A A A A A

Mwari: [Kukomborera]

Ruka 6:38
Ipai, nemi muchapiwa, muchadirirwa pamakumbo mwero wakanaka, wakatsindirwa, wakazunguzirwa, unomupfumvumvu; nokuti chiereso chamunoeresa nacho ndicho chamuchaererwa nacho.”

Mateu 5:4
Vakakomborerwa zvavo vanochema nokuti vachanyaradzwa

VaFiripi 4:19
Mwari wangu achakupai zvose zvamunenge musina maererano noupfumi hwake husingatauriki muna Kristu Jesu.

Mapisarema 67:7
Mwari atikomborera; ngaatyiwe kusvikira kose kwakagumira nyika.

Numeri 6:24-25
[24] “Tenzi ngaakukomborerei akuchengetei[25] Tenzi ngaakucheukei akunzwirei tsitsi

VaFiripi 4:6-7
[6] Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.[7] Rugare rwaMwari runopfuura kunzwisia kose ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu.

James 1:17
Chinhu chose chine munhu chakanaka nechipo chose chakaruramisisa chinobva kudenga kuna Baba vezviedza vasina mupindu kana mumvuri zvawo wokusanduka.

Jeremiya 17:7-8
[7] “Akakomborerwa munhu anovimba naTenzi, munhu ane chivimbo naTenzi[8] akaita somuti wakasimwa pamvura unoendesa midzi yawo mukakova hauzozeza kupisa kana kuchiuya nokuti mashizha awo anoramba akasvibira uye hauzotyira gore rokushaikwa kwemvura nokuti haumborega kubereka muchero.

Isaya 41:10
Naizvozvo usatye nokuti ndinewe. Usatambudzike zvako mumwoyo nokuti ini ndini Mwari wako. Ini ndichakusimbisa ndichikubatsira, ndichakutsigira noruoko rwangu runokurira.’

John 1:16
Kubva mumafashafasha enyasha dzake, takapiwa tose nyasha pamusoro pedzimwe nyasha.

Genesisi 22:16-17
[16] achiti, “Ndinopika neni pachangu. Ndini Tenzi ndinodaro kutaura. Zvawaita chinhu chakadai ichi ukarega kurambira nomwanakomana wako, mwana wako mumwechete oga,[17] ndichanyatsokukomborera chaizvo. Ndichaita kuti vana vako vawande senyenyedzi dzedenga, sejecha romumahombekombe egungwa. Maguta avavengi vavo, vana vako vachaaita avo.

Genesisi 27:28-29
[28] Mwari ngaakuunzire dova rokudenga, ngaanyatsokurisa zvirimwa zvako, akupe mbesanwa dzakawanda newaini.[29] Ndudzi dzose ngadzikushandire, marudzi ose avanhu akugwadamire uve mutongi wehama dzako, vana vaamai vako vakuombere. Vanenge vati uwirwe norushambwa, rushambwa ngaruwire ivo, vakomborerwewo vanoti iwe ukomborerwe.”

Mapisarema 1:1-3
[1] Akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa. Kana kuva munzira yavatadzi, kana kugara panogara vanonyomba,[2] asi kuti anotofarira mutemo waTENZI uye anorangaririra mutemo waTENZI siku nesikati.[3] Akaita somuti wakasimwa pamahombekombe erwizi unobereka muchero wawo panguva yawo uri muti usingauni mashizha. Zvose zvaanoita zvinobudirira.

Mapisarema 23:1-4
[1] Mufudzi wakanaka TENZI ndiye mufudzi wangu hapana chandinoshaya[2] anondirarisa mumafuro manyoro. Achinditungamirira kumvura inozorodza.[3] Anondimutsiridza mwoyo achinditungamirira munzira dzoururami pamusana pezita rake.[4] Kunyange ndikafamba mumupata werima rakati kwirindindi handingatyi chakaipa nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza.

2 Samueri 22:3-4
[3] Mwari wangu ndiye bako rangu, maari ndimo mandinopotera. Ndiye nhoo yangu, simba noruponeso rwangu. Ndiye shongwe yangu yakakwirira, muponesi wokundinunura mumadzudzo.[4] Ndinodaidzira kuna iye anofanira kurumbidzwa, Tenzi; ndinobva ndatonunurwa ini kune vanondivenga.

1 Johani 5:18
Asi uyo akaberekwa naMwari, Mwari anomuchengetedza. Saizvozvo muipi uya haambomubatabati.

Mapisarema 138:7
Kunyange ndikafamba zvangu mukati mematambudziko, imi munochengeta upenyu hwangu, ruoko rwenyu rwesimba runorwisana navavengi vangu vane hasha ruoko rwenyu rworudyi runondinunura.

2 VaKorinte 9:8
Mwari anogona kukupai makomborero ose akawanda kwazvo kuti nguva dzose muve nezvinokwana muchikwanisawo kuwana zvinhu zvinodiwa pamabasa ose akanaka.

VaFiripi 4:7
Rugare rwaMwari runopfuura kunzwisia kose ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008