Instagram
English
A A A A A

God: [Commandments]


Makho 10:19
Uyayati imiyalo letsi: ‘Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi emanga, ungatsatsi lutfo ngebucili, hlonipha uyihlo nenyoko.’ ”

Lukha 18:20
Uyayati imiyalo letsi: ‘Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungacali emanga, hlonipha uyihlo nenyoko’?”

Matewu 22:34-40
[34] Batsi nasebevile baFarisi kutsi Jesu ubathulisile baSadusi, base babutsana ndzawonye.[35] Lomunye wabo labesati semtsetfo wamlinga ngekumbuta, watsi:[36] “Mfundzisi, ngumuphi umyalo lomkhulu emtsetfweni seyiyonkhe?”[37] Jesu watsi kuye: “ ‘Uboyitsandza iNkhosi, Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangayo yonkhe ingcondvo yakho.’[38] Ngulowo-ke umyalo lomkhulu newekucala.[39] Wesibili ufanana nawo utsi: ‘Ubotsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.’[40] Kuleyo miyalo yomibili kubambelele wonkhe umtsetfo kanye nemfundziso yebaphrofethi.”

Roma 13:9
Lemiyalo letsi: “Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi,” nome sengumuphi-ke lomunye umyalo, yonkhe imiyalo ihlanganiswe kulomusho munye lotsi: “Tsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.”

Matewu 19:16-19
[16] Kwase kufika lijaha lelitsite kuJesu latsi: “Mfundzisi, ngingahle ngenteni lokulungile kuze ngitewuba nekuphila lokuphakadze?”[17] Jesu watsi kulo: “Ungibutelani ngalokulungile? Munye kuphela lolungile. Kepha nawutsandza kungena ekuphileni, gcina imiyalo!”[18] Labuta latsi: “Miphi?” Jesu waliphendvula watsi: “Ungabulali; ungaphingi; ungebi; ungafakazi emanga;[19] hlonipha uyihlo nenyoko; utsandze makhelwane wakho njengobe utitsandza wena.”

Matewu 22:36-40
[36] “Mfundzisi, ngumuphi umyalo lomkhulu emtsetfweni seyiyonkhe?”[37] Jesu watsi kuye: “ ‘Uboyitsandza iNkhosi, Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangayo yonkhe ingcondvo yakho.’[38] Ngulowo-ke umyalo lomkhulu newekucala.[39] Wesibili ufanana nawo utsi: ‘Ubotsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.’[40] Kuleyo miyalo yomibili kubambelele wonkhe umtsetfo kanye nemfundziso yebaphrofethi.”

Matewu 10:17-22
[17] Kepha nicaphele bantfu, ngobe bayawunibopha banifake etinkantolo, banibhambabule emasinagogeni abo.[18] Niyawumiswa embikwebabusi nemakhosi ngelibito lami, kuze kube bufakazi kubo nakubetive.[19] Kepha-ke nabanimangalele, ningahlupheki ngekutsi niyawutsini nekutsi nikusho kanjani; ngobe nakufika leso sikhatsi, niyawunikwa lenifanele nikusho.[20] Ngobe akusini leniyakukhuluma, kepha nguMoya weYihlo wasezulwini loyawukhuluma ngani.[21] “Kepha umuntfu uyawunikela umnakabo ekufeni, neyise umntfwanakhe; bantfwana bayawuvukela batali babo babanikele ekufeni.[22] Niyawutondvwa bantfu bonkhe ngenca yelibito lami; kodvwa lokhutsatelako kuze kubesekupheleni, uyawusindziswa.

Roma 13:8-14
[8] Ningakweledi muntfu nome seyini ngaphandle kwekutsi nitsandzane, ngobe lowo lotsandza makhelwane wakhe sewuwugcwalisile umtsetfo.[9] Lemiyalo letsi: “Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi,” nome sengumuphi-ke lomunye umyalo, yonkhe imiyalo ihlanganiswe kulomusho munye lotsi: “Tsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.”[10] Lutsandvo alukwenti lokubi kumakhelwane; ngako-ke lutsandvo lukugcwaliseka kwemtsetfo.[11] Yentani loko nati kutsi sikhatsi sesifikile, ngiso lesikhatsi sekutsi nivuke ebutfongweni. Ngobe nyalo insindziso yetfu seyisedvute kunangalesa sikhatsi lesakholwa ngaso.[12] Busuku sebuyaphela, imini seyisondzele. Ngako-ke asilahle yonkhe imisebenti yebumnyama, sihlome tikhali tekukhanya.[13] Asitiphatse ngalokufanele njengalabahamba emini, hhayi ngekumita nangekudzakwa, hhayi ngekuphinga nangekugwadla, hhayi ngekucabana nangemona,[14] kodvwa yembatsani iNkhosi Jesu Khristu ninganakekeli kutsi lesimo senu semtimba lesonakele ningasenelisa kanjani ngetinkhanuko taso.

Makho 12:28-34
[28] Lesinye sati semtsetfo sasondzela, sabeva baphikisana naye. Sesibonile kutsi ubaphendvula kahle, sambuta satsi: “Ngumuphi umyalo lomkhulu kunayo yonkhe?”[29] Jesu wasiphendvula watsi: “Wekucala utsi: ‘Lalelani, nine baka-Israyeli, iNkhosi Nkulunkulu wetfu, iNkhosi yinye.[30] Uboyitsandza iNkhosi Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangayo yonkhe ingcondvo yakho, nangawo onkhe emandla akho.’[31] Wesibili utsi: ‘Ubotsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.’ Kute-ke lomunye umyalo lomkhulu kunaleyo.”[32] Lesati satsi kuye: “Ucinisile, Mfundzisi, ushito kahle kutsi Nkulunkulu munye, futsi kute lomunye ngaphandle kwakhe.[33] Kutsandza Nkulunkulu ngenhlitiyo yami yonkhe, nangekucondza kwami konkhe, nangemandla ami onkhe, kanye nekutsandza makhelwane wami njengobe ngititsandza mine, kuncono kakhulu kuneminikelo leshiswako nakunemihlatjelo.”[34] Jesu wabona kutsi siphendvule kahle, watsi: “Cha, awukho khashane kakhulu nembuso waNkulunkulu.” Emvakwaloko kute lowaba nesibindzi sekumbuta umbuzo.

Eksodusi 34:28
Mosi wahlala naSimakadze emalanga langema-40 nebusuku bawo; abengadli anganatsi. Wawabhala kuletibhelekeca tematje emavi alesivumelwane, laba ngimiyalo lelishumi.

Dutheronomi 4:13
Wetfula kini sivumelwane sakhe semiyalo lelishumi laniyala kutsi nihambe ngayo, wase uyibhala phansi etibhelekeceni letimbili tematje.

Dutheronomi 10:4
Simakadze wabhala kuto kona loko labekubhale kwekucala, imiyalo lelishumi labeyikhulume kini entsabeni, emlilweni, ngelilanga lemhlangano. Simakadze wase unginika tona.

Dutheronomi 5:7-22
[7] “ ‘Ungabi nalabanye bonkulunkulu ngaphandle kwami.[8] “ ‘Ungatenteli sithico lesinesimo salokusezulwini etulu, nome salokusemhlabeni phansi, nome emantini ngaphansi kwemhlaba.[9] Ungasikhotsameli nome usikhonte; ngobe mine, Simakadze Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele, ngijezisa bantfwana ngesono saboyise esitukulwaneni sesitsatfu nesesine kulabo labangitondzako,[10] kodvwa ngentela lutsandvo kuto titukulwane letitinkhulungwane talabangitsandzako bagcine imiyalo yami.[11] “ ‘Ungalisebentiseli lite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho, ngobe Simakadze angeke ahlale angambeki licala lowo lolisebentisa ngelite libito lakhe.[12] “ ‘Gcina liSabatha ngekulenta libe ngcwele, njengobe Simakadze akuyala.[13] Uyawusebenta emalanga lasitfupha, wente wonkhe umsebenti wakho,[14] kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Awuyikuwenta umsebenti, wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nenceku yakho, nencekukati yakho, nenkhabi yakho, nembongolo yakho, nome ngusiphi setifuyo takho, newetive lokakho, khona inceku yakho nencekukati yakho batewuphumula, njengawe.[15] Khumbula kutsi nawe bewusigcili eGibhithe nekutsi Simakadze Nkulunkulu wakho wakukhipha lapho ngesandla lesinemandla nemkhono lowelulekile. Ngako-ke Simakadze Nkulunkulu wakho ukuyalile kutsi uligcine liSabatha.[16] “ ‘Hlonipha uyihlo nenyoko, njengobe Simakadze Nkulunkulu wakho akuyala, khona utewuphila sikhatsi lesidze kuze kukuhambele kahle eveni Simakadze Nkulunkulu wakho lakupha lona.[17] “ ‘Ungabulali.[18] “ ‘Ungaphingi.[19] “ ‘Ungebi.[20] “ ‘Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.[21] “ ‘Ungamkhanuki umfati wamakhelwane wakho. Ungayihawukeli ngisho nendlu yamakhelwane wakho, nemhlaba wakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, nenkhabi yakhe, nembongolo yakhe, nome ngabe seyini-ke yamakhelwane wakho.’[22] “Lena-ke ngimiyalo Simakadze laninika yona akhuluma ngeliphimbo lelikhulu kini nonkhe, yena akhuluma asekhatsi emlilweni, etulu entsabeni efini nasebumnyameni lobulicinsi; kute lokunye lakwengeta. Wayibhala etibhelekeceni letimbili tematje, wase unginika tona.”

Dutheronomi 6:21
uyawuphendvula utsi: ‘Sasitigcili taFaro eGibhithe, kodvwa Simakadze wasikhipha eGibhithe ngesandla sakhe lesinemandla.

Dutheronomi 10:1-5
[1] “Ngaleso sikhatsi Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Bata tibhelekeca letimbili tematje letifanana naleta takucala, bese wenyuka nato uta lapha kimi etulu entsabeni. Yakha nelibhokisi ngemapulango.[2] Mine ngitawubhala kuletibhelekeca tematje wona lawo mavi labebhalwe etibhelekeceni tekucala lowatiphihlita. Utawube sewutifaka kulelo bhokisi.’[3] “Ngako lelo bhokisi ngavele ngalakha ngemgamba, ngabata naleto tibhelekeca letimbili tematje, tafanana netekucala, ngenyuka ngaya etulu entsabeni ngiphetse leto tibhelekeca letimbili ngetandla tami.[4] Simakadze wabhala kuto kona loko labekubhale kwekucala, imiyalo lelishumi labeyikhulume kini entsabeni, emlilweni, ngelilanga lemhlangano. Simakadze wase unginika tona.[5] Ngabe sengiyancandzeka, ngehla, ngabeka letibhelekeca tematje ebhokisini lesivumelwane lengase ngilentile, njengobe Simakadze abengiyalile, namanje tisekhona lapho.”

Eksodusi 20:1-17
[1] Nkulunkulu wakhuluma nankha emavi, watsi:[2] “NginguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili.[3] “Ungabi nalomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.[4] “Ungatenteli sithico, nome umfanekiso walokusezulwini etulu, nome walokusemhlabeni phansi nome walokusemantini ngaphansi kwemhlaba.[5] Ungasikhotsameli nome usikhonte, ngobe mine Simakadze, Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele. Labo labangitondzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantfwana babo besitukulwane sesitsatfu nesesine.[6] Kodvwa labangitsandzako nalabagcina imiyalo yami ngibehlisela umusa wami longapheli etinkhulungwaneni tetitukulwane netitukulwane tabo.[7] “Ungaliphatsi ngelite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho; ngobe Simakadze uyawumbeka licala lowo lophatsa libito lakhe ngelite.[8] “Khumbula liSabatha, uligcine libe ngcwele.[9] Umsebenti wakho uyakuwenta emalanga lasitfupha,[10] kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Ngalelo langa kufanele ungasebenti wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nesisebenti sakho lesidvuna, nome lesisikati, ngisho netinkhomo takho, nesihambi lesingenise kakho.[11] Ngemalanga lasitfupha Simakadze wadala lizulu nemhlaba, nelwandle nako konkhe lokukuko, waphumula ngelilanga lesikhombisa. Ngako-ke Simakadze walibusisa walingcwelisa lelilanga leliSabatha.[12] “Hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwandza kulelive lengikunika lona.[13] “Ungabulali.[14] “Ungaphingi.[15] “Ungebi.[16] “Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.[17] “Ungayihawukeli indlu yamakhelwane wakho. “Ungamhawukeli nemkakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, netinkhomo takhe, netimbongolo takhe, nome yini lanayo.”

Eksodusi 24:12
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yenyuka ukhuphukele kimi entsabeni uhlale khona; ngitakunika tibhelekeca tematje letinemiyalo lengiyibhalele kutsi ibe ngimiyalo yebantfu.”

Eksodusi 34:10-29
[10] Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngenta sivumelwane-ke manje. Ngitakwenta imimangaliso embikwaso sonkhe sive sakho, lengazange seyentiwe emhlabeni nome ngukusiphi sive. Tonkhe tive lohlala emkhatsini wato tiyawubona tintfo letinkhulu letitakwentiwa ngimi, mine Simakadze, ngobe ngitanentela tintfo letesabekako emehlweni ato.[11] Lalelani lemiyalo lengininika yona lamuhla. Ngitatidvungulula ngitikhiphe kulelive tonkhe letive: ema-Amori, nemaKhenani, nemaHethi, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi.[12] Nicaphele ningenti sivumelwane nebantfu labakulelive leniya kulo, ngobe loko kungahle kube lugibe kini.[13] Emalati abo nibowabhidlita, nephule tinsika tawo tematje, nibhidlite konkhe kwalo-Ashera longunkulunkulukati wabo.[14] “Ningamkhonti lomunye nkulunkulu, ngobe loSimakadze lobitwa ngekutsi nguSikhwele unguNkulunkulu lonesikhwele.[15] Ningenti ngisho nesivumelwane nalabantfu balelo live, ngobe nabagwadla ngekukhonta letithico tabo, banikele umhlatjelo kuto, batanimema bese nidla leminikelo yemihlatjelo yabo.[16] Emadvodzana enu ningawatsatseli bafati emadvodzakatini abo, ngobe uma labantfu sebaphinga nome bagwadla ngekukhonta letithico tabo, nalamadvodzana enu atawudvonseleka kuloko.[17] “Ningatenteli bonkulunkulu lababatwe ngensimbi.[18] “Ubowugcina uwugubhe uMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso. Uyakudla sinkhwa lesite imbiliso emalanga lasikhombisa njengobe ngakuyala. Ubokwenta kusukela kulelo langa lelimisiwe ngenyanga ya-Abibi, lenaphuma ngayo eveni laseGibhithe.[19] “Onkhe ematubulo labafana ngewami, ngisho ematubulo lamadvuna etifuyo: tinkhomo, netimvu kwami.[20] Litubulo lelidvuna lembongolo uyawulihlenga ngekunikela lizinyane lemvu esikhundleni salo; nangabe awulihlengi, ubolephula intsamo. Onkhe emadvodzana langematubulo uyakuwahlenga. “Kufanele kubete lovela embikwami angakaphatsi lutfo etandleni.[21] “Uyawusebenta emalanga lasitfupha, kodvwa ngelilanga lesikhombisa uyawuphumula, ngisho nangesikhatsi sekulima nesekuvuna.[22] “Ubowugubha uMkhosi Wekuvuna Kolo, lokunguMkhosi Wemaviki. Ubowugubha neMkhosi Wekubutsa ekupheleni kwemnyaka.[23] “Katsatfu ngemnyaka bonkhe labadvuna bakho bayawutibonakalisa eNkhosini lenguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli.[24] Ngobe ngiyawucitsa tive embikwakho ngandzise neminyele yakho; kute loyawuhawukela live lakho, ngetikhatsi tekwenyuka kwakho katsatfu ngemnyaka nawuyekutibonakalisa kuSimakadze, longuNkulunkulu wakho.[25] “Unganikeli kimi ngengati yemhlatjelo nangemnikelo nome wani lonembiliso. Kubete inyama yemhlatjelo weliPhasika leyawusala ibe libhadlela.[26] “Tilinga letinhle kakhulu temasimi akho tekwendvulelisa ubotiletsa endlini yaSimakadze longuNkulunkulu wakho. “Ungalipheki lizinyane lembuti nome lemvu elubisini lwenina.”[27] Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Wabhale lamavi, ngobe lesivumelwane lesengisente nawe nema-Israyeli sisime kulamavi.”[28] Mosi wahlala naSimakadze emalanga langema-40 nebusuku bawo; abengadli anganatsi. Wawabhala kuletibhelekeca tematje emavi alesivumelwane, laba ngimiyalo lelishumi.[29] Ngesikhatsi Mosi ehla eNtsabeni iSinayi abephetse letibhelekeca letimbili tematje tinemiyalo lelishumi; abengati kutsi sikhumba sebuso bakhe siyakhatimula, ngobe phela abekhulume naNkulunkulu.

Dutheronomi 6:4-9
[4] “Lalelani, ma-Israyeli, Simakadze Nkulunkulu wetfu nguye yedvwana longuSimakadze.[5] Tsandza Simakadze Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangawo onkhe emandla akho.[6] Lemiyalo lengininika yona lamuhla kufanele ibesetinhlitiyweni tenu.[7] Niyakuyinamatsisela etingcondvweni tebantfwabenu, nikhulume ngayo nanihleti emakhaya, nome nihamba endleleni, nome nilala nome nivuka.[8] Niyakuyibophela ibe timphawu etandleni tenu nasemabuntini enu.[9] Niyakuyibhala etinsikeni teminyango yetindlu tenu nasemasangweni enu.”

Eksodusi 20:2-17
[2] “NginguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili.[3] “Ungabi nalomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.[4] “Ungatenteli sithico, nome umfanekiso walokusezulwini etulu, nome walokusemhlabeni phansi nome walokusemantini ngaphansi kwemhlaba.[5] Ungasikhotsameli nome usikhonte, ngobe mine Simakadze, Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele. Labo labangitondzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantfwana babo besitukulwane sesitsatfu nesesine.[6] Kodvwa labangitsandzako nalabagcina imiyalo yami ngibehlisela umusa wami longapheli etinkhulungwaneni tetitukulwane netitukulwane tabo.[7] “Ungaliphatsi ngelite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho; ngobe Simakadze uyawumbeka licala lowo lophatsa libito lakhe ngelite.[8] “Khumbula liSabatha, uligcine libe ngcwele.[9] Umsebenti wakho uyakuwenta emalanga lasitfupha,[10] kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Ngalelo langa kufanele ungasebenti wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nesisebenti sakho lesidvuna, nome lesisikati, ngisho netinkhomo takho, nesihambi lesingenise kakho.[11] Ngemalanga lasitfupha Simakadze wadala lizulu nemhlaba, nelwandle nako konkhe lokukuko, waphumula ngelilanga lesikhombisa. Ngako-ke Simakadze walibusisa walingcwelisa lelilanga leliSabatha.[12] “Hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwandza kulelive lengikunika lona.[13] “Ungabulali.[14] “Ungaphingi.[15] “Ungebi.[16] “Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.[17] “Ungayihawukeli indlu yamakhelwane wakho. “Ungamhawukeli nemkakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, netinkhomo takhe, netimbongolo takhe, nome yini lanayo.”

Eksodusi 31:18
Watsi kube Nkulunkulu acedze kukhuluma naMosi eNtsabeni yaseSinayi, wase umnika letibhelekeca letimbili tematje temiyalo, lapho umuno wakhe Nkulunkulu wawubhale khona imiyalo nemitsetfo.

Johane 14:15
“Naningitsandza, nitawugcina imiyalo yami.

Matewu 19:18
Labuta latsi: “Miphi?” Jesu waliphendvula watsi: “Ungabulali; ungaphingi; ungebi; ungafakazi emanga;

Johane 15:10
Nanigcina imiyalo yami, niyawuhlala elutsandvweni lwami, njengobe nami ngigcina imiyalo yaBabe, ngihlala elutsandvweni lwakhe.

Matewu 5:17
“Ningacabangi kutsi ngitele kutewucitsa umtsetfo netimfundziso tebaphrofethi. Angiketeli kutewucitsa, kodvwa ngitele kutewugcwalisa.

Eksodusi 32:15
Mosi wancandzeka, wehla entsabeni, etfwele tibhelekeca tematje letimbili letatibhalwe imiyalo ndzawo totimbili ngemuva nangembili.

Johane 15:12-17
[12] Nankhu umyalo wami: ‘Tsandzanani, ngengobe nami nginitsandzile.’[13] Kute umuntfu lonelutsandvo lolukhulu kunalolu kwekutsi adzele kuphila kwakhe ngenca yetihlobo takhe.[14] Nine nitihlobo tami, nanenta loku lenginiyale ngako.[15] Kusukela manje angisete nganibita ngekutsi nitisebenti, ngobe phela sisebenti asati kutsi umphatsi waso wentani. Esikhundleni saloko nginibita ngekutsi nitihlobo tami, ngobe senginitjele konkhe lengikuve kuBabe.[16] Akusini lenangikhetsa, kodvwa ngimi lenganikhetsa nganitfuma kutsi nihambe nitsele titselo letinyenti, leto titselo time futsi, kuze kutsi nobe yini leniyakuyicela kuBabe egameni lami aniphe yona.[17] Ngaloko ngiyaniyala ngitsi: ‘Tsandzanani!’ ”

Eksodusi 32:16
Letibhelekeca tematje tatibatwe nguNkulunkulu, tabhalwa nguye ngekuticopha ngesandla sakhe.

Eksodusi 34:27
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Wabhale lamavi, ngobe lesivumelwane lesengisente nawe nema-Israyeli sisime kulamavi.”

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved