A A A A A

God: [Nikdy tě neopustím]


1 Korinthe 10:13
Anikefikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye bantfu. Kepha Nkulunkulu wetsembekile, yena angeke avume kutsi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu. Ngesikhatsi sekulingwa utaninika emandla ekuma, anentele nendlela yekuphepha.

1 Emakhosi 8:57
Shangatsi Simakadze Nkulunkulu wetfu angaba natsi, njengobe abenabo nabobabemkhulu, amane angasishiyi, futsi angasikhohlwa.

1 Phetro 5:7
Lahlelani kuye konkhe kukhatsateka kwenu, ngobe yena uyanikhatsalela.

2 Thimothi 1:7
Ngobe Nkulunkulu akasiphanga umoya webugwala, kodvwa wasipha Moya wemandla, newelutsandvo, newekutekhuta.

Dutheronomi 4:31
Ngobe Simakadze, Nkulunkulu wenu, unguNkulunkulu lonemusa, angeke anishiye nome anibhubhise nome akhohlwe sivumelwane sakhe lasenta naboyihlomkhulu, lasicinisa kubo ngesifungo.

Dutheronomi 31:6-8
[6] Cinani nime, nibe nesibindzi. Ningatesabi futsi ningatfutfumeli ngato, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uhamba nani; angeke anishiye, futsi angeke aniyekele.”[7] Mosi wabe sewubita Joshuwa, wakhuluma kuye embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli, watsi: “Cina ume sibindzi, ngobe kufanele uhambe nalesive uye eveni Simakadze lafunga ngalo kubokhokho baso kutsi utasipha lona, kufanele usabele lelive libe lifa laso.[8] Simakadze, yena matfupha, uhamba embikwakho, futsi uyawuba nawe; angeke akushiye futsi angeke akuyekele. Ungesabi; ungalahlekelwa litsemba.”

Genesisi 28:15
Ukhumbule kutsi ngitawuba nawe ngikulondvolote nome uyaphi, ngikubuyise kulo lelive. Ngobe ngingeke ngikushiye ngingakakwenti loku lesengikwetsembise kona.”

Hebheru 4:16
Ngako-ke asisondzele ngesibindzi esihlalweni semusa, khona sitekwemukela sihawu, sitfole umusa lotasisita ngesikhatsi lesifanele.

Hebheru 13:4-6
[4] Umshado awuhlonishwe ngibo bonkhe; labatsetsene kufanele betsembeke lomunye kulomunye. Nkulunkulu uyawubehlulela bonkhe labagwadlako nalabaphingako.[5] Balekelani kutsandza imali, neneliswe nguloko leninako, ngobe Nkulunkulu watsi: “Ngingeke ngikuyekele, ngingeke ngikushiye.”[6] Ngaloko singasho ngesibindzi sitsi: “INkhosi ingumsiti wami; ngingeke ngesabe. Umuntfu angangentani nje?”

Joshuwa 1:5-9
[5] Kute namunye loyawukhona kumelana nawe, tonkhe tinsuku tekuphila kwakho. Ngiyakuba nawe, njengobe nganginaye naMosi. Ngingeke ngikushiye, futsi ngingeke ngikulahle.[6] “Cina, ube nesibindzi, ngobe utawuhola lesive kutsi siyekudla lelive lengaletsembisa boyisemkhulu ngesifungo kutsi ngitabapha lona libe lifa labo.[7] Intfo nje, wena cina kakhulu, ube nesibindzi. Caphela, uyilalele yonkhe imitsetfo lowayinikwa nguMosi, inceku yami. Ungaphambuki kuyo, ngesekudla nome ngesancele, khona-ke uyakuphumelela nome ngukuphi lapho uya khona.[8] Emavi alencwadzi yemtsetfo angesuki emlonyeni wakho; uyawucabangisisa ujule kuwo busuku nemini, kuze ukhone kukwenta konkhe loku lokubhalwe kuwo; khona-ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe.[9] Angikakuyali yini? Cina ube nesibindzi. Ungetfuki, futsi ungaphelelwa ngemandla, ngobe Simakadze Nkulunkulu wakho uyakuba nawe nome ngukuphi lapho uya khona.”

Mikha 7:8
Titsa tetfu kute letingasicoloshela ngako. Nome sesiwile, sitawuvuka futsi. Nome sesisebumnyameni kwanyalo, kodvwa Simakadze utawuba kukhanya kwetfu.

Matewu 28:20
nibafundzise kugcina konkhe lenginiyale ngako. Nibokwati kutsi mine nginani onkhe emalanga, kuze kube ngusekupheleni kwetikhatsi.”

Tihlabelelo 55:22
Lahlela imitfwalo yakho kuSimakadze, yena uyawukusimisa; angeke avume phakadze naphakadze kutsi lolungile wakhe atanyatanyiswe.

Tihlabelelo 94:14
Ngobe Simakadze angeke asilahle sive sakhe, angeke alishiye lifa lakhe.

Sembulo 3:10
Njengobe uligcinile livi lami lekucinisela ngekubeketela, ngitakugcina ngesikhatsi sekulingwa lesitawufika emhlabeni wonkhe, sitewulinga bonkhe labo labahlala emhlabeni.

Roma 8:28
Siyati kutsi Nkulunkulu usebentisa konkhe kube lusito kulabo labamtsandzako, lababitwe ngekwenjongo yakhe.

Filiphi 4:6-7
[6] Ningakhatsateki ngalutfo. Kepha kuko konkhe ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu, ngekukhuleka nekuncusa kanye nekubonga.[7] Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konkhe kwati kutawulondvolota tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKhristu Jesu.

Tihlabelelo 73:23-26
[23] Noko-ke mine ngihlala nawe onkhe emalanga, ungibambe ngesandla sami sekudla,[24] uyawungihola ungicondzise ngeteluleko takho, ekugcineni uyawungikhatimulisa ebukhosini.[25] Ngubani lenginaye ezulwini ngaphandle kwakho? Nanginawe, kute lengikufunako la emhlabeni.[26] Nome umtimba nemphefumulo wami kwehluleka, kodvwa Nkulunkulu ulidvwala lenhlitiyo yami, nesabelo selifa lami ingunaphakadze.

Isaya 41:10-13
[10] Ngako-ke ungesabi, ngobe mine nginawe; ungajabhi, ngobe mine nginguNkulunkulu wakho. Ngitakucinisa ngikusite, ngiyakukubamba ngesandla sami sekudla lesilungile.[11] “Bonkhe labakubhavumulelako, impela, bayakudliwa ngemahloni, bahlazeke; labo labemelene nawe bayawuba lite, babhubhe baphele.[12] Nome sewutiphenyisisa titsa takho, ungeke utitfole. Labo labaphekehla imphi nawe bayawuba lite lelite.[13] Ngobe mine nginguSimakadze, Nkulunkulu wakho, lobamba sandla sakho sangesekudla, atsi kuwe: ‘Ungesabi, ngitakusita.’

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved