A A A A A

Angels and Demons: [Beelzebub]


Matewu 12:24
Kepha baFarisi nabakuva loku, batsi: “Lo, ukhipha emadimoni ngaBhelzebule, umbusi wemadimoni, kuphela.”

Makho 3:22
Kepha tati temtsetfo letatichamuka eJerusalema tatsi: “UnaBhelzebule,” labanye batsi: “Yinkhosi yemadimoni lena lakhipha ngayo emadimoni.”

Matewu 10:25
Ngako-ke umfundzi kufanele eneliswe kutsi ufanana nemfundzisi wakhe, nenceku kufanele yeneliswe kutsi ifanana nenkhosi yayo. Nangabe inhloko yemuti kwatsiwa nguBhelzebule, emalunga alowo muti ayawubitwa ngemagama lamabi kakhulu!”

Matewu 12:27
Nanitsi mine ngikhipha emadimoni ngaBhelzebule, pho, emadvodzana enu awakhipha ngabani? Ngako-ke ngiwo layakuba bagwebi benu.

Lukha 11:15-19
[15] kodvwa labanye batsi: “NguBhelzebule, inkhosi yemadimoni, lomnika emandla ekukhipha lamadimoni.”[16] Labanye batimisela kumgiba, ngako-ke, base bamcela kutsi ente sibonakaliso lesivela ezulwini.[17] Kodvwa Jesu ayibona imicabango yabo, wase utsi kubo: “Lonkhe live lelehlukana emacembu bese alwa odvwana, alimi, lisheshe liwe; umndeni lowehlukene ekhatsi awumi, uyacitseka.[18] Ngako-ke nangabe umbuso waSathane wehlukene emacembu lalwa odvwana, ungema njani? Nitsi ngikhipha emadimoni, ngobe nginikwe nguBhelzebule emandla ekwenta loko.[19] Nangabe emadimoni ngiwakhipha kanjalo, pho, lenihambisana nabo bawakhipha kanjani? “Ngako-ke labo lenihambisana nabo ngibo labanilahlako.

2 Emakhosi 1:1-3
[1] Emvakwekufa kwa-Ahabi Mowabi wavukela Israyeli.[2] Inkhosi Ahaziya abewele phansi esuka egumeni lelalisetulu esitezi sakhe, lesasiseSamariya, walimala. Ngako-ke watfumela titfunywa watsi: “Hambani niyekuva kuBhalzebubi, nkulunkulu wase-Ekroni, kutsi ingabe kutawuphola yini lapho ngilimele khona.”[3] Kodvwa ingilosi yaSimakadze yakhuluma ku-Elija, waseThishbe, yatsi: “Hamba uhlangabete letitfunywa tenkhosi yaseSamariya, ufike utibute utsi: ‘Kungobe kute yini Nkulunkulu ka-Israyeli, kutsi ningaze niyewubuta kuBhalzebubi, nkulunkulu wase-Ekroni?’

Lukha 11:18
Ngako-ke nangabe umbuso waSathane wehlukene emacembu lalwa odvwana, ungema njani? Nitsi ngikhipha emadimoni, ngobe nginikwe nguBhelzebule emandla ekwenta loko.

Makho 3:20-30
[20] Jesu wase uyesuka ubuyela ekhaya. Ticumbi taphindze tabutsana ngalokwengcile, kangangekutsi Jesu kanye nebafundzi bakhe badzimate baswela ngisho sikhatsi sekudla.[21] Bakubo batsi kube bakuve loko, baphutfuma bamlandza, ngobe kwase kutsiwa: “Usangene ingcondvo!”[22] Kepha tati temtsetfo letatichamuka eJerusalema tatsi: “UnaBhelzebule,” labanye batsi: “Yinkhosi yemadimoni lena lakhipha ngayo emadimoni.”[23] Jesu wababita, wakhuluma nabo ngemifanekiso atsi: “Kodvwa Sathane angamcosha njani Sathane?[24] Nangabe umbuso wehlukene ekhatsi, lowo mbuso ngeke ume.[25] Nangabe likhaya lehlukene ekhatsi, alichubi.[26] Nangabe umbuso waSathane wehlukene ekhatsi, sewuvukelana kwawona, ungeke ume, kodvwa uyakuwa uphele.[27] “Kute umuntfu longagcekeza indlu yesichwaga aphange timphahla taso, ngaphandle kwekutsi acale ngekubamba sona asibophe; emvakwaloko-ke angangena aphange timphahla endlini yaso.[28] “Ngiyacinisa ngitsi kini: Tonkhe tono tebantfu tiyawutsetselelwa, nome ngabe sebahlambalate kangakanani;[29] kodvwa umuntfu lohlambalata Moya Longcwele, ngeke atsetselelwe nanini, kepha unelicala laphakadze.”[30] Jesu wakusho loko, ngobe labanye bebatsi unelidimoni.

2 Emakhosi 1:16
Wafike watjela inkhosi, watsi: “Naku lokukhulunywa nguSimakadze, utsi: ‘Kungobe kute yini Nkulunkulu ka-Israyeli kutsi ungaze utfumele uyewubuta kuBhalzebubi, nkulunkulu wase-Ekroni? Njengobe wente loku, ungeke usuke kulombhedze lolele kuwo. Nakanjani utakufa!’ ”

Genesisi 1:1
Ekucaleni Nkulunkulu wadala lizulu nemhlaba.

Matewu 9:34
Kepha baFarisi batsi: “Ukhipha emadimoni ngembusi wemadimoni.”

Sembulo 21:20
lesihlanu kuyisadoniksi, lesitfupha kuyisadiyusi, lesikhombisa kuyikhrisolithe, lesiphohlongo kuyibherili, lemfica kuyithophazi, lelishumi kuyikhrisophrasi, leli-11 kuyihiyakinte, leli-12 kuyi-amethiste.

Jobe 2:11
Kwatsi kube bakuve konkhe loko lobekumehlele Jobe, bangani bakhe labatsatfu bo-Elifazi, umThemani, naBildadi, umShuhi, kanye naSofari, umNama, besuka emakhaya abo bahlangana bacondza kuJobe, bayakumlilela nekumdvudvuta.

2 Emakhosi 1:6
Tayiphendvula tatsi: “Kukhona indvodza lesihlangabetile lefike yatsi: ‘Ncandzekani, nibuyele enkhosini lenitfumile, nifike niyibute nitsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Kungobe kute yini Nkulunkulu ka-Israyeli, kutsi ungaze utfumele uyewubuta kuBhalzebubi, nkulunkulu wase-Ekroni? Ngako-ke ungeke usuke kulombhedze lolele kuwo. Nakanjani utakufa!” ’ ”

Johane 1:1
Ekucaleni kungakadalwa lutfo, abevele akhona Livi. Livi abekuNkulunkulu, Livi abenguNkulunkulu.

Lukha 11:19
Nangabe emadimoni ngiwakhipha kanjalo, pho, lenihambisana nabo bawakhipha kanjani? “Ngako-ke labo lenihambisana nabo ngibo labanilahlako.

Eksodusi 6:23
Aroni watsatsa Elisheba, indvodzakati ya-Aminadabi, dzadzewaboNasoni. Wamtalela Nadabi, na-Abihu, na-Eleyazare, na-Ithamari.

Lukha 3:1
Kwakungumnyaka weli-15 wekubusa kwaThibheriyusi, uMbusi; Phontiyuse Philatu bekanguLusibalukhulu waseJudiya, Herodi ayinkhosi yaseGalile, umnakabo Filiphu bekayinkhosi yesigodzi sase-Ithureya naseTrakhonithisi; Lisaniyasi abeyinkhosi yase-Abilene.

Genesisi 10:10
Umbuso wakhe wacala ngeBhabheli, nase-Ereki, nase-Akhadi, konkhe kwakuseveni laseShinari.

Genesisi 14:1
Emakhosi lamane: Amrafeli, inkhosi yaseShinari, na-Ariyoki, inkhosi yase-Elasare, naKhedolawomere, inkhosi yase-Elamu, naThidali, inkhosi yetive,

Dutheronomi 14:5
nenyamatane, nenswephe, nelincala, nemphala, nelingcina, neliwula, neligoga.

Ruthe 1:2
Libito lalendvodza kwakungu-Elimeleki, umkayo kunguNawomi, emadvodzana ayo kunguMahaloni naKhiliyoni. Babebesive sema-Efratha eBhetlehema yakaJuda. Bafike bacaba bahlala kulo lelive lakaMowabi.

Nehemiya 1:1
Lamavi angumlandvo waNehemiya, umsa waHakaliya. Loko kwenteka ngenyanga lenguKhislevu, emnyakeni wema-20 wekubusa kwa-Athazeksesi, ngiseseSusa enqabeni yalelo dolobha.

Esta 1:1
Inkhosi Ahashiveroshi ngesikhatsi sayo yayibusa tifundza letili-127 kusukela eNdiya kuze kuyewuma eSudani.

1 Emakhosi 1:2
Ngako tinceku takhe takhuluma kuye, tatsi: “Ake simane sifunele inkhosi litjitji lelitakuyinakekela liyonge, lilale eceleni kwayo, kuze inkhosi itfole kufutfumala.”

Sembulo 16:16
Lemimoya yabutsela ndzawonye emakhosi endzaweni lekutsiwa yi-Amagedoni ngesiHebheru.

Isaya 34:14
Tilwane tesiganga tiyawuhlangana netimphisi, netimbuti tesiganga timemetane todvwana, netilwane tasebusuku tiyawulala lapho, tititfolele khona indzawo yekuphumula.

Matewu 22:37
Jesu watsi kuye: “ ‘Uboyitsandza iNkhosi, Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangayo yonkhe ingcondvo yakho.’

Makho 3:1-6
[1] Waphindza Jesu wangena esinagogeni, bekunemuntfu labenesandla lesishwaphene.[2] Bekukhona lababefuna kubeka Jesu licala, ngako-ke bamcaphelisisa kutsi utawumphilisa yini lomuntfu, njengobe kwakuliSabatha nje.[3] Jesu watsi kulomuntfu labenesandla lesishwaphene: “Sukuma ute la ngembili.”[4] Wabuta kubo watsi: “Kulungile yini kwenta lokuhle ngeliSabatha, nome kwenta lokubi, kusita umuntfu nome kumyekelela aze afe?” Kepha bathula.[5] Wabatsi cala cala, acansukile, wadzabuka ngobe tinhlitiyo tabo tatilukhuni, tinenkhani, wase utsi kulomuntfu: “Yelula sandla sakho!” Waselula, saphila.[6] Masinyane baFarisi baphuma esinagogeni, bayawuhlanganisa tinhloko nemaHerodi, bakha lisu lekubulala Jesu.

Makho 10:46-52
[46] Befika eJerikho. Jesu nase aphuma khona kanye nebafundzi bakhe, nesicuku lesikhulu sebantfu, Bhathimeyosi, imphumphutse, umsa waThimeyosi, abehleti ngasemgwacweni acela kuphiwa.[47] Watsi kube eve kutsi nguJesu waseNazaretha, wamemeta kakhulu atsi: “Jesu, Ndvodzana yaDavide! Ngihawukele!”[48] Labanyenti bamkhahlameta, batsi akathule; kodvwa kwaba shangatsi bambangile, washo kakhulu watsi: “Ndvodzana yaDavide, ngihawukele!”[49] Jesu wema watsi: “Mbiteni.” Bayibita lemphumphutse, batsi: “Ungesabi, sukuma, uyakubita Jesu.”[50] Yalahla phansi lijazi layo, yasukuma yabanga kuJesu.[51] Jesu wayibuta watsi: “Ufuna ngikwenteleni?” Lemphumphutse yatsi: “Mfundzisi wami, mane ngibone nje.”[52] Jesu watsi kuyo: “Hamba; kukholwa kwakho kukuphilisile.” Masinyane avuleka emehlo ayo abona, yase ilandzela Jesu eluhambeni lwakhe.

Danyela 1:7
Lendvuna yawetsa emabito lamasha: Danyela yatsi nguBhelteshasari, Hananiya yatsi nguShadraki, Mishayeli yatsi nguMeshaki, Azariya yatsi ngu-Abednego.

Tikhulu 4:6
Watfumela kutsi kubitwe Bharaki, umsa wa-Abinowami, eKhedeshi kulakaNaftali, walayeta kuye watsi: “Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ukuyala utsi: ‘Hamba uyewutsatsa emadvodza lati-10 000 akaNaftali newakaZebuloni uwahole uye eNtsabeni iThabori.

2 Emakhosi 19:37
Kwatsi ngalelinye lilanga aselibele kukhonta ethempelini lankulunkulu wakhe, Nisroki, kwesuka emadvodzana akhe, bo-Adrameleki naShareseri, bamjuba ngenkemba, besuka lapho babalekela eveni lase-Ararathi. Esahadoni, umsa wakhe, waba yinkhosi yase-Asiriya esikhundleni sakhe.

Hezekeli 23:4
Libito lalendzala bekungu-Ohola, dzadzewabo kungu-Oholibha. Babe ngebami, base batala emadvodzana nemadvodzakati. Ohola yiSamariya, kantsi Oholibha yiJerusalema.

Jeremiya 1:1
Emavi aJeremiya, umsa waHilkiya, lomunye webaphristi base-Anathothi, eveni lakaBhenjamini.

Genesisi 10:22
Emadvodzana aShemi bekubo-Elamu, na-Ashuri, na-Aphakshadi, naLudi, na-Aramu.

Ezra 4:7
Kwaphindza futsi ngesikhatsi sekubusa kwa-Athazeksesi, inkhosi yasePheresiya, boBishlamu, naMithredathi, naThabeyali kanye nebangani babo babhalela Athazeksesi incwadzi. Lencwadzi yayibhalwe ngelulwimi lwesi-Aramu, yase iyahunyushwa.

Matewu 10:3
Filiphu naBhatalomewu; Tomase naMatewu, umtselisi; Jakobe, umsa wa-Alfiyose, naThadiyosi;

Imisebenti Phostoli 2:9
Siphuma ePhathiya, eMediya nase-Elamu, eMesophothamiya, eJudiya naseKhaphadosiya, ePhontusi nase-Asiya,

Levithikusi 11:5
Imbila iyahlabula, kodvwa ayehlukanisi tinselo; nayo ingcolile kini.

Umshumayeli 1:1
Lawa ngemavi eMshumayeli, umsa waDavide, inkhosi yaseJerusalema:

Eksodusi 30:34
Simakadze wakhuluma kuMosi atsi: “Tsatsa sikalo lesilinganako kuto tonkhe letinongo letimnandzi: sitakathi, ne-onkha, negalibhanume, nemakha lacengekile.

Jobe 9:9
Nguye uMdali weliBhele, neweMtsentse, neweSilimela, newetinkhanyeti taseningizimu.

Imisebenti Phostoli 6:5
Bonkhe bantfu basijabulela lesincomo sebaphostoli; ngako bakhetsa Stefano, indvodza leyayigcwele kukholwa naMoya Longcwele, naFiliphu, naPhrokhorusi, naNikhano, naThimoni, naPhamenasi, kanye naNikholawusi wase-Antiyokhi, yena-ke abengewetive, kodvwa abephendvukele enkholweni yebuJuda.

Sembulo 1:11
litsi: “Bhala encwadzini loko lokubonako, bese uyitfumela emabandleni lasikhombisa: lase-Efesu, nelaseSmuna, nelasePhegamu, nelaseThiyathira, nelaseSadesi, nelaseFiladelfiya, nelaseLawodisiya.”

1 Emakhosi 8:13
ngempela sengikwakhele lithempeli lelihle kakhulu, indzawo yakho lapho kutabohlala wena khona phakadze naphakadze.”

Makho 3:23
Jesu wababita, wakhuluma nabo ngemifanekiso atsi: “Kodvwa Sathane angamcosha njani Sathane?

Joshuwa 24:15
Kodvwa nangabe kukhonta Simakadze kubonakala kungatsandzeki kini, ngako khetsani lamuhla kutsi nitawukhonta bani, nome bonkulunkulu lababekhontwa bokhokho benu ngesheya kweMfula, nome bonkulunkulu bema-Amori, akulelive lese nakhe kulo. Kodvwa mine nendlu yami sitawukhonta Simakadze.”

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved