodusi 20:12
“Hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwandza kulelive lengikunika lona.

Joshuwa 24:15
Kodvwa nangabe kukhonta Simakadze kubonakala kungatsandzeki kini, ngako khetsani lamuhla kutsi nitawukhonta bani, nome bonkulunkulu lababekhontwa bokhokho benu ngesheya kweMfula, nome bonkulunkulu bema-Amori, akulelive lese nakhe kulo. Kodvwa mine nendlu yami sitawukhonta Simakadze.”

Taga ๑๒:๒๖
Umuntfu lolungile ungumholi kumakhelwane wakhe; kodvwa lababi bayedukisana.

Dutheronomi 6:6-7
[6] Lemiyalo lengininika yona lamuhla kufanele ibesetinhlitiyweni tenu.[7] Niyakuyinamatsisela etingcondvweni tebantfwabenu, nikhulume ngayo nanihleti emakhaya, nome nihamba endleleni, nome nilala nome nivuka.

Isaya 49:15-16
[15] “Umfati angalukhohlwa yini luswane lolusesebeleni lakhe nekutsi abete sihawu kumntfwana lamtalako? Nome angakhohlwa, kodvwa mine ngingeke ngikukhohlwe wena.[16] Buka la; ngikucophe entsendzeni yetandla tami; tibondza takho tisembikwami njalo.

Tihlabelelo 103:17-18
[17] Kodvwa umusa waSimakadze ukubo bonkhe labamesabako, futsi uyawuhlala ukubo phakadze naphakadze, nekulunga kwakhe etikwebantfwana bebantfwana,[18] kubo labagcina sivumelwane sakhe, bakhumbule kwenta imiyalo yakhe.

Taga ๑๗:๖
Kubantfu labadzala kungumchele lomuhle kuba nebatukulu; nasetinsizweni kunjalo, boyise baludvumo lwato.

Tihlabelelo 127:3-5
[3] Bantfwana balifa leliphuma kuSimakadze, basibusiso lesivela kuye.[4] Bantfwana bebusha banjengemicibisholo lesesandleni selichawe.[5] Ibusisiwe indvodza, lemgodla wayo ugcwele imicibisholo lenjalo. Bangeke bahlazeke nabamelene netitsa tabo emasangweni ekwehlulela.

Taga ๑๗:๙
Umuntfu lotsetselelako angaphindziseli uhlumelelisa lutsandvo; kodvwa lolibala kukhuluma ngaleyo ndzaba wehlukanisa ngisho bangani labetsembene.

Taga 6:20
Ndvodzana yami, gcina umyalo weyihlo, ungayilahli imfundziso yenyoko.

Taga 27:6
Umngani usuke atimisele lokuhle ngawe, nome akulimatile; kodvwa ubocaphela ingoti, nangabe sitsa sakho sikwanga kanyenti.

1 Korinthe ๑๕:๓๓
Ningayengeki: “Bangani lababi bonakalisa similo lesihle.”

Taga 23:24
Uyise wendvodzana lelungile uyajabula; nangabe indvodzana ihlakaniphile, uyise uyatfokota.

1 Emakhosi 8:57
Shangatsi Simakadze Nkulunkulu wetfu angaba natsi, njengobe abenabo nabobabemkhulu, amane angasishiyi, futsi angasikhohlwa.

Lukha 11:13
Nome ningakalungi kodvwa niyakwati kupha bantfwabenu tintfo letinhle, kakhulu kangakanani-ke, Babe losezulwini uyawubanika Moya Longcwele labo labamcelako.”

Taga 23:15
Ndvodzana yami, nangabe unekuhlakanipha enhlitiyweni yakho, inhlitiyo yami iyawujabula.

Tihlabelelo 55:12-14
[12] Akusiso sitsa sami lesingigalajelako, ngobe kube bekungiso, bengingasibeketelela; akusiye longitondzako longibangisako, ngobe kube bekunguye, bengitambhacela.[13] Kodvwa nguwe, ntsanga yetfu, lesishuca nawe, nalongumngani wami.[14] Sasihlalisana kamnandzi nawe sasihamba nawe, nesicumbi, nasiya endlini yaNkulunkulu.

Taga 27:17
Njengensimbi lelola lenye insimbi, kanjalo nebantfu bayahlakaniphisana.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved