A A A A A

Angels and Demons: [Angels]


Genesisi 2:1
Ngako-ke kwase kupheleliswe lizulu nemhlaba, nendalo yako konkhe.

Kholose 1:16
Ngobe konkhe kwadalelwa kuyo, lokusezulwini nalokusemhlabeni, lokubonakalako nalokungabonakali, nome-ke kutihlalo tebukhosi, nome kubukhosi, nome babusi, nome tiphatsimandla. Konkhe kwadalwa ngayo, futsi kwadalelwa yona.

Jobe 38:1-7
[1] Simakadze waphendvula Jobe asesivunguvungwini, watsi:[2] “Ngubani lona lokhinyabeta teluleko tami ngemavi late lwati?[3] Bhukula-ke njengendvodza; ngitakubuta, wena ungiphendvule.[4] “Bewukuphi wena, nangibeka sisekelo semhlaba? Ngitjele, nawukucondza loko.[5] Ngubani labekala bukhulu bawo? Nakanjani ufanele kukwati loko! Ngubani labedvonsa intsambo yekukala nawukalwako?[6] Tinsika tawo temiswaphi? Labekwa ngubani litje lekusimisa likona,[7] ngesikhatsi tinkhanyeti tentsatsakusa tihlabela kanyekanye, netingilosi tonkhe tihlatjeleliswa kujabula?

Lukha 20:35-36
[35] kodvwa bantfu labayawuvuswa ekufeni baphile kulesikhatsi lesitako abatsatsani.[36] Banjengetingilosi, abafi. Bangemadvodzana aNkulunkulu, ngobe sebavusiwe ekufeni.

Sembulo 4:8
Tonkhe letidalwa letine tatinemaphiko lasitfupha sisinye, tinemehlo yonkhe indzawo, ngephandle nangekhatsi. Tatihlabelela imini nebusuku tingakhawuli titsi: “Ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkhosi, Nkulunkulu, Somandla, labekhona, nalokhona, nalotako!”

Matewu 22:30
Ngobe ekuvukeni kulabafile abateki, abatekwa, banjengetingilosi tasezulwini.

2 Samuweli 14:17
“Manje-ke incekukati yakho itsi: ‘Shangatsi emavi enkhosi yami, inkhosi, angangiletsela kuphumula, ngobe phela inkhosi yami ifanana nengilosi yaNkulunkulu ekwehlukaniseni lokuhle kulokubi. Shangatsi Simakadze Nkulunkulu wakho angaba nawe.’ ”

Lukha 15:10
Jesu wachubeka watsi: “Ngalokufananako-ke, ngitsi kini: Tingilosi taNkulunkulu tiyawutfokota ngesoni sinye lesiphendvukako.”

Sembulo 14:6
Ngase ngibona lenye ingilosi indiza emkhatsini esibhakabhakeni, iphetse liVangeli lelingunaphakadze lekushunyayelwa kulabo labahlala emhlabeni, etiveni tonkhe, nasemindenini yonkhe, nasetilimini tonkhe, nakubantfu bonkhe.

Jobe 4:15-18
[15] Umoya wantjuza wendlula embikwami, kwasikitela tinwele emtimbeni wami.[16] Wema; kodvwa angizange ngati kutsi kuyini. Kwema intfo embikwemehlo ami, ngase ngiva liphimbo lelihlebako, litsi:[17] ‘Kungenteka yini lobhubhako alunge kakhulu kunaNkulunkulu? Kungenteka yini umuntfu abe msulwa kakhulu kuneMdali wakhe?[18] Nangabe Nkulunkulu angatetsembi tinceku takhe, nangabe tingilosi takhe atibeka licala,

Isaya 14:12-14
[12] “Maye, lokuwa kwakho ezulwini! Awu, nkhwekhweti yekusa! Ndvodzana yentsatsakusa! Ugeciwe walahlwa phansi, wena lowake walalisa tive lunja![13] Ukhulume enhlitiyweni yakho watsi: ‘Ngiyakwenyukela etulu ezulwini. Ngiyawuphakamisa sihlalo sami sebukhosi, sibe ngetulu kwetinkhanyeti taNkulunkulu. Ngiyawuhlala esihlalweni sebukhosi etikwentsaba yenhlanganiso yabonkulunkulu, esicongweni sentsaba lengcwele.[14] Ngiyakwenyukela ngetulu kweticongo temafu. Ngiyawutenta ngifanane naNkulunkulu Losetikwako Konkhe.’

Juda 1:6
Nikhumbule phela kutsi netingilosi letingabugcinanga bukhosi bato ngekushiya likhaya lato, watigcina ebumnyameni tiboshwe ngetinketane letingasoze tikhunyulwe. Letingilosi timele lilanga lelikhulu lekwehlulelwa.

1 Phetro 3:21-22
[21] Emanti wona emele umbhabhatiso. Umbhabhatiso awusiwo wekususa insila yemtimba, kodvwa wekucela nembeza lomsulwa kuNkulunkulu. Lombhabhatiso uyanisindzisa ngekuvuka kwaJesu Khristu ekufeni.[22] Yena sewahamba waya ezulwini, lapho asahleti khona ngesekudla saNkulunkulu; emagunya, nemandla, netingilosi sekwabekwa ngaphansi kwakhe loJesu.

1 Phetro 1:12
Bona bembulelwa kutsi tiphrofetho tabo tatingakacondzani nabo, taticondzene nani, njengobe babekhuluma ngaloko nani lese nikuve ngalabo labanishumayela liVangeli ngaMoya Longcwele lophuma ezulwini. Ngisho netingilosi tiyafisa kutibona letintfo.

Hebheru 12:22
Kodvwa, esikhundleni saloko, nite entsabeni, Siyoni, ekhaya laNkulunkulu lophilako, eJerusalema yasezulwini, esibhimbini setingilosi letingenawubalwa,

Sembulo 5:11-12
[11] Ngatsi ngiyabuka, ngeva livi letingilosi letitungelete sihlalo sebukhosi netidalwa nemalunga. Letingilosi letatitinyenti titigidzi ngetigidzi netinkhulungwane ngetinkhulungwane,[12] tatihlabela ngelivi lelikhulu titsi: “Lifanele liWundlu lelahlatjwa, kutsi lemukele emandla, nengcebo, nekuhlakanipha, nekuncoba, neludvumo, nebukhosi, nesibusiso!”

Tihlabelelo 78:25-49
[25] Bantfu badla sinkhwa setingilosi, wabanika kudla lokwenele.[26] Wenta umoya wemphumalanga kutsi uphephetse emazulwini, emandla akhe abuyisa umoya waseningizimu.[27] Wanisa inyama yaba ngangelutfuli, tinyoni taba ngangetihlabatsi tetilwandle.[28] Lenyama wayinisa emkhatsini wemathende abo, nasemaceleni kwemathende abo.[29] Badla bashaya sentfwala, ngobe abebaphe loko babekuhalela.[30] Kodvwa kwatsi basengakeneliseki ebudlini babo, kudla kusagcwele imilomo yabo,[31] Nkulunkulu wabavukela ngelulaka, wabulala bonkhe lababenemandla babo, wagicita phansi emajaha aka-Israyeli.[32] Etikwako konkhe loku bajinge bachubeka nekona kwabo, abazange bakholwe netimangaliso takhe.[33] Ngako wenta kutsi emalanga abo endlule ashabalale njengemoya, neminyaka yabo yacedvwa tehlakalo.[34] Ngesikhatsi ababhubhisa babetiletsa kuye, baphendvuke bafunisise Nkulunkulu.[35] Bakhumbula kutsi Nkulunkulu ulidvwala labo, Nkulunkulu Losetikwako Konkhe ungumhlengi wabo.[36] Kodvwa babencempheta ngemilomo yabo, bacala emanga kuye ngetilwimi tabo,[37] inhlitiyo yabo yayingakemi kuye, bangaketsembeki evini lesivumelwane naye.[38] Kodvwa yena waba nesihawu, watisibekela tono tabo, akazange ababhubhise abacedze. Kanyenti watibamba ekutfukutseleni kwakhe, akaluvusanga lonkhe lulaka lwakhe.[39] Wakhumbula kutsi batidalwa letabunjwa ngenyama, banjengemoya lotsi hasha, uhambe siphelane.[40] Kukanyenti kangakanani bamhlubuka ehlane, bamdzabukisa ehlane kalashameshame.[41] Balinga Nkulunkulu njalonjalo, bacansula Longcwele waka-Israyeli.[42] Babengayikhumbuli imisebenti yemandla akhe, nelilanga mhlazana abahlenga esitseni,[43] ngesikhatsi enta tibonakaliso takhe eGibhithe, enta netimangaliso takhe eveni laseSowani.[44] Imifula yabo wayigucula yaba yingati, ngako behluleka kunatsa kuyo lemifula.[45] Wabatfumelela emabulo etibawu, tabaluma, kanye neticoco letaba yimbhubhiso leluhlupho.[46] Watfumela tintsetse, tacedza tilimo tabo, sikhonyane sadla titfukutfuku tabo.[47] Wavitsita imivini yabo ngesangcotfo, washaya nemikhiwane yabo ngesitfwatfwa.[48] Wanikela tinkhomo tabo ngesangcotfo, netimvu tabo ngemibane.[49] Watfukulula intfukutselo yakhe levutsako, lulaka, nentfukutselo, neluhlupho, nesishoshomane setitfunywa temashwa.

Tihlabelelo 91:11
Ngobe Nkulunkulu uyawuyala tingilosi takhe ngawe tikulondvolote ekuhambeni kwakho konkhe.

Tihlabelelo 103:20
Dvumisani Simakadze, nine tingilosi takhe, nani machawe lanemandla, nine labenta livi lakhe, nilalele kukhuluma kwelivi lakhe.

Matewu 4:6-11
[6] watsi kuye: “NawuyiNdvodzana yaNkulunkulu, tijike phansi, ngobe kubhaliwe kutsi: “ ‘Uyawuyaleta tingilosi takhe ngawe kutsi tikwetfwale ngetandla tato, ungete wakhutjwa nalitje etinyaweni takho.’ ”[7] Jesu watsi kuye: “Kantsi kubhaliwe futsi nekutsi: “ ‘Ungaboyilinga iNkhosi, Nkulunkulu wakho!’ ”[8] Waphindza futsi Sathane wamtsatsa, wamenyusela esicongweni sentsaba, wamkhombisa yonkhe imibuso nebucwebecwebe bayo,[9] watsi kuye: “Konkhe loku ngitakunika kona, nawungamane uwe phansi nje, ungikhotsame.”[10] Jesu watsi kuye: “Suka, Sathane, ngobe kubhaliwe kutsi: “ ‘Ubokhonta iNkhosi, Nkulunkulu wakho, umkhotsamele yena yedvwa!’ ”[11] Wesuka Sathane wamshiya, kwase kufika tingilosi titewusita Jesu.

Matewu 16:27
Ngobe iNdvodzana yeMuntfu iyawufika ngenkhatimulo yeYise, ikanye netingilosi tayo, ngulapho-ke iyawukhokhela wonkhe umuntfu njengekwenta kwakhe.

Matewu 18:10
“Caphelani ningedzeleli ngisho namunye kulaba labancane; ngobe ngitsi kini: Tingilosi tabo ezulwini tibubona njalo buso baBabe losezulwini. [

Matewu 24:31-35
[31] Iyawutfumela tingilosi tayo ngekukhala lokukhulu kwelicilongo, tibutse bonkhe labakhetsiwe bayo emagumbini omane emhlaba, kusukela emkhawulweni lomunye welizulu kuze kube kulomunye.”[32] “Ase nifundze sifundvo ngesihlahla semkhiwa. Ngesikhatsi emagala aso advumba, nemacembe ahluma, niyaye nati kutsi lihlobo selidvutane.[33] Kanjalo-ke nani, nanibona konkhe loku kwenteka, nibokwati kutsi sekusedvute ngasemnyango.[34] Ngicinisile, ngitsi kini: Lesitukulwane ngeke sendlule kungakenteki konkhe loku.[35] Lizulu nemhlaba kuyakwendlula, kodvwa emavi ami wona angeke endlule.”

Lukha 4:10
“Ngobe umBhalo utsi: ‘Uyawutfumela tingilosi takhe tikunakekele.’

Johane 20:11-12
[11] Kepha Mariya wema edvute nelithuna akhala; asachubeka akhala wahlola ngekhatsi ethuneni.[12] Wabona tingilosi letimbili tembetse lokumhlophe tihleti lapho bekunesidvumbu saJesu khona, lenye ingasenhloko, lenye ingasetinyaweni.

Kholose 2:18
Akubete umuntfu lonilahla ngelicala, atsandza kutenta lotfobile, akhonte tingilosi, alibele ngimibono yakhe, atikhukhumeta ngelite engcondvweni yakhe.

Hebheru 1:14
Tiyini tona tingilosi? Tingimimoya yekusebentela Nkulunkulu, letfunyelwe kutawusita labo labayawudla lifa lensindziso.

Hebheru 2:6-13
[6] Kepha bukhona bufakazi lesibutfola emiBhalweni lobutsi: “Uyini umuntfu kutsi umkhumbule? Iyini indvodzana yemuntfu kutsi uyinakekele?[7] Wamenta kutsi abe mncane kunetingilosi, sikhashana lesifishane nje. Wametfwesa umchele webukhosi neludvumo, [wammisa etikwemisebenti yetandla takho].[8] Tonkhe tintfo watibeka ngaphansi kwetinyawo takhe.” Kubeka tintfo tonkhe ngaphansi kwakhe kusho kutsi kute lakushiya kungakabekwa ngaphansi kwemandla akhe. Kwanyalo nje, sisengakaboni kutsi tintfo tonkhe tibekwe ngaphansi kwakhe.[9] Kodvwa lesimbonako nguJesu, lowentiwa waba mncane kunetingilosi kwesikhashana. Wetfweswa umchele webukhosi neludvumo ngenca yekuhlupheka kwekufa. Kwaya ngebubele baNkulunkulu kutsi Jesu eve kufa ngenca yebantfu bonkhe.[10] Konkhe lokukhona kukhona kuye nangaye Nkulunkulu. Ngako-ke kwakuvele kumfanele kutsi yena ente Jesu apheleliswe ngekuhlupheka; wamenta waba ngumvuli wendlela yekusindziswa kwemadvodzana lamanyenti ngekuwaletsa ebukhosini.[11] Ngobe lowo longcwelisako nalabo labangcwelisiwe baphuma kuBabe munye. Ngiko nje angenamahloni kubabita ngekutsi bomnakabo,[12] utsi: “Ngiyawushumayela kubomnaketfu libito lakho, ngihlabelele ngawe emkhatsini welibandla.”[13] Uphindze atsi: “Ngiyawubeka litsemba lami kuNkulunkulu;” aphindze atsi: “Ngilapha mine, nebantfwana Nkulunkulu langiphe bona.”

Hebheru 13:2
Ningakhohlwa kungenisa tihambi emakhaya enu, ngobe labanye ngekwenta njalo bangenisa tingilosi bangaketeleli.

2 Phetro 2:4
Nkulunkulu akazange atiyekele tingilosi letona, kodvwa watilahla kalasha emigodzini yebumnyama bebumnyama, kutsi titewugcinelwa kwehlulelwa.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved