A A A A A

Additional: [Alcohol]


1 Phetro 4:3
Ngobe lesikhatsi lesendlulile besenele kutsi nente lokutsandvwa ngemahedeni ngekuphila ngemanyala, nangetinkhanuko, nangekudzakwa, nangekumita, nangemsindvo, nangekukhonta tithico lokungakavumeleki.

1 Thimothi 5:23
Yekela kunatsa emanti odvwa, ubosale unatsa nelitsantana leliwayini ngenca yesisu sakho nangebutsakatsaka lobuvama kukuhlupha.

Umshumayeli 9:7
Hamba udle kudla kwakho ngenjabulo, unatse liwayini lakho ngenhlitiyo lejabulako, ngobe Nkulunkulu uyakuvumela kuloku lokwenta nyalo.

Efesu 5:18
Ningadzakwa, ngobe kuvela kuko inkhanuko, kodvwa gcwaliswani ngaMoya.

Taga 20:1
Liwayini lenta umuntfu abe sidvwaladvwala, abange nemsindvo. Kute umuntfu lotiphatsa kahle nasadzakiwe.

Taga 23:31
Nome liwayini libila, nome lihaza, nome limnandzi lehla ngesiphundvu, kodvwa libalekele.

Roma 13:13
Asitiphatse ngalokufanele njengalabahamba emini, hhayi ngekumita nangekudzakwa, hhayi ngekuphinga nangekugwadla, hhayi ngekucabana nangemona,

Taga 31:4-5
[4] Lalela-ke, Lemuweli: Emakhosi kufanele angalinatsi liwayini nome ngabe yini lokudzakanako.[5] Nase banatsa bayayikhohlwa lemitsetfo lebekiwe, bese bakhohlwa emalungelo alabacindzetelwe.

Tihlabelelo 104:14-15
[14] Uhlumisa tjani, kuze kudle imfuyo, uhlumise lokumilako kusitakale bantfu, kuze kuvele kudla emhlabeni,[15] neliwayini lelijabulisa tinhlitiyo tabo, nemafutsa ekugcobisa buso bakhe buze bucwebetele, nekudla lokuyinsika yemphilo yemuntfu.

1 Korinthe 10:23-24
[23] Nitsi: “Kuvumelekile konkhe,” kodvwa akusiti konkhe. “Kuvumelekile konkhe,” kodvwa akwakhi konkhe.[24] Akubete lotifunela kwakhe, akube ngulowo nalowo afunele lomunye.

Isaya 62:8-9
[8] Simakadze ufunge ngesandla sakhe sekudla nangemkhono wakhe lonemandla, watsi: “Angisayiwuphindza ngephane ngekudla kwakho kutsi kube kudla kwetitsa takho, nebetive abasayiwuphindze balinatse liwayini lelisha lolishikashikanele kangaka.[9] Kodvwa labo labakuvunako bayawukudla badvumise Simakadze, nalabo lababutsa emagelebisi, liwayini bayawulinatsela etibuyeni tendlu yami lengcwele.”

Galathiya 5:19-21
[19] Phela imisebenti yenyama isebaleni, ngulena: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nemanyala,[20] nekukhonta tithico, nekutsakatsa, nebutsa, nenkhani, nemona, nelulaka, nekubanga, nekwehlukana, nekuhlubuka,[21] nekuhawukela, nekudzakwa, nebudli, naletinye tintfo letifanana naleti lenganitjela ngato kucala, kutsi labo labenta letintfo bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu.

1 Korinthe 9:19-23
[19] Ngobe nome ngikhululeke kubo bonkhe, noko ngatenta sigcili kubo bonkhe, ngidzimate ngizuzele labanyenti kuKhristu.[20] KumaJuda ngafike ngaba ngumJuda, kuze ngizuze emaJuda; njengobe bangaphansi kwemtsetfo, ngaba ngulongaphansi kwemtsetfo, nome mine ngingekho ngaphansi kwawo. Ngangentela kutsi ngitewuzuza bantfu labangaphansi kwemtsetfo.[21] Kubetive labate umtsetfo waMosi nami ngaba njengaye lote umtsetfo; noko angisiye lote umtsetfo waNkulunkulu, kepha nami ngingaphansi kwemtsetfo waKhristu, kuze ngizuze labate umtsetfo waMosi.[22] Kulababutsakatsaka nami ngaba butsakatsaka, kuze ngizuze lababutsakatsaka. Ngako-ke sengaba ngiko konkhe kubo bonkhe, kuze ngako konkhe ngisindzise labanye.[23] Ngikwenta konkhe ngesimanga seliVangeli, kuze nami ngibe nesabelo kulo.

Roma 14:15-21
[15] Nangabe umzalwane wakho uyakhubeka ngaloko lokudlako, anisahambisani naye ngelutsandvo. Ngaloko lokudlako ungambulali lowo muntfu lowafelwa nguKhristu.[16] Ngako-ke ungakuvumeli loko lokuhle kuwe kutsi kukhulunywe kabi ngako.[17] Ngobe umbuso waNkulunkulu awusiko kudla nekunatsa, kepha ukulunga, nekuthula, nekujabula kuMoya Longcwele.[18] Lowo lokhonta Khristu ngalendlela, uyemukeleka kuNkulunkulu, futsi wetsembekile nakubantfu.[19] Ngako-ke, asilangatelele lokuletsa kuthula nekwakhana.[20] Lesekwentiwe nguNkulunkulu ungakucitsi ngesizatfu sekudla. Konkhe kuhlantekile, kepha akukalungi kumuntfu kutsi loko lakudlako kube sikhubekiso.[21] Lokuncono kungayidli inyama, nekunganatsi lokudzakisanako, nekungenti nome yini lokungahle kwente umzalwane wakho awe.

Johane 2:3-11
[3] Kwatsi kube linatfwe liphele liwayini, unina waJesu weta kuye watsi: “Sebate liwayini.”[4] Jesu watsi kuye: “Make, ungena ngani emsebentini wami? Sikhatsi sami sisengakefiki.”[5] Unina watsi etincekwini: “Nibokwenta konkhe latanitjela kona.”[6] Bekunetimbita tematje letatisitfupha khona lapho, tihlelenjiswe kahle, ngelisiko lekugeza kwemaJuda. Leyo naleyo mbita beyingagcwatjiswa ngemalitha labengacishe abe likhulu.[7] Jesu watsi kuletinceku: “Gcwalisani letimbita ngemanti.” Batigcwalisa tatsi nswi.[8] Wase utsi kuto: “Khanini niyewuvisa lona lophetse lomshado.” Bammikisela-ke.[9] Wawanambitsisisa lamanti labesagucuke aba liwayini; abengati noko kutsi lelo wayini-ndzini laliphumephi, kodvwa letisebenti tona betati, ngako-ke wase ubita umkhwenyane.[10] Wefike watsi kuye: “Wonkhe umuntfu ucala ngekukhipha liwayini lelimnandzi kucala, bese-ke kutsi nase banatse kakhulu, benela, kube ngukhona akhipha lelingemnandzi kunelakucala; kodvwa wena usuka ubeka leli lelimnandzi kuze kube ngunyalo!”[11] Jesu wenta lesibonakaliso sakhe sekucala eKhana laseGalile, wabonakalisa bukhosi bakhe, bafundzi bakhe bakholwa nguye.

Siswati Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved