Instagram
English
A A A A A

Church: [Worship]
2 Tikhronike 16:23-31
[23] Babehamba baphetse incwadzi yemtsetfo waSimakadze, bawufundzisa kulo lonkhe lakaJuda; bawangenela onkhe emadolobha akaJuda bafundzisa bantfu.[24] Kwesaba Simakadze kwehlela yonkhe imibuso yemave labekhelene nelakaJuda kangangekutsi ayizange seyimhlasele Jehoshafati.[25] Lamanye emaFilisti aletsa kuJehoshafati tipho nesiliva lekwakutetfulo; ema-Arabu amupha imihlambi yetihhanca letatiti-7 700, netimbuti letatiti-7 700.[26] Jehoshafati waya ngekuya wakhula kuba nemandla; wakha tinqaba nemadolobha latingungu kaJuda,[27] waba nekudla lokunyenti lokwakugciniwe emadolobheni akaJuda. Lapha eJerusalema abemise bonsukuwansuku bemachawe emphi.[28] Bunyenti bawo ngekwemindeni yawo babume kanje: KaJuda kwakunetindvuna tetinkhulungwane: Adna abeyindvuna yemachawe emphi lati-300 000.[29] Wesibili bekunguJehohanani labeyindvuna yemachawe emphi lati-280 000.[30] Wesitsatfu bekungu-Amasiya, umsa waZikhri, lowatinikela kutsi akhonte Simakadze ngemachawe emphi lati-200 000.[31] KaBhenjamini bekume kanje: Eliyada, labesihlabani selisotja, yena abenemadvodza lati-200 000 labehlome ngebutjoki nangemahawu.

Danyela 2:20
watsi: “Alidvunyiswe Libito laNkulunkulu phakadze naphakadze; kuhlakanipha nemandla kwakhe.

Dutheronomi 10:21
LoNkulunkulu nguye loludvumo lwenu, nguye lowanentela leto tintfo letinkhulu netimangaliso letesabekako, lenatibonela nine ngewenu emehlo.

Jeremiya 20:13
Hlabelani kuSimakadze! Mnikeni ludvumo Simakadze! Uyatephula timphilo talabeswele, yebo, ubasindzisa etandleni talababi.

Tihlabelelo 75:1
Siyakudvumisa, Nkulunkulu, siyakudvumisa, wena usedvutane nasibita libito lakho, sibalise ngemisebenti yakho lemangalisako.

Eksodusi 20:2-6
[2] “NginguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili.[3] “Ungabi nalomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.[4] “Ungatenteli sithico, nome umfanekiso walokusezulwini etulu, nome walokusemhlabeni phansi nome walokusemantini ngaphansi kwemhlaba.[5] Ungasikhotsameli nome usikhonte, ngobe mine Simakadze, Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele. Labo labangitondzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantfwana babo besitukulwane sesitsatfu nesesine.[6] Kodvwa labangitsandzako nalabagcina imiyalo yami ngibehlisela umusa wami longapheli etinkhulungwaneni tetitukulwane netitukulwane tabo.

Johane 4:21-24
[21] Jesu watsi kuye: “Mfati, kholwa nguloku lengikushoko. Sikhatsi siyeta lapho ningetimkhonta Babe etikwalentsaba nome eJerusalema.[22] Nine maSamariya nikhonta leningakwati, tsine maJuda sikhonta lesikwatiko, ngobe insindziso ivela kumaJuda.[23] Kodvwa sikhatsi siyeta, nanyalo sesifikile, lapho labo labakhonta ngeliciniso bayawukhonta Babe ngaMoya nangeliciniso. Ngobe Babe ufuna labamkhonta kanjalo.[24] Nkulunkulu unguMoya, nalabo labamkhontako bafanele kumkhonta ngaMoya nangeliciniso.”

Tihlabelelo 99:1-9
[1] Simakadze uyabusa! Tive atitfutfumele! Uhleti etikwemakherubhi. Umhlaba awutfutfumele![2] Simakadze mkhulu eSiyoni, uphakeme ngetulu kwetive tonkhe.[3] Atidvumise tibabate libito lakho, ngobe lona likhulu, futsi liyesabeka, yena ungcwele.[4] Simakadze, nguwe losimise kulunga kwenkhosi letsandza kubusa ngekungakhetsi muntfu; nguwe lowehlisela lokuhle kuJakobe, waletsa kulunga nebucotfo.[5] Phakamisani Simakadze, Nkulunkulu wetfu, nikhuleke kuso senabelo setinyawo takhe, yena ungcwele.[6] BoMosi kanye na-Aroni baba ngulabanye bebaphristi bakhe. Samuweli abengulomunye walabo bebabita libito lakhe. Bakhala kuSimakadze, wabaphendvula.[7] Wakhuluma kubo asensikeni yelifu, bayigcina imiyalo yakhe kanye netimiso takhe labebanike tona.[8] Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wetfu, wabaphendvula wena, waba nguNkulunkulu lotsetselelako kubo, noko wabajezisa ngenca yetono tabo.[9] Phakamisani Simakadze, Nkulunkulu wetfu, mkhotsameni nimkhonte kulentsaba yakhe lengcwele. Simakadze, Nkulunkulu wetfu, ungcwele!

Dutheronomi 29:18
Caphelisisani kutsi kubete indvodza nome umfati, nome umndeni, nome sive emkhatsini wenu lamuhla, lonenhlitiyo lephambukako kuSimakadze Nkulunkulu wetfu kutsi ahambe ayewukhonta bonkulunkulu baleto tive. Caphelisisani kutsi kubete imphandze lembi emkhatsini wenu lengahle ivete shevu lobabako.

Roma 12:1-2
[1] Ngako-ke, bazalwane, njengobe Nkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kitsi, ngiyanincenga ngitsi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako, nalongcwele, nalowemukeleka kuNkulunkulu; leyo-ke nguyona nkonzo yenu sibili.[2] Ningalilingisi lelive, kodvwa niguculwe ngekwentiwa kabusha kwengcondvo yenu, khona nitekwati kuhlolisisa loko lokuyintsandvo yaNkulunkulu, nikwati lokuhle, nalokwemukelekako, nalokuphelele.

1 Samuweli 15:22
Samuweli wakhuluma watsi: “Simakadze uyajatjuliswa yini ngiminikelo yekushiswa nemihlatjelo kunekulalelwa kwelivi laSimakadze? Kulalela kuncono kunemhlatjelo, kucaphela nekunaka kuncono kunemanoni etihhanca.

Sembulo 4:8-11
[8] Tonkhe letidalwa letine tatinemaphiko lasitfupha sisinye, tinemehlo yonkhe indzawo, ngephandle nangekhatsi. Tatihlabelela imini nebusuku tingakhawuli titsi: “Ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkhosi, Nkulunkulu, Somandla, labekhona, nalokhona, nalotako!”[9] Njalo nje nangabe letidalwa letine tatibabata bukhosi bakhe, timdvumise, tibonga lowo lohleti esihlalweni sebukhosi, nalophila kuze kube phakadze,[10] lamalunga langema-24 awa phansi embikwakhe lohleti esihlalweni sebukhosi, amkhonte lowo lophila kuze kube phakadze. Etfula imichele yawo ayibeke embikwesihlalo sebukhosi, ahlabelele atsi:[11] “Ufanele wena, Nkulunkulu, loyiNkhosi yetfu, kutsi wemukele bukhosi, neludvumo, nemandla, ngobe konkhe kwadalwa nguwe. Konkhe kwenteka ngentsandvo yakho, kwadalwa ngayo.”

Isaya 29:13
Simakadze utsi: “Labantfu basondzela kimi ngemilomo yabo, bangihlonipha ngetindzebe temilomo yabo kuphela; kodvwa tinhlitiyo tabo tikhashane kabi nami. Kungikhonta kwabo kukwenta nje leyo mitsetfo lefundziswa bantfu.

Tihlabelelo 29:1-11
[1] Dvumisani Simakadze nine tingilosi telizulu! Simakadze mnikeni bukhosi nemandla![2] Libito laSimakadze linikeni bukhosi lobulifanele. Khontani Simakadze ngetembatfo tebungcwele.[3] Liphimbo laSimakadze lisetikwemanti, Nkulunkulu weludvumo uyadvuma, Simakadze usetikwemanti lamanyenti.[4] Liphimbo laSimakadze linemandla. Liphimbo laSimakadze linebukhosi.[5] Liphimbo laSimakadze lifohlota tihlahla temisedari, Simakadze ufohlota imisedari yaseLebanoni.[6] Wenta lemisedari yaseLebanoni itjakadvule njengelinkhonyane; ente iLebanoni neSiriyoni itjakadvule njengenkhabi lencane yesiganga.[7] Liphimbo laSimakadze libaneka emalangabi emlilo.[8] Liphimbo laSimakadze linyakatisa lihlane. Simakadze utfutfumelisa lihlane laseKhadeshi.[9] Liphimbo laSimakadze litalisa tinyamatane liphundle emahlatsi asale akhanya, nelithempeli lonkhe lidvumisa ngekumemeta ngavi linye, litsi: “Ludvumo!”[10] Simakadze usesihlalweni sebukhosi, ubusa zamcolo. Simakadze usesihlalweni sebukhosi, kuze kube phakadze naphakadze.[11] Simakadze bantfu bakhe uyawubanika emandla! Simakadze, bantfu bakhe uyawubabusisa ngekuthula!

Hebheru 12:28-29
[28] Ngako-ke asibonge kwemukela umbuso longeke unyakatiswe, sikhonte Nkulunkulu ngalokwemukelekako, simhloniphe ngekutfutfumela;[29] ngobe loNkulunkulu wetfu ungumlilo locotfulako.

Nehemiya 9:5-6
[5] LamaLevi lekwakuboJeshuwa, naKhadmiyeli, naBani, naHashabneya, naSherebiya, naHodiya, naShebaniya kanye naPhethahiya bakhuluma batsi: “Sukumani nidvumise Simakadze Nkulunkulu wenu kusukela phakadze kuze kube nguphakadze. Alidvunyiswe Libito lakhe lelikhatimulako, Libito lelaphakanyiswa laba ngetulu kwato tonkhe tindvumiso netibongo.”[6] Bakhuleka batsi: “Wena Simakadze, nguwe wedvwa longuSimakadze. Wena wadala emazulu, ngisho nemazulu laphakeme kakhulu, kanye nato tigidzigidzi tetinkhanyeti, nemhlaba kanye nako konkhe lokukuwo, tilwandle kanye nako konkhe lokukuto. Wena ukugcina konkhe lokuphilako, netigidzigidzi tasezulwini tikhonta wena.

Tihlabelelo 86:9-10
[9] Tonkhe tive lotentile tiyawuta kuwe, tikhotsame embikwakho, Nkhosi yami, tibabate libito lakho.[10] Ngobe wena umkhulu, ungumenti wetimangaliso, nguwe wedvwa longuNkulunkulu.

2 Emakhosi 17:38-39
[38] Ningasikhohlwa sivumelwane lengisente nani, futsi ningabakhonti labanye bonkulunkulu,[39] kodvwa niyawukhonta Simakadze Nkulunkulu wenu. Nguye loyakunikhulula esandleni sato tonkhe titsa tenu.”

Tihlabelelo 100:1-5
[1] Dvumisani Simakadze ngenjabulo, nine mhlaba wonkhe![2] Khontani Simakadze ngentfokoto! Sondzelani kuye ngekuhlabela kwenjabulo.[3] Yatini kutsi Simakadze nguNkulunkulu! Sadalwa nguye, asitidalanga, sisive sakhe, netimvu telidlelo lakhe.[4] Ngenani emasangweni akhe ngekubonga, nasetibuyeni tendlu yakhe ngekumdvumisa. Mbongeni, nidvumise libito lakhe.[5] Ngobe Simakadze muhle, umusa wakhe uhlala umile kuze kube nguphakadze naphakadze; nekwetsembeka kwakhe kuhlala kumile titukulwane ngetitukulwane.

Danyela 3:16-18
[16] BoShadraki, naMeshaki, na-Abednego baphendvula inkhosi, batsi: “Nkhosi Nebukhadnezari, tsine asidzingi kutivikela kuwe ngalendzaba.[17] Nasijikijelwa ekhatsi kulamalangabi emlilo lowesabekako nalohhumako, loNkulunkulu wetfu lesimkhontako unemandla ekusisindzisa kuwo, futsi uyakusephula esandleni sakho, nkhosi.[18] Kodvwa-ke nome angakakwenti loko, sifuna kutsi wena wati, nkhosi, kutsi tsine singeke sibakhonte labonkulunkulu bakho, nome sikhotsame kulesithico sakho segolide losimisile.”

Sembulo 14:7
Yakhuluma ngelivi lelikhulu yatsi: “Yesabani Nkulunkulu, nimnike ludvumo, ngobe sikhatsi sekwehlulela kwakhe sesifikile; mkhonteni yena lowo lowenta lizulu nemhlaba, nelwandle, nemitfombo yemanti!”

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved