A A A A A

God: [Plans]


Taga 19:21
Umuntfu angaba netinhloso letinyenti engcondvweni yakhe; kodvwa kugcina kuphumelele inhloso yaSimakadze.

Jeremiya 29:11
Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngani, yebo, emasu ekuniphumelelisa, hhayi ekunilimata, emasu ekuninika litsemba nelikusasa.

Taga 15:22
Tinhloso atiphumeleli ngaphandle kweteluleko; kodvwa nangabe kunebeluleki labanyenti tiyakuphumelela.

Tihlabelelo 33:11
Emasu aSimakadze ayawuhlala emile kuze kube phakadze; nemicabango yakhe iyawuhlala imile kuto tonkhe titukulwane.

Taga 16:3
Yekelela konkhe lokwentako kuSimakadze, nakanjani tinhloso takho tiyawuphumelela.

Taga 21:5
Emasu emuntfu lokhutsele amdvonsela ekuphumeleleni; kanjalo nematata aholelana ebumphofini.

Tihlabelelo 20:4
Akakuphe njengekufisa kwenhlitiyo yakho, afeze tonkhe tinhloso takho.

Tihlabelelo 33:10
Simakadze ucitsa emacebo etive; ushabalalisa imicabango yebantfu.

Lukha 14:28
“Ngubani emkhatsini wenu longatsi afuna kwakha sitezi lesikhulu, angahlali phansi kucala, abale tindleko, abukisise kutsi unayo yini imali leyenele kutsi angasicedza lesitezi?

Taga 16:9
Umuntfu angayihlela indlela yakhe; kodvwa nguSimakadze locondzisa tinyatselo takhe.

Roma 8:28
Siyati kutsi Nkulunkulu usebentisa konkhe kube lusito kulabo labamtsandzako, lababitwe ngekwenjongo yakhe.

Filiphi ๑:๖
Nginelitsemba leliphelele kutsi lowo lowacala umsebenti lomuhle kini, uyakuwufeza kuze kube lilanga laKhristu Jesu.

Isaya 14:26-27
[26] “Loku-ke kuluhlelo lwami lolucondzene nemhlaba wonkhe jikelele, loku-ke kusandla sami leselulelwe etikwetive tonkhe, ngitehlulele.”[27] Ngobe Simakadze longuSomandla sewutimisele ngaloko, ngubani nje longamvimbela kuloko? Sandla sakhe selulekile, ngubani nje longasijikisa?

Johane 6:44
Kute umuntfu longeta kimi nangabe Babe, lokunguyena angitfumile, angamdvonsi. Ngemhla wekuphela mine-ke ngiyawumvusa aphile.

Tihlabelelo 143:8
Ngivise umusa wakho ekuseni nakudzabuka kusa, ngobe litsemba lami lonkhe likuwe. Ngifundzise indlela lekufanele ngihambe ngayo, ngobe umphefumulo wami ngiwuphakamisela kuwe.

Taga 23:4
Caphela ungatibulali ngekucoshana nebunjinga; tsatsa kuhlakanipha nekutibamba.

Tihlabelelo 90:12
Sifundzise kutsi sikwati kubala emalanga etfu, kuze sibe nenhlitiyo lehlakaniphile.

Tihlabelelo 3:31-32
[31] Umphefumulo wami utfutfumela kakhulu. Pho, Simakadze, utawuze ungisite nini?[32] Buya, Simakadze, ungephule ekufeni, khulula umphefumulo wami, ngobe umusa wakho awupheli.

Isaya 46:3-11
[3] “Lalelani kimi, awu ninendlu yakaJakobe, nonkhe nine lenisasele bendlu yaka-Israyeli, nine lesolo nganetfwala kwasesiswini, lenganetfwala kusukela ekutalweni kwenu.[4] Ngisho nasebudzaleni benu nome senimphunga, nginguye, nginguloyo loyakunisimisa. Nginentile, futsi ngitanetfwala; ngitanilondvolota, nginisindzise.[5] “Nitangilinganisa nabani-ke, nome-ke ngubani lengilingana naye? Nitangifananisa nabani kwekutsi singaze silinganiswe naye?[6] Labanye batfulula igolide etikhwameni tabo, balinganise isiliva etikalini tabo, bacashe umbumbi wetegolide kutsi abentele kube sithico, bese baguca kuso basikhonte.[7] Basibeka emahlombe abo basetfwale, basibeke endzaweni yaso, bese siyema kuleyo ndzawo, asikwati nekutsi khushu. Nome umuntfu angamemeta kanjani kuso atikhalela, asikwati kumphendvula; singeke simsindzise umuntfu etinhluphekweni takhe.[8] “Khumbulani loku, nime nicinile, nikufake etinhlitiyweni, nine bahlubuki.[9] Khumbulani tintfo takadzeni, leto takadzenidzeni. Ngobe nginguNkulunkulu, futsi kute lomunye; nginguNkulunkulu, futsi kute lonjengami.[10] Ngimemetela siphetfo kusukela ekucaleni, kusukela etikhatsini takadzeni ngimemetela loko lokutakwenteka. Ngitsi mine: ‘Injongo yami iyakuma, ngiyawukwenta konkhe loko lese ngikuhlelile.’[11] Ngibita lingce emphumalanga, eveni lelikhashane ngibite umuntfu atewufeza injongo yami. Loko lese ngikushito, nguloko lengiyawukuphumelelisa; loko lese ngikuhlelile, nguloko lengiyawukwenta.

Johane 1:12-13
[12] Kepha bonkhe labamemukela, ngekukholwa egameni lakhe, wabapha emandla ekutsi babe bantfwana baNkulunkulu.[13] Abazange batalwe ngengati, nangenyama, nangentsandvo yendvodza, kodvwa batalwa nguNkulunkulu.

Sembulo 17:8
Lesilo losibonile sake saphila, kodvwa nyalo asisaphili; sesitawuphuma kulomgodzi longenamkhawulo siye ekubhujisweni. Bantfu labakhe emhlabeni labamabito abo langabhalwanga encwadzini yekuphila, seloku kwasekelwa umhlaba, bayawumangala, nababona lesilo, ngobe sasiphila, kodvwa nyalo asisaphili, noko siyawuphindze sivele.

Amose 3:7
Ngempela iNkhosi Simakadze kute lekwentako ingakayembuli inhloso yayo etincekwini tayo, baphrofethi.

Jakobe 4:1-17
[1] Letimphi nalokulwa kuphumaphi emkhatsini wenu? Akuchamuki yini etinkhanukweni tenu letilwa etitfweni tenu?[2] Niyafisa, noko anitfoli lutfo; niyabulala, nibe nemona, kodvwa niyehluleka kutfola lenikufunako. Niyalwa, nente timphi. Aninalutfo, ngobe aniceli.[3] Niyacela ningaphiwa, ngobe nicela kabi, nicelela kutsi nikucitse etinkhanukweni tenu.[4] Aniketsembeki, ninjengetiphingi. Anati yini kutsi kutsandzana nelive kubutsa kuNkulunkulu? Lofisa kuba ngumngani welive, utenta sitsa kuNkulunkulu.[5] Nome-ke nicabanga kutsi kulite yini loku lokushiwo ngumBhalo, kutsi: “LoMoya, lambeka kitsi Nkulunkulu uyafutselana, kantsi futsi unesikhwele ngatsi”?[6] Kodvwa Nkulunkulu wephana ngemusa lomkhulu, ngako umBhalo utsi: “Nkulunkulu umelana nalabatigcabhako, kepha labatfobekile ubapha umusa.”[7] Ngako-ke tfobelani Nkulunkulu, kodvwa nimelane naSathane, uyawunibalekela.[8] Sondzelani kuNkulunkulu, naye utawusondzela kini. Gezani tandla tenu, nine toni, nihlambulule tinhlitiyo tenu, nine bantfu labanetinhlitiyo letimbili.[9] Khatsatekani, nidzabuke, nilile; kuhleka kwenu akugucuke kube kulila, nekujabula kwenu akube kujabha.[10] Titfobeni embikweNkhosi, yona-ke iyawuniphakamisa.[11] Bazalwane, ningahlebani. Lowo lohleba umzalwane nome ehlulele umzalwane wakhe, uhleba umtsetfo ehlulele umtsetfo. Nangabe wehlulela umtsetfo, awusiye umenti wemtsetfo, kodvwa ungumehluleli wawo.[12] Munye loshaya umtsetfo, nguye futsi longumehluleli nalonemandla ekusindzisa nekubhubhisa. Kodvwa wena ungubani kutsi ungehlulela makhelwane wakho?[13] Labanye benu banemkhuba wekutsi: “Lamuhla nakusasa sitakuya kulela dolobha, sihlale umnyaka, sitsenge sitsengise, bese sitfola inzuzo.”[14] Ningakusho kanjani loko, njengobe ningalati likusasa lekuphila kwenu kutsi litawuba yini? Ngobe kuphila kwenu kunjengenkhungu, lechamuka ibonakale sikhashana, iphindze inyamalale.[15] Esikhundleni saloko ngabe nitsi: “INkhosi nayivuma, sitawuphila sente loku nalokwa.”[16] Kepha manje niyatibonga ngekutigabatisa kwenu. Konkhe kutigabatisa lokunjalo kubi.[17] Ngako-ke lokwatiko kwenta lokuhle kodvwa angakwenti, uyona.

Taga 3:5-6
[5] Tsemba Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, ungeyami ekwatini kwakho.[6] Matise kuko konkhe lokwentako, yena uyakucondzisa tindlela takho.

2 Phetro 3:9
INkhosi ayibini kugcina setsembiso sayo, njengobe labanye bacabanga kutsi iyabina; kepha iyanibeketelela, ngobe ingatsandzi kutsi kubhubhe ngisho namunye umuntfu, kodvwa itsandza kutsi bonkhe bantfu baphendvuke etonweni tabo.

1 Thimothi 2:4
lofisa kutsi bonkhe bantfu basindziswe bafinyelele ekulatini liciniso.

Genesisi 1:26
Nkulunkulu wase utsi: “Asente bantfu, babe ngumfanekiso wetfu, basifute; babuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwetifuyo, nasetikwemhlaba wonkhe, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba ngesisu netilwanyakatana.”

Matewu 28:18-20
[18] Jesu wasondzela kubo watsi: “Ngiphiwe emandla onkhe ezulwini nasemhlabeni.[19] Ngako-ke hambani, nente tive tonkhe tibe bafundzi bami, nibabhabhatise egameni leYise, neleNdvodzana, nelaMoya Longcwele,[20] nibafundzise kugcina konkhe lenginiyale ngako. Nibokwati kutsi mine nginani onkhe emalanga, kuze kube ngusekupheleni kwetikhatsi.”

Taga 6:6-8
[6] Hamba ufundze entfutfwaneni, wena vila-ndzini, kutsi iphila njani, khona utawuhlakanipha.[7] Lite tintfutfwane tite sikhulu nome indvuna nome umbusi,[8] kodvwa kudla kwato tikubutsa ehlobo tikulondvolote ngesikhatsi sekuvuna.

Jeremiya 1:5
“Ngisengakakubumbi esitalweni senyoko ngakwati, watsi usengakatalwa, ngavele ngakwehlukanisela; ngakubeka kutsi ube ngumphrofethi etiveni.”

Efesu 1:4
Kwatsi nemhlaba ungakasekelwa, Nkulunkulu wasikhetsa ngaKhristu, kuze sibe ngcwele, singabi nasici emehlweni akhe. Njengobe asitsandza,

Hebheru 4:3
Tsine lesikholwako siyangena ekuphumuleni kwakhe, njengobe washo watsi: “Ekutfukutseleni kwami ngafunga ngatsi: ‘Bangeke basangena ekuphumuleni kwami.’ ” Noko imisebenti yakhe yase iphelelisiwe kusukela ekudalweni kwemhlaba.

Roma 3:10-18
[10] njengobe kubhaliwe kutsi: “Kute namunye lolungile,[11] kute ngisho namunye locondzisisako, kute lofuna Nkulunkulu.[12] Bonkhe bamfulatsele, bagucuke baba ngimibungu, babantfu labangenamsebenti walutfo balahleke bonkhe; kute lowenta lokulungile, ngisho namunye,[13] umphimbo wabo ulidliza lelikhamisile, ngetilimi tabo bayakhohlisa, ngaphansi kwetindzebe temilomo yabo kubindze shevu webunyoka.[14] Imilomo yabo igcwele ticalekiso nebutsi.[15] Tinyawo tabo tiyashesha kuya ekucitseni ingati.[16] Tindlela tabo tigcwele incitsakalo nelusizi,[17] nendlela yekuthula abazange sebayati.[18] Abamesabi Nkulunkulu.”

Isaya 55:10-11
[10] Njengobe imvula nesitfwatfwa kwehla kuchamuka ezulwini, kungaphindzi kubuyele kulo kungakawuniseli umhlaba, kuwente uhlume uphindze utsele titselo, khona kutewutsela inhlanyelo yemhlanyeli nesinkhwa salowo lodlako,[11] linjalo-ke nelivi lami leliphuma emlonyeni wami: Lingeke libuye kimi yabayaba, kodvwa liyawukwenta loko lengikuhlosile, liwufeze umgomo walo lengilikhiphele wona.

Isaya 9:6-7
[6] Ngobe tsine sitalelwe umntfwana, siphiwe indvodzana. Umbuso uyawubasemahlombe akhe. Uyawutsiwa nguMeluleki Lomangalisako, nguNkulunkulu Lonemandla, nguBabe Waphakadze, yiNkhosi Yekuthula.[7] Umbuso wakhe uyawukhula, kuthula nenhlalakahle kungeke kuphele. Uyawubusa esihlalweni sebukhosi saDavide, nasembusweni wakhe. Uyakuwumisa awusekele ngekwemtsetfocotfo nangekulunga, kusukela kuleso sikhatsi kuze kube nguphakadze naphakadze. Inshisekelo yaSimakadze longuSomandla iyawukwenta loko.

Dutheronomi 29:29
“Tintfo letifihlakele taSimakadze Nkulunkulu wetfu, kodvwa tintfo letembuliwe tiphiwe tsine kanye nebantfwana betfu kuze kube phakadze, kuze sitekwenta onkhe emavi labhalwe kulencwadzi yalomtsetfo.”

Roma 9:22-24
[22] Loku akusiko yini Nkulunkulu labefuna kukwenta? Nome abefuna kubonakalisa lulaka lwakhe nekwatisa emandla akhe, noko watimela ngekubeketela lokukhulu titja telulaka lwakhe letatimiselwe kubhujiswa.[23] Loko wakwentela kutsi kwatiwe ingcebo yenkhatimulo yakhe etitjeni temusa wakhe labesavele atilungiselele inkhatimulo yakhe.[24] Tsine-ke singuleto titja temusa wakhe, latibita, hhayi kumaJuda kuphela kepha nakubetive.

1 Phetro 2:9-10
[9] Kodvwa nine nibeluhlanga lolukhetsiwe, nibaphristi bebukhosi, sive lesingcwele; nibantfu baNkulunkulu labakhetselwe kumemetela imisebenti lemihle yaNkulunkulu. Nguye lowanibita kutsi niphume ebumnyameni nitewungena ekukhanyeni kwakhe lokumangalisako.[10] Nine naningesiso sive, kodvwa nyalo senisive saNkulunkulu. Nake naba ngaphandle kwemusa, kepha nyalo seniwemukele.

Roma 8:18-25
[18] Ngiyakholwa kutsi lolusizi lwekuhlupheka lesikulo nyalo lungeke lulinganiswe nenkhatimulo yebukhosi leyakwembulwa kitsi.[19] Indalo yonkhe ilindzele ngekulangatelela lokukhulu kutsi Nkulunkulu embule emadvodzana akhe.[20] Ngobe indalo ibekwe esimeni sebute, hhayi ngekutsandza kwayo, kodvwa ngentsandvo yalowo lowayibeka etsembeni[21] lekutsi nendalo ngalelinye lilanga iyawukhululwa kulobugcili bekubola, ibe nesabelo kulenkhululeko nebukhosi bebantfwana baNkulunkulu.[22] Siyati kutsi kudzimate kube ngulesikhatsi indalo yonkhe iyabubula ngebuhlungu lobufana nemhelo.[23] Kodvwa akusiyo indalo yodvwa; natsi futsi lesiphiwe Moya losibambiso siyabubula etinhlitiyweni tetfu silindzele ngekulangatelela lokukhulu kunikwa simo sebudvodzana, kube kukhululwa kwemitimba yetfu.[24] Sisindziswe sisetsembeni; kodvwa nasikubona loko lesikwetsembako, akusesilo litsemba. Ngobe ngubani longahle etsembe intfo lasayibonile?[25] Kodvwa nasetsemba loko lesingakuboni, sikulindzela ngekubeketela.

Eksodusi 20:1-17
[1] Nkulunkulu wakhuluma nankha emavi, watsi:[2] “NginguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili.[3] “Ungabi nalomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.[4] “Ungatenteli sithico, nome umfanekiso walokusezulwini etulu, nome walokusemhlabeni phansi nome walokusemantini ngaphansi kwemhlaba.[5] Ungasikhotsameli nome usikhonte, ngobe mine Simakadze, Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele. Labo labangitondzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantfwana babo besitukulwane sesitsatfu nesesine.[6] Kodvwa labangitsandzako nalabagcina imiyalo yami ngibehlisela umusa wami longapheli etinkhulungwaneni tetitukulwane netitukulwane tabo.[7] “Ungaliphatsi ngelite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho; ngobe Simakadze uyawumbeka licala lowo lophatsa libito lakhe ngelite.[8] “Khumbula liSabatha, uligcine libe ngcwele.[9] Umsebenti wakho uyakuwenta emalanga lasitfupha,[10] kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Ngalelo langa kufanele ungasebenti wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nesisebenti sakho lesidvuna, nome lesisikati, ngisho netinkhomo takho, nesihambi lesingenise kakho.[11] Ngemalanga lasitfupha Simakadze wadala lizulu nemhlaba, nelwandle nako konkhe lokukuko, waphumula ngelilanga lesikhombisa. Ngako-ke Simakadze walibusisa walingcwelisa lelilanga leliSabatha.[12] “Hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwandza kulelive lengikunika lona.[13] “Ungabulali.[14] “Ungaphingi.[15] “Ungebi.[16] “Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.[17] “Ungayihawukeli indlu yamakhelwane wakho. “Ungamhawukeli nemkakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, netinkhomo takhe, netimbongolo takhe, nome yini lanayo.”

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved