Instagram
English
A A A A A

Good Character: [Honest]
2 Korinthe 8:21
Injongo yetfu kutsi lesikwentako kube kuhle embikwaNkulunkulu nasembikwebantfu.

2 Thimothi 2:15
Khutsalela kutiveta wemukelekile kuNkulunkulu, ube sisebenti lesetsembekile kuye lesite emahloni nalesiliphakela kahle livi leliciniso.

Kholose 3:9
Ningakhulumelani emanga, ngobe senikhumule umuntfu lomdzala kanye nemikhuba yakhe.

Efesu 4:25
Ngako-ke lahlani emanga, akube ngulowo nalowo akhulume liciniso kumzalwane wakhe, ngobe sonkhe singemalunga lomunye kulomunye emtimbeni munye.

Jakobe 1:26
Umuntfu locabanga kutsi uyakholwa, abe angalubophi lulwimi lwakhe, uyatikhohlisa enhlitiyweni yakhe, nekukholwa kwalowo muntfu kulite.

Jakobe 3:17
Kodvwa kuhlakanipha lokuchamuka ngetulu kwekucala kumsulwa, bese kuba nekuthula, nekutfobeka, nekulalela, kugcwele bubele netitselo letihle; akunalo lubandlululo nekutentisa.

Lukha 6:31
Yentani kulabanye bantfu loko lenifuna kutsi bakwente kini!

Matewu 5:8
Babusisiwe labahlantekile enhlitiyweni, ngobe bayawumbona Nkulunkulu.

Taga 10:9
Umuntfu lowetsembekile uhamba aphephile; kodvwa lokhetsa tindlela letimagiligombo uyawugcina atfolakele.

Taga 11:3
Kwetsembeka kungumcondzisi walabacotfo; kodvwa bucili buyabacitsa labangaketsembeki.

Taga 12:17-22
[17] Fakazi lowetsembekile ukhuluma bufakazi lobuliciniso; kodvwa fakazi lonemanga wandzisa emanga.[18] Emavi lakhulumeke ngebudlabha ahlaba njengesikhali; kodvwa emavi lakhulumeke ngekuhlakanipha ayaphilisa.[19] Umuntfu lokhuluma liciniso uyakhonsa; kodvwa lokhuluma emanga akakhonsi.[20] Inkhohliso isetinhlitiyweni talabo labahlose lokubi; kodvwa labo labasebentela kutsi kube nekuthula bayawujabula.[21] Labalungile bayawuhlala baphephile etingotini; kodvwa lababi bayawuhlala basetinhluphekweni.[22] Imilomo lecala emanga isinengiso kuSimakadze; kodvwa laba labetsembekile bayinjabulo kuye.

Taga 14:5
Fakazi lowetsembekile akawacali emanga; kodvwa fakazi longaketsembeki uphefumula emanga.

Taga 21:3
Kwenta kulunga nekungakhetsi kumjabulisa kakhulu Simakadze kunekumentela iminikelo yemihlatjelo.

Taga 24:26
Umuntfu lonika imphendvulo leyetsembekile ukhombisa bungani lobungibo sibili.

Taga 28:18
Umuntfu lophila ngekwetsembeka uyawuphepha; kodvwa lophila imphilo legwegwile uyakuwa.

Tihlabelelo 112:5
Ubusisiwe umuntfu lowephanako, ebolekise ngesihle, lowenta tonkhe tintfo ngekwetsembeka.

1 Tikhronike 29:17
Ngiyati, Nkulunkulu wami, kutsi wena uvivinya inhlitiyo ujatjuliswe bucotfo. Tonkhe letintfo ngitinikele ngenhlitiyo levumako nangekwetsembeka. Manje sengibonile ngekujabula kutsi sive sakho lesikhona lapha sinikele kanjani ngenhlitiyo levumako kuwe.

Johane 1:3
Konkhe kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe kute lokwadalwa kuko konkhe lokudaliwe.

Johane 3:18
“Lokholwa kuyo akalahlwa ngelicala, kodvwa longakholwa vele sewulahliwe, ngobe angakholwa egameni leNdvodzana yaNkulunkulu lekukuphela kwayo.

Filiphi 4:8-9
[8] Lekugcina, bazalwane, gcwalisani tinhlitiyo tenu ngako konkhe lokuliciniso, nangako konkhe lokuhloniphekako, nangako konkhe lokulungile, nangako konkhe lokumhlophe, nangako konkhe lokutsandzekako, nangako konkhe lokutusekako. Nome ngabe kukhona lokuhle, nome ngabe kukhona lokubongekako, cabangani ngaloko.[9] Loko lenakufundza, nakwemukela, nakuva, nakubona kimi, kwenteni, Nkulunkulu wekuthula utawuba nani.

1 Phetro 3:10-12
[10] Ngobe umBhalo utsi: “Lowo lotsandza kuphila nekubona emalanga lamahle, akabambe lulwimi lwakhe kulokubi, nemlomo wakhe ekukhulumeni inkhohliso.[11] Akakhweshe kulokubi ente lokulungile; akajonge kuthula ngemandla akhe onkhe.[12] Ngobe emehlo eNkhosi ayababona labalungile, netindlebe teNkhosi tiyayiva imithandazo yabo. Kodvwa iNkhosi iyemelana nalabo labenta lokubi.”

Taga 6:16-20
[16] Tisitfupha tintfo letenyanywa nguSimakadze, empeleni letisikhombisa uphambene nato kakhulu:[17] Ngemehlo latichenyako, nelulwimi lolucala emanga, nembulali walote licala,[18] nengcondvo lebumba emacebo ebubi, nemuntfu lotsandza lokubi,[19] nafakazi lotfulula emanga, nemuntfu locabanisa bazalwane.[20] Ndvodzana yami, gcina umyalo weyihlo, ungayilahli imfundziso yenyoko.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved