A A A A A

Good Character: [Contentment]


Matewu ๖:๒๕-๓๓
[๒๕] “Ngako-ke ngitsi kini: Ningakhatsateki ngetimphilo tenu kutsi nitakudlani ninatseni, nangemitimba yenu kutsi nitakwembatsani. Imphilo ayiyinkhulu yini kunekudla, nemtimba kunekwekwembatsa?[๒๖] Bukani tinyoni temoya kutsi atihlanyeli, ativuni, atibeki lutfo etilulwini, kodvwa uYihlo losezulwini uyatondla. Anincono kakhulu yini nine kunato?[๒๗] Kukhona yini emkhatsini wenu longatengetela umzuzwana ebudzeni bemphilo yakhe ngekutihlupha kwakhe?[๒๘] “Nitihluphelani ngetimphahla? Bukani timbali temhlaba kutsi tikhula njani, atikhandleki, futsi atitfungi.[๒๙] Kepha ngitsi kini: NaSolomoni ebukhatikhatini bakhe bonkhe abengeke afanane ngisho nayinye yato ngekwembatsa.[๓๐] Kodvwa nangabe Nkulunkulu abembatsisa kangaka tjani besiganga, lobuphilako lamuhla, kusasa bushe, akayiwunembatsisa kakhulu yini nine leninekukholwa lokuncane?[๓๑] “Ngako-ke ningakhatsateki ngekutsi: ‘Sitawudlani?’ nome: ‘Sitawunatsani?’ nome: ‘Sitakwembatsani?’[๓๒] Ngobe nebetive bafuna tona leto tintfo, kantsi uYihlo losezulwini uyati kutsi niyatidzinga tonkhe letintfo.[๓๓] Kodvwa funani kucala umbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe, khona tonkhe letintfo titakwengetelwa kini.

2 Korinthe 11:23-25
[23] Batisebenti taKhristu yini? Mine ngingulesincono. Loku sengikukhuluma njengeluhlanya. Ngasebenta kakhulu kunabo, ngidvonsa matima, ngaboshwa kanyenti, ngashaywa kanyenti, ngabasengotini yekufa.[24] Kwaze kwaba ngemahlandla lasihlanu emaJuda angibhambabula imivimba lengema-39 leyayimiswe ngumtsetfo wawo.[25] Ngabhanjabulwa ngemzaca emahlandla lamatsatfu; ngagcotjwa ngematje kanye. Ngephukelwa yimikhumbi emahlandla lamatsatfu; ngabasesitsabatsabeni selwandle busuku bonkhe nemini yonkhe.

Filiphi 4:12-13
[12] Ngiyakwati kuba phansi, kantsi futsi ngiyakwati nekubusa. Kuko konkhe nasetintfweni tonkhe ngifundziswe imfihlakalo yekumelana nekwesutsa nekulamba, kweneliswa nekweswela.[13] Nginemandla ekwenta konkhe ngaye Khristu longicinisako.

Hebheru 13:5
Balekelani kutsandza imali, neneliswe nguloko leninako, ngobe Nkulunkulu watsi: “Ngingeke ngikuyekele, ngingeke ngikushiye.”

1 Thimothi 6:6-7
[6] Vele kuyinzuzo lenkhulu kwesaba Nkulunkulu kanye nekweneliseka.[7] Ngobe kute leseta nako la emhlabeni, futsi kute nalesiyawuhamba nako;

Lukha 12:15
Watsi kubo: “Caphelani, nikubalekele konkhe kufisa lokubi; ngobe imphilo yemuntfu ayinconotiswa bunjinga bakhe.”

2 Korinthe ๑๒:๑๐
Ngenca yaKhristu-ke, ngiyeneliswa butsakatsaka, netinhlamba, nebulukhuni, nekutingelelwa kuhlushwa kanye netingoti; ngobe nangibutsakatsaka, kulapho ngiba nemandla khona.

Tihlabelelo 37:3-4
[3] Tsemba kuSimakadze, wente lokuhle, uhlale eveni, uve bumnandzi bekudla emadlelweni laluhlata.[4] Yenta Simakadze abe yinjabulo yakho, yena-ke utakupha lokufiswa yinhlitiyo yakho.

1 Thimothi 6:10-11
[10] Phela kutsandza imali kuyimphandze yako konkhe lokubi; labanye-ke ngekuyifisa kwabo bedukile, bakhwesha ekukholweni, batigwaza ngeminjunju yebuhlungu leminyenti.[11] Kodvwa wena, muntfu waNkulunkulu, kubalekele loko; jonga kulunga, nekwesaba Nkulunkulu, nekukholwa, nelutsandvo, nekubeketela, nebumnene.

Taga 16:8
Kuncono kutsi ube nalokuncane lokutfole ngekwetsembeka, kunekutsi ube nenzuzo lenkhulu loyitfole ngebubi.

Taga 28:6
Kuncono kuba mphofu kodvwa ube wetsembekile, kunekutsi ucebe ube ungaketsembeki.

Umshumayeli 3:13
Ngetulu kwaloko kutsi umuntfu adle anatse atijabulise ngayo yonkhe imishikashika yakhe kusipho saNkulunkulu.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved