A A A A A

Good Character: [Grateful]


Kholose 4:2
Ciniselani ekuthandazeni, nilindze kuko ngekubonga.

2 Korinthe 2:14-15
[14] Kodvwa akabongwe Nkulunkulu losihola njalo eludvwendvweni lwekuncoba ngaKhristu. Nkulunkulu usebentisa tsine kutsi etindzaweni tonkhe avakalise liphunga lelimnandzi lekumati Khristu.[15] Ngempela siliphunga lelimnandzi laKhristu kuNkulunkulu, emkhatsini walabasindziswako nasemkhatsini walabasendleleni lebange ekubhujisweni.

Jona 2:9
Kepha mine ngiyawuhlabela kuwe ngelivi lekubonga, nginikele ngemihlatjelo; loko lengikufungele ngiyawukufeza. Insindziso ivela kuSimakadze.”

1 Thesalonika 5:18
Bongani kuko konkhe, ngobe loko kuyintsandvo yaNkulunkulu kuKhristu Jesu ngani.

Kholose 3:15-17
[15] Kuthula kwaKhristu, lenabitelwa kuko emtimbeni munye, akubuse etinhlitiyweni tenu; futsi netayele kubonga.[16] Livi laKhristu alihlale ngekhatsi kwenu liphuphume. Fundzisanani niyalane ngekuhlakanipha konkhe, nifundzisane ngemahubo nangetingoma, nangemaculo akaMoya. Nihlabelele Nkulunkulu ngekumbonga etinhlitiyweni tenu.[17] Konkhe lenikwentako kwenteni ngelibito leNkhosi Jesu, nome ngelivi, nome ngemisebenti, nibonge Nkulunkulu uYise ngaye.

1 Korinthe 15:57
Kodvwa akabongwe Nkulunkulu losinika kuncoba ngeNkhosi yetfu Jesu Khristu.

Tihlabelelo 100:4
Ngenani emasangweni akhe ngekubonga, nasetibuyeni tendlu yakhe ngekumdvumisa. Mbongeni, nidvumise libito lakhe.

1 Tikhronike 16:34
“Bongani Simakadze, ngobe ulungile, nemusa wakhe ume kuze kube phakadze.

Roma 1:21
ngobe batsi kantsi Nkulunkulu bayamati bangete bambonga bamnike neludvumo lolumfanele njengaNkulunkulu. Esikhundleni saloko imicabango yabo yaba lite, netinhlitiyo tabo taba mnyama.

Filiphi 4:6
Ningakhatsateki ngalutfo. Kepha kuko konkhe ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu, ngekukhuleka nekuncusa kanye nekubonga.

Tihlabelelo 69:30
Libito laNkulunkulu ngiyawulibonga ngemusa, ngimphakamise ngekumbonga.

2 Korinthe 9:15
Akabongwe Nkulunkulu ngesipho sakhe lesingachazeki.

1 Thesalonika 5:16-18
[16] Tfokotani njalo.[17] Thandazani ningayekeli.[18] Bongani kuko konkhe, ngobe loko kuyintsandvo yaNkulunkulu kuKhristu Jesu ngani.

Filiphi 4:6-7
[6] Ningakhatsateki ngalutfo. Kepha kuko konkhe ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu, ngekukhuleka nekuncusa kanye nekubonga.[7] Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konkhe kwati kutawulondvolota tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKhristu Jesu.

Kholose 1:12
nibonge uYise lowanenta nafanelwa sabelo selifa lalabangcwele ekukhanyeni.

Jakobe 1:17
Tonkhe tipho letinhle naletiphelele tivela ngetulu, tiphuma kuBabe uMdali wetibane tasesibhakabhakeni, lote kugucugucuka, njengobe tona tigucuka, tibohle tisishiya ebumnyameni.

Efesu 5:4
Akubete kungcola, nekwedzelela, nekuhhalatisa, lokutintfo letingakafaneli. Esikhundleni saloko banini nekubonga.

Levithikusi 22:29
Naninikela umhlatjelo wekubonga kuSimakadze, nibowunikelela kutsi wemukeleke esikhundleni senu.

Tihlabelelo 103:2
Mphefumulo wami, dvumisa Simakadze, ungatikhohlwa tento takhe temusa kimi.

Danyela 6:10
Watsi kube Danyela eve kutsi sekubhalwe lomtsetfosimemetelo, wahamba waya ekhaya lakhe ekamelweni lelisetulu, lapho emafasitelo akhona abevulekela ngaseJerusalema. Abeguca ngemadvolo katsatfu ngelilanga, athandaze, abonga Nkulunkulu wakhe, njengobe abevame kwenta ngaphambili.

Tihlabelelo 107:1
“Dvumisani Simakadze, ngobe yena muhle, nemusa wakhe ume kuze kube phakadze.”

Efesu 5:20
Nimbonge njalo Nkulunkulu uYise ngako konkhe egameni leNkhosi yetfu Jesu Khristu.

Tihlabelelo 9:1
Simakadze, ngiyawukubonga ngenhlitiyo yami yonkhe, ngilandze ngayo yonkhe imisebenti yakho lemangalisako.

Johane 3:16
Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kuze kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze.

Kholose 3:2
Nakekelani tintfo tasezulwini, ninganaki tintfo talapha emhlabeni.

Kholose 3:16
Livi laKhristu alihlale ngekhatsi kwenu liphuphume. Fundzisanani niyalane ngekuhlakanipha konkhe, nifundzisane ngemahubo nangetingoma, nangemaculo akaMoya. Nihlabelele Nkulunkulu ngekumbonga etinhlitiyweni tenu.

Tihlabelelo 107:8
Akabongwe Simakadze ngemusa wakhe, ngekwentela bantfu imisebenti lemangalisako:

Tihlabelelo 119:62
Ekhatsi nebusuku ngiyavuka ngikubonge, ngobe imitsetfo yakho ilungile.

Sembulo 11:17
atsi: “Siyakubonga, Nkhosi Nkulunkulu, Somandla, lokhona, nalabekhona, ngekutsi utsatse emandla akho lamakhulu, wabusa.

Kholose 3:15-17
[15] Kuthula kwaKhristu, lenabitelwa kuko emtimbeni munye, akubuse etinhlitiyweni tenu; futsi netayele kubonga.[16] Livi laKhristu alihlale ngekhatsi kwenu liphuphume. Fundzisanani niyalane ngekuhlakanipha konkhe, nifundzisane ngemahubo nangetingoma, nangemaculo akaMoya. Nihlabelele Nkulunkulu ngekumbonga etinhlitiyweni tenu.[17] Konkhe lenikwentako kwenteni ngelibito leNkhosi Jesu, nome ngelivi, nome ngemisebenti, nibonge Nkulunkulu uYise ngaye.

Tihlabelelo 106:1
Haleluya, dvumisani Simakadze! Bongani Simakadze ngobe muhle, nemusa wakhe ume kuze kube phakadze.

Hebheru 12:28
Ngako-ke asibonge kwemukela umbuso longeke unyakatiswe, sikhonte Nkulunkulu ngalokwemukelekako, simhloniphe ngekutfutfumela;

Tihlabelelo 107:1-2
[1] “Dvumisani Simakadze, ngobe yena muhle, nemusa wakhe ume kuze kube phakadze.”[2] Labahlengwe nguSimakadze abasho njalo, bona labo labahlengwe emandleni ebacindzeteli babo.

2 Samuweli 22:49
Wangikhulula etitseni tami. Wangiphakamisa ngaba ngetulu kwalabo labemelene nami, wangephula kubantfu belutfutfuva.

1 Thesalonika 1:2
Sibonga Nkulunkulu njalo ngani nonkhe, sinikhulekela singakhawuli emithandazweni yetfu

1 Thimothi 2:1-2
[1] Ngako-ke kwekucala ngiyala kutsi kukhuleka, nemithandazo, nekuncusa, nekubonga, akwentelwe bonkhe bantfu.[2] Khulekelani emakhosi nabo bonkhe labasetikhundleni letiphakeme, khona sitewuphila imphilo yekuthula, ngekwesaba Nkulunkulu nangako konkhe kuhlonipheka.

Johane 11:41
Base bayalisusa-ke lelitje. Jesu wabuka etulu watsi: “Ngiyabonga, Babe, ngobe ungivile.

Tihlabelelo 118:1-18
[1] Bongani Simakadze, ngobe muhle, umusa wakhe ume kuze kube phakadze.[2] Baka-Israyeli abavume batsi: “Umusa wakhe ume kuze kube phakadze.”[3] Bendlu yaka-Aroni abatsi: “Umusa wakhe ume kuze kube phakadze.”[4] Labo labesaba Simakadze abatsi: “Umusa wakhe ume kuze kube phakadze.”[5] Ngakhala kuSimakadze ngiselusizini lwami, yena wangiphendvula ngekungikhulula.[6] Simakadze ungakimi angesabi lutfo. Umuntfu angangentani nje?[7] Simakadze ungakimi, ungumsiti wami, labangitondzako ngiyawubabuka ngibacoloshele.[8] Kuncono kuphephela kuSimakadze kunekwetsembela kumuntfu.[9] Kuncono kuphephela kuSimakadze kunekwetsembela emakhosini.[10] Tonkhe tive tangivimbetela ndzawo tonkhe, kodvwa ngelibito laSimakadze ngatishaya ngatibhuca.[11] Tangitungeleta, tangicindzetela ndzawo tonkhe, kodvwa ngelibito laSimakadze ngatishaya ngatibhuca.[12] Tangibunganyela njengelibulo letinyosi, tasha njengemlilo wemanyeva; kodvwa ngelibito laSimakadze ngatishaya ngatibhuca.[13] Ngafucwa matima ngacishe ngawa; kodvwa Simakadze wangisita.[14] Simakadze ungemandla ami nengoma yami, sewuyinsindziso yami.[15] Kuvakala emaphimbo ekwetsaba laphuma etindlini talabangcwele atsi: “Sandla sekudla saSimakadze sisebenta ngemandla.[16] Sandla sekudla saSimakadze siphakanyiselwe etulu. Sandla sekudla saSimakadze sisebenta ngemandla.”[17] Ngingeke ngife, kodvwa ngitawuphila, ngibalise ngemisebenti yaSimakadze.[18] Simakadze wangishaya kabuhlungu kabi, kodvwa akazange anginikele ekufeni.

Tihlabelelo 20:4
Akakuphe njengekufisa kwenhlitiyo yakho, afeze tonkhe tinhloso takho.

Tihlabelelo 30:12
Ngako-ke umphefumulo wami uyawukudvumisa ungabindzi. Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami, ngiyawukudvumisa phakadze naphakadze.

Tihlabelelo 95:2
Asiye kuye ngekuhlabela, simbonge ngetibongo nangetingoma.

2 Korinthe 9:11
Uyawunipha konkhe lokuhle, kuze nikwati kwephana ngato tonkhe tindlela; loko kuyakwenta labanye babonge Nkulunkulu ngetipho tenu labatitfole ngatsi.

2 Korinthe 2:14
Kodvwa akabongwe Nkulunkulu losihola njalo eludvwendvweni lwekuncoba ngaKhristu. Nkulunkulu usebentisa tsine kutsi etindzaweni tonkhe avakalise liphunga lelimnandzi lekumati Khristu.

Filiphi 4:19
Nkulunkulu wami utawuhlangabetana nako konkhe kweswela kwenu, kuye ngemcebo webukhosi bakhe lobukuKhristu Jesu.

Roma 11:36
Ngobe konkhe kuvela kuye, kukhona ngaye, kukhonela yena. Akube kuye ludvumo nini nanini! Amen.

Tihlabelelo 105:1
Bongani Simakadze, nibite libito lakhe, nimemetele tento takhe emkhatsini wetive.

Imisebenti Phostoli 16:40
Ngako-ke baphuma ejele baya kaLidiya. Bafike babona bazalwane, babakhutsata base bayahamba.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved