A A A A A

Bad Character: [Bullying]


1 Johane 2:9
Umuntfu lotsi usekukhanyeni, kodvwa abe atondza umzalwane wakhe, usebumnyameni nanyalo.

1 Johane 3:15
Umuntfu lotondza umzalwane ungumbulali, nani-ke niyati kutsi kute umuntfu longumbulali lonekuphila lokuphakadze.

2 Thimothi 1:7
Ngobe Nkulunkulu akasiphanga umoya webugwala, kodvwa wasipha Moya wemandla, newelutsandvo, newekutekhuta.

Dutheronomi 31:6
Cinani nime, nibe nesibindzi. Ningatesabi futsi ningatfutfumeli ngato, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uhamba nani; angeke anishiye, futsi angeke aniyekele.”

Efesu 4:29
Akungabe kusaphuma nalinye livi lelibolile emlonyeni wenu, kodvwa kube ngulelilungele kwakha njengalokuswelekile, kuze libavetele umusa labevako.

Efesu 6:12
Ngobe asilwi nebantfu, kodvwa silwa netikhulu temimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalobumnyama, nemabutfo abomoya lababi labasemkhatsini.

Levithikusi 19:18
Ungatibuyiseleli nome ube nemagcubu nebantfwana bebantfu bakini, kodvwa uyawutsandza makhelwane wakho njengobe utitsandza wena. NginguSimakadze.

Matewu 5:11
“Nibusisiwe nabanetfuka, banitingele, banihluphe, bakhulume konkhe lokubi ngani, banicalele emanga ngami.

Taga 17:9
Umuntfu lotsetselelako angaphindziseli uhlumelelisa lutsandvo; kodvwa lolibala kukhuluma ngaleyo ndzaba wehlukanisa ngisho bangani labetsembene.

Taga 22:10
Cosha sedzeleli kutawuphela kuphikisana, nekulwa kanye nenhlamba.

Taga 24:16
ngobe nome lolungile angawa emahlandla lasikhombisa, noko uyawuvuka; kodvwa lababi bayawubhubha.

Tihlabelelo 138:7
Nome sengitungeletwe tinhlupheko, wena, Simakadze, uyayiphephisa imphilo yami, ungivikele elulakeni lwetitsa tami, unginyomule ngesandla sakho sekudla.

Roma 2:1
Ngako-ke ngeke utilandvulele, wena muntfu-ndzini, nome ngabe ungubani wena lowehlulelako; ngobe ngekwehlulela lomunye utilahla wena, ngobe nawe lowehlulelako uyakwenta kona loko.

Roma 12:18-19
[18] Nakunekwenteka, yentani konkhe lokusemandleni enu kutsi nihlalisane ngekuthula nebantfu bonkhe.[19] Bazalwane bami, ningatiphindziseleli, kodvwa yekelelani konkhe elulakeni lwaNkulunkulu; ngobe kubhaliwe kutsi: “Kuphindzisela ngekwami, mine ngiyawubuyisela, kusho iNkhosi.”

Roma 12:20-21
[20] Cha, “nangabe sitsa sakho silambile, siphe kudla, nangabe somile, sinatsise; ngobe ngekwenta njalo utawube umtsela ngemahloni ekutisola.”[21] Ningehlulwa ngulokubi, kodvwa yehlulani lokubi ngalokuhle.

Lukha 6:27-28
[27] “Kodvwa anginitjele naku, nine leningilalele: Tsandzani titsa tenu, niphatse kahle labo labanitondzako![28] Babusiseni labanicalekisako, bathandazeleni labo labaniphatsa kabi!

Matewu 5:44-45
[44] Kodvwa mine ngitsi kini: Tsandzani titsa tenu, nibakhulekele labanitingelela kunihlupha,[45] kuze nitewuba ngemadvodzana eYihlo losezulwini. Ngobe yena uphumisa lilanga lakhe kulababi nalabahle, anise imvula yakhe kulabalungile nalabangakalungi.

Isaya 41:11-13
[11] “Bonkhe labakubhavumulelako, impela, bayakudliwa ngemahloni, bahlazeke; labo labemelene nawe bayawuba lite, babhubhe baphele.[12] Nome sewutiphenyisisa titsa takho, ungeke utitfole. Labo labaphekehla imphi nawe bayawuba lite lelite.[13] Ngobe mine nginguSimakadze, Nkulunkulu wakho, lobamba sandla sakho sangesekudla, atsi kuwe: ‘Ungesabi, ngitakusita.’

Matewu 5:38-41
[38] “Nivile futsi kutsi kwatsiwa: ‘Liso ngeliso, litinyo ngelitinyo.’[39] Kodvwa mine ngitsi kini: Ningamelani nalokubi; umuntfu nakakumukula esihlatsini sangesekudla, mnike nalesi lesinye.[40] Nangabe umuntfu akwemuka lihembe, mnike nelijazi futsi.[41] Nangabe umuntfu akucindzetela kutsi uhambe naye likhilometha libe linye umetfwalele umtfwalo wakhe, hamba naye abe mabili.

Tihlabelelo 34:12-18
[12] Ngubani lotsandza kuphila adzimate adle tinyoni tebantfwabakhe?[13] Lowo-ke akagcine lulwimi lwakhe ebubini, netindzebe takhe tingakhulumi emanga.[14] Khwesha kulokubi wente lokuhle; funisisa kuthula, ukubambisise.[15] Emehlo aSimakadze akesuki kulabalungile, tindlebe takhe atisuki ekukhaleni kwabo.[16] Buso baSimakadze buphambene nalabenta lokubi, kuze abashabalalise, bangabe basakhunjulwa emhlabeni.[17] Labalungile nabakhala bacela lusito, Simakadze uyabeva, abakhulule kuto tonkhe tinhlupheko tabo.[18] Simakadze uhlala asedvute nabo labanetinhlitiyo letephukile uyabasindzisa labanemoya lowephukile.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved