A A A A A

Additional: [Cannibalism]


Jeremiya 19:9
Ngiyawubenta badle inyama yemadvodzana abo neyemadvodzakati abo, badle ngulowo nalowo inyama yemnakabo, ngenca yencindzetelo yekuvinjetelwa lokuyabe kwentiwa titsa letitfungatsana netimphilo tabo.’

Hezekeli 5:10
Ngako-ke ngekhatsi kwakho boyise bayawudla bantfwababo, nebantfwana badle boyise. Ngitakushaya ngesijeziso, ngisakate yonkhe insali yakho emimoyeni.

Levithikusi 26:29
Niyawudla inyama yemitimba yemadvodzana nemadvodzakati enu.

2 Emakhosi 6:28-29
[28] Yase iyabuta, yatsi: “Kwente njani?” Lomfati wayiphendvula, watsi: “Ngunangu umfati, utsite kimi itolo: ‘Buyisa indvodzana yakho sidle yona lamuhla, khona kusasa sitewudla lena yami.’[29] Ngako sayipheka indvodzana yami, sayidla. Ngakusasa nase ngitsi kuye: ‘Letsa phela indvodzana yakho siyidle,’ wabe asayifihlile.”

Sililo 4:10
Bafati labanesihawu badzimate bapheka bantfwababo ngetabo tandla, bagucuka baba kudla kwabo ngesikhatsi bantfu bakitsi babhujiswa.

Sililo 2:20
“Buka, Simakadze, unakisise. Ngubani nje lowake wamphatsa ngalendlela? Kufanele yini bafati badle batukulu babo, bantfwana lababongile babakhulisa? Baphrofethi nebaphristi kufanele yini babulawe bafele endlini lengcwele yaSimakadze?

Dutheronomi 28:53-57
[53] “Ngenca yekuhlushwa leniyawuletselwa kona titsa tenu ngesikhatsi tinivimbetela niyakudla titselo tetisu tenu, inyama yemadvodzana nemadvodzakati enu Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona.[54] Ngisho nendvodza lenesisa neluvelo kakhulu kunani nonkhe iyawuba neliso lelibi kumnakabo nakumfati wayo lemtsandzako nakubantfwabayo labayawube basasele basaphila, ngobe ibashiyile.[55] Ingeke iphe ngisho namunye licashana nje lalenyama yebantfwabayo leyiyawube iyidla. Sizatfu kuyawube sekunguloko kuphela lokuyawube kusasele ngenca yekuhlushwa titsa tenu ngesikhatsi tivimbetele emadolobha enu onkhe.[56] Kanjalo nemfati lonesisa neluvelo kunani nonkhe, loneluvelo nesihawu kangangekutsi angeke asaze alubeke lunyawo lwakhe emhlabatsini, uyawuvundza indvodza yakhe layitsandzako nemadvodzana nemadvodzakati akhe,[57] nesidzandzane sakhe lesiphuma esiswini sakhe nebantfwabakhe labatele, ngobe ahlose kubadla ngasense ngesikhatsi sekuvinjetelwa nekujabhiswa leniyakwehliselwa kona titsa tenu emadolobheni enu.

Genesisi 1:26-27
[26] Nkulunkulu wase utsi: “Asente bantfu, babe ngumfanekiso wetfu, basifute; babuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwetifuyo, nasetikwemhlaba wonkhe, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba ngesisu netilwanyakatana.”[27] Ngako Nkulunkulu wadala umuntfu waba ngumfanekiso wakhe; wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu: wabadala, lomdvuna nalomsikati.

2 Korinthe 5:8
Ngesibindzi sitsi kuncono siwushiye lomtimba siyewuhlala neNkhosi.

Lukha 16:19-26
[19] “Bekukhona indvodza leyayicebile igcoka timphahla letatidule kakhulu. Yayinekudla lokunyenti idla kahle onkhe emalanga.[20] Esangweni lemuti wayo bekuhlala umuntfu labechakile, libito lakhe kunguLazaro, abenetilondza wonkhe umtimba,[21] abedzinga kondliwa ngetimvutfuluka tekudla letatiwa etafuleni lalesicebi. Netinja tatita timkhotse tilondza.[22] “Lendvodza leluphuya yafa yemukelwa tingilosi, tayiyisa edzilini lasezulwini, lapho tefike tayibeka edvute na-Abrahama; nesicebi safa sangcwatjwa.[23] Sabasebuhlungwini lobukhulu endzaweni yalabafile; satsi sibuka ngetulu sabona Abrahama akhashane, anaLazaro.[24] Sase siyamemeta sitsi: ‘Babe Abrahama, ngihawukele ungitfumelele nango Lazaro enye sihloko semuno wakhe emantini atengiphotisa elulwimini, ngobe ngisebuhlungwini lobukhulu, ngiyasha!’[25] “Kodvwa Abrahama watsi: ‘Khumbula, ndvodzana yami, kutsi usaphila emhlabeni wanikwa konkhe lokuhle, kepha Lazaro abenikwe lokubi kodvwa. Sewuyajatjuliswa-ke lapha, kantsi wena sewusekuhluphekeni.[26] Nangaphandle kwaloko nje kuneludvonga lolukhulu lapha emkhatsini wetfu, lolusivimbelako kutsi labamshiya ngalo bangakwati kwewelela ngalapho, nalabo labangesheya bangete bakwati kwewelela mshiya ngalo.’

Sembulo 20:11-15
[11] Ngase ngibona lesikhulu sihlalo sebukhosi lesimhlophe, nalohleti kuso. Lizulu nemhlaba kwambalekela kwanyamalala ebusweni bakhe, akuzange kuphindze kutfolakale ndzawo.[12] Ngabona labafile, labakhulu nalabancane, beme embikwaso lesihlalo sebukhosi. Tincwadzi tavulwa. Nalenye incwadzi yavulwa, incwadzi yekuphila. Labafile behlulelwa ngekwemisebenti yabo, ngaloko lokwakubhalwe etincwadzini.[13] Lwandle lwakhipha labafile lababekulo, kufa nendzawo yalabafile kwaniketa labafile lababekuko; bonkhe bantfu behlulelwa ngekwemisebenti yabo.[14] Kufa nendzawo yalabafile kwajikwa echibini lemlilo. Loku kufa kwesibili, lichibi lelivutsa umlilo.[15] Lowo libito lakhe lelalingakabhalwa encwadzini yekuphila, wajikwa echibini lelivutsa umlilo.

Dutheronomi 28:53
“Ngenca yekuhlushwa leniyawuletselwa kona titsa tenu ngesikhatsi tinivimbetela niyakudla titselo tetisu tenu, inyama yemadvodzana nemadvodzakati enu Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona.

1 Korinthe 14:34-35
[34] bafati abathule emabandleni, ngobe abakavumeleki kutsi bakhulume, kepha abatitfobe njengaloku usho njalo umtsetfo.[35] Nakukhona labafuna kukwati, abakubute emadvodzeni abo emakhaya, ngobe kulihlazo kutsi umfati akhulume ebandleni.

Lukha 1:37
Nkulunkulu akehlulwa lutfo.”

Johane 1:1
Ekucaleni kungakadalwa lutfo, abevele akhona Livi. Livi abekuNkulunkulu, Livi abenguNkulunkulu.

Dutheronomi 28:57
nesidzandzane sakhe lesiphuma esiswini sakhe nebantfwabakhe labatele, ngobe ahlose kubadla ngasense ngesikhatsi sekuvinjetelwa nekujabhiswa leniyakwehliselwa kona titsa tenu emadolobheni enu.

1 Thimothi 2:11-15
[11] Lomsikati kufanele afundze ngekuthula nangekutfobeka konkhe.[12] Kodvwa angimvumeli kutsi afundzise nome-ke engamele indvodza, kepha akathule.[13] Ngobe phela Adamu wentiwa kucala, kwase kulandzela Eva;[14] futsi Adamu akakhohliswanga, kepha ngumfati lowakhohliswa, wephula umtsetfo.[15] Kodvwa umfati uyawusindziswa ngekutala bantfwana, nabahlala ngekuzitsa konkhe ekukholweni, naselutsandvweni, nasekungcwelisweni.

1 Thimothi 5:3-16
[3] Ubatise bafelokati, lababafelokati sibili.[4] Nangabe umfelokati anebantfwana nome batukulu, abacale bakhombise inhlonipho yekukholwa kwabo emakhaya kubo, babuyisele kubonga kwabo kulabo lababakhulisile, ngobe nguloko lokuhle emehlweni aNkulunkulu.[5] Kodvwa lowo longumfelokati sibili, longasenabani, litsemba lakhe lonkhe sewulibeke kuNkulunkulu. Uthandaza busuku nemini acela lusito kuNkulunkulu.[6] Kodvwa umfelokati lotinikele etinkhanukweni ufe asaphila.[7] Bayale ngaloko, kuze bangasoleki.[8] Kepha nangabe umuntfu anganakekeli tihlobo takhe, ikakhulu umndeni wakhe, sewukulahlile kukholwa; futsi loko kwenta kwakhe kubi kakhulu kunekwemuntfu longakholwa.[9] Umfelokati, loneminyaka lengetulu kwema-60, ungambhalisa, nangabe abeshade kanye.[10] Kufanele atiwe ngetento takhe letinhle, njengemuntfu lowake wondla wakhulisa bantfwana, waphatsa kahle tihambi, wageza tinyawo talabangcwele, wasita labahluphekile, futsi kufanele abe ngulabetinikele kwenta lokuhle nome ngayiphi indlela.[11] Kodvwa bafelokati labasebancane ungababhalisi, ngobe nangabe tinkhanuko tabo tenyama setibenta besuke kuKhristu, babe sebafisa kwendza.[12] Ngaleyo ndlela batifaka ekwehlulelweni ngekuphambuka esetsembisweni sabo sekucala.[13] Ngetulu kwaloko bafundza buvila ngekutfunga imiti, bangagcini ngebuvila kuphela, kodvwa babuye bahlebe, bangene kulokungesiko kwabo, bakhulume nalokungakafaneli.[14] Ngifisa kutsi bafelokati labasebancane bendze, batale bantfwana, baphatse imindeni yabo, kuze sitsa singetilitfola litfuba lekunyembenya labakholwako.[15] Vele, labanye sebaphambukile, balandzela Sathane.[16] Nangabe kukhona umfati lokholwako lonebafelokati labatihlobo, akabasite; lingetfweswa umtfwalo libandla, khona litekusita labo lababafelokati labeswele ngempela.

1 Korinthe 11:2-16
[2] Ngiyanincoma ngobe ningikhumbula etintfweni tonkhe, nibambelele etimfundzisweni lenganifundzisa tona.[3] Kepha-ke ngitsandza kutsi nati kutsi, inhloko yawo onkhe emadvodza nguKhristu, nenhloko yemfati yindvodza, nenhloko yaKhristu nguNkulunkulu.[4] Nguleyo naleyo ndvodza lesuke ithandaza nome iphrofetha ifake lutfo enhloko, isuke ihlazisa inhloko yayo, Khristu.[5] Kepha ngulowo nalowo mfati losuke athandaza nome aphrofetha, angabophi lutfo enhloko, usuke ahlazisa inhloko yakhe, indvodza yakhe, ngobe loko kuyaye kufanane nekutsi uhhulile.[6] Nangabe umfati angambonyi inhloko yakhe, akahhule; nangabe kulihlazo kumfati kuhhula, akashucule.[7] Ngobe empeleni indvodza ayikafaneli kushucula enhloko, ngobe ingumfanekiso neludvumo lwaNkulunkulu, kodvwa umfati uludvumo lwendvodza.[8] Indvodza ayitsatfwanga kumfati, kodvwa ngumfati lowatsatfwa endvodzeni, nakadalwa.[9] Futsi indvodza ayidalelwanga umfati, kodvwa ngumfati lowadalelwa indvodza.[10] Ngako-ke ngenca yetingilosi umfati kufanele abe neluphawu lwekuhlonipha enhloko yakhe.[11] Noko eNkhosini umfati akasilutfo ngaphandle kwendvodza, nendvodza ayisilutfo eNkhosini ngaphandle kwemfati.[12] Njengobe umfati atsatfwa endvodzeni, kanjalo indvodza italwa ngumfati, kepha konkhe kuvela kuNkulunkulu.[13] Tiboneleni nine ngekwenu kutsi kulungile yini kutsi umfati athandaze kuNkulunkulu angakashuculi lutfo enhloko?[14] Imvelo yona ngekwayo ayisiyo yini lefundzisa kutsi indvodza lenetinwele letindze iyatihlazisa?[15] Kodvwa umfati nakanetinwele letindze, kuludvumo kuye. Ngobe kuye tinwele letindze tiliduku lemvelo lelingesuki.[16] Kodvwa-ke nangabe umuntfu afuna kuphika inkhani, tsine site lelinye lisiko enkonzweni, nemabandla aNkulunkulu ate lelinye.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved