Instagram
English
A A A A A

God: [God's Will]


Jeremiya 29:11
Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngani, yebo, emasu ekuniphumelelisa, hhayi ekunilimata, emasu ekuninika litsemba nelikusasa.

1 Thimothi ২:৩-৪
[৩] Loku kuhle, kuyemukeleka kuNkulunkulu uMsindzisi wetfu,[৪] lofisa kutsi bonkhe bantfu basindziswe bafinyelele ekulatini liciniso.

1 Thesalonika 5:18
Bongani kuko konkhe, ngobe loko kuyintsandvo yaNkulunkulu kuKhristu Jesu ngani.

1 Thesalonika ৪:৩
Kuyintsandvo yaNkulunkulu kungcweliswa kwenu, bubalekeleni bugwadla nebuphingi.

Hebheru 13:20-21
[20] Shangatsi Nkulunkulu wekuthula lowavusa iNkhosi yetfu Jesu kulabafile, wamenta uMelusi Lomkhulu wetimvu ngengati yakhe yesivumelwane saphakadze,[21] anganiphelelisa kuko konkhe lokuhle, kuze nente intsandvo yakhe, asebente kini ente ngaJesu Khristu loko lokujabulisako emehlweni akhe. Ludvumo alube kuKhristu phakadze naphakadze. Amen.

Lukha 9:23
Wase utsi kubo bonkhe: “Lofuna kungilandzela, kufanele atidzele, etjatse siphambano sakhe onkhe emalanga, angilandzele.

Tihlabelelo ১১৯:১০৫
Livi lakho lisibane etinyaweni tami, likukhanya endleleni yami.

Jakobe 1:5
Nangabe emkhatsini wenu kukhona loswele kuhlakanipha, akacele kuNkulunkulu lonika bonkhe bantfu ngekwephana lokungenakufehla, utawuphiwa.

Taga 3:5-6
[5] Tsemba Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, ungeyami ekwatini kwakho.[6] Matise kuko konkhe lokwentako, yena uyakucondzisa tindlela takho.

1 Phetro ২:১৫
Ngobe Nkulunkulu ufuna kona loko kutsi nibavale imilomo labo labatilima, ngekutsi nente lokuhle.

Matewu 6:10
Umbuso wakho awute. Intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni, njengobe yentiwa ezulwini.

Efesu 5:15-20
[15] Ngako-ke caphelani kutsi nitiphatsa njani. Ningatiphatsisi kwebantfu labangakahlakaniphi, kepha njengalabahlakaniphile.[16] Nibambisise ematfuba, ngobe emalanga mabi.[17] Ngako-ke ningabi tilima, kodvwa yatini loko lokuyintsandvo yeNkhosi.[18] Ningadzakwa, ngobe kuvela kuko inkhanuko, kodvwa gcwaliswani ngaMoya.[19] Niphendvulane ngemahubo, nangemaculo, nangetingoma takaMoya; nihlabele nidvumise iNkhosi ngenhlitiyo yenu yonkhe.[20] Nimbonge njalo Nkulunkulu uYise ngako konkhe egameni leNkhosi yetfu Jesu Khristu.

2 Phetro 3:9
INkhosi ayibini kugcina setsembiso sayo, njengobe labanye bacabanga kutsi iyabina; kepha iyanibeketelela, ngobe ingatsandzi kutsi kubhubhe ngisho namunye umuntfu, kodvwa itsandza kutsi bonkhe bantfu baphendvuke etonweni tabo.

1 Johane 1:9
Kodvwa nasitivuma tono tetfu, Nkulunkulu wetsembekile, futsi ulungile, utasitsetselela tono tetfu abuye asihlambulule kuko konkhe kungalungi.

1 Thimothi 2:4
lofisa kutsi bonkhe bantfu basindziswe bafinyelele ekulatini liciniso.

Mikha 6:8
Cha, Simakadze usitjelile lokungukona kukuhle. Lakufunako kitsi ngunaku: Ufuna sente kulunga, siphatsane ngemusa, siphilele Nkulunkulu ngentfobeko.

Taga ১৬:৪
Konkhe Simakadze lakwentile kunesiphetfo sako, ngisho nalomubi umentele lilanga lakhe lekubhujiswa.

Hebheru ১০:৩৬
Nidzinga kucinisela kuze kutsi nase nente intsandvo yaNkulunkulu, nitekwemukela loko lokwatsenjiswa nguye.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved