A A A A A

Good Character: [Kindness]


1 Korinthe 13:4-7
[4] Lutsandvo luyabeketela, lutsandvo lumnene, lute umona, lutsandvo alutigabatisi, futsi alutikhukhumeti.[5] Lutsandvo alutiphatsi ngalokungakafaneli, alutifuneli kwalo, alucansuki, alunamagcubu,[6] alukujabuleli lokubi, kodvwa lujabulela liciniso.[7] Lutsandvo lubeketelela tintfo tonkhe, lukholwa tintfo tonkhe, lwetsemba tintfo tonkhe, lukhutsatelela tintfo tonkhe.

Efesu 4:29
Akungabe kusaphuma nalinye livi lelibolile emlonyeni wenu, kodvwa kube ngulelilungele kwakha njengalokuswelekile, kuze libavetele umusa labevako.

Mikha 6:8
Cha, Simakadze usitjelile lokungukona kukuhle. Lakufunako kitsi ngunaku: Ufuna sente kulunga, siphatsane ngemusa, siphilele Nkulunkulu ngentfobeko.

Kholose 3:12
Ngako-ke njengebantfu labakhetsiwe baNkulunkulu, labangcwele nalabatsandzekako, yembatsani bubele benhlitiyo, nesisa, nekutitfoba, nebumnene, nekucinisela.

Efesu 2:7
kuze kutsi etikhatsini letitako abonakalise kitsi ingcebo lenkhulu yemusa wakhe ngekusiphatsa ngebubele ngaKhristu Jesu.

Matewu 5:24
sishiye khona lapho embikwelilati sipho sakho, uhambe uyekubuyisana nemnakenu, bese uyabuya-ke utewunikela ngesipho sakho.

Roma 2:4
Kumbe uyayedzelela yini ingcebo yemusa wakhe, nekubeketela kwakhe, nekumela bulukhuni kwakhe? Awati yini kutsi umusa waNkulunkulu nguwo lokuholela ekuphendvukeni?

Galathiya 5:22
Kodvwa titselo taMoya nguleti: lutsandvo, nekujabula, nekuthula, nekubeketela, nebubele, nekulunga, nekwetsembeka,

Tihlabelelo 141:5
Ngingamane ngijeziswe ngumuntfu lolungile, loko kungumusa kimi; angamane angitsetsise, loko kungemafutsa enhloko yami, kodvwa umkhuleko wami uphambene netento letimbi talababi.

Isaya 54:8
Ngemfutfo wentfukutselo yami ngakufihlela buso bami kwesikhashana, kodvwa ngemusa waphakadze ngiyawuba nesihawu kuwe,” kusho Simakadze uMhlengi wakho.

Taga 19:22
Umuntfu angatimisela ngaloko lakufunako, kodvwa kuncono kuba ngulomphofu kunekutsi ube ngulocalemanga.

1 Phetro 4:8
Ngetulu kwako konkhe hlalani nitsandzana, ngobe lutsandvo lusibekela tono letinyenti.

2 Phetro 1:5-7
[5] Ngaleso sizatfu-ke khutsalelani kwengeta bucotfo ekukholweni, nakubo bucotfo nengete kwati,[6] nasekwatini nengete kutitsiba, nasekutitsibeni nengete kukhutsatela, nasekukhutsateleni nengete kumesaba Nkulunkulu,[7] nasekumesabeni Nkulunkulu nengete kutsandza bazalwane, nasekutsandzeni bazalwane nengete lutsandvo.

Esta 2:9
Hegayi wamtsandza, waba nengati lenhle kuHegayi. Hegayi akacitsanga sikhatsi, wavele wesukela etulu kutsi amnike konkhe lakudzingako nekudla kwelikhetselo. Ngetulu kwekumnika indzawo lekhetsiwe waphindze wamnika tisebenti letisikhombisa kutsi timsebente.

Efesu 4:32
Kodvwa phatsanani ngebumnene, nihawukelane, nitsetselelane, njengobe naNkulunkulu wanitsetselela ngaKhristu.

Galathiya 6:10
Ngako-ke njengobe sinematfuba nje, asente lokuhle kubo bonkhe bantfu, ikakhulu kubendlu yaketfu yekukholwa.

Lukha 6:35
Cha! Tsandzani titsa tenu nitentele lokuhle, nitjeleke ningabheki lutfo! Niyawuba nemvuzo lomkhulu ezulwini, nibe ngemadvodzana aLosetikwako Konkhe. Ngobe unemusa kulabangabongi nakulababi.

Taga 31:26
Ukhuluma kuhlakanipha, lulwimi lwakhe lugcwele teluleko temusa.

1 Phetro 3:9
Ningaphindziseli lokubi ngalokubi, nome inhlamba ngenhlamba; kodvwa esikhundleni saloko busisani, ngobe nabitelwa loko kutsi nidle lifa lekubusiswa.

Ruthe 2:20-21
[20] Nawomi watsi kumalukatane wakhe: “Shangatsi Simakadze lonemusa kulabaphilako nalabafile angambusisa.” Wachubeka watsi: “Lomuntfu usihlobo setfu sengati, ungulomunye walabo labafanele kusinakekela.”[21] Ruthe wachubeka wakhuluma kuninatala, watsi: “Ngetulu kwaloko uphindze watsi angichubeke kukhwimita naletisebenti takakhe kuze kuphele kuvuna.”

Ruthe 3:10
Bowazi watsi: “Shangatsi Simakadze angakubusisa, ndvodzakati yami. Ukhombise inhlonipho lenkhulu kimi kunalena loyikhombisa unyokotala. Ngisho phela ngobe naku awukagijimeli kuyakwendza emadvodzeni lasemancane, lacebile nome laphuyile.

Nehemiya 9:17
Bala kulalela, abazange bakhumbule timangaliso lewawutentile kubo. Bahlubuka baba netinhloko letilukhuni, baze ngekutiphakamisa kwabo batikhetsela umholi wabo labetabahola ababuyisele ebugcilini babo. Kodvwa wena unguNkulunkulu lotsetselelako, nalonemusa, nesihawu, lowephutako kutfukutsela ugcwele lutsandvo. Ngako awuzange ubalahle,

Tihlabelelo 31:21
Akadvunyiswe Simakadze, ngobe umusa wakhe lomangalisako uwentile kimi ngesikhatsi bangivimbetela edolobheni.

Tihlabelelo 117:1-2
[1] Dvumisani Simakadze, nonkhe nine tive! Mbabateni nonkhe nine mindeni![2] Ngobe umusa wakhe mukhulu kitsi, nekwetsembeka kwaSimakadze kume kuze kube phakadze. Haleluya, dvumisani Simakadze!

Tihlabelelo 119:76
Umusa wakho awube yindvudvuto yami ngekwesetsembiso sakho kimi, mine, nceku yakho.

Isaya 54:10
Nome tintsaba tingatanyatanyiswa nemagcuma esuswe, noko lutsandvo lwami lolungapheli lengikutsandza ngalo, lungeke lutanyatanyiswe, nesivumelwane sami sekuthula singeke sisuswe,” kusho Simakadze lonesihawu kuwe.

Jeremiya 2:2
“Hamba uyewumemetela eJerusalema, ukhulume beva utsi: Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “ ‘Ngiyakukhumbula kutinikela kwakho ebusheni bakho, kutsi wawungitsandza kanjani usengumakoti, wangilandzela kulo lonkhe lihlane, eveni lelalingakahlanyelwa lutfo.

Joweli 2:13
Dzabulani tinhlitiyo tenu, hhayi tembatfo tenu. Buyelani kuSimakadze Nkulunkulu wenu, ngobe unemusa nesihawu, uyephuta kutfukutsela, unelutsandvo loluphuphumako, atsambe, angete ayehlisa inhlekelele.

Jona 4:2-3
[2] Wathandaza kuSimakadze watsi: “Awu, Simakadze! Akusiko yini loku lengakusho ngiseseveni lakitsi kutsi kutakwenteka? Ngiko ngabaleka ngaya eThashishi; ngobe ngangati kutsi wena unguNkulunkulu lonemusa nesihawu, uyephuta kutfukutsela, unelutsandvo loluphuphumako, uyatisola ngekutfumela lokubi.[3] Ngako-ke Simakadze, ngiyakuncenga kutsi ukususe kuphila kwami kimi; ngobe kuncono kimi kutsi ngife kunekutsi ngiphile.”

Imisebenti Phostoli 28:2
Bantfu bakulesichingi baba nemusa lomkhulu kitsi. Lase licale kuna, ngako kwase kumakhata, base basibasela umlilo, sotsa.

Genesisi 24:14
Akutsi kuleyo ntfombi lengitawutsi kuyo: ‘Ngicela ubeke phansi imbita ngitewunatsa,’ yona-ke itsi: ‘Natsa, ngitawunatsisa wena kanye nemakamela akho,’ ngicela kutsi leyo kube ngiyo-ke loyimisele Isaka, inceku yakho. Ngiyawukwati ngaloko-ke kutsi ukhombise umusa enkhosini yami.”

Joshuwa 2:12
Manje-ke ngitsi fungani lapha kimi ngaSimakadze kutsi njengobe nami nginiphetse kahle, nani niyakungiphatsa kahle mine nemndeni wababe, ninginike luphawu lwesiciniseko,

2 Korinthe 6:6
nangekuhlanteka, nangelwati, nangekubeketela, nangemusa, nangaMoya Longcwele, nangelutsandvo lolujulile,

Thithusi 3:4
Kodvwa kwatsi Nkulunkulu uMsindzisi wetfu nakabonakalisa lutsandvo lwakhe kubantfu,

Genesisi 24:12
Lenceku yathandaza yatsi: “Simakadze, Nkulunkulu wenkhosi yami, ngicela ungiphe imphumelelo lamuhla, ukhombise umusa wakho enkhosini yami Abrahama.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved