A A A A A

Church: [Holy Spirit]


Tikhulu 3:10-14
[10] Moya waSimakadze wehlela kuye, ngako waba sikhulu sema-Israyeli; wabahola baya emphini. Simakadze wanikela Khushani Rishathayimu, inkhosi yaseMesophothamiya, esandleni sa-Othniyeli lowamehlula.[11] Ngako live laba nekuthula iminyaka lengema-40, kwaze kwafa Othniyeli, umsa waKhenazi.[12] Aphindza futsi ema-Israyeli enta lokubi emehlweni aSimakadze; kwatsi ngobe bente lokubi, Simakadze wanika Egloni, inkhosi yakaMowabi, emandla ekubusa ema-Israyeli.[13] Watsi kube Egloni atihlanganise nema-Amoni nema-Amaleki, wase uhlasela ema-Israyeli; balidla Lidolobha Lemasundvu.[14] Ema-Israyeli abuswa ngu-Egloni, inkhosi yakaMowabi, iminyaka leli-18.

Matewu 12:31-33
[31] Ngaloko-ke ngitsi kini: Bantfu bayawutsetselelwa tonkhe tono kanye nekuhlambalata, kepha kuhlambalata Moya Longcwele kungeke kutsetselelwe.[32] Wonkhe lokhuluma kabi ngeNdvodzana yeMuntfu uyawutsetselelwa; kodvwa lokhuluma kabi ngaMoya Longcwele, angeke atsetselelwe, kuleli nakulelitako.”[33] “Nangabe sihlahla simnandzi, netitselo taso tiyawuba mnandzi, nome-ke nangabe sihlahla sisibi, netitselo taso tiyawuba timbi; ngobe sihlahla satiwa ngetitselo taso.

Lukha 24:45-49
[45] Wase uvula tingcondvo tabo, kuze bacondzisise imiBhalo.[46] Watsi kubo: “Naku lokubhaliwe kutsi Khristu ufanele kuhlupheka abulawe abuye avuswe ekufeni ngelilanga lesitsatfu,[47] nekutsi egameni lakhe kumelwe kushunyayelwe etiveni tonkhe kuphendvuka kube kutsetselelwa kwetono, kucalwe eJerusalema.[48] Nine nibofakazi baletintfo.[49] Mine-ke ngiyawunitfumelela sipho lesetsenjiswa nguBabe; kodvwa hlalani eJerusalema, nize nemukeliswe emandla lavela ngetulu.”

Johane 3:6-8
[6] Loko lokutelwe yinyama kuyinyama, naloko lokutelwe nguMoya kungumoya.[7] Ungamangali, ngobe naku ngitsi kuwe: ‘Nifanele kutsi nitalwe kabusha.’[8] Umoya uhhusha lapho utsandza khona, uyakuva kuhhusha kwawo, kodvwa awati lapho uphuma khona nalapho uya khona. Loko-ke kufanana naye wonkhe umuntfu lotelwe nguMoya.”

Roma 8:2-6
[2] Ngobe umtsetfo waMoya wekuphila lokukuKhristu Jesu ungikhululile emtsetfweni wesono newekufa.[3] Loko-ke lokwehlula umtsetfo ngenca yebutsakatsaka besimo semvelo yemuntfu, Nkulunkulu wakwenta: Ngenca yesono watfumela iNdvodzana yakhe, leyeta ngesimo semuntfu lesonakele, kwatsi ngayo wehlulela sono ebantfwini,[4] kuze sente loko lokufunwa ngumtsetfo tsine lesingahambi ngekwenyama, kepha sihamba ngaMoya.[5] Ngobe labahamba ngekwenyama banaka kwenyama, kodvwa labahamba ngaMoya banaka kwaMoya.[6] Kunaka kwenyama kukufa, kodvwa kunaka kwaMoya kukuphila nekuthula.

2 Korinthe 5:16-18
[16] Ngako kusukela nyalo asiseyikwati muntfu ngekwenyama. Nome sake samati Khristu ngekwenyama nyalo asisamati kanjalo.[17] Ngako-ke nangabe umuntfu akuKhristu, usidalwa lesisha; tintfo letindzala setendlulile, konkhe sekwentiwe kwaba kusha.[18] Konkhe kuphuma kuNkulunkulu, lowabuyisana natsi ngaKhristu, wase usinika umsebenti wekutsi natsi sibuyisane nalabanye;

1 Tikhronike 12:18-20
[18] Moya wabe sewehlela ku-Amasayi, lowabe sewuyabekwa kutsi abe ngumholi walabangema-30, watsi: “Davide, msa waJese, tsine sibakho! Sihambisana nawe! Imphumelelo! Nalabo labakusitako ababe nemphumelelo! Ngobe Nkulunkulu wakho utakusita.” Davide wavele wabemukela, wababeka baba baholi bemabutfo akhe ekuhlasela.[19] Lamanye emadvodza akaManase ahlephuka alandzela Davide ngesikhatsi ahamba nemaFilisti kuyakulwa nenkhosi Sawula. Empeleni yena nemadvodza akakhe akazange awasite emaFilisti, ngobe emvakwekuhlolisana, inkhosi yawo yavele yamcosha. Bakhuluma batsi: “Phela sitawubulawa sonkhe lapha, nakungenteka Davide abuyele enkhosini yakhe Sawula.”[20] Ngesikhatsi Davide aya eSikilagi, emadvodza akaManase latihlanganisa naDavide nankha: Bekubo-Adna, naJozabadi, naJediyayeli, naMikhayeli, naJozabadi, na-Elihu kanye naSilethayi, lekwakubaholi bemabutfo etinkhulungwane kaManase.

Tihlabelelo 52:1-3
[1] Wena sichwaga, utigabatiselani ngalokubi? Umusa waNkulunkulu uyawuma kuze kube phakadze.[2] Lulwimi lwakho lusonga lokubi lunjengensingo lekhaliphako, wena lowenta emacebo.[3] Utsandza kakhulu bubi kunebuhle utsandze emanga kunekukhuluma liciniso. Cabanga.

Mikha 3:8-10
[8] Kepha mine, Simakadze ungigcwalisa ngaMoya nangemandla akhe, anginike luvelo lwekwenta tintfo ngekulunga, anginike nesibindzi sekutjela Israyeli lapho one khona nekutsi tono takhe ngutiphi.[9] Lalelani la kimi, nine babusi baka-Israyeli, nine lenitondza kuvikela lokulungile bese niguculela lokuhle kube kubi.[10] Nine nakha iJerusalema, likhaya laNkulunkulu, etikwesisekelo sekubulala kanye nekwenta tintfo ngekungalungi.

Imisebenti Phostoli 2:1-5
[1] Ngesikhatsi kufika lilanga lePhentekhoste babehlangene bonkhe ndzawonye.[2] Batsi betfuka kwabe kuchamuka umsindvo lomkhulu esibhakabhakeni lowevakala sengatsi kuhhusha kwemoya lomkhulu, wagcwalisa yonkhe lendlu babehleti kuyo.[3] Kwabonakala kubo inkhehlenkhehle yemlilo kusengatsi yetilimi letehlukana ekhatsi, tahlala emuntfwini ngamunye ngamunye.[4] Bonkhe bagcwaliswa ngaMoya Longcwele; base bakhuluma ngaletinye tilimi, njengobe Moya wabapha kuphumisela.[5] Kwakukhona emaJuda labehlala eJerusalema, bantfu lababesaba Nkulunkulu bavela etiveni tonkhe temhlaba.

Lukha 24:45-47
[45] Wase uvula tingcondvo tabo, kuze bacondzisise imiBhalo.[46] Watsi kubo: “Naku lokubhaliwe kutsi Khristu ufanele kuhlupheka abulawe abuye avuswe ekufeni ngelilanga lesitsatfu,[47] nekutsi egameni lakhe kumelwe kushunyayelwe etiveni tonkhe kuphendvuka kube kutsetselelwa kwetono, kucalwe eJerusalema.

1 Johane 2:19-27
[19] Baphuma emkhatsini wetfu, kodvwa babevele bangesibo bakitsi, ngobe kube bebabakitsi, ngabe bachubeka kanye natsi. Noko kwakufanele kutsi kubonakale kutsi kute namunye wabo labewakitsi.[20] Kodvwa-ke nine nigcotjwe nguLongcwele, nonkhe ninalo lwati.[21] Angikanibhaleli ngobe ningalati liciniso kodvwa ngobe nilati. Niyati futsi kutsi kute emanga laphuma ecinisweni.[22] Pho, ngubani localemanga nakungesiye lophika Jesu kutsi nguKhristu? Lowo ngumphikakhristu: lophika uYise neNdvodzana.[23] Lowo lophika iNdvodzana, ute Nkulunkulu uYise; kantsi lowo lovuma iNdvodzana unaye, Nkulunkulu uYise.[24] Loko lenakuva kusukela ekucaleni akuhlale etinhlitiyweni tenu. Nangabe-ke loko kuhlala kini, nani-ke niyawuhlala eNdvodzaneni kanye nakuYise.[25] Nguleso-ke setsembiso Khristu lasinika sona: kuphila lokuphakadze.[26] Nginibhalele loku ngalabo labanedukisako.[27] Kodvwa nine ninekugcotjwa kwaMoya lokukini lenakwemukela kuKhristu; ngako-ke asikho sidzingo sekutsi ningabuye nifundziswe ngulomunye umuntfu. Lokunigcoba kwakhe kunifundzisa tonkhe tintfo, futsi kuliciniso, akusiwo emanga; njengobe kunifundzisile-ke, hlalani nikuye.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved