A A A A A

Bad Character: [Betrayal]


Matewu 27:3-4
[3] Judasi, labengumtsengisi wakhe, nakabona kutsi Jesu bamlahle ngelicala lekufa, watisola, wabuyisela letinhlavu letingema-30 kubaphristi labakhulu kanye netibondza,[4] atsi: “Ngonile ngekutsengisa ngengati lengenacala!” Bona batsi kuye: “Pho, singenaphi lapho tsine? Tibonele wena!”

Matewu 6:14-15
[14] “Ngobe nangabe niyabatsetselela bantfu tono tabo, neYihlo losezulwini uyakunitsetselela.[15] Kodvwa naningabatsetseleli bantfu tono tabo, neYihlo angeke anitsetselele tono tenu.”

Makho 11:25
Ngaso sonkhe sikhatsi nanithandazako, nibobacolela leniphambene nabo, kuze kutsi neYihlo losezulwini anitsetselele tono tenu. [

Matewu 7:12
“Ngako-ke konkhe lenifisa kutsi bantfu bakwente kini, kwenteni nani kubo; ngobe ngulowo umgogodla wemtsetfo newemfundziso yebaphrofethi.”

Hebheru 4:15
LomPhristi wetfu Lomkhulu akasiye lowehluleka kuvelana natsi ebutsakatsakeni betfu, kodvwa walingwa ngayo yonkhe indlela njengatsi, noko akazange one.

Genesisi 12:3
Ngitababusisa labakubusisako, ngibacalekise labakucalekisako. Tive tonkhe temhlaba tiyawubusiswa ngawe.”

Roma 3:23
Bonkhe bantfu bonile, bakhashane kakhulu nenkhatimulo yaNkulunkulu.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved