Instagram
English
A A A A A

Church: [Church Persecution]


Imisebenti Phostoli 8:1
Sawula abevumelene nabo kutsi abulawe loStefano. Ngalo lelo langa libandla laseJerusalema lacala lahlupheka ngekutingelwa kabuhlungu. Onkhe emakholwa, ngaphandle kwebaphostoli, asakateka netigodzi tonkhe taseJudiya naseSamariya.

Matewu 5:44
Kodvwa mine ngitsi kini: Tsandzani titsa tenu, nibakhulekele labanitingelela kunihlupha,

2 Thimothi 3:12
Yebo, bonkhe labafisa kuphila ngekukholwa nguKhristu Jesu bayawutingelwa bahlushwe,

Johane 15:20
Khumbulani livi lenganitjela lona kutsi: ‘Kute sisebenti lesikhulu kunemcashi waso.’ Nangabe mine bangihlupha, nani futsi bayawunihlupha; nangabe bawagcina emavi ami, newenu bayakuwagcina.

Sembulo 2:10
Ungakwesabi loko lotakuhluphekela. Buka la, Sathane utawufaka labanye benu ejele, kuze nitewuvivinywa; nitawuhlushwa emalanga lalishumi. Yetsembeka kuze kube ngusekufeni, ngiyawukupha umchele wekuphila.

Roma 8:35
Pho, ngubani-ke longasehlukanisa nelutsandvo lwaKhristu: kuhlupheka nome bulukhuni, nome kutingelwa, nome yindlala, nome kuhlubula, nome yingoti, nome kufa?

Matewu 5:11
“Nibusisiwe nabanetfuka, banitingele, banihluphe, bakhulume konkhe lokubi ngani, banicalele emanga ngami.

Roma 12:14
Busisani labanitingelela kunihlupha; yebo, nibusise ningacalekisi.

Johane 5:16
Ngaloko-ke emaJuda amtingela Jesu, ngobe loko abekwente ngeliSabatha.

Matewu 5:10-12
[10] Babusisiwe labatingelwa bahlushwe ngenca yekulunga, ngobe umbuso welizulu wabo.[11] “Nibusisiwe nabanetfuka, banitingele, banihluphe, bakhulume konkhe lokubi ngani, banicalele emanga ngami.[12] Jabulani nitfokote, ngobe umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngobe nebaphrofethi labanendvulela babatingela babahlupha kanjalo.”

2 Korinthe 12:10
Ngenca yaKhristu-ke, ngiyeneliswa butsakatsaka, netinhlamba, nebulukhuni, nekutingelelwa kuhlushwa kanye netingoti; ngobe nangibutsakatsaka, kulapho ngiba nemandla khona.

Imisebenti Phostoli 13:50
Kodvwa emaJuda afaka umoya wetikhova ebafatini lababehloniphekile lababephendvukele enkholweni yebuJuda nasemadvodzeni labesembili kulelo dolobha. Bacala bahlupha boPawula naBhanabasi, babacosha kuleyo ndzawo yakubo.

Imisebenti Phostoli 7:52
Ukhona nje yena munye umphrofethi longazange ahlushwe bokhokho benu? Babulala titfunywa taNkulunkulu, letatimemetela ngembili ngekufika kweSisebenti sakhe lesilungile. Manje senimtsengisile nambulala.

Makho 4:17
kepha babe bate timphandze letishona ngalokwenele, balibamba kwesikhashana nje, batsi ngekuhlaselwa tilingo netinhlupheko ngenca yalo basheshe bahlubuke.

Galathiya 4:29
Kodvwa njengobe lona lowatalwa ngalokwetayelekile watingela lona labetelwe ngekwaMoya, namanje kusenjalo.

Makho 10:30
uyakwemukeliswa lokunyenti aselapha kulomhlaba. Uyawuphiwa ngalokuphindvwe kalikhulu: imiti, nabomnakabo, nabodzadzewabo, nabonina, nebantfwana, nemasimi, yebo, ngisho netinhlupheko, bese kutsi kulelitako atfole kuphila lokuphakadze.

Matewu 13:21
Kepha ngekubate timphandze letijulile etinhlitiyweni tabo, bahlala sikhashana nje. Kutsi kungavela tinhlupheko nome kutingelwa ngenca yelivi, bese bahlubuka masinyane.

Imisebenti Phostoli 22:4
Ngangibahlupha kakhulu kuze kubesekufeni bonkhe lababelandzela leNdlela, ngibabophe ngibafake nasemajele bonkhe labadvuna nalabasikati;

Matewu 5:10
Babusisiwe labatingelwa bahlushwe ngenca yekulunga, ngobe umbuso welizulu wabo.

Galathiya 6:12
Ngulabo labafisa kubukeka emtimbeni wabo labaniphocelela kutsi nisoke, khona phela bangetiwuhlushwa ngenca yesiphambano saKhristu Jesu.

Lukha 21:12
“Noko, ngembili kwako konkhe loku niyawutingelwa, niboshwe niletfwe emasinagogeni, nibekwe emacala bese nifakwa emajele; niyawuletfwa embikwemakhosi nebabusi ngenca yelibito lami.

Makho 10:29-30
[29] Jesu watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Lowo loshiye umuti, nome bomnakabo, nome bodzadzewabo, nome unina, nome uyise, nome bantfwana, nome emasimi, ngenca yami nangenca yeliVangeli,[30] uyakwemukeliswa lokunyenti aselapha kulomhlaba. Uyawuphiwa ngalokuphindvwe kalikhulu: imiti, nabomnakabo, nabodzadzewabo, nabonina, nebantfwana, nemasimi, yebo, ngisho netinhlupheko, bese kutsi kulelitako atfole kuphila lokuphakadze.

Roma 8:35-37
[35] Pho, ngubani-ke longasehlukanisa nelutsandvo lwaKhristu: kuhlupheka nome bulukhuni, nome kutingelwa, nome yindlala, nome kuhlubula, nome yingoti, nome kufa?[36] Kubhaliwe kutsi: “Ngenca yakho sibasengotini yekufa lonkhe lilanga; sitsatfwa njengetimvu tekuhlatjwa.”[37] Kepha kuko konkhe loku siyancoba nekuncoba ngaye lowasitsandza.

Imisebenti Phostoli 11:19-21
[19] Emakholwa, labesakatwe kuhlushwa lokwalandzela kubulawa kwaStefano, ahamba aze efika eFenisiya naseSiphrosi nase-Antiyokhi, atjela emaJuda kuphela ngalelivi leNkhosi.[20] Labanye babo babengemadvodza aseSiphrosi naseSirene labatsi nabefika e-Antiyokhi batjela nebetive livi leNkhosi, babashumayela liVangeli lekutsi Jesu yiNkhosi.[21] Sandla seNkhosi sasinabo, bantfu labanyenti bakholwa baphendvukela eNkhosini.

Imisebenti Phostoli 9:4-5
[4] Washayeka phansi, weva livi litsi kuye: “Sawula! Ye Sawula! Ungihluphelani?”[5] Waphendvula watsi: “Ungubani, wena Nkhosi?” Livi laphendvula latsi: “NginguJesu, lomhluphako!

Galathiya 5:11
Kodvwa, bazalwane, nangabe mine ngisashumayela kusoka, pho, ngisahlushelwani? Kube bekunjalo ngabe sesisusiwe lesikhubekiso lesisiphambano.

Matewu 10:23
Nabanitingela kulelinye lidolobha, nibobalekela kulelinye; ngobe ngicinisile, ngitsi kini: Ningeke niwacedze onkhe emadolobha aka-Israyeli, iNdvodzana yemuntfu ingakabuyi.

Matewu 5:12
Jabulani nitfokote, ngobe umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngobe nebaphrofethi labanendvulela babatingela babahlupha kanjalo.”

1 Thimothi 1:13
Nome ngaphambilini ngangimlulata ngenhlamba, ngimtingela, ngimetfuka, kodvwa ngemukela bubele, ngobe ngangikwentiswa kungati ngesikhatsi ngingakakholwa.

Matewu 5:11-12
[11] “Nibusisiwe nabanetfuka, banitingele, banihluphe, bakhulume konkhe lokubi ngani, banicalele emanga ngami.[12] Jabulani nitfokote, ngobe umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngobe nebaphrofethi labanendvulela babatingela babahlupha kanjalo.”

Lukha 11:49
Ngako-ke kuHlakanipha kwaNkulunkulu kwatsi: ‘Ngiyawubatfumela baphrofethi nebaphostoli; labanye babo bayawubabulala babahluphe!’

1 Thesalonika 3:3-4
[3] kuze kutsi kubete namunye wenu lohlubukako ngenca yekutanyatanyiswa nguletinhlupheko. Nine ngekwenu niyati kutsi simiselwe loko,[4] ngobe ngesikhatsi sisenani, sanitjela kucala kutsi sitakuhlushwa; njengobe sekwentekile nje, nani senati.

Hebheru 11:36-38
[36] Labanye baphukutwa, bashaywa, baboshwa ngetinketane ejele.[37] Bagcotjwa ngematje, [bavivinywa] bancunywa ngemasaha, babulawa ngenkemba, bazulazula bembetse tikhumba tetimvu netetimbuti, beswela, bahlushwa, baphatfwa kabi.[38] Live lalingakabafaneli; bazulazula emahlane, nasetintsabeni, nasemihumeni, nasemigedzeni yemhlaba.

Johane 15:20-21
[20] Khumbulani livi lenganitjela lona kutsi: ‘Kute sisebenti lesikhulu kunemcashi waso.’ Nangabe mine bangihlupha, nani futsi bayawunihlupha; nangabe bawagcina emavi ami, newenu bayakuwagcina.[21] Kodvwa konkhe loku bayawukwenta ngobe nilivuma ligama lami, ngobe futsi bangamati nalona longitfumile.

Matewu 10:21-23
[21] “Kepha umuntfu uyawunikela umnakabo ekufeni, neyise umntfwanakhe; bantfwana bayawuvukela batali babo babanikele ekufeni.[22] Niyawutondvwa bantfu bonkhe ngenca yelibito lami; kodvwa lokhutsatelako kuze kubesekupheleni, uyawusindziswa.[23] Nabanitingela kulelinye lidolobha, nibobalekela kulelinye; ngobe ngicinisile, ngitsi kini: Ningeke niwacedze onkhe emadolobha aka-Israyeli, iNdvodzana yemuntfu ingakabuyi.

Matewu 24:8-10
[8] Konkhe loku kukucala kwemihelo.[9] “Lapho-ke bayawuninikela etinhlungwini, banibulale. Tonkhe tive tiyawunitondza ngenca yelibito lami.[10] Labanyenti bayawuhlubuka, batsengisane bodvwana, batondzane.

Lukha 21:12-19
[12] “Noko, ngembili kwako konkhe loku niyawutingelwa, niboshwe niletfwe emasinagogeni, nibekwe emacala bese nifakwa emajele; niyawuletfwa embikwemakhosi nebabusi ngenca yelibito lami.[13] Lelo kuyawuba litfuba lenu lekufakaza ngaleliVangeli.[14] Timiseleni etinhlitiyweni nasetingcondvweni tenu, ngekutsi ningatihluphi ngekucabanga kutsi niyawutivikela kanjani;[15] ngobe phela ngiyawuninika emavi nekuhlakanipha lekuyawubate nome sinye setitsa tenu lesiyawuba nemandla ekumelana nekuphikisana nani.[16] Niyawunikelwa ngisho nabatali benu, nabomnakenu, netihlobo tenu, nebangani benu; labanye benu bayawubulawa nekubulawa.[17] Wonkhe umuntfu uyawunitondza ngenca yelibito lami.[18] Kodvwa kute nome lunye nje lunwele loluyawulahleka etinhloko tenu.[19] Ciniselani ngekubeketela kwenu, niyawutisindzisa ngaloko.”

1 Korinthe 4:8-13
[8] Senenele! Seninjingile! Senitente emakhosi ngaphandle kwetfu! Maye, ngifisa shangatsi ngabe ningemakhosi sibili, sitewuhlephunelana nani lokubusa![9] Ngiyabona kutsi Nkulunkulu usimisile tsine baphostoli kutsi sibe bekugcina, sifanane nalabagwetjwe intsambo. Ngobe sentiwe saba ngumbukiso kuyo yonkhe indalo, etingilosini, nakubantfu.[10] Tsine sitilima ngenca yaKhristu, kodvwa nine nihlakaniphile kuKhristu. Tsine sibutsakatsaka ngenca yaKhristu, kepha nine ninemandla. Nine niyadvunyiswa, kepha tsine siyanyembenywa.[11] Kudzimate kube ngulesikhatsi siyalamba, some, sidzikite, simuklutwe, sibe ngimihambima lete emakhaya.[12] Siyaphishaneka sisebente ngetandla tetfu. Sitsi setfukwa sibe sibusisa; sitsi sitingelelwa kuhlushwa, sibe sicinisela.[13] Sitsi sinyembenywa, sibe sikhuluma ngemoya lomuhle. Kuze kube ngulamuhla sentiwa tibi temhlaba, nekungcola kwetintfo tonkhe.

Hebheru 10:32-34
[32] Kodvwa khumbulani emalanga ekucala, lekwatsi emvakwekukhanyiswa kwenu, nacinisela ekukhutsateleni kuhlangabetana netinhlupheko.[33] Ngaletinye tikhatsi nanetfukwa nihlukumetwe emkhatsini webantfu, nangaletinye tikhatsi nanitfwalisana nalabo bebaphetfwe ngaleyo ndlela.[34] Naba nesihawu kulabo bebaboshiwe, nacinisela ngekujabula nanemukwa timphahla tenu, ngobe nanati kutsi nine ninalokuncono lokukhonsako.

Hebheru 11:33-38
[33] Ngekukholwa balwa bancoba imibuso, benta kulunga, bazuza tetsembiso, bavimba imilomo yemabhubesi,[34] bacima emandla emlilo, baphepha enkembeni, baphiwa emandla ebutsakatsakeni, baba ngemachawe ekulweni timphi, badzimate baticosha timphi tebetive.[35] Labasikati bemukeliswa labafile babo bavusiwe. Labanya babetfoswa ngetinhlupho letitinhlobonhlobo bangete bavuma kukhululwa, kuze bemukeliswe lokuncono lokukuvuswa kulabafile.[36] Labanye baphukutwa, bashaywa, baboshwa ngetinketane ejele.[37] Bagcotjwa ngematje, [bavivinywa] bancunywa ngemasaha, babulawa ngenkemba, bazulazula bembetse tikhumba tetimvu netetimbuti, beswela, bahlushwa, baphatfwa kabi.[38] Live lalingakabafaneli; bazulazula emahlane, nasetintsabeni, nasemihumeni, nasemigedzeni yemhlaba.

Imisebenti Phostoli 12:1-19
[1] Ngalesikhatsi Herodi, inkhosi, wacala kutingela nekuhlupha emalunga elibandla.[2] Wabulala Jakobe, umnakaboJohane, ngenkemba.[3] Watsi nakabona kutsi emaJuda ayakujabulela loko lakwentako, wachubekela nasekubopheni Phetro. Loko kwenteka ngesikhatsi seSidlo Sesinkhwa Lesingenambiliso.[4] Watsi kube ambambe wamfaka ejele lapho aniketwa etigabeni letine temasotja lamane sigaba sisinye, letatimlindza ngekuntjintjana. Herode abehlose kutsi amletse embikwemaJuda emvakweliPhasika.[5] Ngako-ke Phetro walondvolotwa ejele, kodvwa libandla belithandaza limncusela kuNkulunkulu.[6] Ngebusuku bekugcina Herodi atamkhipha amletse ebantfwini, Phetro abelele emkhatsini webalindzi lababili. Abeboshwe ngetinketane letimbili, kwakunebalindzi lapho emnyango welijele balindzile.[7] Masinyane kwefika ingilosi yeNkhosi, kwakhanya ngekhatsi ejele. Lengilosi yanyikinyisa Phetro ngelihlombe, yamvusa yatsi: “Phangisa! Vuka!” Khona lapho tinketane tadzilika etandleni takhe.[8] Ingilosi yase itsi kuye: “Tibophe ngelibhande, ufake tincabule takho.” Wakwenta loko Phetro, ingilosi yatsi: “Yembatsa ingubo yakho ungilandzele!”[9] Phetro waphuma ejele wayilandzela. Noko akatanga kutsi loku lokwentiwa yingilosi kwenteka ngempela yini; wacabanga kutsi ubona umbono.[10] Bendlula balindzi bekucala, nebesibili, befika kubekugcina esangweni lensimbi lelivulekela edolobheni, lativulekela. Baphumela ngephandle. Bahamba bengca sitaladi saba sinye, khona lapho ingilosi yamshiya Phetro.[11] Kwangukhona kumkhanyela Phetro kutsi bekwentekani kuye, wase utsi: “Manje sengiyati kutsi kuliciniso kutsi iNkhosi itfumele ingilosi, yangikhulula emandleni aHerodi nakuko konkhe emaJuda abebheke kutsi kutangehlela.”[12] Watsi nabona loko, wahamba waya ekhaya laMariya, unina waJohane Makho. Bantfu labanyenti bebabutsene lapho bathandaza.[13] Phetro wanconcotsa emnyango; Roda, intfombatana leyayisisebenti, weta kutamvulela.[14] Waliva livi laPhetro wajabula kakhulu, wagijima wabuyela emuva angakawuvuli umnyango. Wefika wabatjela kutsi nguPhetro lome ngephandle.[15] Batsi kuye: “Uyahlanya!” Kepha wacinisa watsi kuliciniso. Base baphendvula batsi: “Yingilosi yakhe.”[16] Phetro abeseloku anconcotsa. Batsi bavula umnyango bambona Phetro, bamangala.[17] Waphakamisa sandla sakhe wababindzisa, wabachazela kutsi iNkhosi imkhulule njani ejele. Watsi kubo: “Nibotjela Jakobe nebazalwane.” Wase uyabashiya uya encenye.[18] Ekuseni kwesuka lesikhulu sidvumo kubalindzi kutsi ushonephi Phetro.[19] Herodi watfumela kutsi afunwe, kepha abazange bamtfole. Ngako-ke wabita balindzi wababutisisa, wase utsi ababulawe. Emvakwaloko Herodi wehlela eKhesariya aphuma eJudiya, wahlala sikhatsi khona.

Imisebenti Phostoli 9:1-14
[1] Ngaso lesikhatsi Sawula abesachubeka ngekusongela nekubulala bafundzi beNkhosi. Waya kumPhristi Lomkhulu.[2] Wafike wacela tincwadzi tekumetfula emasinagogeni emaJuda aseDamaseko, kuze atsi nakakhandza lapho nobe bobani lababalandzeli baleNdlela yeNkhosi, abe nemandla ekubabopha, labadvuna nalabasikati, abatsatse abamikise eJerusalema.[3] Asahamba aya eDamaseko, asasedvute nje nalelo dolobha, kwavela kukhanya lokukhulu esibhakabhakeni, kwambaneka ndzawo tonkhe ngekuphatima kweliso.[4] Washayeka phansi, weva livi litsi kuye: “Sawula! Ye Sawula! Ungihluphelani?”[5] Waphendvula watsi: “Ungubani, wena Nkhosi?” Livi laphendvula latsi: “NginguJesu, lomhluphako![6] Sukuma-ke uye kulelo dolobha, lapho utawutjelwa khona lokufanele ukwente.”[7] Nalamadvodza labehamba naSawula abesamile, abindze ase dvu; abeliva lelivi, kepha akazange ambone lona labekhuluma.[8] Sawula wasukuma phansi, wavula emehlo, kodvwa emehlo ehluleka kubona. Ngako base bambamba ngesandla bamhola baze bayawungena naye eDamaseko.[9] Kwaphela emalanga lamatsatfu angakwati kubona, ngaleso sikhatsi abengadli anganatsi lutfo.[10] Kwakukhona umfundzi lapha eDamaseko libito lakhe kungu-Ananiyase. Wabona umbono lapho iNkhosi yatsi kuye: “Ananiyase!” Wasabela watsi: “Ngilapha, Nkhosi.”[11] INkhosi yatsi kuye: “Tilungiselele kuhamba uye eSitaladini Lesicondzile, endlini yaJudasi ucele indvodza yaseThasusi libito layo nguSawula. Uyathandaza.[12] Ekwembulelweni kwakhe ubone indvodza lengu-Ananiyase ingena ibeka tandla etikwakhe kuze aphindze abone.”[13] Kepha Ananiyase waphendvula watsi: “Nkhosi, bantfu labanyenti sebangitjelile ngalendvodza, nangabo bonkhe budlova lebentile kubantfu bakho eJerusalema.[14] Futsi seyite lapha eDamaseko ngemandla nangemvume yebaphristi labakhulu kutewubopha bonkhe bantfu lababita libito lakho.”

Galathiya 1:13
Senivile ngemphilo yami yakucala ngekwenkholo yebuJuda kutsi ngalihlupha kamatima kanjani libandla laNkulunkulu ngetama kulicedza.

Sembulo 2:8-10
[8] “Bhalela ingilosi yelibandla laseSmuna utsi: “ ‘Nali livi leliphuma kuye lokucala nekugcina, lowafa wabuye waphila, utsi:[9] Ngiyakwati kuhlupheka kwakho; ngiyabati buphuya bakho, kodvwa ube unjingile. Ngiyakwati lokubi lokushiwo ngulabo labatsi bangemaJuda kantsi abasiwo, kodvwa babe balisinagoge laSathane.[10] Ungakwesabi loko lotakuhluphekela. Buka la, Sathane utawufaka labanye benu ejele, kuze nitewuvivinywa; nitawuhlushwa emalanga lalishumi. Yetsembeka kuze kube ngusekufeni, ngiyawukupha umchele wekuphila.

Imisebenti Phostoli 26:9-11
[9] “Mine matfupha ngangikholwa kutsi kufanele ngente konkhe lokusemandleni ami kutsi ngiphambane nelibito laJesu waseNazaretha.[10] Ngavele ngakwenta loko eJerusalema. Nganikwa baphristi labakhulu emandla neligunya lekubabopha ngibafake ejele bonkhe labangcwele, sasitsi sijubo selicala singaba yintsambo nami ngisisekele ngevoti.[11] Ngadlanga ngekubajezisa emasinagogeni ngibacindzetela kutsi bakugceke kukholwa kwabo. Ngangibacansukela kakhulu kangangekutsi ngadzimate ngabalandzela nome sebabalekele kulamanye emadolobha langephandle.”

1 Korinthe 4:12
Siyaphishaneka sisebente ngetandla tetfu. Sitsi setfukwa sibe sibusisa; sitsi sitingelelwa kuhlushwa, sibe sicinisela.

Imisebenti Phostoli 12:1
Ngalesikhatsi Herodi, inkhosi, wacala kutingela nekuhlupha emalunga elibandla.

Filiphi 3:6
Ngatingela libandla ngekushisekela lokukhulu; ngekulunga lokusemtsetfweni bengingasoleki ndzawo.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved