A A A A A

God: [Viruses / Diseases]


Isaya 26:20
Balekani, sive sami, ngenani etindlini tenu, nitivalele ngekhatsi. Tifihleni ngekhatsi kwesikhashana, kuze kwendlule lulaka lwakhe.

Jeremiya 25:32-33
[32] Naku-ke lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: “Bukani! Inhlekelele yandza tive ngetive, kukhuphuka sivunguvungu lesinemandla emikhawulweni yonkhe yemhlaba.”[33] Ngaleso sikhatsi labo labayawube sebabulewe nguSimakadze bayawugcwala yonkhe indzawo, kusukela ngala kwemhlaba kuye ngale kwawo. Bangeke balilelwe, futsi bangeke babutfwe nome bangcwatjwe, kodvwa bayawufanana netibi letisakateke phansi emhlabatsini.

2 Tikhronike 7:13-14
[13] “Nangivala emazulu kuze kutsi kubete imvula, nome ngitfume sikhonyane kutsi sitewubhubhisa lelive, nome ngitfumele sifo lesibulalanako emkhatsini wesive sami,[14] nangabe sive sami lesibitwa ngelibito lami, sititfoba sithandaze kimi, sifunisise intsandvo yami, siphendvuke etindleleni taso letimbi temonakalo, ngiyakuva ngisezulwini, ngitsetselele sono saso, ngiphilise live laso.

Sembulo 6:3-8
[3] Latsi liWundlu nalicatulula luphawu lwesibili, ngeva sidalwa sesibili sitsi: “Wota!”[4] Kwaphindze kwatsi chamu lihhashi lelibovu. Lowo labeligibele wavunyelwa kutsi ayewususa kuthula emhlabeni, kuze bantfu babulalane bodvwana; wanikwa inkemba lenkhulu.[5] LiWundlu laphindze lacatulula luphawu lwesitsatfu, ngase ngiva sidalwa sesitsatfu sitsi: “Wota!” Kwachamuka lihhashi lelimnyama, lona labeligibele aphetse silinganiso esandleni sakhe.[6] Ngase ngiva livi shangatsi liphuma emkhatsini wetidalwa letine litsi: “Libinta lakolo wekudliwa ngelilanga lelingatsengwa ngeliholo lelilanga, nemabinta lamatsatfu emabele langatsengwa ngeliholo lelilanga; kepha ungawoni emafutsa neliwayini!”[7] Latsi liWundlu nalicatulula luphawu lwesine, ngeva livi lesidalwa sesine litsi: “Wota!”[8] Kwatsi chamu lihhashi lelimphofu, libito lemgibeli walo bekunguKufa, iHayidesi yamlandzela. Banikwa emandla etikwencenye yesine kukwemhlaba, kutsi bayibulale ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesingelapheki, nangetilwane tesiganga.

1 Samuweli 5:6
Sandla saSimakadze saba matima kubantfu base-Ashdodi nakubomakhelwane bayo; wabaletsela imbhubhiso, wabashaya nangematfumba.

2 Korinthe 4:7
Kepha lamagugu lesinawo siwaphetse ngetitja telibumba. Loko kubonakalisa kutsi lamandla lamakhulu kangaka akasiwo etfu kepha ngaNkulunkulu.

Eksodusi 20:3
“Ungabi nalomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.

Jakobe 4:10
Titfobeni embikweNkhosi, yona-ke iyawuniphakamisa.

Matewu 6:24
“Kute umuntfu longakhonta emakhosi lamabili; ngobe uyakutondza lenye, atsandze lenye; uyakwetsembeka kulenye ayedzelele lenye. Ungeke ukhonte Nkulunkulu nemcebo.

Filiphi 4:6
Ningakhatsateki ngalutfo. Kepha kuko konkhe ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu, ngekukhuleka nekuncusa kanye nekubonga.

Tihlabelelo 103:2-3
[2] Mphefumulo wami, dvumisa Simakadze, ungatikhohlwa tento takhe temusa kimi.[3] Ungitsetselela lonkhe licala letono tami angelaphe tonkhe tifo tami.

Numeri 11:31-33
[31] Masinyane Simakadze wakhuphula umoya lomkhulu ngaselwandle waletsa tigwaca leteta tindizela phansi kuphakama lokungaba limitha linye kusuka emhlabatsini, tacondza ngasenkambu tichamuka ngenhla nangentasi, tatungeleta inkambu; kusuka ngala kwato kuya ngale kwakungaba luhambo lwelilanga linye ngetinyawo.[32] Ngalelo langa bantfu basukuma bagola letigwaca lonkhe lilanga nebusuku balo, ngisho nangakusasa kwakhona, kute noko lowagola ngaphansi kwemakhilogremu labengaba yinkhulungwane. Bateneka ngephandle kwenkambu.[33] Kwatsi naleyo nyama yabo isegcwele umlomo, bangakayihlafuni nekuyihlafuna, lulaka lwaSimakadze lwabavutsela wabashaya ngesifo lesimatima.

Eksodusi 9:8-11
[8] Simakadze wase ukhuluma kuMosi naku-Aroni, watsi: “Cuphani ngetandla emabinta emlotsa etiko, Mosi awusakate etulu emoyeni, embikwaFaro abuka.[9] Lomlotsa utawuba njengelutfuli lolucolisakele usibekele lonkhe live laseGibhithe, bese kutsi lapho ufika khona uvete ematfumba lakhamisile emitimbeni yebantfu neyetilwane.”[10] Ngako base bacaphuna umlotsa etiko, bema embikwaFaro, Mosi wawusakata emoyeni, kwase kuvumbuka ematfumba laba tilondza letivulekile kubantfu nasetilwaneni.[11] Labalumbi behluleka kuma embikwaMosi, ngobe kwakutse minci ematfumba emitimbeni yabo nakuwo onkhe emaGibhithe.

Jakobe 1:2-6
[2] Bazalwane bami, nanehlelwa tinhlobonhlobo tetilingo, nibokutsatsa ngekutsi yinjabulo yodvwa,[3] nati kutsi kuvivinywa kwekukholwa kwenu kuveta kucinisela.[4] Kucinisela kumele kucedzela umsebenti wako, kuze nivutfwe niphelele ningenasici, ningehlulwa lutfo.[5] Nangabe emkhatsini wenu kukhona loswele kuhlakanipha, akacele kuNkulunkulu lonika bonkhe bantfu ngekwephana lokungenakufehla, utawuphiwa.[6] Kepha locelako akacele ngekukholwa, angangabati; ngobe longabatako ufanana neligagasi lelwandle lelichutjwa litanyatanyiswe ngumoya.

Sembulo 9:15-19
[15] Ngako-ke letingilosi letine tatfukululwa. Tativele tilungiselwe li-awa, nelilanga, nenyanga, nemnyaka kutsi tibulale incenye yesitsatfu yabo bonkhe bantfu emhlabeni.[16] Ngeva kutsi lamabutfo labegibele emahhashi abengahle abe tigidzi letingema-200.[17] Embonweni wami lamahhashi ngawabona anje: Labagibeli babefake tivikelo tetifuba letatibovu njengemlilo, netesafire, netesibabule; tinhloko temahhashi tatinjengetinhloko temabhubesi, emilonyeni yawo kuphuma umlilo, nentfutfu, nesibabule.[18] Incenye yesitsatfu yebantfu yafa ibulawa nguletinhlupheko letintsatfu: umlilo, nentfutfu, nesibabule, lokwakuphuma emilonyeni yawo.[19] Ngobe emandla alamahhashi abesemilonyeni yawo nasemisileni yawo. Imisila yawo yayinetinhloko, ifanana netinyoka. Abelimata ngayo lemisila.

Makho 13:32-37
[32] “Kepha noko kute lowatiko kutsi lelo langa nalelo awa kuyawufika nini. Netingelosi tasezulwini atati, neNdvodzana ayati; nguYise kuphela lokwatiko loko.[33] Caphelani nilindze, ngobe anati kutsi leso sikhatsi siyawufika nini.[34] Kufanana nendvodza leyayitawuya khashane; yatsi nase itawusuka ekhaya, yabeka tisebenti tayo etikhundleni tato, nguleso nemsebenti waso lotsite. Yayala umgcini welisango kutsi alindze kahle.[35] Ngako-ke lindzani, ngobe animati umnikati wendlu kutsi uyawubuya nini. Angahle abuye ebusuku nome ekhatsi nebusuku, angabuya ekukhaleni kwekucala kwelichudze, nome ekuseni.[36] Nakefika ningakamlindzeli, akanganikhandzi nilele.[37] Loku lengikusho kini, ngikusho kubo bonkhe ngitsi: Lindzani.”

Tihlabelelo 91:2-14
[2] Angasho kuSimakadze atsi: “Wena usiphephelo sami nenqaba yami, unguNkulunkulu wami lengetsembele kuye.”[3] Nguye-ke Simakadze lotakwephula elugibeni lwebacuphi, akuvikele nasetifeni letitsatselwanako.[4] Uyawukusibekela ngetimphiko takhe, uphephele ngaphansi kwemaphiko akhe, kwetsembeka kwakhe kulihawu lekukuvikela.[5] Awudzingi kwesaba tingoti tasebusuku, nemicibisholo lentjuzako emini,[6] nengoti lenkhulu levumbuka ebumnyameni, namashayacotfule wesifo lobhubhisako emini.[7] Labatinkhulungwane bangawa eceleni kwakho, nalabatinkhulungwane letilishumi bawele ngasesandleni sakho sekudla, kodvwa wena usale ungenamyocu.[8] Uyawubuka nje kuphela ngemehlo akho, ubone kujeziswa kwalababi.[9] Ngobe wena Simakadze umente waba siphephelo sakho, Losetikwako Konkhe umente inqaba yakho.[10] Ungeke wehlelwe ngemashwa, nesifo singeke sisondzele ekhaya lakho.[11] Ngobe Nkulunkulu uyawuyala tingilosi takhe ngawe tikulondvolote ekuhambeni kwakho konkhe.[12] Tiyawukutsatsa tikwetfwale ngetandla, kuze lunyawo lwakho lungete lwakhutjwa etjeni.[13] Uyawuhamba etikwemabhubesi netinyoka, ugcobagcobe etikwemawundlu emabhubesi kanye nasetikwetinyoka.[14] Nkulunkulu yena utsi: “Njengobe naku ubambelele kimi ngelutsandvo, ngitamephula ngimbeke endzaweni lephakeme, ngimvikele ngobe alati libito lami.

Lukha 21:5-38
[5] Labanye bebakhuluma ngelithempeli, nebuhle balo nangekuhlotjiswa kwalo ngematje lamahle, nangaletinye tintfo letatinikelwa kuNkulunkulu; Jesu watsi:[6] “Niyakubona konkhe loku, sikhatsi siyeta lapho kuyawubate litje leliyawusala lihleti etikwalelinye; onkhe ayawudzilitelwa phansi.”[7] Babuta batsi: “Mfundzisi, kuyakwenteka nini loko? Siyini sibonakaliso lesiyawubona ngaso kutsi sengiso sikhatsi sekwenteka kwaletintfo?”[8] Jesu watsi: “Caphelani, ningedukiswa. Kuyawufika bantfu labanyenti egameni lami, batsi: ‘Nginguye!’ batsi: ‘Sikhatsi sesifikile!’ Kodvwa ningabalandzeli![9] Ningesabi naniva ngetimphi nengucuko, ngobe letintfo kufanele tenteke kucala, kodvwa atisho kutsi siphetfo sesifikile.”[10] Wachubeka watsi: “Sive siyawuvukela lesinye, umbuso uvukele lomunye.[11] Kuyawuba nekutamatama kwemhlaba lokwesabekako lokunyenti, kuvame indlala netifo letingelapheki naletitsatselwanako etindzaweni letinyenti, kube netesabekiso netibonakaliso letikhulu letivela esibhakabhakeni.[12] “Noko, ngembili kwako konkhe loku niyawutingelwa, niboshwe niletfwe emasinagogeni, nibekwe emacala bese nifakwa emajele; niyawuletfwa embikwemakhosi nebabusi ngenca yelibito lami.[13] Lelo kuyawuba litfuba lenu lekufakaza ngaleliVangeli.[14] Timiseleni etinhlitiyweni nasetingcondvweni tenu, ngekutsi ningatihluphi ngekucabanga kutsi niyawutivikela kanjani;[15] ngobe phela ngiyawuninika emavi nekuhlakanipha lekuyawubate nome sinye setitsa tenu lesiyawuba nemandla ekumelana nekuphikisana nani.[16] Niyawunikelwa ngisho nabatali benu, nabomnakenu, netihlobo tenu, nebangani benu; labanye benu bayawubulawa nekubulawa.[17] Wonkhe umuntfu uyawunitondza ngenca yelibito lami.[18] Kodvwa kute nome lunye nje lunwele loluyawulahleka etinhloko tenu.[19] Ciniselani ngekubeketela kwenu, niyawutisindzisa ngaloko.”[20] “Nanibona iJerusalema itungeletwe timphi, nibovele nati kutsi seyitawubhidlitwa.[21] Labo labaseJudiya babalekele etintsabeni, kutsi labo labakulelo dolobha babaleke, bese kutsi labo labasetigangeni bangabe basangena kulelo dolobha.[22] Phela lamalanga ngesijeziso, newekugcwaliseka kwako konkhe lokushiwo ngimiBhalo.[23] “Maye kulabo labayawube bakhulelwe, nakulabo labayakube bamunyisa tinswane kulawo malanga! Kuyakufika lusizi lolukhulu kulelive, nentfukutselo yaNkulunkulu iyakulwa nalesive;[24] bayawubulawa ngenkemba, batsatfwe bentiwe babe titfunjwa etiveni tonkhe; nebetive bayakuyigcobagcoba iJerusalema, kuze kugcwaliseke sikhatsi sabo.”[25] “Kuyawuba netibonakaliso elangeni, nasenyangeni, nasetinkhanyetini; emhlabeni tonkhe tive tiyawufikelwa kudzidzeka nekudzangala, tesabe kudvungutela nekudvuma kwelwandle nemagagasi alo,[26] bantfu bayawucaleka babe nesiyeti ngenca yekwesaba loko labayawube babheke kutsi kwenteke emhlabeni wonkhe; ngobe emandla emkhatsi ayawutanyatanyiswa.[27] Kusenjalo iNdvodzana yeMuntfu iyawubonakala, ita ngelifu ngemandla lamakhulu neludvumo.[28] Nakucala kwenteka letintfo, sukumani niphakamise tinhloko tenu, ngobe insindziso yenu iyawube seyisedvutane.”[29] Jesu wabatjela lomfanekiso watsi: “Khumbulani sihlahla semkhiwa naletinye tihlahla;[30] nasenibona kuhluma emagala aba luhlata nivele nati kutsi lihlobo seliyetfwasa.[31] Ngalokufanako-ke, nanibona letintfo tenteka, nibokwati kutsi umbuso waNkulunkulu sewutawufika.[32] Impela ngiyanitjela ngitsi: Tonkhe letintfo tiyakwenteka singakapheli lesitukulwane salamuhla.[33] Lizulu nemhlaba kuyawushabalala, kodvwa emavi ami ngeke endlule.”[34] “Ticaphelisiseni! Ningatifaki kakhulu emadzilini nasekunatseni lokudzakanako, nasekunakeni tintfo talomhlaba, funa lelo langa linitume;[35] ngobe liyawufika njengasochaka kubantfu bonkhe emhlabeni wonkhe.[36] Lindzani nithandaze onkhe emalanga, khona nitawuba nemandla ekuphunyula kuletintfo letitakwenteka nitekwati kuma embikweNdvodzana yeMuntfu.”[37] Emini Jesu abefundzisa ethempelini, bese kutsi ebusuku ayewukhosela eNtsabeni Yemincumo.[38] Bonkhe bantfu babevukela ethempelini bayewumlalela nakakhuluma.

Matewu ๒๔:๑-๓๕
[๑] Jesu abephuma ethempelini; abesahamba ngesikhatsi bafundzi bakhe beta kuye batemkhombisa takhiwo telithempeli.[๒] Kepha waphendvula watsi: “Angitsi, niyakubona konkhe loku? Nginitjela ngitsi: Kute ngisho nalinye litje leliyawusala lihleti etikwalelinye lingakadzilitelwa phansi.”[๓] Watsi Jesu asehleti eNtsabeni Yemincumo, bafundzi bakhe beta kuye ngasense, batsi: “Sitjele kutsi letintfo tiyakwenteka nini, kuyakwentekani lokuyawukhombisa kutsi sesikhatsi sekubuya kwakho nekutsi sekuphela kwetikhatsi?”[๔] Jesu waphendvula watsi: “Caphelani, kutsi kubete umuntfu lonedukisako.[๕] Ngobe bantfu labanyenti bayawuta ngelibito lami, befike batsi: ‘NginguKhristu!’ bedukise labanyenti.[๖] Niyawuva ngetimphi nangemahemuhemu etimphi; caphelani ningetfuki, ngobe loko kufanele kwenteke, kodvwa umhla wekuphela uyawube ungakefiki.[๗] Ngobe sive siyawuvukela lesinye sive, nembuso uyawuvukela lomunye umbuso. Kuyawuba khona tindlala nekutamatama kwemhlaba tindzawo ngetindzawo.[๘] Konkhe loku kukucala kwemihelo.[๙] “Lapho-ke bayawuninikela etinhlungwini, banibulale. Tonkhe tive tiyawunitondza ngenca yelibito lami.[๑๐] Labanyenti bayawuhlubuka, batsengisane bodvwana, batondzane.[๑๑] Kuyakuvela baprofethi bemanga labanyenti, bedukise bantfu labanyenti.[๑๒] Ngekwandza kwekona kuyawuphola lutsandvo kulabanyenti.[๑๓] Kodvwa lowo loyawubambelela kuze kube ngusekupheleni, uyawusindziswa.[๑๔] LeliVangeli ngembuso liyawushunyayelwa emhlabeni wonkhe, kuze kube bufakazi etiveni tonkhe, bese-ke kuyefika kuphela.”[๑๕] “Ngako-ke nanibona sinengisoncitsakalo sime endzaweni lengcwele, njengobe asho umphrofethi Danyela,” (lofundzako akacaphele inchazelo yaloku),[๑๖] “labo labaseJudiya ababalekele etintsabeni.[๑๗] Umuntfu losetikwendlu angabe asehla kuyawutsatsa lutfo lolusendlini yakhe,[๑๘] nalowo losensimini angabuyeli endlini kuyawutsatsa kwekwembatsa.[๑๙] Kepha maye kulabayawube batetfwele nakulabayawube bamunyisa ngaleto tikhatsi![๒๐] Thandazelani kutsi kubaleka kwenu kungabi kusebusika nome ngeliSabatha![๒๑] Ngobe lapho kuyawuba khona kuhlupheka lokukhulu lokungazange sekube khona kusukela seloku kwasekelwa umhlaba, kuze kube ngulamuhla, futsi akuseyiwuba khona.[๒๒] Kube lawo malanga akafinyetwanga bekuyakubate longasindziswa; kepha ngenca yalabakhetsiwe lawo malanga ayawufinyetwa.[๒๓] “Nome umuntfu asatsi kini: ‘Bukani, nangu Khristu,’ nome: ‘Nanguya lapho akhona,’ ningamkholwa![๒๔] Ngobe kuyawuvela bokhristumbumbulu, nebaphrofethi bemanga, bente tibonakaliso letinkhulu netimangaliso, kuze kudukiswe nalabakhetsiwe nakunekwenteka.[๒๕] Bukani-ke, senginitjele ngaphambili kungakenteki.[๒๖] “Ngako-ke nabatsi: ‘Bukani usehlane,’ ningayi khona; nome batsi: ‘Bukani usendlini,’ ningakholwa![๒๗] Ngobe iNdvodzana yeMuntfu iyawufika njengembane umanyata esibhakabhakeni kusukela emphumalanga kuye enshonalanga.[๒๘] “Nome ngukuphi lapho kunesidvumbu khona emangce abutsana khona.”[๒๙] “Kepha masinyane nje emvakwaleto tinhlupheko, “ ‘lilanga liyawufiphala, nenyanga iyawubate kukhanya, netinkhanyeti tidzilike esibhakabhakeni, nemandla emkhatsi ayawunyakatiswa.’[๓๐] “Lapho-ke kuyawubonakala sibonakaliso seNdvodzana yeMuntfu esibhakabhakeni; tonkhe tive temhlaba tiyawukhala natibona iNdvodzana yeMuntfu ita ngemafu elizulu, ngemandla, nangenkhatimulo lenkhulu.[๓๑] Iyawutfumela tingilosi tayo ngekukhala lokukhulu kwelicilongo, tibutse bonkhe labakhetsiwe bayo emagumbini omane emhlaba, kusukela emkhawulweni lomunye welizulu kuze kube kulomunye.”[๓๒] “Ase nifundze sifundvo ngesihlahla semkhiwa. Ngesikhatsi emagala aso advumba, nemacembe ahluma, niyaye nati kutsi lihlobo selidvutane.[๓๓] Kanjalo-ke nani, nanibona konkhe loku kwenteka, nibokwati kutsi sekusedvute ngasemnyango.[๓๔] Ngicinisile, ngitsi kini: Lesitukulwane ngeke sendlule kungakenteki konkhe loku.[๓๕] Lizulu nemhlaba kuyakwendlula, kodvwa emavi ami wona angeke endlule.”

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved