A A A A A

Angels and Demons: [Archangels]


Juda 1:9
Ngisho naMikhayeli, ingilosi lenkhulu, mhlazane abangisana naSathane ngesidvumbu saMosi, akazange asayikhiphe inhlamba, kuze amehlule. Lakusho nje kwaba kutsi: “INkhosi ayikukhalimele.”

Danyela 10:13-21
[13] Kodvwa ingilosi yembuso wasePheresiya, yangivimbela kwadzimate kwaphela emalanga langema-21, kwaze kwefika Mikhayeli, lomunye wetingilosi letitikhulu, atengelekelela, ngobe bengishiywe lapho ngedvwa nemakhosi asePheresiya.[14] Manje-ke sengitele kutakuchazela kutsi kutakwentekani kubantfu bakini ngemalanga letako, ngobe lombono umayelana netikhatsi letiseta.”[15] Watsi asasho njalo kimi, ngakhotsama, buso bami bubheke phansi ngingasakhoni ngisho nekukhuluma.[16] Kwaba khona lonjengemuntfu lowatsintsa tindzebe temlomo wami, ngase ngiyakhuluma; ngakhuluma kulowo labeme embikwami, ngatsi: “Ngehlulwa kwesaba ngenca yalombono, nkhosi yami, angisenamandla.[17] Kungenteka kanjani kutsi mine, nceku yakho, ngikhulume nawe, nkhosi. Emandla ami asangishiyile, sengehluleka ngisho nekuphefumula.”[18] Waphindza futsi lona labenjengemuntfu wangitsintsa, wanginika emandla.[19] Watsi: “Ungesabi, wena ndvodza letsandzeke kakhulu. Kuthula! Cina manje, ube nesibindzi.” Watsi kube akhuluma nami, ngacina lidvolo, ngatsi: “Khuluma, nkhosi yami, ngobe naku sewungicinise emandla.”[20] Ngako watsi: “Uyati yini kutsi ngiteleni lapha kuwe? Masinyane ngitawuncandzeka kuze ngitekulwa nengilosi yasePheresiya, ngitawutsi ngisuka nje kuyo, kufike ingilosi yaseGrisi,[21] kodvwa ngitawucala ngikutjele kutsi kubhalweni encwadzini yeliciniso. Kute namunye longelekelelako kutsi emelane nato, ngaphandle kwaMikhayeli, inkhosi yenu.

Danyela 12:1
“Ngaleso sikhatsi Mikhayeli, ingilosi lenkhulu lengumvikeli wesive sakini, uyawuvela. Kuyawuba sikhatsi sekuhlupheka lokukhulu, lesingazange sesibe khona, seloku kwacala kuba netive kuze kube nguleso sikhatsi. Kodvwa ngaleso sikhatsi, bonkhe bantfu bakini lekwatfolakala emabito abo abhaliwe encwadzini yaNkulunkulu, bayawukhululwa.

1 Thesalonika 4:16
Ngobe iNkhosi lucobo lwayo iyakwehla ezulwini ngelivi lenhlokomo, nangeliphimbo lengilosi lenkhulu, nangelicilongo laNkulunkulu. Labo labafe bakholwa nguKhristu bayawuvuka kucala.

Danyela 9:21
ngatsi ngisesemthandazweni, kwefika Gabriyeli, leyo ndvodza lengangiyibone embonweni wakucala, wefika kimi njengembane, ngesikhatsi semnikelo wakusihlwa.

Danyela 8:11-16
[11] Lwatikhulisa lona kutsi lube lukhulu lube ngangembusi walamabutfo, lwasusa imihlatjelo yemalanga onkhe kuye, nendzawo yakhe lengcwele yehliselwa phansi.[12] Ngenca yebuphekula, libandla lalabangcwele nemihlatjelo yemalanga onkhe kwaniketelwa kulo. Lwachubeka lwaba nemphumelelo kuko konkhe lolwalukwenta, liciniso lase lidzicelwa phansi emhlabatsini.[13] Ngase ngiva longcwele akhuluma, nalomunye longcwele wakhuluma kuye, watsi: “Kutawutsatsa sikhatsi lesidze kangakanani kuze kugcwaliseke lombono, umbono lomacondzana nemihlatjelo yemalanga onkhe nalobuphekula lobubanga incitsakalo, namacondzana nekunikelwa kwendzawo lengcwele nekwelibutfo lasezulwini lelitawugcotjwagcotjwa ngetinyawo?”[14] Watsi kimi: “Kuyawutsatsa tikhatsi tekuhlwa netekusa letiti-2 300. Ngulapho-ke lithempeli liyawuhlanjululwa kabusha khona.”[15] Ngatsi mine Danyela ngisabukisisa umbono, ngetama kuwuvisisa kahle, ngabona sekume embikwami lokwakunjengemuntfu ngesimo.[16] Ngeva livi lemuntfu lichamuka ngase-Ulayi limemeta litsi: “Gabriyeli, tjela lomuntfu inchazelo yalombono.”

Sembulo 12:7-9
[7] Kwesuka imphi ezulwini. Mikhayeli netingilosi takhe balwa nanyokangwenya; nyokangwenya akanye netingilosi takhe naye walwa,[8] kodvwa behlulwa bonyokangwenya; kwabate indzawo yabo ezulwini.[9] Nyokangwenya lomkhulu walahlelwa phansi, leya nyoka yasemandvulo, lebitwa ngekutsi nguMhlebi nome nguSathane, uMkhohlisi wemhlaba wonkhe. Wajikijelwa phansi emhlabeni kanye netingilosi takhe.

Lukha 1:26
Ngenyanga yesitfupha Elizabethe atetfwele, Nkulunkulu watfumela ingilosi Gabhriyeli edolobheni laseGalile, lelitsiwa yiNazaretha.

Hebheru 1:14
Tiyini tona tingilosi? Tingimimoya yekusebentela Nkulunkulu, letfunyelwe kutawusita labo labayawudla lifa lensindziso.

Joshuwa 5:13-15
[13] Joshuwa nasasedvute neJerikho watsi uphakamisa emehlo, wabona indvodza ime embikwakhe ihoshule inkemba yayo iyiphetse ngesandla sayo. Joshuwa wasondzela kuyo wayakuyibuta, wafike watsi: “Ukanye natsi yini nome umelene natsi?”[14] Yaphendvula yatsi: “Cha, kodvwa ngite lapha njengendvuna yemphi yaSimakadze.” Joshuwa wawa phansi ngebuso emhlabatsini, akhotsama, wayibuta watsi: “Ingabe inkhosi yami inamlayeto muni leyiwunika inceku yayo?”[15] Indvuna yemphi yaSimakadze yaphendvula, yatsi: “Khumula tincabule takho, ngobe lendzawo lome kuyo ingcwele.” Joshuwa wenta njengobe atjeliwe.

Matewu 18:10
“Caphelani ningedzeleli ngisho namunye kulaba labancane; ngobe ngitsi kini: Tingilosi tabo ezulwini tibubona njalo buso baBabe losezulwini. [

Eksodusi 3:2
Ingilosi yaSimakadze yabonakala kuye iselangabini lemlilo ekhatsi nekhatsi esihlahleni. Watsi uyabuka, wabona lesihlahla sivutsa kodvwa singashi.

Sembulo 1:4
Lencwadzi iphuma kuJohane, iya emabandleni lasikhombisa lase-Asiya. Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuye labekhona, nalokhona, nalotako, nakuyo imimoya lesikhombisa lesembikwesihlalo sakhe sebukhosi,

Matewu 22:30
Ngobe ekuvukeni kulabafile abateki, abatekwa, banjengetingilosi tasezulwini.

Jobe 1:6
Kwatsi ngalelinye lilanga emadvodzana aNkulunkulu atsatsa tindzawo tawo embikwaSimakadze, naSathane watfolakala asemkhatsini wawo.

Lukha 20:36
Banjengetingilosi, abafi. Bangemadvodzana aNkulunkulu, ngobe sebavusiwe ekufeni.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved