A A A A A

Bad Character: [Complaining]


Tihlabelelo 144:14
Shangatsi tinkhomo tetfu tingawatsela emankhonyane, kubete letiphuntako naletilatelwako, shangatsi kungabate kukhala nekuhlupheka eveni letfu.

Nehemiya 8:1
Ngenyanga yesikhombisa onkhe ema-Israyeli abesatintile emadolobheni awo. Bonkhe bantfu bahlangana ndzawonye baba ngumuntfu munye eJerusalema enkhundleni lesembikweliSango Lemanti. Batjela Ezra, ingcweti yetemtsetfo, kutsi akaletse incwadzi yemtsetfo waSimakadze, labewunike sive sema-Israyeli ngaMosi.

Isaya 24:11
Etitaladini bakhalela liwayini; konkhe kujabula sekugucuke kwaba lusizi, konkhe kutsakasa sekudzingisiwe emhlabeni.

Jeremiya 14:2
“Juda uyalila, emadolobha akhe ayajanqula akhalela live, yebo, kukhala kuqubuka eJerusalema.

Taga 23:29
Ngubani lotsi: “Maye?” Ngubani lonelusizi? Ngubani lonenkhani? Ngubani lokhononako? Ngubani lonemanceba nemihuzuko ngelite? Ngubani lonemehlo labovu?

Filiphi 4:6-7
[6] Ningakhatsateki ngalutfo. Kepha kuko konkhe ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu, ngekukhuleka nekuncusa kanye nekubonga.[7] Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konkhe kwati kutawulondvolota tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKhristu Jesu.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved