A A A A A

Church: [Tithing]


Matewu 5:17
“Ningacabangi kutsi ngitele kutewucitsa umtsetfo netimfundziso tebaphrofethi. Angiketeli kutewucitsa, kodvwa ngitele kutewugcwalisa.

Matewu 6:21
Phela lapho kukhona umcebo wakho khona, nenhlitiyo yakho itakuba khona.”

Matewu 23:23
“Maye kini, bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi! Batentisi! Ngobe nikhipha kwelishumi kwashaladi, napelepele, nelidile, niyekele lokungukona kubalulekile kwemtsetfo: kwehlulela, bubele, nekukholwa; loko benifanele kukwenta ngaphandle kwekuyekela loku.

Numeri 18:21
“Konkhe kwelishumi ngikupha emaLevi kuma-Israyeli, kutsi kube lifa lawo kulowo msebenti lawentako asakhonta kulomsebenti wabo ethendeni lekuhlangana.

Numeri 18:26
“Khuluma kumaLevi utsi: ‘Nanemukela kuma-Israyeli kwelishumi lokulifa lenu lenginipha lona, nani kufanele ninikele kwelishumi kwaloko kwelishumi kube ngumnikelo waSimakadze.

Roma 2:29
Kodvwa umJuda weliciniso ngumuntfu longumJuda ngekhatsi, lokusho kutsi, usoke enhlitiyweni ngaMoya, hhayi ngalokubhaliwe. Umuntfu lonjalo-ke ubongeka kuNkulunkulu, hhayi kubantfu.

Roma 12:1
Ngako-ke, bazalwane, njengobe Nkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kitsi, ngiyanincenga ngitsi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako, nalongcwele, nalowemukeleka kuNkulunkulu; leyo-ke nguyona nkonzo yenu sibili.

Taga 3:9-10
[9] Dvumisa Simakadze ngalokuhle lonako nangetitselo tekucala tako konkhe lokulimile,[10] netincolobane takho tiyakugcwaliswa ngenala, imiphandza yakho iphuphume liwayini.

2 Tikhronike 31:4-5
[4] Watjela bantfu lababehlala eJerusalema kutsi abaletse leso sabelo lesasifanele baphristi nemaLevi, kuze batinikele ngalokuphelele emtsetfweni waSimakadze.[5] Satsi kube siphume nje lesimemetelo, ema-Israyeli anikela ngenjabulo, anikela ngetitselo tekucala talokutinhlavu kwawo, nangeliwayini lelisha, nangemafutsa, nangeluju, nangako konkhe lokwakusivuno semasimi, aletsa kwelishumi kwato tonkhe tintfo.

Dutheronomi 12:5-6
[5] Kodvwa nine niyawufunisisa indzawo leyawukhetfwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu leyawubasemkhatsini wato tonkhe tive tenu, lapho ayawubeka khona Libito lakhe, ahlale khona. Ngukuleyo ndzawo-ke lapho niyakuya khona,[6] nimikise iminikelo yenu yekushiswa nemihlatjelo, nekwelishumi kwenu, netipho tenu leto lenincume ngato kutsi nitatiletsa, neminikelo yenu yesihle kanye nematubulo enu etinkhomo netimvu.

Genesisi 14:19-20
[19] Melkhisedeki wabusisa Abrama watsi: “Abrama akabusiswe nguNkulunkulu Losetikwako Konkhe, uMdali welizulu nemhlaba.[20] Akabongwe Nkulunkulu Losetikwako Konkhe lonikete letitsa takho entsendzeni yesandla sakho.” Abrama wanika Melkhisedeki kwelishumi kwako konkhe.

Genesisi 28:20-22
[20] Jakobe wase wenta sifungo, watsi: “Nangabe Nkulunkulu atawuba nami angilondvolote kuloluhambo lwami, anginike kudla, netimphahla tekwembatsa, ngembatse,[21] ngidzimate ngibuyele ngekuthula ekhaya ketfu, khona-ke Simakadze uyawuba nguNkulunkulu wami.[22] Lelitje lengilimise la, kutsi libe sikhumbuto, litawuba yindlu yaNkulunkulu. Kuko konkhe langipha kona ngiyakumnika kwelishumi.”

Nehemiya 10:35-37
[35] “Siyawuvuma futsi nemtfwalo wekwenta inkonzo yekuletsa tonkhe titselo tekucala endlini yaSimakadze tato tonkhe tilimo tetfu netitselo tetfu ngayo yonkhe iminyaka.[36] “Njengobe kubhaliwe futsi emtsetfweni, sitawuletsa ematubulo etfu labafana, newetinkhomo tetfu, newemihlambi yetfu, newetifuyo tetfu, endlini yaNkulunkulu wetfu, kulabo baphristi labayawube bakhonta ngaleso sikhatsi.[37] “Ngetulu kwaloko sitawuletsa etingungwini tendlu yaNkulunkulu wetfu, kubaphristi kwekucala kwalokusampuphu yetfu, nekwalokutinhlavu lokungumnikelo, nekwetitselo tato tonkhe tihlahla tetfu tetitselo, nekweliwayini lelisha nemafutsa. “Sitawuletsa nekwelishumi kwetivuno tetfu kumaLevi, ngobe ngemaLevi lagcogca kwelishumi kuwo onkhe emadolobha, lapho sisebentela khona.

Makho 12:41-44
[41] Jesu wahlala phansi macondzana nelibhokisi leminikelo, wabukela ticuku tinikela tifaka timali ebhokisini. Labanyenti lababenjingile bafaka timali letinkhulu.[42] Umfelokati lotsite labephuyile weta wafaka tinhlavu letimbili telitfusi letenta isenti.[43] Jesu wabita bafundzi bakhe watsi kubo: “Ngicinisile, ngitsi kini: Lomfelokati lophuyile unikele kakhulu kunabo bonkhe.[44] Ngobe bona bebacupha kulokunyenti, kodvwa yena ukhiphe konkhe labenako, nalabengahle aphile ngako.”

Levithikusi 27:30-34
[30] “ ‘Konkhe kwelishumi kwako konkhe lokulinywako kwetilimo nome kwetitselo kwaSimakadze; kungcwele kuSimakadze.[31] Nangabe umuntfu afisa kuhlenga kwelishumi kwakhe, kufanele engete incenye yesihlanu yako enhlawulweni yako.[32] Konkhe kwelishumi emhlambini wetinkhomo netimvu, ngisho sonkhe silwane selishumi lesendlula ngaphansi kwendvuku yemelusi, siyawuba ngcwele kuSimakadze.[33] Lomnikati akayiwutiphambanisa leto tilwane, khona kutewukhetseka leto letinesici. Nakwenteka enana lesilwane ngalesinye, totimbili letilwane, lesenaniwe nalekwenanwa ngaso tiyawuba taSimakadze, futsi atiyiwuhlengwa.’ ”[34] Ngiyo lena-ke imiyalo yesive sema-Israyeli Simakadze layinika Mosi entsabeni yaseSinayi.

Malakhi 3:8-12
[8] “Umuntfu angemebela yini Nkulunkulu? Noko niyangebela. “Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Sikwebela njani?’ “Ngekwelishumi nangeminikelo.[9] Ningaphansi kwesicalekiso, nonkhe nine sive, ngobe nichubeka nekungebela.[10] Letsani konkhe kwelishumi endlini yengcebo, kuze kutewuba nekudla endlini yami.” Simakadze utsi: “Ase ningilinge ngaloko, nitewubona kutsi ngingeke yini nginivulele emafasitelo asezulwini ekutfulula, nginitfululele tibusiso letinyenti, nize nehluleke kutfola indzawo leyenele yekutigcina.[11] Ngiyawuvimba tilwanyakatana kutsi tingatidli tilimo tenu, nemivini emasimini enu ingasali ite titselo,” kusho Simakadze longuSomandla.[12] “Lapho-ke tonkhe tive tiyawutsi nine ningulababusisiwe, ngobe live lenu liyakuba live lelihle,” kusho Simakadze longuSomandla.

Roma 3:21-31
[21] Kodvwa nyalo kulunga kwaNkulunkulu sekwembuliwe, akusiko kwemtsetfo; umtsetfo nebaphrofethi bayawufakazela loko.[22] Nkulunkulu wenta kutsi bonkhe labakholwako balungelane naye ngekukholwa kwabo nguJesu Khristu, bonkhe ngalokufananako.[23] Bonkhe bantfu bonile, bakhashane kakhulu nenkhatimulo yaNkulunkulu.[24] Kodvwa ngesipho samahhala semusa waNkulunkulu bonkhe bentiwe bemukeleka kuye kutsi balungile ngekuhlengwa lokukuKhristu Jesu.[25] Nkulunkulu wamnikelela kutsi abe yinhlawulo ngengati yakhe; lenhlawulo-ke yemukeleka ngekukholwa. Ngalendlela Nkulunkulu sewubonakalise kulunga kwakhe ngekutsi ngaJesu ahlawule tono letatentiwa kadzeni Nkulunkulu angakatehluleli,[26] ngenca yekubeketela kwakhe. Kodvwa kwanyalo Nkulunkulu sewubonakalisa kulunga kwakhe, kuze kukhanye kutsi yena ulungile nekutsi wonkhe umuntfu lokholwa nguJesu uyamemukela kutsi ulungile.[27] Pho-ke, singatigabatisa ngani? Kute! Ngasiphi sizatfu? Ngesizatfu semisebenti yini? Cha, kodvwa ngesizatfu sekukholwa.[28] Ngako sibona kutsi umuntfu wemukelwa nguNkulunkulu kutsi ulungile ngekukholwa kuphela, hhayi ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo.[29] Empeleni Nkulunkulu ngabe unguNkulunkulu wemaJuda kuphela yini? Akasiye yini futsi Nkulunkulu webetive? Vele, unguNkulunkulu newebetive,[30] ngobe phela Nkulunkulu munye. Bekusoka bayakwemukelwa nguNkulunkulu kutsi balungile ngekukholwa; kanjalo nebekungasoki balungisiswa ngekukholwa.[31] Pho, siyawulahla yini umtsetfo ngalokukholwa? Cha, asiwulahli, esikhundleni saloko siyawusekela umtsetfo.

Roma 8:4
kuze sente loko lokufunwa ngumtsetfo tsine lesingahambi ngekwenyama, kepha sihamba ngaMoya.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved