Instagram
English
A A A A A

Good Character: [Self-Control]
1 Korinthe 9:25
Bantfu labancintisanako batitsiba kuko konkhe, bukani-ke ngobe labo basuke bentela kutfola umklomelo lophelako, kangakanani-ke tsine lesiyakwemukela umklomelo longeyiwuphela.

1 Korinthe 10:13
Anikefikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye bantfu. Kepha Nkulunkulu wetsembekile, yena angeke avume kutsi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu. Ngesikhatsi sekulingwa utaninika emandla ekuma, anentele nendlela yekuphepha.

1 Thesalonika 5:6
Ngako-ke, asingalali njengalabanye; kufanele silindze sizitse.

2 Thimothi 1:7
Ngobe Nkulunkulu akasiphanga umoya webugwala, kodvwa wasipha Moya wemandla, newelutsandvo, newekutekhuta.

Filiphi 4:13
Nginemandla ekwenta konkhe ngaye Khristu longicinisako.

Taga 16:32
Kuncono kuba ngumuntfu lobeketelako kunekuba silwi. Uncono umuntfu lotibambako kunemncobi nemtfumbi wemadolobha.

Taga 18:21
Lulwimi lunemandla ekuphila newekufa; labo labatsandza kulusebentisa bayakudla titselo talo.

Taga 25:28
Umuntfu lowehluleka kutibamba ufanana nelidolobha lelibhidlikelwe tindvonga talo.

Thithusi 1:8
Kodvwa kufanele aphatse kahle tihambi, atsandze lokulungile, aticaphele abe cotfo, abe ngcwele, atibambe.

Isaya 55:10-11
[10] Njengobe imvula nesitfwatfwa kwehla kuchamuka ezulwini, kungaphindzi kubuyele kulo kungakawuniseli umhlaba, kuwente uhlume uphindze utsele titselo, khona kutewutsela inhlanyelo yemhlanyeli nesinkhwa salowo lodlako,[11] linjalo-ke nelivi lami leliphuma emlonyeni wami: Lingeke libuye kimi yabayaba, kodvwa liyawukwenta loko lengikuhlosile, liwufeze umgomo walo lengilikhiphele wona.

Roma 12:1-2
[1] Ngako-ke, bazalwane, njengobe Nkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kitsi, ngiyanincenga ngitsi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako, nalongcwele, nalowemukeleka kuNkulunkulu; leyo-ke nguyona nkonzo yenu sibili.[2] Ningalilingisi lelive, kodvwa niguculwe ngekwentiwa kabusha kwengcondvo yenu, khona nitekwati kuhlolisisa loko lokuyintsandvo yaNkulunkulu, nikwati lokuhle, nalokwemukelekako, nalokuphelele.

Filiphi 4:8-9
[8] Lekugcina, bazalwane, gcwalisani tinhlitiyo tenu ngako konkhe lokuliciniso, nangako konkhe lokuhloniphekako, nangako konkhe lokulungile, nangako konkhe lokumhlophe, nangako konkhe lokutsandzekako, nangako konkhe lokutusekako. Nome ngabe kukhona lokuhle, nome ngabe kukhona lokubongekako, cabangani ngaloko.[9] Loko lenakufundza, nakwemukela, nakuva, nakubona kimi, kwenteni, Nkulunkulu wekuthula utawuba nani.

Jakobe 1:19-21
[19] Bazalwane bami labatsandzekako, khumbulani naku: Ngulowo nalowo muntfu akasheshe kuva, ephute kukhuluma, ephute nekutfukutsela;[20] ngobe lulaka lwemuntfu alukwenti kulunga lokungukona kwemukeleka kuNkulunkulu.[21] Ngako-ke lahlani yonkhe insila nalokubi lose kukunyenti, nemukele ngekutitfoba livi lelihlanyelwe kini, ngobe linemandla ekusindzisa imiphefumulo yenu.

1 Phetro 5:6-8
[6] Ngako-ke titfobeni ngephansi kwesandla lesinemandla saNkulunkulu, kuze ateniphakamisa ngesikhatsi lesifanele.[7] Lahlelani kuye konkhe kukhatsateka kwenu, ngobe yena uyanikhatsalela.[8] Zitsani, nilindze. Sitsa senu, Sathane, siyajangaza emkhatsini wenu njengelibhubesi lelibhodlako, sitfungatsa lesingahle simmite.

1 Korinthe 9:24-27
[24] Anati yini kutsi labagijima ngekuncintisana bagijima bonkhe, kodvwa munye lowemukela umklomelo? Nani-ke gijimani, khona nitewutfola lomklomelo.[25] Bantfu labancintisanako batitsiba kuko konkhe, bukani-ke ngobe labo basuke bentela kutfola umklomelo lophelako, kangakanani-ke tsine lesiyakwemukela umklomelo longeyiwuphela.[26] Nami-ke angigijimisi kwemuntfu longenawo umgomo, futsi nangesibhakela angigadli nje kungatsi ngigadla umoya.[27] Kodvwa umtimba wami ngiyawucindzetela ngiwugandzaye, ngiwente sigcili, kuze mine lengishumayela labanye ngingalahlwa.

1 Korinthe 6:12-20
[12] Kutsiwa: “Konkhe kuvumelekile kimi,” kodvwa akusiko konkhe lokulusito. Yebo, “konkhe kuvumelekile kimi,” kodvwa kute nakunye lokunekungigcilata.[13] Labanye batsi: “Kudla kwentelwe sisu, nesisu sentelwe kudla,” kodvwa Nkulunkulu uyawukubhubhisa kokubili. Umtimba awukentelwa bugwadla, nekujuma, nebuphingi, ngobe umtimba weNkhosi, neNkhosi yemtimba.[14] Nkulunkulu wayivusa iNkhosi, natsi uyawusivusa ngemandla akhe.[15] Anati yini kutsi imitimba yenu ititfo taKhristu? Pho, ngingatsatsa titfo taKhristu ngitente titfo tengwadla nome tesiphingi? Cha, ngeke![16] Anati yini kutsi lotihlanganisa nengwadla uba mtimba munye nayo? Ngobe kubhaliwe kutsi: “Labo bobabili sebayawuba nyamanye.”[17] Kepha lotihlanganisa neNkhosi uyawuba moya munye nayo.[18] Balekelani bugwadla nebuphingi. Tonkhe tono latentako umuntfu tingephandle kwemtimba wakhe; kodvwa logwadlako nome lophingako wona umtimba wakhe.[19] Anati yini kutsi umtimba wenu ulithempeli laMoya Longcwele lohlala kini, lenamemukela kuNkulunkulu, nekutsi futsi anisibo benu? Nine nibaNkulunkulu,[20] natsengwa ngelinani lelikhulu. Ngako-ke mdvumiseni Nkulunkulu emitimbeni yenu.

2 Phetro 1:3-11
[3] Ngemandla akhe Nkulunkulu usiphe konkhe lesikudzingako kuze siphile, simesabe njengobe simati yena lowasibitela ekuhlanganyeleni naye emandleni nasebukhosini bakhe.[4] Ngaleyo ndlela siphiwe tetsembiso letiligugu naletikhulukati, kuze kutsi ngato nibe nenhlanganyelo nesimo sebuNkulunkulu, niphunyule ekubhujisweni kwelive lese lokheleke etinkhanukweni.[5] Ngaleso sizatfu-ke khutsalelani kwengeta bucotfo ekukholweni, nakubo bucotfo nengete kwati,[6] nasekwatini nengete kutitsiba, nasekutitsibeni nengete kukhutsatela, nasekukhutsateleni nengete kumesaba Nkulunkulu,[7] nasekumesabeni Nkulunkulu nengete kutsandza bazalwane, nasekutsandzeni bazalwane nengete lutsandvo.[8] Nangabe letintfo tikini, tivama, titawunenta nikhutsale, nitsele titselo ekuyatini ngalokugcwele iNkhosi yetfu Jesu Khristu.[9] Ngobe lowo lote letintfo, uyimphumphutse, uyafifiyela, sewukhohliwe kutsi wahlantwa etonweni takhe takucala.[10] Ngako-ke, bazalwane, khutsalelani kakhulu kukhombisa kutsi nibelubito nebekukhetfwa. Nanikwenta loko, ningeke nihlubuke,[11] kodvwa niyawunikwa lilungelo leliphelele lekungena embusweni waphakadze weNkhosi neMsindzisi wetfu Jesu Khristu.

Efesu 6:10-20
[10] Kwekugcina, cinani eNkhosini nasemandleni ayo lamakhulu.[11] Hlomani tonkhe tikhali taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekumelana nebucili baSathane.[12] Ngobe asilwi nebantfu, kodvwa silwa netikhulu temimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalobumnyama, nemabutfo abomoya lababi labasemkhatsini.[13] Ngako-ke hlomani tikhali tonkhe taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi, nitsi nome senicedzile kulwa, nigcine nincobile.[14] Ngako-ke manini tinkhalo tenu tiboshwe ngeliciniso, nifake sivikelo sesifuba lesikulunga,[15] tinyawo tenu tigcokiswe kulungela kushumayela liVangeli lekuthula.[16] Kunako konkhe, nitsatse lihawu lelikukholwa, lenitawuba nemandla ekucima ngalo tonkhe tikhali letivutsako taLomubi.[17] Nitsatse impantitje leyinsindziso, nenkemba yaMoya lelivi laNkulunkulu.[18] Khulekani ngaso sonkhe sikhatsi nikuMoya ngekukhuleka konkhe nekuncenga. Nilindzele ngesineke sonkhe, nangekuncusela labangcwele bonkhe.[19] Ningithandazele nami, khona ngitewuphiwa livi, ngitsi nangivula umlomo wami ngiyishumayele ngaso sonkhe sibindzi imfihlakalo yeliVangeli.[20] Ngikhulekeleni-ke, kutsi mine lengilincusa lelisetinketaneni ngenca yeliVangeli, ngilikhulume ngesibindzi njengobe kungifanele.

Galathiya 5:13-26
[13] Ngobe bazalwane, nabitelwa enkhululekweni; kuphela nje ningayisebentisi inkhululeko yenu kunika ematfuba ekwenta sono, kodvwa khontanani ngelutsandvo lomunye kulomunye.[14] Ngobe wonkhe umtsetfo upheleliswe evini linye lelitsi: “Ubotsandza makhelwane wakho njengobe utitsandza wena.”[15] Kodvwa nanilumana nidlane nodvwana, nibocaphela kutsi ningacedzani.[16] Kodvwa ngitsi: Hambani ngaMoya, khona ningetiwufeza tinkhanuko tenyama.[17] Ngobe inyama ikhanuka lokuphambene naMoya, naMoya, uphambene nenyama, ngobe kokubili kuyaphikisana, kuze ningetikwenta lenikutsandzako.[18] Kodvwa naniholwa nguMoya, anikho ngaphansi kwemtsetfo.[19] Phela imisebenti yenyama isebaleni, ngulena: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nemanyala,[20] nekukhonta tithico, nekutsakatsa, nebutsa, nenkhani, nemona, nelulaka, nekubanga, nekwehlukana, nekuhlubuka,[21] nekuhawukela, nekudzakwa, nebudli, naletinye tintfo letifanana naleti lenganitjela ngato kucala, kutsi labo labenta letintfo bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu.[22] Kodvwa titselo taMoya nguleti: lutsandvo, nekujabula, nekuthula, nekubeketela, nebubele, nekulunga, nekwetsembeka,[23] nekutfobeka, nekutibamba; kute umtsetfo lophambene naletintfo.[24] BaKhristu Jesu bayibetsele esiphambanweni inyama nekushangashanga kwayo kanye netinkhanuko tayo.[25] Njengobe siphila kuMoya, ngako asihambe ngaMoya.[26] Asingafuni ludvumo lolulite, singacansulani, futsi singabi nemona lomunye kulomunye.

Thithusi 2:1-15
[1] Wena fundzisa loko lokufanele imfundziso lephilile.[2] Uyale emadvodza lamadzala kutsi atitsibe, azitse, acondze, acine ekukholweni, naselutsandvweni, nasekuciniseleni.[3] Kanjalo nabomake labadzala ubayale kutsi bahlonipheke ngesimilo, bangabi tinhlebi nome tigcili tekudzakwa, kufanele babe bafundzisi balokulungile.[4] Abafundzise bomakoti kutsi batsandze emadvodza abo nebantfwababo,[5] babe ngulabacondzile nalabacotfo; baphatse kahle emakhaya abo, balunge, batfobele emadvodza abo, kuze lingahlanjalatwa livi laNkulunkulu.[6] Ubayale nalabadvuna labasebancane kutsi batitsibe.[7] Wena-ke ube sibonelo lesihle ngato tonkhe tindlela. Ufundzise ngebucotfo nangekutimisela,[8] nangekukhuluma lokuphilile lokungasoleki, kuze kutsi labo labamelene natsi, bahlazeke ngekutsi bate lokubi labangahle bakusho ngatsi.[9] Uyale netisebenti kutsi titfobele baphatsi bato kuko konkhe, tibenelise, tingaphikisani nabo inkhani.[10] Tingebi, kodvwa tikhombise kwetsembeka kuko konkhe, kuze etintfweni tonkhe tihlobise imfundziso yaNkulunkulu uMsindzisi wetfu.[11] Empeleni umusa waNkulunkulu wekusindzisa ubonakaliswe kubo bonkhe bantfu.[12] Lomusa usifundzisa kutsi sikudzele kungakholwa, nekutsi sitilumule etinkhanukweni telive, bese siphila ngekuzitsa, nangekulunga, nangekumesaba Nkulunkulu kulomhlaba,[13] ngesikhatsi sisabheke kugcwaliseka kwelitsemba lelibusisekile, kubonakala kwenkhatimulo yebukhosi baNkulunkulu lomkhulu, uMsindzisi wetfu Khristu Jesu.[14] Yena watinikela ngenca yetfu, kuze atesihlenga ebubini bonkhe atingcwelisele sive lesisakhe, lesinenshisekelo kutsi sente imisebenti lemihle.[15] Khuluma letintfo ngekuyala nekwekhuta ngawo onkhe emandla. Akubete lokubukela phansi.

Jakobe 3:1-18
[1] Bazalwane bami, akukuhle kutsi linyenti lenu libe bafundzisi, nati kutsi tsine lesifundzisako siyakwemukeliswa kwehlulelwa lokumatima.[2] Ngobe sonkhe siphosisa ngetindlela letinyenti; nakukhona longaphosisi ngekukhuluma, lowo uphelele ngempela, ngobe uyakwati kubamba ngisho nemtimba wakhe wonkhe shangatsi ngematomu.[3] Nasifaka ematomu emilonyeni yemahhashi kutsi atewusilalela, sisuke siwacondzisa umtimba wonkhe.[4] Ase nibuke nemikhumbi, nome imikhulu kangaka, ichutjwa ngimimoya lenemandla, noko icondziswa ngeliphini lelincane nje, iye lapho bashayeli bayo bafuna iye khona.[5] Kanjalo nelulwimi lusitfo lesincane, kantsi lutigabatisa ngetintfo letinkhulu. Ase nibuke nje umlilo lomncane wokhela lihlatsi lelikhulu![6] Lulwimi lungumlilo, lulive lebubi, lulwimi lusitfo lesingcolisa wonkhe umtimba, lokhela yonkhe imphilo ngemlilo lulunyekwa sihogo.[7] Yonkhe indalo yetilwane ingatsanjiswa: ngisho tinyoni, netilwane letihamba ngetisu, netilwane taselwandle; vele, bantfu batitsambisile letilwane.[8] Kodvwa kute longatsambisa lulwimi; lububi lobuyalukako, lugcwele shevu lobulalako.[9] Ngalo sibonga iNkhosi lenguBabe, nangalo sicalekisa bantfu labentiwe baba ngumfanekiso waNkulunkulu.[10] Emlonyeni munye kuphuma kubusisa nekucalekisa. Bazalwane bami, akufanele kube njalo.[11] Kuyenteka yini kutsi esicojeni sinye kuphume emanti lamnandzi nalababako?[12] Bazalwane bami, sihlahla semkhiwa singatitsela yini titselo temncumo, nome umvini temkhiwa? Sicobho lesikhipha emanti lababako singeke siwavete lamnandzi.[13] Ngubani lohlakaniphile nalocondzisisako emkhatsini wenu? Akakhombise imphilo yakhe lelungile ngemisebenti yakhe ngekutfobeka lokunenhlakanipho.[14] Kepha naninemona lobabako, nembango etinhlitiyweni tenu, ningatigabatisi; ngobe ngaloko liciniso nilenta emanga.[15] Lokuhlakanipha akuchamuki ngetulu, kodvwa ngekwemhlaba, nekwemvelo, nekwebusathane;[16] ngobe lapho kunemona nembango khona, kunesiphitsiphitsi nayo yonkhe imisebenti lemibi.[17] Kodvwa kuhlakanipha lokuchamuka ngetulu kwekucala kumsulwa, bese kuba nekuthula, nekutfobeka, nekulalela, kugcwele bubele netitselo letihle; akunalo lubandlululo nekutentisa.[18] Bantfu labaletsa kuthula, basuke bahlanyela kuthula, bese bavuna kulunga.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved