Instagram
English
A A A A A

Good Character: [Mercy]


2 Samuweli 24:14
Davide watsi kuGadi: “Ngiselusizini lolukhulu asimane siwele etandleni taSimakadze, ngobe umusa wakhe mkhulu, kodvwa ungavumi siwele etandleni tebantfu.”

Tihlabelelo ८६:५
Ngobe wena, Nkhosi, ulungile futsi ulungele kutsetselela, umusa wakho uyabaphuphumela labo labakhala kuwe.

Tihlabelelo 145:9
Simakadze muhle kubo bonkhe, uyayihawukela imisebenti yakhe yonkhe.

Lukha 6:36
Nibe nesihawu, njengobe neYihlo anesihawu!”

Efesu २:४
Kodvwa Nkulunkulu, locebile ngesihawu sakhe nangebukhulu belutsandvo lwakhe lasitsandza ngalo,

Thithusi 3:5
wasisindzisa, hhayi ngobe besente imisebenti yekulunga, kodvwa ngesihawu sakhe. Wasisindzisa, wasigeza ngekusitala kabusha nangekusenta busha ngaMoya Longcwele,

Hebheru ४:१६
Ngako-ke asisondzele ngesibindzi esihlalweni semusa, khona sitekwemukela sihawu, sitfole umusa lotasisita ngesikhatsi lesifanele.

1 Johane 1:3
Lowo lesambona samuva simemetela yena nakini, kuze nani nibe nebudlelwane kanye natsi. Tsine-ke sinebudlelwane neYise kanye neNdvodzana yakhe lenguJesu Khristu.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved