A A A A A

Life: [Aging]


1 Thimothi 5:8
Kepha nangabe umuntfu anganakekeli tihlobo takhe, ikakhulu umndeni wakhe, sewukulahlile kukholwa; futsi loko kwenta kwakhe kubi kakhulu kunekwemuntfu longakholwa.

2 Korinthe 4:16
Ngako-ke asidzinwa; nome lingephandle letfu libhubha, kodvwa lingekhatsi lentiwa libe lisha imihla ngemihla.

Dutheronomi 32:7
“Khumbulani tikhatsi tasemandvulo, cabangani ngetitukulwane lese tendlula kadzeni. Buta kuboyihlo, batakunitjela, nakubo labadzala, batawunichazela.

Dutheronomi 34:7
Mosi abesaneminyaka leli-120 budzala ngesikhatsi afa, noko emehlo akhe abengakacundzeki, kantsi futsi nasemtimbeni abesecinile.

Umshumayeli 7:10
Ungabuti utsi: “Kwabangelwa yini kutsi tinsuku takadzeni tibe ncono kunaleti tetfu?” Ngobe akukahlakaniphi kubuta leyo mibuto.

Eksodusi 20:12
“Hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwandza kulelive lengikunika lona.

Genesisi 6:3
Simakadze wase utsi: “Moya wami angeke asabenta bantfu baphile kuze kube phakadze, ngobe bantfu bayinyama, emalanga abo asayawuba ngiminyaka leli-120.”

Genesisi 25:8
Abrahama wafa asamdzala kakhulu asenelisekile emphilweni; walandzela bokhokho bakhe.

Isaya 40:29
Ubapha emandla labo labakhatsele, awandzise emandla alababutsakatsaka.

Isaya 46:4
Ngisho nasebudzaleni benu nome senimphunga, nginguye, nginguloyo loyakunisimisa. Nginentile, futsi ngitanetfwala; ngitanilondvolota, nginisindzise.

Jobe 5:26
Uyawuya ethuneni ugcwele emandla, wenelisekile ngebudzala njengetitfungo letibutfwa ngesikhatsi sato lesifanele.

Jobe 12:12-20
[12] Kuhlakanipha akutfolakali yini kulabadzala? Imphilo lendze ayikuletsi yini kucondza?[13] “Kuhlakanipha nemandla kwaNkulunkulu, kweluleka nekucondza kwakhe.[14] Loko lokubhidlitwe nguye, kute longaphindze akwakhe kabusha, umuntfu lamfake ejele angeke akhululwe ngumuntfu.[15] Nakabamba imvula kuba nesomiso, utsi angawayekela lamanti, ente umonakalo.[16] Emandla nekuncoba kwaNkulunkulu, umkhohliswa nemkhohlisi, bobabili bakhe.[17] Wenta babusi batiphatsise kwetilima, ente behluleli babe tilima.[18] Ukhumula emakhosi emajiva awo ebukhosi, awegabise tindophi tekubopha tigcili netiboshwa.[19] Wenta baphristi bahambe bate tembatfo, aketule bantfu bebasetikhundleni sikhatsi lesidze.[20] Ubindzisa beluleki labetsembekile, esuse inhlakanipho yebaholi.

Jobe 32:7
Ngicabange ngatsi: ‘Kukhula lokufanele kukhulume, iminyaka leminyenti lekufanele ifundzise kuhlakanipha.’

Joweli 2:28
“Emvakwaloko ngiyawutfulula Moya wami etikwabo bonkhe bantfu. Emadvodzana nemadvodzakati enu ayawuphrofetha, emakhehla enu ayawuphupha emaphupho, nemajaha enu ayawubona imibono.

Levithikusi 19:32
“ ‘Niyawutitfoba embikwalasebakhulile, nibahloniphe, nidvumise Nkulunkulu wenu. NginguSimakadze.

Filemoni 1:9
kodvwa ngenca yelutsandvo ngiyakuncenga. Mine Pawula, njengemuntfu losamdzala nyalo, nalosasiboshwa ngenca yaKhristu Jesu,

Tihlabelelo 71:9
Ungangilahli esikhatsini sebudzala bami, ungangikhohlwa nase ngiphelelwa ngemandla.

Tihlabelelo 71:18
Nanyalo-ke nome sengigugile sengimphunga, ungangishiyi, Nkulunkulu, kuze ngishumayele ingalo yakho kuso situkulwane, nemandla akho kubo bonkhe labefikako.

Tihlabelelo 73:26
Nome umtimba nemphefumulo wami kwehluleka, kodvwa Nkulunkulu ulidvwala lenhlitiyo yami, nesabelo selifa lami ingunaphakadze.

Tihlabelelo 90:10-12
[10] Iminyaka yekuphila kwetfu ingiminyaka lengemashumi lasikhombisa, nangabe sisacinile iba ngiminyaka lengemashumi lasiphohlongo; noko linyenti laleyo minyaka seliphetse kuhlupheka nelusizi. Kuphila kwetfu kwendlula ngekushesha, yebo, siyandiza sihambe.[11] Ngubani lowati emandla entfukutselo yakho, yebo, nelulaka lwakho, kuze akwesabe ngalokufanele?[12] Sifundzise kutsi sikwati kubala emalanga etfu, kuze sibe nenhlitiyo lehlakaniphile.

Tihlabelelo 91:16
Ngiyawumesutsisa ngebudze bemalanga akhe ngimkhombise emandla ensindziso yami.”

Taga 17:6
Kubantfu labadzala kungumchele lomuhle kuba nebatukulu; nasetinsizweni kunjalo, boyise baludvumo lwato.

Taga 20:29
Ludvumo lwalabasha ngemandla abo; labadzala bahlonishelwa bumphunga babo.

Taga 23:22
Lalelisisa uyihlo, ngobe nguye lowakutala; ungamedzeleli nenyoko ngobe asagugile.

Tihlabelelo 37:35
Ngake ngabona lomubi asidlova, watenweba njengesihlahla semsedari waseLebanoni.

1 Tikhronike 29:28
Wafa asamdzala kakhulu, asatenelisile ngemphilo lendze, nangemcebo, nangekuhlonishwa. Solomoni, umsa wakhe, watsatsa sikhundla sakhe waba yinkhosi.

1 Emakhosi 3:14
Nawutawuhamba etindleleni tami, uhloniphe netimiso tami nemiyalo yami njengeyihlo Davide, ngiyakukunika nemphilo lendze.”

Tihlabelelo 103:5
Wenelisa kuphila kwami ngalokuhle, kuvuseleleke emandla ebusha bami, ngivuseleleke ngibe njengelusweti.

Thithusi 2:3
Kanjalo nabomake labadzala ubayale kutsi bahlonipheke ngesimilo, bangabi tinhlebi nome tigcili tekudzakwa, kufanele babe bafundzisi balokulungile.

1 Thimothi 5:1-2
[1] Ungayikhahli indvodza lendzala, kodvwa uyiyale kube shangatsi uyala uyihlo; labadvuna labasebancane ubaphatse shangatsi uphetse bomnakenu.[2] Labasikati labadzala ubaphatse shangatsi uphetse bonyoko, nalabasikati labasebancane ubaphatse shangatsi uphetse bodzadzewenu, ube msulwa kubo bonkhe.

Tihlabelelo 71:8-9
[8] Umlomo wami uyawugcwala kukubonga, ngimemetele bukhosi bakho imihla ngemihla.[9] Ungangilahli esikhatsini sebudzala bami, ungangikhohlwa nase ngiphelelwa ngemandla.

Filiphi 3:20-21
[20] Kepha tsine likitsi lisezulwini, lapho silindzele khona kutsi kuvele uMsindzisi wetfu, iNkhosi Jesu Khristu.[21] Nguye loyawugucula simo sebuphansi bemtimba wetfu, ufane nemtimba wakhe wenkhatimulo, ngemandla akhe langahlela ngawo konkhe ngephansi kwakhe.

Isaya 46:3-4
[3] “Lalelani kimi, awu ninendlu yakaJakobe, nonkhe nine lenisasele bendlu yaka-Israyeli, nine lesolo nganetfwala kwasesiswini, lenganetfwala kusukela ekutalweni kwenu.[4] Ngisho nasebudzaleni benu nome senimphunga, nginguye, nginguloyo loyakunisimisa. Nginentile, futsi ngitanetfwala; ngitanilondvolota, nginisindzise.

Tihlabelelo 92:12-15
[12] Lolungile uhluma njengelisundvu, akhule njengemsedari waseLebanoni.[13] Labo-ke banjengetihlahla letihlanyelwe endlini yaSimakadze, bachuma etibuyeni taNkulunkulu wetfu.[14] Ebudzaleni babo bayawuchubeka batsele titselo, bafanane netihlahla letihlala tiluhlata, ngobe tona tihlala ticinile,[15] kuze kubonakale kutsi Somandla ulungile, yena ulidvwala lami, yena unguSokulunga.

Umshumayeli 12:1-7
[1] Khumbula uMdali wakho etinsukwini tebusha bakho, tinsuku tekuhlupheka tisengakefiki, neminyaka isengakasondzeli lapho uyawusho ngayo utsi: “Kuphila angisakujabuleli.”[2] Mkhumbule yena, lilanga, nekukhanya, nenyanga netinkhanyeti kusengakafiphali, nemafu asengakabuyeli emvakwemvula.[3] Ngaleso sikhatsi balindzi bendlu bayawutfutfumela, nemadvodza lanemandla ayawutfotfobala, lapho basili bayakuyekela kusila, ngobe nalabo basili bayawube sebambalwa; nalabo labalunguta ngemafasitelo bangabe basahlola;[4] ngesikhatsi neminyango lephumela esitaladini seyivalekile, nemsindvo wesigayo sewushabalala; ngesikhatsi bantfu bavuswa kuntjilota kwenyoni, nalokuhlabelela kwato sekuvakala kancane,[5] ngesikhatsi bantfu besaba konkhe lokuphakeme, kanye netingoti tasetitaladini, ngesikhatsi tihlahla te-alimondi setichakaza, nentsetse itotoba endleleni yayo, nenkhabunkhabu iphela. Umuntfu uya ekhaya lakhe laphakadze, labalilako bazulazula etitaladini.[6] Mkhumbule yena, intsambo yakho yesiliva isengakadzabuki, nesitja segolide sisengakaphahlaki, imbita yemanti isengakaphahlaki ngasemtfonjeni wemanti, nelisondvo lingakephukeli ngasemtfonjeni.[7] Mkhumbule yena, lutfuli lusengakabuyeli emhlabatsini, lapho lwatsatfwa khona, nemoya usengakabuyeli kuNkulunkulu lowawuniketa.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved