Instagram
English
A A A A A

Church: [Praising God]
Hebheru 13:15
Asimbonge njalo Nkulunkulu, simdvumise ngaJesu. Lokumdvumisa akube ngumnikelo wayo yonkhe imilomo levuma libito lakhe.

Danyela 2:20
watsi: “Alidvunyiswe Libito laNkulunkulu phakadze naphakadze; kuhlakanipha nemandla kwakhe.

Tihlabelelo 22:3
Wena ungcwele, indvumiso yema-Israyeli sihlalo sakho sebukhosi.

Tihlabelelo 34:1
Simakadze ngiyawumbonga ngato tonkhe tikhatsi, ngimdvumise ngemlomo wami ngingakhawuli.

2 Samuweli 22:50
Ngako-ke ngiyawukudvumisa wena, Simakadze, emkhatsini wetive, ngikugambute ngetibongelelo teLibito lakho.

Tihlabelelo 100:4
Ngenani emasangweni akhe ngekubonga, nasetibuyeni tendlu yakhe ngekumdvumisa. Mbongeni, nidvumise libito lakhe.

Efesu 1:6
Ngako-ke akudvunyiswe umusa wakhe webukhosi, lasipha wona ngeNdvodzana yakhe letsandzekako.

Efesu 5:19
Niphendvulane ngemahubo, nangemaculo, nangetingoma takaMoya; nihlabele nidvumise iNkhosi ngenhlitiyo yenu yonkhe.

Tihlabelelo 150:6
Konkhe lokuphilako akudvumise Simakadze. Haleluya, dvumisani Simakadze!

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved