A A A A A

Angels and Demons: [Demons]


1 Johane 4:4
Bantfwabami, nine nibaNkulunkulu, senibehlulile baphrofethi bemanga, ngobe lowo lokini mkhulu kunalowo losemhlabeni.

1 Thimothi 4:1
Moya ukhuluma ngalokusebaleni kutsi ngetikhatsi tekugcina labanye bayawuhlubuka ekukholweni, balandzele imimoya ledukisako netimfundziso temadimoni.

2 Korinthe 2:11
Siyawati emachinga aSathane; ngako-ke akukafaneli simvumele asehlule.

2 Korinthe 4:4
Ngobe kubo labangakholwa nkulunkulu walomhlaba uphumphutsekise tingcondvo tabo, kuze kungasi kubo kukhanya kweliVangeli lenkhatimulo yaKhristu, lofute Nkulunkulu.

Jakobe 2:19
Uyakholwa kutsi Nkulunkulu munye? Wenta kahle; nemadimoni ayakukholwa loko, atfutfumele.

Jobe 4:15
Umoya wantjuza wendlula embikwami, kwasikitela tinwele emtimbeni wami.

Matewu 8:31
Emadimoni ancenga Jesu atsi: “Nawusikhipha la, sitfumele singene kunankhu umhlambi wetingulube!”

Matewu 12:45
ubese uyahamba ulandze leminye imimoya lesikhombisa lemibi kakhulu kunawo, ite ingene ihlale khona. Ngako siphetfo salowo muntfu siyawuba sibi kakhulu kunesimo sakhe sekucala. Kuyawuba njalo nakulesitukulwane lesibi.”

Lukha 8:30
Jesu wayibuta watsi: “Ungubani libito lakho?” Lendvodza yamphendvula yatsi: “Sibanyenti,” ngobe yayingenwe ngemadimoni lamanyenti.

Sembulo 20:10
Sathane labedukise leto tive wabanjwa, wajikwa echibini lemlilo lonesibabule, lapho bekukhona khona silo kanye nemphrofethi wemanga. Bayawuhlushwa batfoseke imini nebusuku phakadze naphakadze.

1 Korinthe 10:20-21
[20] Cha, kodvwa ngitsi: Loko lokuhlatjwe ngemahedeni akuhlabela emadimoni, akakuhlabeli Nkulunkulu. Angitsandzi kutsi nihlanganyele nemadimoni.[21] Ningeke ninatse endzebeni yeNkhosi niphindze niyewunatsa endzebeni yemadimoni. Ningeke nihlanganyele esidlweni seNkhosi niphindze nihlanganyele esidlweni semadimoni.

Tihlabelelo 106:37-38
[37] Banikela ngemadvodzana abo nemadvodzakati abo, kutsi abe yimihlatjelo yemadimoni.[38] Bacitsa ingati lete licala, ingati yemadvodzana abo nemadvodzakati abo, labawahlabela tithico taseKhenani; ngaloko bangcolisa lonkhe live ngengati.

Jobe 1:20-21
[20] Watsi kube akuve loko Jobe, wasukuma waklebhula timphahla takhe, wahhula inhloko yakhe. Wesuka lapho watilahla phansi emhlabatsini wakhotsama,[21] watsi: “Ngaphuma esiswini samake ngingcunu, kanjalo futsi ngiyawubuyela ngingcunu. Simakadze uphile, Simakadze utsatsile. Alidvunyiswe libito laSimakadze.”

Efesu 6:10-12
[10] Kwekugcina, cinani eNkhosini nasemandleni ayo lamakhulu.[11] Hlomani tonkhe tikhali taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekumelana nebucili baSathane.[12] Ngobe asilwi nebantfu, kodvwa silwa netikhulu temimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalobumnyama, nemabutfo abomoya lababi labasemkhatsini.

Isaya 14:12-15
[12] “Maye, lokuwa kwakho ezulwini! Awu, nkhwekhweti yekusa! Ndvodzana yentsatsakusa! Ugeciwe walahlwa phansi, wena lowake walalisa tive lunja![13] Ukhulume enhlitiyweni yakho watsi: ‘Ngiyakwenyukela etulu ezulwini. Ngiyawuphakamisa sihlalo sami sebukhosi, sibe ngetulu kwetinkhanyeti taNkulunkulu. Ngiyawuhlala esihlalweni sebukhosi etikwentsaba yenhlanganiso yabonkulunkulu, esicongweni sentsaba lengcwele.[14] Ngiyakwenyukela ngetulu kweticongo temafu. Ngiyawutenta ngifanane naNkulunkulu Losetikwako Konkhe.’[15] Kodvwa sewehliselwe phansi endzaweni yalabafile, emajukujukwini emgodzi.

Imisebenti Phostoli 19:13-16
[13] Lamanye emaJuda bekajikeleta akhipha emadimoni, nawo etama kusebentisa libito laJesu ekuwakhipheni, atsi kubomoya lababi: “Egameni laJesu loshunyayelwa nguPawula siyakukhipha.”[14] Bekungemadvodzana lasikhombisa labetalwa ngumPhristi Lomkhulu wemaJuda, lekwakutsiwa nguSkheva lawo labenta loko.[15] Kepha umoya lomubi watsi kubo: “Jesu, ngiyamati; naPawula, ngiyamati; kepha nine nibobani?”[16] Lomuntfu labekhwelwe ngumoya lomubi wabesukela wabadladlabula ngelulaka nangemandla wabehlula. Babaleka bonkhe baphuma kuleyondlu bangcunu balimele kakhulu.

2 Phetro 2:4-10
[4] Nkulunkulu akazange atiyekele tingilosi letona, kodvwa watilahla kalasha emigodzini yebumnyama bebumnyama, kutsi titewugcinelwa kwehlulelwa.[5] Nkulunkulu akazange awuyekele umhlaba wakadzeni, kodvwa wamlondvolota Nowa, umshumayeli wekulunga, kanye nalabanye lababesikhombisa, ngesikhatsi aletsa zamcolo emhlabeni walababengamesabi Nkulunkulu.[6] Emadolobha aseSodoma naseGomora Nkulunkulu wawalahla ngelicala, wase uwabhubhisa ngemlilo, aphela nya, aba ngumlotsa; wawenta aba sibonelo kulabo labangayiwumesaba Nkulunkulu.[7] Nkulunkulu wamsindzisa Loti labelungile; Loti abesavele asakhatsateke kakhulu, ngenca yekuhamba ngemanyala kwabo labangenamtsetfo.[8] Lendvodza lelungile lebeyihlala emkhatsini wabo, onkhe emalanga beyidzatjukiswa kuva nekubona tento tabo letimbi tekungamesabi Nkulunkulu, umphefumulo wayo lolungile weva buhlungu.[9] INkhosi iyakwati kubakhulula ekulingweni labo labesaba Nkulunkulu; kodvwa labangakalungi ibagcinela kujeziswa ngelilanga lekwehlulelwa,[10] ikakhulu labo labahamba etinkhanukweni temvelo tekutingcolisa, bedzelela baphatsi. Bangemaphikankhani, bayatigcabha, abesabi nekuhlambalata benkhatimulo;

Sembulo 9:1-7
[1] Ingilosi yesihlanu yalishaya licilongo layo, ngabona inkhanyeti iwa ezulwini iwela emhlabeni, yanikwa sikhiya semgodzi longenamkhawulo.[2] Lenkhanyeti yawuvula lomgodzi longenamkhawulo, kwase kuphuma intfutfu leyayifanana nentfutfu yemlilo lomkhulu; lilanga nemoya kwaba mnyama ngenca yalentfutfu leyayiphuma kulomgodzi.[3] Kulentfutfu kwaphuma sikhonyane sehlela emhlabeni, sanikwa emandla lafanana nemandla abofecela bemhlaba.[4] Satjelwa kutsi singaboni tjani bemhlaba, nome yini leluhlata lekhulako, nome sihlahla, intfo nje sicondzane ngco nebantfu labangenalo luphawu lwaNkulunkulu emabuntini abo.[5] Savunyelwa kutsi sibatfose ngetinhlupho tinyanga letisihlanu, kodvwa singababulali. Lokuhlushwa kwabo kuyawuba njengebuhlungu bafecela, nakasutela umuntfu.[6] Kulawo malanga bantfu bayawukufuna kufa, kodvwa bangete bakutfola; bayawufisa kutsi bafe, kodvwa kufa kuyakubabalekela.[7] Lesikhonyane sasibonakala sifanana nemahhashi lalungiselwe imphi; etinhloko taso kunalokwakufana nemichele yegolide, buso baso bufanana nebemuntfu.

Makho 1:21-27
[21] Bahamba-ke baze bangena eKhaphanawume. Kwatsi kube kufike liSabatha, Jesu wangena esinagogeni wafundzisa bantfu.[22] Kwabamangalisa kufundzisa kwakhe, ngobe wabafundzisa njengalonemandla, hhayi njengetati tabo temtsetfo.[23] Masinyane kwevakala umuntfu labenelidimoni esinagogeni labo, akhala amemeta,[24] atsi: “Ufunani kitsi, Jesu waseNazaretha? Sewutesibhubhisa yini? Ngiyakwati kutsi ungubani. UnguLongcwele waNkulunkulu.”[25] Jesu walekhuta watsi: “Thula! Phuma kuye!”[26] Lelidimoni lamklinklitisa lomuntfu, lakhala limemeta laphuma kuye.[27] Bonkhe bantfu bamangala betfuka, kangangoba badzimate babutana bodvwana batsi: “Seyini-ke le? Yimfundziso lensha lenemandla. Kantsi nemadimoni uyawekhuta amlalele!”

Matewu 7:14-20
[14] Kepha lisango lincane nendlela yincane leyisa ekuphileni, nebantfu labayitfolako bambalwa.”[15] “Caphelani baphrofethi bemanga, labeta kini banjengetimvu ngaphandle, kodvwa ngekhatsi banjengetimphisi letibukhali.[16] Niyawubati ngemisebenti yabo, njengetihlahla tatiwa ngetitselo tato. Emagelebisi angakhiwa yini etihlahleni temanyeva, nome emakhiwa elugaganeni?[17] Sihlahla lesimnandzi sitsela titselo letimnandzi, kantsi sihlahla lesibi sitsela titselo letimbi.[18] Sihlahla lesimnandzi singeke sitsele titselo letimbi, kanjalo futsi nesihlahla lesibi singeke sitsele titselo letimnandzi.[19] Sonkhe sihlahla lesingatseli titselo letimnandzi, siyajutjwa, silahlwe emlilweni.[20] Ngako-ke baphrofethimbumbulu niyawubati ngetitselo tabo.”

Lukha 4:31-41
[31] Jesu wehlela eKhaphanawume, lidolobha laseGalile, lapho afundzisa khona ngemaSabatha.[32] Bamangala bonkhe bantfu ngendlela labekafundzisa ngayo, ngobe emavi akhe bekanemandla.[33] Bekunendvodza lapho esinagogeni lebeyinelidimoni; yamemeta kakhulu yatsi:[34] “Awu! Jesu waseNazaretha ufunani kitsi? Sewutele kutesibhubhisa yini? Ngiyakwati kutsi ungubani; unguLongcwele waNkulunkulu.”[35] Jesu wawekhuta lomoya watsi: “Thula! Phuma futsi kulomuntfu!” Lidimoni lamjika phansi embikwabo bonkhe, noko laphuma kuye lingakamlimati.[36] Bantfu betfuka bonkhe, bakhuluma bodvwana batsi: “Livi lini leli? Ngeligunya nangemandla lamakhulu lomuntfu ukhalimela imimoya lemibi iphume.”[37] Lendzaba ngaJesu yandza naso sonkhe leso sigodzi.[38] Jesu wesuka esinagogeni waya ekhaya kaSimoni. Uninatala waSimoni abephatseke kakhulu ngumkhuhlane; base babikela Jesu ngalowo mkhuhlane wakhe.[39] Jesu waya kuye, wafike wema eceleni kwembhedze wakhe wawekhuta lomkhuhlane; umkhuhlane waphela masinyane kuye, wasukuma khona lapho wayawubalungisela labakudzingako.[40] Kwatsi ekushoneni kwelilanga bonkhe labebagulelwa tihlobo tabo tiphetfwe tifo letehlukene batiletsa kuJesu; tonkhe watibeka tandla, watiphilisa.[41] Kwaphuma nemadimoni ebantfwini labanyenti. Amemeta atsi: “Wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu!” Jesu abewekhuta angawavumeli kutsi akhulume, ngobe abemati lamadimoni kutsi unguKhristu.

Efesu 6:1-18
[1] Bantfwana, hloniphani batali benu eNkhosini, ngobe loko kulungile.[2] “Hlonipha uyihlo nenyoko;” lowo ngumyalo lobalulekile nalonesetsembiso lesitsi:[3] “Kuze kube kuhle kuwe, ube nemphilo lendze emhlabeni.”[4] Boyise ningabaphatsi kabi bantfwabenu, badzimate babe nenzondo, kodvwa bakhuliseni ngekubayala nangekubacondzisa ngemphilo yebuKhristu.[5] Tisebenti, labangemakhosi enu ngekwelive, bahlonipheni ngekwesaba nangekutfutfumela; loko nikwente ngebucotfo benhlitiyo yenu, kungatsi nentela Khristu.[6] Loko ningakwenti ngekutsenga emehlo njengalabajabulisa bantfu, kodvwa njengetisebenti taKhristu, nente intsandvo yaNkulunkulu ngenhlitiyo.[7] Ngako-ke yentani umsebenti wenu ngekujabula, kube sengatsi nisebentela iNkhosi, hhayi bantfu nje.[8] Nati kutsi, konkhe lokuhle lakwentako umuntfu uyakwemukela lokunjalo eNkhosini, nome usigcili nome ukhululekile.[9] Baphatsi, nani yentani njalo kuto tisebenti tenu, niyekele kutisongela, nati kutsi iNkhosi yenu neyato isezulwini, nekutsi yona ayikhetsi muntfu.[10] Kwekugcina, cinani eNkhosini nasemandleni ayo lamakhulu.[11] Hlomani tonkhe tikhali taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekumelana nebucili baSathane.[12] Ngobe asilwi nebantfu, kodvwa silwa netikhulu temimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalobumnyama, nemabutfo abomoya lababi labasemkhatsini.[13] Ngako-ke hlomani tikhali tonkhe taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi, nitsi nome senicedzile kulwa, nigcine nincobile.[14] Ngako-ke manini tinkhalo tenu tiboshwe ngeliciniso, nifake sivikelo sesifuba lesikulunga,[15] tinyawo tenu tigcokiswe kulungela kushumayela liVangeli lekuthula.[16] Kunako konkhe, nitsatse lihawu lelikukholwa, lenitawuba nemandla ekucima ngalo tonkhe tikhali letivutsako taLomubi.[17] Nitsatse impantitje leyinsindziso, nenkemba yaMoya lelivi laNkulunkulu.[18] Khulekani ngaso sonkhe sikhatsi nikuMoya ngekukhuleka konkhe nekuncenga. Nilindzele ngesineke sonkhe, nangekuncusela labangcwele bonkhe.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved