A A A A A

Angels and Demons: [Guardian Angels]


1 Korinthe 4:9
Ngiyabona kutsi Nkulunkulu usimisile tsine baphostoli kutsi sibe bekugcina, sifanane nalabagwetjwe intsambo. Ngobe sentiwe saba ngumbukiso kuyo yonkhe indalo, etingilosini, nakubantfu.

1 Johane 4:1
Batsandzekako, ningabohambe nikholwa ngibo bonkhe bomoya, nibobahlola bomoya kutsi baNkulunkulu yini, ngobe banyenti baphrofethi bemanga labaphumele eveni.

Imisebenti Phostoli 8:26
Ingilosi yeNkhosi yakhuluma kuFiliphu yatsi: “Tilungiselele kuya endleleni leseNingizimu lesuka eJerusalema yehlele eGaza.” (Lendlela ilihlane).

Imisebenti Phostoli 12:15
Batsi kuye: “Uyahlanya!” Kepha wacinisa watsi kuliciniso. Base baphendvula batsi: “Yingilosi yakhe.”

Kholose 2:18
Akubete umuntfu lonilahla ngelicala, atsandza kutenta lotfobile, akhonte tingilosi, alibele ngimibono yakhe, atikhukhumeta ngelite engcondvweni yakhe.

Danyela 9:21
ngatsi ngisesemthandazweni, kwefika Gabriyeli, leyo ndvodza lengangiyibone embonweni wakucala, wefika kimi njengembane, ngesikhatsi semnikelo wakusihlwa.

Hoseya 10:13
Kodvwa senihlanyele bubi, navuna bubi, nadla sitselo senkhohlakalo. “Ngobe nisuke netsembela kuwenu emandla nasemabutfweni enu lamanyenti,

Hoseya 12:1
Efrayimu utondla ngemoya, ucoshana nemoya wasemphumalanga lonkhe lilanga, wandzise emanga nebudlova. Wakha sivumelwane ne-Asiriya, atfumele emafutsa emncumo eGibhithe.

Hebheru 1:14
Tiyini tona tingilosi? Tingimimoya yekusebentela Nkulunkulu, letfunyelwe kutawusita labo labayawudla lifa lensindziso.

Hebheru 13:2
Ningakhohlwa kungenisa tihambi emakhaya enu, ngobe labanye ngekwenta njalo bangenisa tingilosi bangaketeleli.

Juda 1:6-9
[6] Nikhumbule phela kutsi netingilosi letingabugcinanga bukhosi bato ngekushiya likhaya lato, watigcina ebumnyameni tiboshwe ngetinketane letingasoze tikhunyulwe. Letingilosi timele lilanga lelikhulu lekwehlulelwa.[7] Khumbulani futsi iGomora neSodoma nemadolobha labekakhelene nawo. Bantfu balawo madolobha nabo balingisa letingilosi. Emadvodza abelalana odvwana ngendlela lengazange seyibonwe nalephambene nemvelo ehlelwa sijeziso lesimatima, umlilo longacimeki; aba secwayiso.[8] Benta njalo-ke nalabantfu; banemibono emaphusheni abo lebenta bahlazise imitimba yabo. Abafuni nekuyalwa yiNkhosi. Bayawedzelela emandla aNkulunkulu, betfuka netidalwa tangetulu tenkhatimulo.[9] Ngisho naMikhayeli, ingilosi lenkhulu, mhlazane abangisana naSathane ngesidvumbu saMosi, akazange asayikhiphe inhlamba, kuze amehlule. Lakusho nje kwaba kutsi: “INkhosi ayikukhalimele.”

Lukha 16:22
“Lendvodza leluphuya yafa yemukelwa tingilosi, tayiyisa edzilini lasezulwini, lapho tefike tayibeka edvute na-Abrahama; nesicebi safa sangcwatjwa.

Matewu 18:10
“Caphelani ningedzeleli ngisho namunye kulaba labancane; ngobe ngitsi kini: Tingilosi tabo ezulwini tibubona njalo buso baBabe losezulwini. [

Tihlabelelo 34:7
Ingilosi yaSimakadze yakha umtsangala lotungeleta labo labamesabako, ibakhulule, iphindze ibavikele.

Tihlabelelo 91:11
Ngobe Nkulunkulu uyawuyala tingilosi takhe ngawe tikulondvolote ekuhambeni kwakho konkhe.

Tihlabelelo 103:20
Dvumisani Simakadze, nine tingilosi takhe, nani machawe lanemandla, nine labenta livi lakhe, nilalele kukhuluma kwelivi lakhe.

Sembulo 5:11
Ngatsi ngiyabuka, ngeva livi letingilosi letitungelete sihlalo sebukhosi netidalwa nemalunga. Letingilosi letatitinyenti titigidzi ngetigidzi netinkhulungwane ngetinkhulungwane,

Sembulo 19:10
Ngase ngiwela ngasetinyaweni tayo ngayikhotsama, kodvwa yatsi kimi: “Ungakwenti loko! Nami ngisisebenti kanye nawe nebazalwane bakho labanebufakazi baJesu. Khotsama Nkulunkulu.” Ngobe bufakazi baJesu bunguMoya wesiphrofetho.

Zakhariya 5:9
Ngase ngiphakamisa emehlo ami ngabuka, ngabona embikwami kunebafati lababili bandiza emoyeni ngetimphiko tabo. Letimphiko tabo tatifanana netadvoye, base baphakamisa lelibhasikidi, laze labasemkhatsini welizulu nemhlaba.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved