A A A A A

Church: [Deacons]


1 Thimothi 3:1-13
[1] Licinisile lelivi lelitsi: Nangabe umuntfu afisa umsebenti wekuba ngumbonisi, ufisa umsebenti lomuhle.[2] Umbonisi kufanele kube yindvodza lengasoleki, lenemfati munye, letibambako, lezitsile, lehloniphekile, lephatsa kahle tihambi, lenemasu ekufundzisa,[3] lengesiso sidzakwa, lengatitsatseli etulu tintfo, kodvwa lemnene, lengenalo luchweba, lengayitsandzi imali.[4] Umbonisi kufanele abe ngulophetse kahle umuti wakhe, afundzise ngekuhlonipheka konkhe kutsi bantfwabakhe batfobeke.[5] Kodvwa nangabe indvodza yehluleka kuphatsa umuti wayo, pho, ingaliphatsa kanjani libandla laNkulunkulu?[6] Umbonisi akukafaneli kube ngumuntfu losandza kuphendvuka funa atigcabhe, bese-ke Sathane uyamwisa.[7] Ngetulu kwaloko kufanele abe nebufakazi lobuhle kubangephandle, funa awele ehlazweni naselugibeni lwaSathane.[8] Ngalokufananako futsi nebadikhoni kufanele bazitse, bangabi nalo lulwimi lolumphacambili; bangabi tigcili talokudzakisanako, bangahaheli inzuzo lembi.[9] Emaciniso lembulekile ekukholwa kufanele bawaphatse nganembeza lomhlophe.[10] Laba kufanele bavivinywe kucala, bese-ke bangena emsebentini webudikhoni, nabangasoleki.[11] Kanjalo futsi nalabasikati bafanele kuzitsa, bangahlebi, batitsibe, betsembeke kuko konkhe.[12] Umdikhoni kufanele abe yindvodza lenemfati munye, lephetse kahle bantfwabayo nemuti wayo.[13] Ngobe labo labake bawenta kahle lomsebenti webudikhoni batizuzela ludvumo loluhle nesibindzi lesikhulu ekukholweni kuKhristu Jesu.

Filiphi 1:1
Lencwadzi iphuma kuboPawula naThimothi, tinceku taKhristu Jesu. Iya kubo bonkhe labangcwele baseFiliphi, labakuJesu Khristu, nakubabonisi nebadikhoni:

Imisebenti Phostoli 6:1-7
[1] Emvakwesikhatsi, seloku bafundzi bandza ngebunyenti, kwaba khona kucabana nekungevani emkhatsini wemaJuda lakhuluma siGriki nemaJuda ekutalwa. EmaJuda lakhuluma siGriki asola kutsi bafelokati bawo babenganakwa ekwenetisweni kwemihla ngemihla.[2] Ngako-ke baphostoli labali-12 babita umhlangano, bahlanganisa sonkhe sicumbi sebafundzi batsi: “Akukafaneli kutsi tsine siyekele kushumayela livi laNkulunkulu bese siyawuphatsa timali.[3] Ngako-ke, bazalwane, khetsani emkhatsini wenu emadvodza lasikhombisa leniwatiko kutsi aneludvumo loluhle nalagcwele Moya Longcwele nekuhlakanipha, ngawo-ke lesitakuwanika aphatse lomsebenti.[4] Tsine-ke, sitakutinika sikhatsi lesenele emthandazweni nasemsebentini wekushumayela livi.”[5] Bonkhe bantfu basijabulela lesincomo sebaphostoli; ngako bakhetsa Stefano, indvodza leyayigcwele kukholwa naMoya Longcwele, naFiliphu, naPhrokhorusi, naNikhano, naThimoni, naPhamenasi, kanye naNikholawusi wase-Antiyokhi, yena-ke abengewetive, kodvwa abephendvukele enkholweni yebuJuda.[6] Lesicumbi sabaletsa kubaphostoli, babathandazela bababeka tandla.[7] Ngako-ke livi laNkulunkulu lachubeka landza kakhulu. Nebunyenti bebafundzi eJerusalema bandza kakhulu, kantsi nelinyenti lebaphristi lakwemukela kukholwa.

Roma 16:1
Ngetfula kini nango dzadzewetfu Foyibe longumdikhonikati welibandla laseKhenkhariya.

Thithusi 1:7
Umholi, njengobe asisebenti saNkulunkulu, kufanele angasoleki, angatigcabhi, abete lulaka, angabi sidzakwa, abete luchweba, futsi angahaleli inzuzo ngebubi.

Imisebenti Phostoli 6:3
Ngako-ke, bazalwane, khetsani emkhatsini wenu emadvodza lasikhombisa leniwatiko kutsi aneludvumo loluhle nalagcwele Moya Longcwele nekuhlakanipha, ngawo-ke lesitakuwanika aphatse lomsebenti.

Johane 8:32
niyawulati liciniso, neliciniso liyawunikhulula.”

Efesu 4:11
Nguye futsi lowapha labanye kutsi babe baphostoli, labanye babe baphrofethi, labanye babe bavangeli, labanye babe belusi, labanye babe bafundzisi.

Imisebenti Phostoli 20:28
Ticapheleni nine kanye nemhlambi wonkhe lobekwe etandleni tenu nguMoya Longcwele, neluse libandla laNkulunkulu latitsengela lona ngengati yeNdvodzana yakhe.

Johane 6:54
Lodla inyama anatse nengati yami, unekuphila lokuphakadze; mine-ke ngemhla wekuphela ngiyawumvusa aphile.

Makho 6:3
Akusiye yini umbati, indvodzana yaMariya, umnakaboJakobe, naJose, naJudasi, naSimoni? Angitsi bodzadzewabo balapha emkhatsini wetfu?” Base bayamcansukela.

1 Korinthe 12:28
Nkulunkulu umise labatsite ebandleni: kucala baphostoli, kwesibili baphrofethi, kwesitsatfu bafundzisi, bese kuba ngulabenta imisebenti yemandla, nalabanetiphiwo temusa tekuphilisa, nebasiti, nebaholi, nalabakhuluma ngetilimi.

Galathiya 1:19
Kodvwa angizange sengibone namunye webaphostoli ngaphandle kwaJakobe, umnakabo weNkhosi.

Malakhi 1:11
“Libito lami liyawuba likhulu etiveni kusukela ekuphumeni kwelilanga kuze kube ngusekushoneni kwalo. Kuyo yonkhe indzawo imphepho neminikelo lehlantekile iyawuletfwa kulo Libito lami, ngobe Libito lami liyawuba likhulu etiveni,” kusho Simakadze longuSomandla.

Hebheru 13:17
Hloniphani baholi benu, nilalele imitsetfo yabo, ngobe balindza imiphefumulo yenu bangaphumuli, njengobe bayawulandzisa ngayo. Nanenta njalo, nibasita, umsebenti wabo batawenta ngekujabula, hhayi ngelusizi; ngobe nani kungeke kunisite loko.

Johane 3:3-5
[3] Jesu watsi kuye: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Ngaphandle kwekutsi umuntfu atalwe kabusha ngekwasezulwini, angeke awubone umbuso waNkulunkulu!”[4] Nikhodemu wabuta watsi: “Kodvwa umuntfu losamdzala angatalwa njani kabusha? Angangena yini ngekwesibili esiswini senina aphindze atalwe?”[5] Jesu wamphendvula watsi: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kuwe: Ngaphandle kwekutsi umuntfu atalwe ngemanti nangaMoya, angeke angene embusweni waNkulunkulu.

Hebheru 12:14
Yetamani kuba nekuthula nabo bonkhe bantfu, nifune kungcweliswa, ngobe kute loyawuyibona iNkhosi angakangcweliswa.

Imisebenti Phostoli ۶:۴
Tsine-ke, sitakutinika sikhatsi lesenele emthandazweni nasemsebentini wekushumayela livi.”

1 Thimothi ۳:۱-۷
[۱] Licinisile lelivi lelitsi: Nangabe umuntfu afisa umsebenti wekuba ngumbonisi, ufisa umsebenti lomuhle.[۲] Umbonisi kufanele kube yindvodza lengasoleki, lenemfati munye, letibambako, lezitsile, lehloniphekile, lephatsa kahle tihambi, lenemasu ekufundzisa,[۳] lengesiso sidzakwa, lengatitsatseli etulu tintfo, kodvwa lemnene, lengenalo luchweba, lengayitsandzi imali.[۴] Umbonisi kufanele abe ngulophetse kahle umuti wakhe, afundzise ngekuhlonipheka konkhe kutsi bantfwabakhe batfobeke.[۵] Kodvwa nangabe indvodza yehluleka kuphatsa umuti wayo, pho, ingaliphatsa kanjani libandla laNkulunkulu?[۶] Umbonisi akukafaneli kube ngumuntfu losandza kuphendvuka funa atigcabhe, bese-ke Sathane uyamwisa.[۷] Ngetulu kwaloko kufanele abe nebufakazi lobuhle kubangephandle, funa awele ehlazweni naselugibeni lwaSathane.

1 Thimothi 2:12
Kodvwa angimvumeli kutsi afundzise nome-ke engamele indvodza, kepha akathule.

Imisebenti Phostoli 14:23
Kulelo nalelo bandla babakhetsela babonisi, ngemithandazo nangekuzila babaletsa eNkhosini labayikholwako.

1 Thimothi 5:17
Babonisi belibandla labaphetse kahle bafanele kubongwa ngalokuphindziwe, ikakhulu labo labasebenta ngekushumayela nangekufundzisa.

Hebheru 13:7
Khumbulani baholi benu, lababekhuluma kini livi laNkulunkulu, nikhumbule kuphila kwabo nekufa kwabo netitselo tabo, bese niyabalingisa.

Thithusi ۱:۸
Kodvwa kufanele aphatse kahle tihambi, atsandze lokulungile, aticaphele abe cotfo, abe ngcwele, atibambe.

1 Phetro ۵:۲
Yelusani umhlambi waNkulunkulu leniwuphetse, hhayi ngekucindzetelwa, kodvwa ngenhlitiyo levumako njengobe Nkulunkulu atsandza kutsi nente, hhayi ngekunaka inkhokhelo nje, kodvwa ngenshisekelo yekukhonta.

Thithusi ۱:۶
Umbonisi kufanele angasoleki, abe yindvodza lenemfati munye, lenebantfwana labakholwako nalabalalelako, labangakadvumi ngebubi.

1 Thimothi ۵:۲۲
Ungasheshi kubeka tandla kunome ngukubani, futsi ungabambisani nemuntfu etonweni takhe; tigcine umsulwa.

Thithusi ۱:۵
Lokwangenta ngikushiye lapho eKhrethe kutsi usale ulungisa tintfo letitsite letifanele kulungiswa, ubeke babonisi kulelo nakulelo dolobha, njengobe ngakuyala.

Galathiya 4:19
Bantfwabami, nginemhelo ngani, kuyawudzimate kwakheke Khristu kini.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved