A A A A A

Good Character: [Abstinence]


2 Korinthe 12:21
Ngesaba kutsi nangiphindze ngita lapho futsi, shangatsi Nkulunkulu wami angangitfobisa embikwenu, kutsi ngililele labo labonile labangakaphendvuki ekungcoleni, nasebugwadleni, nasebuphingini, nasenkhanukweni labayentile.

2 Thimothi 2:22
Ngako-ke balekela tinkhanuko tebusha, kodvwa hambisana nalabo labakhuleka eNkhosini ngenhlitiyo lehlambululekile, ujonge kulunga, nekukholwa, nelutsandvo, nekuthula.

Imisebenti Phostoli 15:20
kuphela nje asibabhalele incwadzi sibatjele kutsi bangakudli kudla lokungcoliswe ngekunikelwa etithicweni, babalekele bugwadla, bangadli lokucumbelene, bangayidli nengati.

Kholose 3:5
Ngaloko-ke bulalani tonkhe tinkhanuko tenu talapha emhlabeni: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nekuhungeka, nekukhanuka lokubi, nebukhali lobukukhonta tithico.

Efesu 5:3
Kepha bugwadla nebuphingi, nako konkhe kungcola, nome kungeneliswa, kungaphatfwa ngisho nangeligama emkhatsini wenu, njengobe labangcwele bafanele kwenta.

Galathiya 5:19
Phela imisebenti yenyama isebaleni, ngulena: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nemanyala,

1 Korinthe 6:18-19
[18] Balekelani bugwadla nebuphingi. Tonkhe tono latentako umuntfu tingephandle kwemtimba wakhe; kodvwa logwadlako nome lophingako wona umtimba wakhe.[19] Anati yini kutsi umtimba wenu ulithempeli laMoya Longcwele lohlala kini, lenamemukela kuNkulunkulu, nekutsi futsi anisibo benu? Nine nibaNkulunkulu,

1 Korinthe 7:2
Kodvwa-ke ngenca yebuphingi, akube nguleyo naleyo ndvodza ibe newayo umfati, nalowo mfati abe neyakhe indvodza.

1 Korinthe 10:13
Anikefikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye bantfu. Kepha Nkulunkulu wetsembekile, yena angeke avume kutsi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu. Ngesikhatsi sekulingwa utaninika emandla ekuma, anentele nendlela yekuphepha.

1 Phetro 2:11
Batsandzekako, ngiyanincenga, njengobe nitihambi nalabendlulako kulomhlaba, kutsi nitikhweshele tinkhanuko tenyama letilwa nemphefumulo.

Hebheru 13:4
Umshado awuhlonishwe ngibo bonkhe; labatsetsene kufanele betsembeke lomunye kulomunye. Nkulunkulu uyawubehlulela bonkhe labagwadlako nalabaphingako.

Juda 1:7
Khumbulani futsi iGomora neSodoma nemadolobha labekakhelene nawo. Bantfu balawo madolobha nabo balingisa letingilosi. Emadvodza abelalana odvwana ngendlela lengazange seyibonwe nalephambene nemvelo ehlelwa sijeziso lesimatima, umlilo longacimeki; aba secwayiso.

Matewu 5:8
Babusisiwe labahlantekile enhlitiyweni, ngobe bayawumbona Nkulunkulu.

Taga 31:30
Buhle buyayengana, nekubukeka kulite; kodvwa umfati lowesaba Simakadze ufanele kudvunyiswa.

Roma 12:1
Ngako-ke, bazalwane, njengobe Nkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kitsi, ngiyanincenga ngitsi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako, nalongcwele, nalowemukeleka kuNkulunkulu; leyo-ke nguyona nkonzo yenu sibili.

Roma 13:13
Asitiphatse ngalokufanele njengalabahamba emini, hhayi ngekumita nangekudzakwa, hhayi ngekuphinga nangekugwadla, hhayi ngekucabana nangemona,

1 Thesalonika 4:3-4
[3] Kuyintsandvo yaNkulunkulu kungcweliswa kwenu, bubalekeleni bugwadla nebuphingi.[4] Ngamunye ngamunye wenu kufanele akwati kutiphatsela yena umtimba wakhe, awuphatse ngebungcwele nangekuhlonipheka;

Galathiya 5:19-21
[19] Phela imisebenti yenyama isebaleni, ngulena: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nemanyala,[20] nekukhonta tithico, nekutsakatsa, nebutsa, nenkhani, nemona, nelulaka, nekubanga, nekwehlukana, nekuhlubuka,[21] nekuhawukela, nekudzakwa, nebudli, naletinye tintfo letifanana naleti lenganitjela ngato kucala, kutsi labo labenta letintfo bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu.

Genesisi 39:7-10
[7] Ngekuhamba kwesikhatsi umkaPhotifari wafisa Josefa, waze waphahluka watsi kuye: “Lala nami.”[8] Kodvwa Josefa wala, watsi: “Lalela la, inkhosi yami kute lesahlupheka ngako lapha ekhaya, ngobe konkhe ikubeke esandleni sami.[9] Inkhosi ingilinganise nayo kulelikhaya, futsi kute lengigodlele kona ngaphandle kwakho, ngobe ungumkayo. Pho, ngingabenta kanjani lobubi lobungaka, ngone kuNkulunkulu?”[10] Kwala nome lomfati ambekele siye amcela onkhe emalanga, kodvwa akazange avume Josefa kulala naye, ngisho nekutsi ahlale naye imbala.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved