A A A A A

Good Character: [Faith]


Matewu 21:22
Konkhe leniyakucela ngekukhuleka nikholwa, niyakukwemukeliswa.”

Roma 10:17
Ngako-ke kukholwa kuvela ekuveni, kuva kuvela ngekutsi kushunyayelwe ngaKhristu.

Hebheru 11:1-6
[1] Kukholwa kukuciniseka ngetintfo lesetsembele kuto, kukweneliseka ngetintfo lesingakatiboni.[2] Bokhokho betfu bemukeleka ngaloko kukholwa kwabo kuNkulunkulu.[3] Ngekukholwa sicondza kutsi Nkulunkulu wadala indalo yonkhe ngelivi lakhe, kwaze kwatsi loko lokubonakalako kwavela kulokungabonakali.[4] Ngekukholwa Abela wanikela kuNkulunkulu ngemnikelo lowemukelekako kunewaKhayini. Ngiko lokwamenta wemukeleka njengemuntfu lolungile kuNkulunkulu, ngobe loko kwafakazeleka ngekutsi Nkulunkulu emukele tipho takhe. Nanyalo usakhuluma ngekukholwa kwakhe nome sekadze afa.[5] Ngekukholwa Enoke watsatfwa, kuze angakuboni kufa; akazange aphindze abonakale, ngobe Nkulunkulu abesamtsetse. UmBhalo utsi angakatsatfwa wajabulisa Nkulunkulu.[6] Umuntfu lote kukholwa angeke akhone kujabulisa Nkulunkulu; ngobe lota kuNkulunkulu kufanele akholwe kutsi Nkulunkulu uyaphila nekutsi uyabavuza labo labamfunako.

Makho 11:22-24
[22] Jesu wakhuluma kubo watsi: “Kholwani kuNkulunkulu.[23] Ngicinisile, ngitsi kini: Nome ngubani loyawutsi kulentsaba: ‘Cukuleka uyewuphonseka le elwandle,’ angangabati enhlitiyweni yakhe, kodvwa akholwa kutsi loko lasakushito kutakwenteka, uyakwentelwa kona.[24] Ngako-ke ngitsi kini: Konkhe leniyawukucela ngemkhuleko, kholwani kutsi seninako, niyawube seniyaphiwa-ke.

Jakobe 2:19
Uyakholwa kutsi Nkulunkulu munye? Wenta kahle; nemadimoni ayakukholwa loko, atfutfumele.

Efesu 2:8-9
[8] Empeleni kusindziswa kwenu ngekukholwa kuya ngemusa, futsi loko akuveli kini, sipho nje saNkulunkulu.[9] Loko akuveli ngemisebenti, funa kube khona lotibongako.

Lukha 1:37
Nkulunkulu akehlulwa lutfo.”

Taga 3:5-6
[5] Tsemba Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, ungeyami ekwatini kwakho.[6] Matise kuko konkhe lokwentako, yena uyakucondzisa tindlela takho.

2 Korinthe 5:7
Siphila ngekukholwa, hhayi ngekubona.

Efesu 2:8
Empeleni kusindziswa kwenu ngekukholwa kuya ngemusa, futsi loko akuveli kini, sipho nje saNkulunkulu.

1 Korinthe 2:5
Ngentela kutsi kukholwa kwenu kungasimi ekuhlakanipheni kwebantfu, kepha kusime emandleni aNkulunkulu.

Jakobe 1:5-8
[5] Nangabe emkhatsini wenu kukhona loswele kuhlakanipha, akacele kuNkulunkulu lonika bonkhe bantfu ngekwephana lokungenakufehla, utawuphiwa.[6] Kepha locelako akacele ngekukholwa, angangabati; ngobe longabatako ufanana neligagasi lelwandle lelichutjwa litanyatanyiswe ngumoya.[7] Ngako-ke umuntfu lonjalo angabocabanga kutsi iNkhosi iyawumemukelisa lutfo;[8] ungumuntfu lonetinhlitiyo letimbili, uyagucugucuka etindleleni takhe tonkhe.

Filiphi 4:13
Nginemandla ekwenta konkhe ngaye Khristu longicinisako.

Jakobe 1:5-8
[5] Nangabe emkhatsini wenu kukhona loswele kuhlakanipha, akacele kuNkulunkulu lonika bonkhe bantfu ngekwephana lokungenakufehla, utawuphiwa.[6] Kepha locelako akacele ngekukholwa, angangabati; ngobe longabatako ufanana neligagasi lelwandle lelichutjwa litanyatanyiswe ngumoya.[7] Ngako-ke umuntfu lonjalo angabocabanga kutsi iNkhosi iyawumemukelisa lutfo;[8] ungumuntfu lonetinhlitiyo letimbili, uyagucugucuka etindleleni takhe tonkhe.

Filiphi 4:13
Nginemandla ekwenta konkhe ngaye Khristu longicinisako.

Jakobe 2:24
Niyabona-ke kutsi umuntfu wemukeleka kuNkulunkulu ngekutsi ulungile ngisho nangemisebenti, hhayi ngekukholwa kuphela.

Lukha 17:5
Baphostoli base batsi eNkhosini: “Yandzisa kukholwa kwetfu.”

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved